Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAU-møte Fagerheim skole Marit Andersen, 12.11.13 PALS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAU-møte Fagerheim skole Marit Andersen, 12.11.13 PALS."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAU-møte Fagerheim skole Marit Andersen, 12.11.13 PALS

2 Opplæringslovens §9a  § 9a-1. Generelle krav  Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.  § 9a-3. Det psykososiale miljøet  Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.  § 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)  Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane… 02.01.13

3 PALS • P ositiv A tferd • Støttende L æringsmiljø og • S amhandling i skolen

4 Atferd Tilrettelegge læring ut fra elevens utviklingsbehov Atferdssenteret FÅ 1-5% av elevene får mer intensive tiltak NOEN 5-10% av elevene får supplerende målrettede tiltak ALLE 80-90% av elevene gjør og presterer som forventet Alle ansatte møter alle elever med forebyggende tiltak Tilrettelegge læring ut fra elevens utviklingsbehovVeiledning Skolefaglig

5 Universelle skoleomfattende system Individuellestøttesystem Hjem - skole samarbeid Klasse- undervisningsrom Områder utenom undervisningsrom SFO Uteområder Ganger Toaletter Bussholdeplass Kantine, etc. Atferdssenteret

6 Langsiktig perspektiv – minst 3-4 år  Etablert et representativt internt PALS-team – møtes hver uke  Ledelsen Inger-Vera Svendsen og Jeanette T. Marthinsen  Småskolen – Grethe Reiersen (Palsteamleder)  Mellomtrinnet – Aud Vea Karlsen  SFO – Anita Wegger  Utvidet PALS-team – opplæringsmøte – møtes en gang pr mnd. det første året – deretter ved behov  Foreldrerepresentant i opplæringsåret  PALS-veileder – Marit Andersen  Internt PALS-team gir opplæring til personalet - minst en gang pr. mnd.

7 PALS på Fagerheim Vis ansvarVis respektVis omsorg Klasserom •Godta at vi jobber med forskjellige ting. Alle arenaer skole/SFO •Rekk opp hånden når du vil si noe og vent på tur. •Ha med blyant, viskelær og bøkene du trenger. •Arbeid rolig uten å forstyrre andre •Møt presis •Hold armer og bein for deg selv. •Ta vare på skolens eiendeler. •Hjelp til med å legge ting på plass. •Samarbeid med alle. •Hjelp hverandre.

8 Innlæring av forventet atferd og sosiale ferdigheter ForventningPresisering  Møt forberedt Sitt klar på plassen din. Ha bøker og utstyr klart til timen starter. Lekser skal være gjort og funnet fram.  Arbeid rolig uten å forstyrre andre Bruk innestemme. Sitt på din egen plass og konsentrer deg om eget arbeid, ikke andres.  Rekk opp hånda Opp med én arm. Vent med å snakke til læreren ber deg om det.  Rydd etter degLegg bøkene i hylla/sekken etter timen. Kast søppel i søppelbøtte. Rydd bort utstyr fra pulten. Eksempel fra Sentrum skole

9 Sentrale tiltakskomponenter i PALS  Innlæring av forventet atferd og sosiale ferdigheter  Gode beskjeder som skal fremme samarbeid  Oppmuntring, anerkjennelse og positiv involvering  Håndtering av problematferd

10 - og ikke minst  Gruppe, klasse- og undervisningsledelse  Hvordan drive systematisk tilsyn og veiledning  Problemløsningsstrategier  Å skape et positivt skole - hjemsamarbeid

11 Hva handler dette om? VI SKAL HJELPE BARN TIL Å LYKKES - Gjennom at personalet utarbeider en felles verktøykasse og en felles kultur preget av profesjonalitet - Gjennom et godt samarbeid med dere som foresatte

12 Kartleggingsverktøy i PALS  Kartlegging av beskyttende og risikoforhold knyttet til læringsmiljø  Sjekklister for å måle grad av implementering og for å velge ut prioriterte satsningsområder  Benchmark of Quality (BoQ)  Sjekkliste A – hele personalet  Sjekkliste B – teamet  SWIS – (School-Wide Information System)  Kartlegging av elevatferd  Tilbud til skolene – i prinsippet uavhengig av PALS

13 Målsetting med sjekkliste A En vurdering av status for implementering  Gjennom sjekkliste A får vi vite hvilke områder vi må sette fokus på i utviklingsarbeidet  Gjennom sjekkliste A får vi vite om vi har lyktes med det arbeidet  Å UTVIKLE PALS TIL DET OPTIMALE VERKTØYET FOR BEDRE LÆRINGSMIJLØ (Fra Dal skole, Eidsvoll kommune. PALS konferansen 2010)

14 Hvorfor kartlegge elevatferd?  Oppfylle de lovpålagte pliktene i §9a  Skolen trenger en god og generell oversikt over skolens arbeidsmiljø  Skolen må ha kunnskap om evt problemer/problemområder som har innvirkning på det psykososiale skolemiljøet  Skolen må ha oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk og med hvilken effekt VI SKAL HJELPE ELEVENE TIL Å LYKKES !

15 SWIS  Definisjon  SWIS er et internettbasert informasjonssystem for innhenting, innlegging, oppsummering, rapportering og bruk av informasjon fra hendelsesrapporter  Formål  Forbedre skolens mulighet til å utvikle et trygt og effektivt læringsmiljø på en sikker måte

16 SWIS - historikk  I utgangspunktet uavhengig av PALS  Ble sjekket ut og evaluert som en del av PALS- prosjektet på fire skoler i 2003-3005. Godkjenning fra NSD og informert samtykke fra foresatte  Før en videreføring hadde Datatilsynet en gjennomgang av systemet og mente det kunne hjemles i Opplæringsloven. De kom med løsningsforslag i forhold til registrering av data  Kategoriene i hendelsesrapportene er utarbeidet av pilotskolen – ut fra erfarte behov

17 Hvorfor SWIS?  Systematiserer data som skolen er lovpålagt å rapportere (orden og oppførsel), ved bruk av hendelsesrapporter framfor mer tilfeldige registreringer  Behov for mer effektiv beslutningstaking - ut fra reelle data som lærere har observert, med vekt på problemløsning og evaluering av tiltakenes effekt  Avhjelpe problematferd og forebygge at nye problem skal oppstå  Mer målrettede og differensierte tiltak HJELPER TEAMET TIL Å BLI BEDRE PROBLEMLØSERE OG BESLUTNINGSTAKERE

18 3 Nøkkelelementer  Datainnsamlingssystem  Fra hendelsesrapporter, basert på observasjon  Må være avklart hva skolen mener med problematferd og hvordan de skal forholde seg til det. Skal ikke være individuelt vurdert  Dataprogramvare  Internettbasert, tilgjengelig, sikkert.  Passordbeskyttet og ivaretar datatilsynets krav om personsikkerhet.  Beslutningstaking  Ikke bare til datainnsamling – SKAL BRUKES TIL BESLUTNINGSTAKING:  Skoleomfattende  Den enkelte elev

19

20

21 Behandling av data  Opplysninger på enkeltelever  Brukes til å finne tiltak på riktig nivå for å hjelpe eleven til å lykkes  Brukes til å se om tiltak har ønsket effekt  Elevens identitet avidentifiseres  Elevene får et flersifret ID- nr. i SWIS-databasen  Skolen lager en kodeliste (0000AA) som er låst inn i skolens arkiv  3 av personalet får opplæring og passordbeskyttet tilgang til database og kodeliste  Legger inn hendelsesrapportene som makuleres etterpå  Vurderer data, legger fram for PALS-team som problemløser og foreslår tiltak på system eller individnivå

22 Behandling av data forts.  Teamet gjennomgår 5 basisrapporter med personalet en gang pr mnd.  Bare de store linjene og aldri på individnivå  Hvem har innsyn i opplysninger rundt enkeltelever?  Bare SWIS-ansvarlige og ledelsen på skolen  Full innsynsrett for elever og foresatte  Utvalgt informasjon til eventuelle deltagere i et individuelt støtteteam – opprettet rundt en elev i samarbeid med foresatte  Oppbevaring av data  Så lenge eleven går på skolen.  Navn og elevnøkkelen slettes når eleven begynner på en annen skole.  Ingen data blir overført til andre skoler eller instanser


Laste ned ppt "FAU-møte Fagerheim skole Marit Andersen, 12.11.13 PALS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google