Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Scenarier for utslipp av miljøgasser (EUCO2) Seminar 24. august 2012 Tor Bysveen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Scenarier for utslipp av miljøgasser (EUCO2) Seminar 24. august 2012 Tor Bysveen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Scenarier for utslipp av miljøgasser (EUCO2) Seminar 24. august 2012 Tor Bysveen

2 • Legg inn bildet fra siste side i rapporten fra juni 2011: 350 European …..

3 Et omfattende prosjekt • 14 storbyregioner og 350 stakeholders har deltatt i utviklingen av scenariene. • Sebastian Carney og hans stab på Manchester University har organisert scenarie-arbeidet og skrevet analysene • Nettverket METREX har koordinert • Delstaten Hamburg har ledet arbeidet • De deltakende regionene og General Electric (GE) har finansiert arbeidet.

4 Deltakende regioner Brussel Paris Frankfurt Porto Glasgow Rotterdam Hamburg Stockholm Helsinki Stuttgart Madrid Torino Napoli Oslo

5 Prosjektet har gjennomført to av tre faser • 1. Etablert en oversikt over utslippene og lagd en energioversikt (baseline) for 2005. Basert på «Greenhouse Gases Regional Inventory Protocol- GRIP». • 2. Etablert scenarier for 2050, mål om 80% reduksjon. Målet er satt av EU-kommisjonen. Ble også lagd ett konsensus-scenario for 2025. • 3. Oversette læringen fra fase 1 og 2 til informasjon for folkevalgte til å fatte eventuelle vedtak • 4. Skipsfart og utenriks luftfart er ikke med.

6 Baseline for Oslo/Akershus 2005 • 1.04 mill beboere ( økte til 1.14 mill i 2011), ung befolkning og høy fødselsrate samt innflytting/innvandring bidrar til høy vekst. • Av alt utslipp kom 92% fra energisektor, 3% fra «industrial processes», 2% fra landbruk og 3% fra avfall. • Boligsektoren bidro med 8% av utslippene fra bruk av energi, servicesektoren med 11%, industrien med 10% og samferdsel med 71%. • Av utslippene fra samferdsel kom 86% fra veg og 12% fra innenlands flytrafikk.

7 CO2 er den dominante miljøgassen • CO2 er den dominante miljøgassen i Oslo/Akershus. • Interessen må legges på energibruk

8 Scenarier gir stimulans og har store usikkerheter • Et scenario er en historie, et bilde på hva som kan bli. • Ingen prediksjon, gir indikasjoner på mulighet. • De er hypotetiske og åpne for tolkninger for både leg og lærd. • Scenariene må være logiske og transparente • Mulige utviklingsbaner. Ikke sikkert de kan gjennomføres, men fornuftige og konsistente

9 • Small group! Jeg viser også kort til Astrups artikkel i Aften for mandag.

10 Scenario 1 • Middels befolkningsvekst • Utslipp redusert med 69% • Boligsektoren reduserer med 99% • Samferdsel med 67%, elektriske biler er i drift, kjøring med bil øker med 40% • Utbygging av jernbanen holder flytraf nede • Skandinavisk energinett • Energi fra sol, vind og sol gir 5% av behovet

11 Scenario 2 • Utslippene redusert med 60% • Befolkningen og forbruk av energi er doblet • Utslipp redusert med 81% i boligsektor, vekst i service har økt utslipp med 11%. • Industri (bygg) har redusert utslipp 61%, men økt energibruken betydelig • Vegkilometre økt med 20%, men utslippene fra transport er redusert med 76%. Skinnegående transport firedoblet • National grid, 98% av elektrisitet fra vannkraft, 2% fra bio og null interesse for bølger, vind og sol

12 Scenario 3 • Utslippene redusert med 24% • Bolig og service øker forbruk av energi; utslipp økt 184% i bolig. Vekst i privatøkonomi • Elektriske biler og kollektivtrafikk reduserer utslipp med 69% • Internasjonalt energinett som er mer karbon intensiv enn norsk vannkraft forklarer mye av at utslippene bare er reduserte med 24% • Også delvis vindkraft fra Tyskland, Nederland og Danmark og atomkraft fra Frankrike og andre land • En «viss mindre interesse» for naturgass og vindturbiner

13 Scenario 4 (2025) • Befolkning vokst til 1.4 mill • Vekst i BNP 2% årlig, høyere enn nasjonalt • Flere hus har elektrisk varme, petroleum er halvert og 1% er PassivHus • Økt effektivitet i service reduserer utslipp, forbruk av energi er økt. Ny teknologi er lite implementert • Bio fra søppelfyllinger brukes i en viss grad

14 Scenario 4, del 2 • Vegkm økt 20%, regionen vokser • Elektriske biler mer vanlig, busser på hydrogen • Skinnegående transport i økt med 50% i km • Flytrafikk økt med 25% • Høyhastighetstog er utviklet, men har ikke påvirket flytrafikken mot Europa • Mange av endringene i 2025 vil fases ut i 2050, ny teknologi kommer

15 De europeiske regionene (1) • Bare 35% av scenariene nådde målet om 80% • Syd-Europa hadde lite tro på å nå målene. De høyeste reduksjonene kom i land med lave utslipp, som i Norge • Store regionale forskjeller. Porto reduserer utslipp fra samferdsel med 23%, Paris med 97%. • Lav karbon elektrisk produksjon er nøkkelen til reduksjon. Norge er heldig, har vannkraft!

16 De europeiske regionene (2) • Bedret isolering og drivstoff med lite karbon, + endrete vaner, reduserer CO2 med 25% i E • Utslipp pr enhet produsert vare må ned 50% • Sparing av elektrisk kraft er helt nødvendig • Vegtransport er nøkkelen til forbedring (særlig i Oslo/Akershus) • Hele 87% av utslippene kom i gjennomsnitt fra bruken av energi

17 Vannkrafta er vårt pre • I 2005 slapp O/A ut minst greenhouse gases av de regionene som deltok i EUCO2 • Gir et utmerket utgangspunkt for en mer klimafokusert energipolitikk • Forklaringa er selvsagt vannkrafta • Utslippene fra vegtransport var i 2005 like stor eller større enn i majoriteten av regionene i EUCO2

18 Energikonsumet økte i Oslo • Bare i Oslo økte energikonsumet i alle de tre scenariene. • Økningen i energikonsumet var omtrent utelukkende relatert til elektrisitet • I scenario 3 ble behovet for elektrisk kraft delvis møtt av et europeisk elektrisitets-system som i 2005 hadde en høyere karbon intensitet enn det norske. • Økningen i energikonsumet var lavest i 3. Utslipp økte i bolig og service. Reduksjon i transport bidro til at regionen samlet fikk en reduksjon på 20% fremfor en økning.

19 80% reduksjon, ambisiøst men mulig • Oslo og Akershus har vedtatt reduksjon med 50%, utgangspunkt 1990 • De tre scenariene hadde hhv 69%, 60% og 24% reduksjon • Ingen nådde målet om 80% reduksjon • Likevel: Videreføres bystyrets og fylkestingets vedtak i samme tempo som tiltenkt frem til 2030, kan 80% være et logisk, men ambisiøst mål

20 Mulige oppfølginger • Ha et helhetlig perspektiv på energisystemet i regionen • Kommunisere med kommunene, som lager egne klimahandlingsplaner • Oslo har et utmerket utgangspunkt. Det har ikke alle de andre regionene, store variasjoner • BOLIG: Mer bio og fjernvarme, varmepumper, «smarte energimålere» og atferdsendringer • SERVICE: Oppvarming/nedkjøling av bygg, ulike energisparende tiltak • Bruke «best practice» for å redusere utslipp

21 Mulige oppfølginger 2 • INDUSTRIELL: Trolig nedgang i antall virksomheter. Mye oppvarming og byggemetoder, skifte fra fossilt brennstoff. • TRANSPORT: Bedre kollektivtransporten, mer sykkel og gange. • RUTER er utfører. Gjennom Plansamarbeidet og i et langsiktig perspektiv endre utbyggings- mønsteret til høyere tettheter for boliger

22 Mulige oppfølginger 3 • Utvikle trafikale knutepunkter for skifte fra bil til kollektiv, innfartsparkering • Flere elektriske biler, mer bio-energi som drivstoff + busser på hydrogen. • Utvikle togtrafikken • Flytrafikk kan innføre «grønn landing» • Delta i METREX sitt arbeid med ReMac

23 • LEADERSHIP • Next exit


Laste ned ppt "Scenarier for utslipp av miljøgasser (EUCO2) Seminar 24. august 2012 Tor Bysveen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google