Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SEMINAR OTTA HVORDAN KAN UNGDOMMER KOMME FRA EN UØNSKET TILSTAND TIL EN ØNSKET OG RESSURSFULL TILSTAND?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SEMINAR OTTA HVORDAN KAN UNGDOMMER KOMME FRA EN UØNSKET TILSTAND TIL EN ØNSKET OG RESSURSFULL TILSTAND?"— Utskrift av presentasjonen:

1 SEMINAR OTTA HVORDAN KAN UNGDOMMER KOMME FRA EN UØNSKET TILSTAND TIL EN ØNSKET OG RESSURSFULL TILSTAND?

2 Ungdommens nåværende Tilstand: uønsket betydning/effekt Målet til ungdommen: ønsket tilstand betydning/effekt Ressurser/hindringer TAXI Prosessen i veiledning av ungdommer Intervenering Prosessen INFORMASJON

3 ALLE TRENGER Å SE PÅ SIN EGEN FORM/VÆREMÅTE I MØTE MED UNGDOMMENE... • ”At man når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremst må passe på å finne ham der hvor han er, og begynne der. • Dette er hemmeligheden i all hjelpekunst. • Søren Kierkegaard 1859

4 ”KOMMUNIKASJONEN DIN ER ALDRI BEDRE ENN DEN RESPONSEN DU FÅR”

5 ”LIVET ER IKKE SOM DET BURDE VÆRE. DET ER SOM DET ER. DET ER MÅTEN VI TAR I MOT DET SOM KOMMER SOM GJØR FORSKJELLEN.” VIRGINIA SATIR

6 ”KARTET/DEN INDRE STRUKTUREN PASSER IKKE TIL TERRENGET………?”

7 HVORFOR SKAL VI JOBBE MED UNGDOMMENE SOM «DROPPER» UT?

8 HVORFOR JOBBER DU MED DISSE UNGDOMMENE? START SETNINGEN MED – FORDI JEG …..

9 SVARET DITT PÅ HVORFOR DU VIL JOBBE MED DISSE UNGDOMMENE FORTELLER MYE OM HVORDAN DU UBEVISST, KOMMER TIL Å MØTE ELLER ALLEREDE JOBBER MED DEM FRA DITT NIVÅ.

10 HVA KJENNETEGNER UNGDOM SOM DROPPER UT OG HVEM AV DEM TRENGER VI Å BEKYMRE OSS FOR?

11 MIN DEFINISJON PÅ DROPOUT • «Ungdom som står fast og ikke har strategier selv for å komme seg videre i utdanning eller arbeid = de har lite kontakt med ressursene sine.»

12 UNGDOMMENE KAN FORDELES PÅ ULIKE NIVÅER I FORHOLD TIL DET Å DROPPE UT. 1.De som har valgt feil linje 1. 2. 3 ganger 2.De som har bestått vg 1. og vg 2, men ikke fått lærlingplass 3.De som har hatt mange praksisplasser, ulike kurser, men ikke får fast jobb 4.De som mangler et fag (matematikk f.eks) 5.De som ikke vet hva de vil og som kanskje er litt eventyrlystne 6.De som har begynt med kriminalitet og rus 7.De som har helseproblemer fysisk eller psykisk 8.De som har blitt brukere på NAV 9.De som …………………..?

13 HVEM AV DISSE ”UNGDOMMENE” TRENGER VI Å BEKYMRE OSS FOR?

14 DE SOM HAR ”DROPPET UT” LENGE FØR VG.SKOLE

15 HVA ER FELLESNEVNEREN? •Fag kompetanse •Sosial kompetanse •Sosio/kulturell kompetanse •Familie •Endret familiestruktur •Skolemiljø •Vennekrets •Stammekultur •Fysiske/psykiske •Diagnoser - ADHD •Syndromer – Asberger ….. •Avhengighet - Rus •Ernæring •Døgnrytme •Mobbing •Familie: •- Vold/rus •- Skilsmisser/Støy •- Svake rollemodeller •- Psykisk helse •Traumer •Skole •Stat\Kommune Omsorgssvikt Helsemessige utfordringer Manglende kompetanse Nettverk

16 UNGDOMMENE ER UFLEKSIBLE OG LITE I KONTAKT MED RESSURSENE SINE

17 CASE 1 • Minoritetsspråklig gutt i 10 klasse. • Utfordrer skolemiljøet og nærmiljøet • Har ingen 1 – 1 relasjon med noen voksne på skolen, klarer ikke å samarbeide eller innordne seg strukturen • skaper utrygghet og er grov når han truer • Kommer og går som han vil • Fikk tilbud om spesialskole, men fikk foreldrene til å trekke seg fra signering i løpet av sommerferien • Har allerede startet med grov kriminalitet • Foreldre har null kontroll. De sliter med store krigstraumer og mangelfull integrering • De er 4 søsken og nå venter mor på et barn til • Barnevern er på saken, vet ikke helt hva de skal gjøre – de har ikke feltarbeidere • Politiet i samarbeid med skolen har sendt mange bekymringsmeldinger til barnevernet – ingenting skjer • Utestengt fra fotballen pga. vold mot en frivillig voksen • Det er mange møter rundt gutten hvor skole, barnevern, politi, PPT, Helsesøster deltar, men det skjer ingenting og tiden går • Han vil garantert droppe ut i fra vg.skole • Hva bør skje?

18 6. Spiritualitet – Visjon 5. Identitet 4. Verdier – tro – overbevisninger 3. Evner – ferdigheter – strategier 2. Atferd 1. Omgivelser - miljø Forandring på et høyere nivå skaper som regel forandringer i de lavere nivåene. Vi kan ikke forvente det motsatte. De seks nevrologiske nivåene for bevissthet og forandring! 6. Hva er større enn deg? 5. Hvem er du – din rolle? 4. Hvorfor gjør du …… - motivasjon? 3. Hvordan gjør du det? 2. Hva gjør du - handling? 1. Hvor, når og hva trenger du..?

19 Motivasjon - reaksjon

20 ”OM DU TROR DU KAN, ELLER OM DU TROR DU IKKE KAN, VIL DU HA RETT I BEGGE TILFELLENE:” HENRY FORD

21 HVORFOR ER VI FORSKJELLIGE?

22 KART over verden – vår indre struktur Hvordan vi strukturerer og opplever virkeligheten forskjellig. Informasjon fra: - Ytre verden - Begivenheter - Opplevelser FILTER Ubevisst/bevisst : - Utelater - Forvrenger - Generaliserer SANSER TILSTAND Tanker Følelser Kropp Atferd/Kommunikasjon/Reaksjon FILTRE: Sansebetoninger Minner/erindringer Kultur Overbevisninger Beslutninger/Valg Metaprogrammer

23 METAPROGRAMMER/PERSONLIGHETSTRUKTURER (CA.60 STK) DE FORMER VÅRE PERSONLIGHETSTREKK FRA VI ER FØDT • I 10......... 0......... 10 I • Abstrakt 10........X. 0......... 10 konkret • Interesseområder: - X mennesker – steder – aktiviteter – informasjon – X ting • Selv refererende 10. X........ 0........ 10 ytre refererende • Langsiktig Through time 10.......... 0 X..........10 Kortsiktig In time • Utadvendt 10........ X..0.......... 10 Innadvendt • Aktiv 10.. X......... Reflektiv............ 10 Passiv • Uavhengig/selvstendig 10..X........ Nærhet.......... 10 Team • Mulighet 10..X........ Nåtid.............. 10 Prosedyrer

24 KART over verden – vår indre struktur Hvordan vi strukturerer og opplever virkeligheten forskjellig. Informasjon fra: - Ytre verden - Begivenheter - Opplevelser FILTER: - Utelater - Forvrenger - Generaliserer SANSER

25 GESTALTVEILEDNING OG KONTAKTSIRKELEN • I Gestalt handler det om forgrunn og bakgrunn • Hva er det som skjer i feltet mellom veileder og ungdommen • Veileder samler inn Informasjon • Tre soner – yttersonen, innersonen og mellomsonen • Veileder setter seg selv i parentes(Utforsker den informasjonen som kommer eller ikke kommer)

26 KONTAKT- SIRKELEN 1.FORKONTAKT: Veileder utforsker feltet og har som mål å skaffe seg informasjon 2. TYDELIG FIGUR: Veileder sorterer og utfordrer den informasjonen han/hun får 3. Motivasjon: Veileder «tygger på» og forsterker figuren sammen med ungdommen 4. Handling: Når figuren er tydelig nok kan vi gå til handling å ansvarliggjøre ungdommen helt konkret 5. Avslutning/exit

27 CASE 2 • NAV Tiltak - Dropout (varighet 12 uker) • 15 ungdommer fra 18 – 25 år • Formålet med tiltaket er å sørge for at ungdom som har avbrutt skolegang eller på annen måte ikke er deltakende i skole/jobb, returnerer til utdanning eller kommer i arbeid. • Det viser seg at alle har traumer og vonde hendelser som har gjort noe med dem • Alle har lite ressurser og nettverk rundt seg • Etter 14 dager begynner tiltaksansvarlige å få mer og mer informasjon og det er mange skjeve og ufleksible strukturer i gruppa • NAV vil ha de ut i arbeid eller i utdanning, men kanskje er det for tidlig • Kanskje trenger de noe som går på «Hele mennesket» først, men målet er jo…… • Du forstår etter hvert som du arbeider med dem at det ikke er tilfeldig at de er på dette dropout tiltaket • Du skal ha individuell karriereveiledning med alle –hvordan gjør du det?

28 ”DET SOM MÅ TIL FOR AT EN PERSON SKAL FORANDRE SEG, ER AT VEDKOMMENDE FORANDRER SIN OPPFATNING AV SEG SELV (IDENTITET).” (ABRAHAM MASLOW )

29 N.Ø.G.L.E – NLP = AVKLARING OG KARTLEGGINGSVERKTØY HENSIKTEN ER Å KOMME FRA EN UØNSKET TILSTAND TIL EN ØNSKET OG RESSURSFULL TILSTAND

30 N. = NÅVÆRENDE TILSTAND: DET FØRSTE SOM MÅ GJØRES ER Å AVDEKKE DEN NÅVÆRENDE PROBLEMSITUASJONEN. • Hva er problemet? • Hva er din aktuelle situasjon? • Hent inn mye informasjon i forkontakt. • Hva er det som er positivt med å ha det som du har det nå?

31 Ø. = ØNSKET TILSTAND – KONKRET MÅL OG NOE DU KAN BEVISE: HJELP VEDKOMMENDE Å FORMULERE FOR SEG SELV HVA SOM ER ØNSKET, I STEDET FOR DEN NÅVÆRENDE UØNSKEDE TILSTAND. • Hva er det du ønsker å oppnå – konkret mål? • Hva ønsker du deg i stedet? • Hva vil du konkret tenke, føle, gjøre, tro på osv? • Hvordan vet du om målet er nådd, hvis du hadde fått ønsket ditt oppfylt? • Hva skal du se, høre og føle som forteller deg at du har oppnådd det du gjerne vil? • Hvordan vil dine omgivelser kunne vite at du har nådd ditt mål?

32 KONTROLL – ANSVARLIGGJØRING – TID OG STED • Er det du vil oppnå noe du selv har innflytelse på? • Hva kan du gjøre for å komme i gang? • Når du har nådd målet ditt, hvordan kan du da ta vare på det du har oppnådd? • Er det noe eller noen som kan forhindre deg i å nå målet ditt? • Hvor, når og i forhold til hvem ønsker du å nå målet ditt?

33 G. = GRUNNEN TIL AT DEN NÅVÆRENDE TILSTAND ENNÅ IKKE ER OPPNÅDD: DET INDRE KART OVER VIRKELIGHETEN MÅ JUSTERES – HANS/HENNES EVNER OG FERDIGHETER, FØLELSER OG HANDLINGER ER ET RESULTAT AV HANS/HENNES MODELL AV VERDEN. DET ER VIKTIG Å KJENNE UNGDOMMENS SELVBEGRENSENDE OVERBEVISNINGER OG OPPFATNINGER AV DET SOM STOPPER HAM/HENNE. • Hva hindrer deg i å oppnå det du gjerne vil? • Finnes hindringer i dine omgivelser, din atferd, dine evner og ferdigheter, dine overbevisninger og tro eller i din identitetsfølelse?

34 L. = LIKEVEKTSSKAPENDE RESSURSER: VED Å ”REFRAME” DE BEGRENSENDE OVERBEVISNINGENE ELLER GI UNGDOMMENE NYE LØSNINGSFORSLAG HJELPER VI ELEVEN TIL ET NYTT OG MER RESSURSFYLT ”INDRE KART” SOM KAN FØRE TIL EN ØNSKET TILSTAND. • Hvilke ressurser kunne du ta i bruk, for å overvinne hindringene og nå ditt mål?

35 E = EFFEKTEN AV Å OPPNÅ DEN ØNSKEDE TILSTAND – ØKOLOGI DET VIL ALLTID VÆRE EN POSITIV ELLER NEGATIV EFFEKT AV AT VI UTVIKLER OSS, SOM GIR NOEN KONSEKVENSER. OG NOEN GANGER KAN VI MISTE ”FORDELER” VI HADDE SÅ LENGE VI EIDE PROBLEMET. MENS ANDRE GANGER KAN DET GI POSITIVE EFFEKTER VI ALDRI HADDE TENKT PÅ. • Hva vil den positive effekten være av at du når ditt mål? • Er det noen negative konsekvenser for deg selv eller andre? • Kan du miste noe ved å oppnå ditt mål? • Er oppnåelsen av målet i overensstemmelse med hvem du er eller gjerne vil være?

36 ORKER IKKE Å VÆRE TILSTEDE ”UTOVER” I KONTAKT - FLYTSONE ORKER IKKE Å VÆRE TILSTEDE ”INNOVER” Atferdskorrigering Innagering eller utagering betyr – Hallo…. Jeg har det ikke bra!!!!

37 Endrer kontekst for å oppnå kontakt Prøver å møte ungdommen der han/hun er!

38 3. Integrering til samfunnet i form av skole og arbeid 2. Gruppesamspill – læring og samarbeid 1.Minimum samspill og kontakt 1 -1 Eget spesial - tilpasse t oppleg g Skole Institusjon Familie

39 J. ELSKER Å HOLDE PÅ MED MUSIKK, BAND, LYD, LYS, SCENE – HAR EGET STUDIO PÅ GÅRDEN – MEN FORESATTE SIER AT HAN MÅ GJØRE NOE ORDENTLIG - SOM Å BLI SNEKKER F.EKS • NY GIV UNGDOMSSKOLEN • VG1 BYGGFAG – DROPPER UT • JOBB I BAKERI (fikk tilbud om lærlingkontrakt) – DROPPER UT • PRAKSISJOBB BARNEHAGE – KANSKJE BUA..? • VG1 HELSE OG SOSIAL – DROPPER UT • FOLKEHØYSKOLE LYD OG BILDE – YES – endelig blir jeg sett og anerkjent


Laste ned ppt "SEMINAR OTTA HVORDAN KAN UNGDOMMER KOMME FRA EN UØNSKET TILSTAND TIL EN ØNSKET OG RESSURSFULL TILSTAND?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google