Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon i kommunal helse og omsorgstjeneste – grenseløse muligheter Trude Andresen Direktør KS forskning, innovasjon og digitalisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon i kommunal helse og omsorgstjeneste – grenseløse muligheter Trude Andresen Direktør KS forskning, innovasjon og digitalisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon i kommunal helse og omsorgstjeneste – grenseløse muligheter Trude Andresen Direktør KS forskning, innovasjon og digitalisering

2 KS’ visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor

3 Innovasjon – hva er nå det? N ytt N yttig N yttiggjort Innovasjon - en ny, og samtidig så god løsning, at folk vil ta den i bruk. Den skaper merverdi!

4 Kommunene er historisk innovative Identifiserte behov i lokalsamfunnet – etablerte nye løsninger for å møte behovet Eks. Sparebankene, Forsikringsselskaper, pleie og omsorgssektoren Men har gått fra å være stifinnere til å bli statstjenere (Professor Hallvard Vike, UiO) Mye «hverdagsinnovasjon», mindre radikal innovasjon

5 • Går på tvers av sektorer og «fag» • Lar seg ikke løse ved tradisjonelle metoder eller organisasjonsformer • Er stadig flere slike i kommunal sektor • Eks. frafall i skolen, «utsatte» barn, forebygging blant eldre ---) Innovasjon trengs for å løse disse problemene! Wicked problems

6 God praksisBeste praksis Neste praksis Her har de fleste oppmerksomheten! Her ligger innovasjonen Inspirasjon fra ”Prinsipper for offentlig innovasjon. Fra best practice til next practice”, Jensen, Jensen, Digmann og Bendix, 2008.

7 Det som etterspørres får fokus – hva fanger vi opp i styringssystemene? Egenkontroll Innovasjon Ikke alt som teller, kan telles

8

9 ”Vi tror på, at man kan skabe en arbejdspladskultur, hvor de geniale nybrud kommer hyppigt – og det er et ledelsesansvar at hjælpe tilfældene på vej”. Anne Mette Digmann, Region Midt-Jylland

10 Innovasjon er et veivalg Ikke bare et stunt…

11 Innovasjon i omsorg? • Innovasjon – det er vel bare tekniske dupeditter….? • Innovasjon har ingenting med omsorg å gjøre – omsorg er varme hender! • Dette er bare en ny «bølge» – det går nok snart over! Motpoler – eller to sider av samme sak?

12 Alt er mulig «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!» (Kåre Hagen) Vi må løsrive oss fra den gamle medisinen som er mer penger, plasser og personell…

13 Hagen-utvalgets mandat ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer.”

14 Perspektivene i Hagen-utvalget • Fra bruker til borger • Fra passiv mottaker til aktiv deltaker • Fra eksperten vet til skape sammen • Fra beste til neste praksis • Kommunene må initiere, og staten må støtte • Omsorg betraktes som et felles offentlig ansvar! Fellesskapsløsninger tilpasset nye behov og tilgjengelige ressurser.

15 Den andre samhandlingsreformen • Mellomrommene mellom offentlig virksomhet og sivilsamfunn er en nøkkel. Her kan noe av den mest spennende fornyelsen komme til å skje i årene som kommer. • Mobilisering av ressurser; sette samspillet med familien, det sosiale nettverket og lokalsamfunnet i sentrum for oppmerksomheten, næromsorg.  Tenke nytt om samspillet mellom de offentlige ordningene og det sivile samfunn, utforske de nye formene frivilligheten tar, rette oppmerksomheten mot alternative arbeidsmetoder, driftsformer og organisering som utfordrer til medborgerskap!

16 Sektortenkning og helhetsperspektiv Samhandlings- reformen Det samlede kommuneoppdraget Spesialisthelse- tjenesten Helse- og omsorgstjenesten Omgivelsene; sivilsamfunn, akademia, næringslivet osv..

17 Hverdagsrehabilitering er i vinden • Fra passiv mottaker til aktiv deltaker - lengst mulig i eget liv • Borgerens eget behov som utgangpunkt – ikke systemets behov • Eldre mennesker er ikke en oppgave, men en ressurs. Utvikling ikke avvikling • Økt satsing på forebygging og tidlig innsats • Arbeidslag på tvers – tverrfaglig oppgaveløsning. • Fredericia har vist oss at det er mulig. Nå kommer Norge etter • Voss, Nøtterøy, Arendal og Bodø jobber sammen • Flott initiativ av Ergoterapiforbundet – men viktig at det er et tverrfaglig prosjekt

18 Velferdsteknologi Kommunene må initiere, industrien må satse – og staten må støtte  På dagsorden i stadig flere kommuner  Industrien trenger mer kunnskap om de mulighetene som ligger i pleie og omsorgssektoren  Kompetanse nødvendig: teknologi inn i helseutdanningene – og helse inn i teknologiutdanningene  Industrien må våge å investere og ha tro på markedet  Staten og virkemiddelapparatet må gi risikoavlastning til både industri og kommuner som vil gå foran. Nasjonalt knutepunkt. Forskningsmidler.

19 Velferdsteknologi Det er behov for: • mer informasjon om teknologien og markedet • mer kompetanse om velferdsteknologi i egen organisasjon • risikoavlastning ved investering og utvikling • å finne samarbeidspartnere blant bedrifter • et lovverk som er oppdatert i fht dagens problemstillinger

20 Anskaffelser – her ligger et stort potensiale for innovasjon • Nasjonalt program for leverandørutvikling • NHO og KS hovedpartnere, sammen med store statlige aktører + kommuner • Fokus: helse og miljø. • Mange kommuner i piloter – også små • Velferdsteknologi ofte piloter • Metodeutvikling, i tett samarbeid med Difi www.anskaffelser.no www.anskaffelser.no • www.leverandorutvikling.no www.leverandorutvikling.no

21 Tverrfaglighet – en forutsetning for å lykkes • Det blir ikke innovasjon av at hver profesjon kun jobber sammen med «sine egne» - like barn leker ikke best • Det er i mellomrommene mellom tjenester, profesjoner, sektorer at de nye løsningene ligger • Hvem har mellomromskompetanse?

22 en sti… Når ekspertene lager en trapp, lager brukerne en sti…

23 «Cocreation» – å skape sammen • Involverer alle «stakeholders» gjennom HELE prosessen • Skape løsninger MED, ikke FOR • Ny viten og kreative ideer generert gjennom gjensidig læring • Skape neste praksis – sammen

24 Hvem skjuler seg i våre omgivelser – som kan være gull å samarbeide med?

25 7 råd for en bærekraftig omsorg NOVA-rapporten Bærekraftig omsorg? Familien velferdsstaten og aldringen av befolkningen. Mars 2012 1.Ta demografien med fatning 2.Tro at forebygging og rehabilitering nytter 3.Finn alternativer til sykehjem, utsett og unngå langtidsopphold i institusjon 4.Bygg allianser med familie og nærmiljø 5.Velferdsstatens primæransvar, kvinner ikke lenger familiens ulønnede tjener 6.Lytt til folkemeningen – de vil ha tjenester, ikke kontantstøtte 7.Sett pris på personalet – invester i utdanning og lønn

26 Ny kunnskap er nødvendig • Forskning og innovasjon må kobles bedre sammen – Det blir ikke nødvendigvis innovasjon av forskning – Forskningen må være praksisnær og bidra til endring • Hagen-utvalget (NOU 2011:11): – Uforsvarlig lite kunnskap i pleie og omsorgssektoren: under 2 promille av budsjettene går til kunnskapsutvikling og forskning, innovasjon og utviklingsarbeid. – Etablere et nasjonalt utdanningstilbud i innovasjon for kommunale ledere – Etablere et sekretariat for kommunal innovasjon

27 Behov for støtte til innovasjonsarbeid • Virkemidlene er laget for næringslivet • Kommunene har ikke ressurser til søknadsprosesser – trenger lav terskel • Hva finnes i dag? • Regionale forskningsfond • Fylkesmannens skjønnsmidler • OFU-ordningen i Innovasjon Norge • Fylkeskommunen som regionalutvikler • Forskningsrådet • EU • Det er behov for virkemidler som er skreddersydd for offentlig sektor

28 KS mener Å utvikle innovative løsninger er en avgjørende faktor for at offentlig sektor skal kunne opprettholde god kvalitet på sine tjenester og møte utfordringene i framtida. Innovasjon er like aktuelt for offentlig sektor, den rollen og de tjenestene som leveres der, som for næringslivet. Å utvikle innovasjonskultur fordrer tillit og frihet Lovgivning virker i mange tilfeller konserverende og er til hinder for innovasjon. Vi trenger virkemidler for å innfri behovet for støtte og risikoavlastning for innovasjonsprosesser i kommunene. «Fra passiv mottaker til aktiv deltaker» er en riktig tilnærming for å skape bærekraft. Framtidige tjenester og bomiljø bør utvikles sammen med brukere. Dette perspektivet bør gjennomsyre samfunns- og arealplanleggingen. Økt kompetanse på alle nivå er avgjørende for at man lykkes med å arbeide både strategisk og praktisk med innovasjon i kommunen, KS ønsker en innovasjonsutdanning for kommunal sektor

29 Følg med på - www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning/ - Innovasjonsalliansen på Facebook


Laste ned ppt "Innovasjon i kommunal helse og omsorgstjeneste – grenseløse muligheter Trude Andresen Direktør KS forskning, innovasjon og digitalisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google