Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Biogass Trøndelag: Helhetlig og lokalt tilpasset design av biogassanlegg” - Et flerfaglig forskningsprosjekt Innlegg på Biogass 11 – nasjonal konferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Biogass Trøndelag: Helhetlig og lokalt tilpasset design av biogassanlegg” - Et flerfaglig forskningsprosjekt Innlegg på Biogass 11 – nasjonal konferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Biogass Trøndelag: Helhetlig og lokalt tilpasset design av biogassanlegg” - Et flerfaglig forskningsprosjekt Innlegg på Biogass 11 – nasjonal konferanse om biogass og miljø. Ørland 08.03.2011 Øivind Hagen Førsteamanuensis organisasjon og ledelse Handelshøyskolen BI - Trondheim

2 Biogass Trøndelag: Helhetlig og lokalt tilpasset design av biogassanlegg (I) •Finansiert fra RENERGI-programmet og organisert som en BIP •3 arbeidspakker (WP’er) –WP1 teknisk/økonomisk perspektiv –WP2 miljø-/klimamessig perspektiv –WP3 innovasjons-/næringsutviklings perspektiv

3 Biogass Trøndelag: Helhetlig og lokalt tilpasset design av biogassanlegg (II) •To case: Ørland (2009) og Frosta (2010) •Aksjonsforskningselement og publiseringsambisjoner

4 Deltagere i konsortiet •Fosen Næringshage •Frosta Utvikling •Bioskiva •AgroEnergi •NTNU •SINTEF Teknologi og samfunn •SINTEF Materialer og kjemi •MiSA •Forsvarsbygg

5 Suksesskriterier •Bidra konstruktivt i innovasjonsprosessen på Ørland og Frosta •Sikre kunnskapsoverføring mellom de to casene •Koble de to casene med kunnskapsmiljøene i Trondheim •Bidra til lokal, nasjonal og internasjonal kunnskapsproduksjon •Bidra i den overordnede diskusjonen om biogass i Norge

6 Noen leveranser fra prosjektet •Tilbakemeldingsseminar på Ørland 25. februar 2010 og Frosta 12. november 2010 •Hagen, Ø., Josefsen, K. og J. Pettersen (2010): ”Biogass på vent” – kronikk i Adresseavisen 10. april, 2010, Stavanger Aftenblad, 26. mai, 2010 og Nationen 9. juni, 2010. •Hagen, Ø., C. Hung, K.D. Josefsen og J. Pettersen (2011). Forutsetninger for biogassproduksjon i Norge. En flerfaglig casestudie av Ørland og Frosta. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn (rapport A18274). •Hagen, Ø., Josefsen, K., Hung, C. og J. Pettersen (2011): ”Biogassproduksjon i Norge – fra idealisme til klimavennlig næringsutvikling” – kronikk i Adresseavisen 9. mars, 2011.

7 Funn fra WP3: Biomobilisering •Hvordan ta norsk biogassproduksjon fra idealisme til klimavennlig næringsutvikling? 1.Biogass er per i dag en for kompleks innovasjonsprosess 2.Biogasskommuner kan likevel skape seg et strategisk handlingsrom for biogass, som Ørland 3.Biogass stemmer med fortellingene om hvor vi skal som samfunn

8 Link til hovedrapport fra prosjektet •Hagen, Ø., C. Hung, K.D. Josefsen og J. Pettersen (2011). Forutsetninger for biogassproduksjon i Norge. En flerfaglig casestudie av Ørland og Frosta. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn (rapport A18274): –http://www.sintef.no/upload/Teknologi_samfunn/605511%20Arbeidsforsk ning/SINTEF%20A18274%20Forutsetninger%20for%20biogassproduksj on%20i%20Norge%20m%20vedlegg.pdfhttp://www.sintef.no/upload/Teknologi_samfunn/605511%20Arbeidsforsk ning/SINTEF%20A18274%20Forutsetninger%20for%20biogassproduksj on%20i%20Norge%20m%20vedlegg.pdf

9 SINTEF Materialer og kjemi Kjell D. Josefsen, SINTEF Materialer og kjemi, Avd. Bioteknologi 9  To hoveddeler  Mer grunnleggende mikrobiologiske og molekylærbiologiske studier i regi av NTNU  Teknisk-økonomiske prosessvurderinger i regi av SINTEF Biogass Trøndelag - Prosessforbedring

10 SINTEF Materialer og kjemi  Anna Synnøve Ødegaard Røstad: Mikrobiell metodikk for design og drift av lokale biogassanlegg  Masteroppgave ved Institutt for Bioteknologi, NTNU  Veiledet av Prof. Kjetill Østgaard  Utvikling av biokjemiske og molekylærbiologiske metoder for overvåkning av prosesser for produksjon ab biogass fra husdyrgjødsel  Arbeidet vil fortsette i form av en PhD ved Inst. for Bioteknologi, NTNU som starter opp i disse dager. 10 Prosessforbedring – grunnleggende studier ved NTNU Archaea Bakterier

11 SINTEF Materialer og kjemi 11 Teknisk-økonomisk evaluering – Frosta som case Biogass 4000 m 3 Lagertank 2500 m 3 Gjæringstank 2 10-15 døgns oppholdstid Gjæringstank 1 20-30 døgns oppholdstid CHP El. strøm Varme CO 2 Fiberfraksjon 8000 m 3 Gasstett dobbeltduk Hygienisering ved varmebehandling Skisse av et mulig biogassanlegg på Frosta

12 SINTEF Materialer og kjemi  Hvilke mulige råstoff finnes?  Hvordan kan biogassen utnyttes?  Hvordan kan bioresten utnyttes? 12 Lokal produksjon av biogass – nøkkelspørsmål

13 SINTEF Materialer og kjemi  Samlet potensial: 720-750 tusen Nm 3 metan/år  Husdyrgjødsel utgjør ~95 % av potesialet, herav grisegjødsel ~55 %  Dersom 70 % av potensialet kan realiseres som anvendbar energi utenfor biogassanlegget tilsvarer dette 5.0-5.2 mill kWh.  Dette utgjør om lag 5 % av det totale energiforbruket på Frosta  Vangberg Gartneri 2005: 12.2. mill kWh el + 2.9. mill. kWh olje + gass 13 Råstoff for biogass på Frosta

14 SINTEF Materialer og kjemi  Biogass for produksjon av elektrisk energi ( ~ 2.3 mill kWh )  Biogass for produksjon av varme ( ~ 2.7 mill. kWh → 5.0 mill. kWh )  Biogass for produksjon av CO 2  Vangberg Gartneri, 2005: 230 tonn propan for produksjon av CO 2 ( 16 • 10 6 mol CO 2 )  Brukes til å holdet et høyt nivå av CO 2 i atmosfæren inne i drivhusene  Biogassen kan gi ca 27 • 10 6 mol CO 2  Biorest til gjødsel i landbruket  Separeres i vannfraksjon rik på N-gjødsel og fiberfraksjon rik på P-gjødsel  Mye jordbruksjord på Frosta har høyt P innhold  For Frosta vil gjødsel fra biogassprosessen være bedre enn vanlig husdyrmøkk 14 Hva kan produktene brukes til på Frosta?

15 SINTEF Materialer og kjemi  Basert på litteraturdata er et rimelig estimat investeringer på 15-20 mill. kr  Drift av anlegget vil trolig kreve 2-4 årsverk (inkludert transport av gjødsel til anlegget og restprodukter fra anlegget)  Med tillegg av andre driftskostnader blir utgiftene minst 2.5-3 mill. kr per år  Inntektene vil primært være salg av energi. Antar vi 0.5 kr/kWh både for varme og elektrisk strøm, gir dette en inntekt på ca 2.5 mill. kroner per år  Salg av CO 2 kan gi noe ekstra inntekter, mens salg av biorest neppe vil gi vesentlige netto inntekter  Konklusjon: Produksjon av biogass på Frosta er – med dagens ramme- betingelser – ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt.  Biogass basert på husdyrgjødsel fra landbruket må betraktes som et miljøtiltak (redusert utslipp av drivhusgasser) som også gir energi – ikke en prosess for produksjon av energi 15 Økonomi

16 Miljø sett i system Arbeidspakke 2: Miljøsystemkunnskap Johan Pettersen, Christine Hung MiSA – Miljøsystemanalyse johan@misa.no

17 Miljø sett i system Miljøsystemkunnskap Kunnskap om miljøprestasjonen til verdi- og energikjeder som oppstår av et lokalt biogassanlegg. • Ressurser tilgjengelig lokalt • Produkter, med muligheter for lokal avsetning • Erstatningseffekter som følger av et fleksibelt biogassanlegg • Miljø- og klimagassutslipp, i et livsløpsperspektiv Frosta og Ørland har viktige forskjeller for miljøvurderingen • Ørland: lufthavnFrosta: veksthus • Ørland: storféFrosta: svin og fjærkre

18 Miljø sett i system 108 t 37 t 108 t 37 t Biogass scenario Frosta G Gjødsellagring Transport 25 t Plantejord 2 560 m 3 slam, fast Alle tall per år 2,69 GWt elektrisitet 2,85 GWt varmeenergi CHP anlegg Drivhus 9,33 GWh biogass Gjødseltilgang (t) Gris15 800 Storfe14 900 Fjørfe900 Slam næringsinnhold (t) N22,6 P25,3 1 829 t CO 2 Flytende næringsinnhold (t) N85,0 P11,9 108 t 37 t N-strøm P-strøm Biogassanlegg N Gjødseleffekt N P 28 960 m 3 filtrat, flytende 85 t 3,3 t N 2 O 41,9 t NH 3 18,5 t N (avrenning) Flytende gjødningsmiddel

19 Miljø sett i system Resultat for Frosta kg CO2e per 32 500 m3 husdyrgjødsel Direkteutslipp fra gjødselhåndtering Flyktige utslipp Transport Direkteutslipp fra gjødselhåndtering Varmeproduksjon: olje Kunstgjødselproduksjon Elkraftproduksjon CO2 fra propangass

20 Miljø sett i system Resultat for Frosta kg CO2e per 32 500 m3 husdyrgjødsel Et biogassanlegg fjerner utslipp fra lagring Et biogassanlegg har noen prosess- utslipp Et biogassanlegg erstatter annen ikke-fornybar produksjon

21 Miljø sett i system Resultat for Frosta kg CO2e per 32 500 m3 husdyrgjødsel

22 Miljø sett i system Resultat for Frosta kg CO2e per 32 500 m3 husdyrgjødsel

23 Miljø sett i system Resultat for Frosta kg CO2e per 32 500 m3 husdyrgjødsel

24 Miljø sett i system Resultat for Frosta kg CO2e per 32 500 m3 husdyrgjødsel

25 Miljø sett i system Resultat for Ørland kg CO2e per 84 000 m3 husdyrgjødsel Direkteutslipp fra gjødselhåndtering Flyktige utslipp Transport Direkteutslipp fra gjødselhåndtering Varmeproduksjon: sjøvarme Kunstgjødselproduksjon Elkraftproduksjon

26 Miljø sett i system Resultat for Ørland kg CO2e per 84 000 m3 husdyrgjødsel

27 Miljø sett i system Resultat for Ørland kg CO2e per 84 000 m3 husdyrgjødsel

28 Miljø sett i system Resultat for Ørland kg CO2e per 84 000 m3 husdyrgjødsel

29 Miljø sett i system Resultat for Ørland kg CO2e per 84 000 m3 husdyrgjødsel

30 Miljø sett i system Hovedfunn • Frosta har mer gasspotensial per volum råvare, på grunn av gris- og hønsegjødsel. – Storfé: søk å øke gassutbytte ved å blande inn avfallsstoffer med høyere næringsinnhold – Gris- og hønsegjødsel: godt egnet for biogassproduksjon, pass evt problemer med prosesskontroll. • Klimaprestasjonen til gjødselbehandling er ikke gitt av et eventuelt anlegg alene, men er et resultat av tiltak på gården, gode transportløsninger, og god praksis i et anlegg. • Utnyttelse av produktene fra anlegget er bestemmende for prestasjonen. – Frosta og Ørland har ulike forutsetninger – På Frosta finnes det avsetning for varme, elkraft og CO2 til drivhus. – På Ørland finnes effektive varmeløsninger og ikke noe behov for CO2. – Gjødselverdi i bioresten er viktig for miljøprestasjonen • Resultatene viser at biogassanlegg er et godt miljøtiltak – Klimaeffekten varierer med forutsetningene som benyttes for avsetning av produktene. – Det er viktig å plassere anlegget i et lokalt nettverk for sikker og god utnyttelse av produktene fra et biogassanlegg – Lokal samhandling er svært viktig for å få en god miljøeffekt av et biogassanlegg.


Laste ned ppt "”Biogass Trøndelag: Helhetlig og lokalt tilpasset design av biogassanlegg” - Et flerfaglig forskningsprosjekt Innlegg på Biogass 11 – nasjonal konferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google