Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Visjon til Handling Vår globale grendeskole Indigo-samling 20.10.2005 Jan Peter Strømsheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Visjon til Handling Vår globale grendeskole Indigo-samling 20.10.2005 Jan Peter Strømsheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Visjon til Handling Vår globale grendeskole Indigo-samling 20.10.2005 Jan Peter Strømsheim

2 2 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo •IKT i utdanningen – og PISA •Bakgrunn, visjoner og mål • Status og utfordringer – veien videre

3 3 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Bytt ut PC-ene med tavle og kritt - eller er vi ved “the point of no return”? Tyske forskere mener det kan være en sammenheng mellom mye PC-bruk og dårlige skoleresultater. •Forskerne fant at elevene gjør det dårligere jo flere PC-er som finnes i hjemmet. •Forklaring kan være at barna bruker mye av tida si på dataspill og chatterom i stedet for lekser. •Derimot var testene til elevene med Internett-tilgang hjemme bedre enn for elevene uten Internett-tilgang. •Forklaringen kan være at elevene bruker Internett til kommunikasjon og informasjon. Der elevene brukte PC-en på skolen ca. en gang i uka, gjorde de det bedre enn de som brukte PC-en mange ganger i uka. Dagbladet 19.10.2005

4 4 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Det var enklere før… Goethe… ”…levde i det korte øyeblikket i historien…hvor det dannede mennesket fortsatt kunne forstå alle de redskapene det benyttet seg av. Goethe visste hva huset han bodde i var bygd av.. Visste hvorfor oljelampen lyste. Han kjente prinsippene i kikkerten i det han kikket opp mot Merkur … De tekniske tingenes verden var forståelig for ham og helt åpent for blikket hans. Det var Goethes store sekund midt i den europeiske historien. (Milan Kundera: Udødeligheten)

5 5 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Barn og unges digitale virkelighet •Juridiske utfordringer –Digital Right Management –Napster and MP3 •Safe Internet (og mobilbruk) –Jf Redd Barna –EU-initiativ

6 6 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Apple’s Wide-Ranging Video Visions •As predicted, Apple unveiled last week its video- capable iPod, which the company calls simply the “iPod.” •Disney has agreed to make available for iPod downloading hit TV shows, including “Lost” and “Desperate Housewives” at a $1.99 per download. •But the stunning aspect of the new iPod is not its 30 to 60 GB hard drive (depending on the model) capable of carrying 75 to 150 hours of downloaded video. •The revolutionary element is that a major studio, Disney, has agreed to make programming available for viewing on the new device, a signal that the entertainment industry is willing to experiment with Apple’s model of authorized content distribution, perhaps as a means to head off the illegal swapping of television programs on peer-to-peer web services •Apple has a track record of turning a content theft problem into legitimate revenue-generating distribution with the iPod and iTunes, Apple’s online distribution service.

7 7 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo

8 8 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Gjør Toten trådløst • (VG) Snart kan du surfe trådløst hvor som helst. Gjøvik og Vestre Toten leder an i det norske trådløs-racet. Lærerens drøm er en interaktiv tavle •I Storbritannia er det.. bevilget 50 millioner pund –øremerket til å kjøpe inn tavler. •I Mexico … alle klasser på trinn fem og seks i barneskolen skal ha hver sin tavle på denne tiden neste år. … De regner med å spare mye på å utgi færre lærebøker.

9 9 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Kunnskapssamfunnet •Økonomien er i økende grad kunnskapsbasert (hvilket selvsagt ikke er noe nytt!!) •Teknologi og vitenskap i større grad innbakt i produkter og tjenester •Sterkere vektlegging av menneskelige ressurser av høy kvalitet (Fra ”Blue Collar” til ”White Collar”) •Globale IKT-nettverk •Økt handelsliberalisering og fri flyt av varer/tjenester innebærer sterkere fokus på kunnskapsintensive aktiviteter.

10 10 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Kunnskapssamfunnet: krav til skolen •Et IKT- og innovasjonsdrevet kunnskapssamfunn reiser spørsmålet om redefinering av skolens oppdrag – og at skolens oppdrag blir viktigere •The Mission: Forberede elevene på deltakelse i det innovasjonsdrevne kunnskapssamfunnet •Skolens oppdrag vil forutsette at skolen selv evner å være innovativ •Kravene til omverdensorientering og omverdensanalyse øker.

11 11 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo ”Digital kompetanse for alle” •Definisjon: Kombinerer grunnleggende ferdigheter i bruk av IKT med kritisk og kreativ bruk av digitale medier (kildekritikk, nettvett, kreativitet, genrebeherskelse). •Alle lærende skal utnytte IKT sikkert, fortrolig og kreativt for å bli fullverdige deltagere i informasjonssamfunnet. •Program for digital kompetanse er ett av flere virkemidler i utdanningspolitikken Visjon Utdannings- og forskningsdepartementet Visjon og målProgram for digital kompetanse

12 12 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Perspektiver på digital kompetanse •Demokratiperspektivet: Digital kompetanse som ledd i videreutvikling av demokratiet. Nye former for demokratisk deltakelse og kommunikasjon •Moderniseringsperspektivet: Modernisering av offentlig sektor. Bedre ressursutnyttelse og tjenestekvalitet •Innovasjonsperspektivet: Nye, IKT-baserte virksomheter i kunnskapssamfunnet vil være knyttet til utvikling og bruk av IKT •Reform av skolen: Skoleutvikling med IKT, skoleledelse, læringsstrategier, læringsutbytte

13 13 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo •I 2008 skal norske skoler ha infrastruktur av høy kvalitet. Læringsarenaene skal ha teknisk utstyr og Internettforbindelse med tilstrekkelig båndbredde. Utvikling og bruk av IKT i læringsarbeidet skal støttes av sikre og kostnadseffektive driftsløsninger •I 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer. •I 2008 skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden når det gjelder utnyttelse av IKT i undervisning og læring. •I 2008 skal IKT være et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i norsk utdanning basert på organisasjons- og arbeidsformer som fremmer læring og nyskaping. 4 hovedmål Utdannings- og forskningsdepartementet Visjon og målProgram for digital kompetanse

14 14 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo

15 15 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Enkeltmennesket i det digitale Norge •Digitale tjenester skal baseres på åpne standarder •Alle skal, om de selv ønsker det, kunne være fullverdige digitale borgere •Alle relevante offentlige tjenester skal være digitalt tilgjengelig

16 16 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Kunnskapsløftet •Ferdigheter i bruk av digitale verktøy –I alle fag, på alle trinn •Digitale allmenning •Digital kompetanse •Læremidler Regjeringserklæringen

17 17 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Status og utfordringer – hva gjør vi?

18 18 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Infrastruktur: Situasjonen i grunnskolen •Grunnskolene karakteriseres av ulikheter skolene i mellom. Maskin­tettheten varierer fra under 3 elever pr PC til over 12. Internett-kapasiteten varierer fra over 10 Mbps til ingen (for noen få skoler). •I grunnskolen er det ungdomsskolene som både har best PC-dekning og best Internett-kapasitet. •Bruken av LMS er lite utbredt i grunnskolen (17% av skolene oppgir at de bruker dette). Også her er det relativt flest ungdoms­skoler som oppgir slik bruk (33%).

19 19 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Situasjonen i videregående •Videregående skoler har bedre PC-dekning (med 2,5 elever pr PC) og Internett-dekning enn grunnskolene. •Vel ¾ av skolene har bedre PC-dekning enn 4 elever pr PC, mens ¼ har bedre enn 2. •Vel ½-parten av skolene har Internett-kapasitet på 2-10 Mbps, mens 44 % har over 10 Mbps. •Omtrent alle skoler (96%) bruker LMS. •Det er få variasjoner fylkeskommunene mellom, med unntak av nettkapasiteten (4 fylker henger etter)

20 20 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Om FEIDE i grunnopplæringa •Ei arbeidsgruppe oppretta av departementet har levert ei utgreiing som peikar på utfordringane ved at grunnopplæringa i aukande grad tek i bruk digitale tenester til både administrative og pedagogiske formål. Gruppa foreslår at grunnopplæringa tek i bruk ordningar som gjer skolane betre i stand til å handsame elevopplysningar i samband med digitale tenester, og som legg betre til rette for elevar og lærarar på ein enkel og sikker måte kan logge seg på tenestene. •Departementet vil leggje til rette for ei identitetsforvaltning for utdanningssektoren som byggjer på FEIDE-prosjektet og den statlege PKI-løysinga eID. Saman med eID vil FEIDE dekkje kravet i sektoren til sikker autentisering, og løysinga stør opne standardar i sektoren. FEIDE vil bli implementert stegvis frå hausten 2006.

21 21 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Noen sentrale tiltak Bredbåndsutredningen a. En skole med mindre enn 50 elever vil trenge 2 – 10 Mbit/s b. En skole med 50 - 100 elever vil trenge 10 – 32 Mbit/s c. En skole med 100 – 300 elever vil trenge 32 – 100 Mbit/s d. En skole med mer enn 300 elever vil trenge +100 Mbit/s. •HØYKOM-Skole •Innkjøpsguiden •FEIDE i UH / grunnopplæringen •Kartlegging av infrastruktur og driftssituasjonen i grunnopplæringen

22 22 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo IKT i utdanningen – hva vet vi (at vi vet)? Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted.“ Albert Einstein (1879 - 1955) •Vi er flinke til å telle PC’er, men …? •Ulike studier synes å gi forskjellig svar på om IKT bedrer læringsutbyttet •Det kan synes som om det ikke er tid foran PC’en som teller, men bruken?! •Det er viktig å være ansvarlig i forhold til utbytte vs investeringer –men benytter vi en bred nok definisjon på læringsutbytte i denne sammenheng?

23 23 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Kompetanseutvikling Elevers og klæreres IKT-kompetanse  Samme mønster også for lærere  Optimalt utbytte ved økende bruk ?

24 24 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Kompetanseutvikling Lærende nettverk – i alle fylker 300350400450500550600 Girl/Elementary Boy/Elementary Woman/Elementary Man/Elementary Girl/Secondary Boy/Secondary Woman/Secondary Man/Secondary Test(s) Self-evaluation(s)

25 25 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Om IKT – kompetanse Dimensjon 3 – ‘ l æ re for å l æ re ’ Meta-kognitive ferdigheter/kompetanser (som probleml ø sning med bruk av IKT) Dimensjon 2 – ‘ bruke for å l æ re ’ Bruk av IKT i fag. Dimensjon 1 – ‘ l æ re å bruke ’ Grunnleggende ferdigheter i bruk av IKT Når vi skal måle/teste IKT-kompetanse i en faglig kontekst (f. eks. som del av en test i matematikk eller et komplekst problem) så kan vi komme opp i problemet - hva er det vi måler –IKT-kompetanse? –Matematikk-kompetanse –Generelt tverrgående kompetanser –………………

26 26 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Digitale læringsressurser, læreplaner og arbeidsformer •Strategi for digitale læringsressurser –Et strateginotat for digitale læringsressurser er utarbeidet på bakgrunn av forslag til strategier fra Utdanningsdirektoratet, Norgesuniversitet og Vox, samt på innspill fra en åpen høringsrunde i sektoren. –Strategien tar hensyn til en rekke andre IT politiske føringer på andre områder som indirekte har konsekvenser for utvikling av innhold for utdanningssektoren •Læreplaner – Kunnskapsløftet –Grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy –Digital kompetanse •IKT og vurdering –IKT ved avgangsprøven i grunnskolen –Den digitale skole •Åpne standarder og åpen kildekode –eStandard-prosjektet

27 27 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Aurora Borealis

28 28 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Og det skjer mer - 3T: Tilgang, Tilrettelegging, Teknologi •Tilgang: –Kritisk masse av digitalisert materiale. Kartleggingsbehov? Finansieres over sektorvise budsjetter. –Tilstrekkelig infrastruktur i utdanningssektoren •Tilrettelegging: – Krav til pedagogisk tilrettelegging – Eksempelet DR: Pedagogisk, teknologisk og organisatorisk kompleksitet •Teknologi –Åpne standarder –Interoperabilitet –Metadata –Vokabularer

29 29 JPS - Utdannings- og forskningsdepartementet – 20.10.2005 Indigo Og tankens kraft kommer vi heller ikke unna 


Laste ned ppt "Fra Visjon til Handling Vår globale grendeskole Indigo-samling 20.10.2005 Jan Peter Strømsheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google