Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen teoretiske aspekter Camilla Bjørke, HiØ Fremmedspråksdidaktikk 21.09.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen teoretiske aspekter Camilla Bjørke, HiØ Fremmedspråksdidaktikk 21.09.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen teoretiske aspekter Camilla Bjørke, HiØ Fremmedspråksdidaktikk 21.09.10

2 Historikk  Språkfagenes metodikk – preget av paradigmeskiftene innen læringsteori og språkvitenskap (og generell vitenskapsfilosofi)  Historisk sett: to-deling (konflikt)  1. språkets formelle egenskaper  2. språkets funksjonelle egenskaper  Pendelen svinger!!

3 Synet på hva som er viktige språkkunnskaper Formelle egenskaper (formalisme) Funksjonelle egenskaper (aktivisme)  Formell regelterping  Fokus på grammatikk  Språksystem som del av dannelsen, som middel til strukturering av kunnskap – overføringsverdi til andre kunnskapsområder  Språkets anvendelse og funksjon  Muntlig språkferdighet  Aktiv bruk av språket  Reformpedagogene  Montaigne, Comenius, Locke, Basedow, Viëtor

4 Kontroverser i dag  Skal forskningen fokusere på innsamling og analyse av språk i bruk eller teoretisering av underliggende prinsipper og regler som styrer språklige realiseringer? Competence vs performance  nature/nurture – debatten: arv/miljø  Modularitet (LAD eller ei?)  Kritisk alder for språklæring  Paradigmedebatt: kognitivistisk vs sosiokulturelt perspektiv på læring (Firth & Wagner 1997)  Kogn. læringssyn: vektlegger indre mentale prosesser og representasjoner  Sos.kult. læringssyn: avvisende til at det overhodet er mulig å studere individets mentale prosesser; forskningsfokus er knyttet til de handlinger og samtaler som foregår mellom individer i interaksjon med objekter, verktøy og artefakter i konkrete kontekster

5 Læringsteoretiske perspektiver Hvordan lærer barnet språk?  IMITASJON?  ET SLAGS MEDFØDT SPRÅKLÆRINGSPROGRAM?  GRADVIS OPPBYGGING AV ET INDRE SPRÅKSYSTEM I INTERAKSJON MED ANDRE? .....

6 Behaviorismen  innlæring av vaner  stimulus-respons- forbindelser  Kontrastiv analyse  Positiv og negativ transfer  Imitasjon  Audiolingval metode  B.F. Skinner: Verbal Behavior fra 1957.  B.F. Skinner 1904 - 1990

7 Nativismen  medfødt språklæringsevne ”Language acquisition device (LAD) – modulært syn på språklæringsevnen  Noam Chomsky (1924-) Aspects of the Theory of Syntax (1965): lingvistikkens oppgave er å forklare språklæring, ikke beskrive språk  Fokus flyttes fra undervisning til innlæring (SLA er født)  Chomsky: språket er for komplekst til å kunne læres av miljømessige faktorer (jfr. kritikken av Skinner) og strukturelt sett for egenartet til å kunne læres ved hjelp av generelle kognitive mekanismer (uenighet med Piaget)

8 Kognitivisme gradvis oppbygging av et indre språksystem  en adaptasjonsprosess (assimilasjon og akkommodasjon)  Jean Piaget (1896-1980)  psykologisk teori om hvordan hjernen prosesserer ny informasjon: computermetaforen  Til forskjell fra Chomsky: Læring av språk er som annen læring  læring er en individuell, konstruktiv prosess

9 Sosiokulturell teori  fokus også på nivåer over setningen  vekt på samspill med omgivelsene, læring skjer ikke isolert/individuelt  kontekst viktig, også den sosiale og kulturelle konteksten  Lev Vygotsky (1896-1934)  Kunnskap er distribuert mellom individer og deres omgivelser, i interaksjon med objekter, artefakter, verktøy og bøker.

10 SLA (Second Language Acquisition)  SLA- feltet er relativt ungt (1960-tallet)  Chomsky – kognitivismen  Corder (1967: The Significance of Learner’s Errors), Selinker 1972 (Interlanguage)  Tangerer fagfeltene lingvistikk, kognitiv psykologi, sosiologi og pedagogikk  Fra fokus på undervisning til læring – feilanalyse (error analysis)  Kjennskap til elevenes læringsprosesser fører til bedre tilrettelagt undervisning – derfor er det viktig at lærere kjenner til disse prosessene

11 Krashens monitorteori  1.'Tilegnelse-læring'-hypotesen  2. Monitor-hypotesen  3. 'Den naturlige rekkefølge'-hypotesen  4. 'Forståelig input'-hypotesen  5. 'Affektivt filter'-hypotesen

12 Monitorteorien  1. Krashen: tilegnelse er noe som skjer gjennom naturlig interaktiv kommunikasjon (ubevisst)  læring skjer på grunnlag av undervisning hvor det legges vekt på form og grammatiske regler (bevisst).  2. redigeringsinnretning: monitor- fluency vs accuracy  3. naturlig og forutsigbar rekkefølge i tilegnelsen av grammatiske strukturer i et fremmedspråk  4. I + 1  5. evnen og motivasjonen for å ta imot forståelig input fra L2 - optimalt: svakt affektivt filter for å væremottakelig for å lære språk (trygghet)

13 Læringsstiler/individuelle forskjeller  Field dependency: en field-independent elev vil ha lettere for å analysere og oppdage regelmessigheter i språket uavhengig av sammenhengen  Intelligens – Howard Gardner (1985): multiple intelligenser  Evne – tja: kontinuum (polyglotter)  Personlighet: Utadvendthet – ikke nødvendigvis et pre – uansett vanskelig å måle  Motivasjon : indre/ytre  Holdninger: positiv innflytelse på språklæring  Identitet og tilhørighetsfølelse  Alder Konklusjon: vanskelig å si noe konkret. Derfor: undervisningen må varieres for å kunne ”treffe” de ulike læringsstilene

14 Kommunikativ kompetanse  Språk er først og fremst kommunikasjon  Lingvistisk kompetanse er en del av kommunikativ kompetanse  Chunks  Praktisk tilnærming  ”gamle” metoder henger fremdeles igjen (drill, oversettelser) men fungerer veldig bra så lenge det settes i en meningsfull kontekst – en del av variasjonen for å kunne møte ulike læringsstiler i et klasserom.

15 Å kunne et språk = å kunne bruke språket, produktivt og reseptivt, i tale og evt. i skrift, til en rekke forskjellige formål = å ha bevisste kunnskaper om språket, å ha et metaspråk - om språksystemet - om språkbruken HANDLINGSKUNNSKAP, PROSEDURELL KUNNSKAP PÅSTANDSKUNNSKAP. DEKLARATIV KUNNSKAP

16 Stimulering av handlingskunnskap gi elevene: -varierte erfaringer med bruk av språket - mønstre og modeller - mulighet til å observere og reflektere over egen og andres bruk av språket - tilbakemelding og evaluering

17 Stimulering av påstandskunnskap - utnytte elevenes nysgjerrighet overfor språket - stimulere til språklig nysgjerrighet - utnytte bevisstgjøringsmuligheter når de byr seg - la elevene gå på oppdagingsferd i eget og andres språk - bruke induktiv tilnæring der det passer - tilpasse deduktiv tilnærming etter alder, evner og behov

18 K06 • Handlingskunnskap lytte og tale lese og skrive • Påstandskunnskap kunnskap om språk og kultur

19 • Handlingskunnskap leke og eksperimentere lytte, se, framføre, fortelle, samtale møte symboler, bokstaver, skrift skape tekster, formulere lese, skrive hente forbilder og inspirasjon • Påstandskunnskap snakke om språk lære om språk granske sin egen dialekt undersøke sjangertrekk


Laste ned ppt "Noen teoretiske aspekter Camilla Bjørke, HiØ Fremmedspråksdidaktikk 21.09.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google