Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utenlandsk arbeidskraft i landbruk: Informasjon fra NAV EURES (og NAV Trygd) NAV EURES Hedmark EURES rådgiver Ragnhild Synstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utenlandsk arbeidskraft i landbruk: Informasjon fra NAV EURES (og NAV Trygd) NAV EURES Hedmark EURES rådgiver Ragnhild Synstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utenlandsk arbeidskraft i landbruk: Informasjon fra NAV EURES (og NAV Trygd) NAV EURES Hedmark EURES rådgiver Ragnhild Synstad

2 NAV, 22.06.2014Side 2 EU/EØS 28 EU-land pluss EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Sveits Nye EU land fra 1. mai 2004: Polen, Litauen, Latvia, Estland, Ungarn, Slovenia, Slovakia, Tsjekkia, Malta og Kypros 1. januar 2007: Bulgaria og Romania Over 450 millioner mennesker!

3 NAV, 22.06.2014Side 3 EØS Avtalen  Fri flyt av mennesker, varer, tjenester og kapital  Rett til å arbeide i 3 måneder uten formaliteter  Rett til opphold og arbeid utover 3 måneder knyttet til arbeid  Rett til ansettelse på like vilkår  Rett til å bo i et EØS-land for å søke arbeid - vanligvis 6 måneder  Rett til samme sosiale fordeler som landets egne borgere har - fra det øyeblikk man begynner å arbeide her

4 NAV, 22.06.2014Side 4 Medlemskap i Folketrygden  Alle som arbeider og betaler skatt i Norge er automatisk medlem i Folketrygden.  Personer som ikke jobber i Norge, men har opphold i ett år eller mer, blir også medlem av Folketrygden.  Ulike regler avhengig av om man kommer fra – EØS-land – 3. land med trygdeavtale – Land utenfor EØS som ikke har trygdeavtale.  Noen rettigheter krever medlemskap en viss tid.  Alle som arbeider i Norge er pliktige medlem i folketrygden fra første arbeidsdag.  Ikke medlem hvis man er utsendt arbeidstaker fra et annet EØS-land. Ingen rett på ytelser fra NAV, men har rett til helsetjenester for hjemlandets regning.

5 NAV, 22.06.2014Side 5 EU/EØS borgere og trygdeytelser EØS bestemmelsene sørger for overføring av rettigheter: - Arbeidsledighetstrygd, enten fra hjemlandet eller til hjemlandet - Dekning av medisinske utgifter - Pensjonsopptjening - Barnetrygd og kontantstøtte - Gjelder også nærmest familie (uansett statsborgerskap) EØS borgere kan også få/ha rett til: -støtte i forbindelse med sykdom -svangerskap og fødsel -yrkesrettet attføring -uføretrygd -utdanning NB: Vilkår og krav kan varierer mht opparbeidelse/uttak av disse og rettigheter….

6 NAV, 22.06.2014Side 6 Arbeidsledighetstrygd (dagpenger) Søknad om dagpenger etter arbeid/under opphold i Norge – Ved oppsigelse må man straks melde seg hos NAV lokal. – Kan få dagpenger hvis man har opparbeidet seg rett til slike ytelser her (eller får overført rettighetene sine fra hjemlandet). – Arbeidsgiveren må regne med å bidra nødvendig opplysninger, som for eksempel bekreftelse på ansettelsesforhold, normal arbeidstid osv. – Søker kan også registrere seg via internett på www.nav.no (bare på norsk!)www.nav.no – krever et norsk personnummer, evt. D-nummer – adresse i Norge. Permittering – Ved permittering skal man snarest kontakte NAV lokal for informasjon om rettigheter og plikter mht søknad om dagpenger ved permittering. Overføring av rettigheter fra et annet EU/EØS-land – Hvis man ikke oppfyller kravene her, kan opparbeidede rettigheter i et annet EU/EØS-land overføres til Norge – E-301 skjema fra landet man jobbet i de 3 siste årene (finnes på norsk og engelsk) – Kravet om dagpenger må fremsettes via NAV lokal. Overforing av rettigheter til et annet EØS land – Hvis søker skal forlate Norge og vil overføre opparbeidede rettigheter til et annet EØS-land (hjemlandet), kontaktes NAV lokal for å få en E-301 attest herfra.

7 NAV, 22.06.2014Side 7 Ved sykdom Sykepenger og behandling  Samme rettigheter og plikter som for øvrige medlemmer hvis man blir syk eller skadet – Må ha vært i jobb i minst 4 uker mht rett til sykepenger  Inntektsgrunnlaget må være minst 1/2 G (pr tiden. – NB: Denne grensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden.  Både egenmelding og legeerklæring kan fremlegges – Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden (de først 16 kalenderdager). – Ved egenmelding må man ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst 2 mnd. Europeisk helsetrygdkort  Europeisk helsetrygdkort brukes ved dekning av nødvendig medisinsk behandling ved midlertidig opphold i andre EØS-land/Sveits (på lik linje som oppholdslandets egne borgere). – Må være medlem av norsk folketrygd og i tillegg være enten norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits. – Gjelder også for familiemedlemmer, dvs ektefelle eller barn under 25 år uavhengig av statsborgerskap og uavhengig av medlemskap i folketrygden. Rett til fast lege  Alle bosatte innbyggere i Norge har rett til fast lege. – se www.nav.no for informasjon om fastlegeordningen samt registrering, eller ring fastlege-kontoret på telefon: +47 810 59 500.www.nav.no

8 NAV, 22.06.2014Side 8 Barnetrygd og kontantstøtte  EØS-borgere som jobber og bor her i Norge med hele familien: – fulle rettigheter, selv om oppholdet er kortere enn 12 mnd.  For borgere fra land utenfor EØS: – gjelder kun når oppholdet er mer enn 12 måneder.  EØS-borgere som arbeider i Norge mens familien bor i hjemlandet, kan også ha rett til hel eller deler av disse ytelser: – Hvis den andre forelderen er i arbeid i hjemlandet og evt mottar en trygdytelse, skal tilsvarende ytelse i hjemlandet ligge i bunn. Det vil si at norsk ytelse utbetales da bare i den utstrekning den norske ytelsen er høyere enn hjemlandets. – Hvis den andre forelderen verken er i arbeid eller mottar trygdeytelse i hjemlandet, skal Norge betale barnetrygd og kontantstøtte fullt ut etter reglene i Norge.  EØS-blankett E-401 fra hjemlandet skal fremlegges (eller innhentes av NAV) – Gyldig arbeids-/oppholdstillatelse (for de som må ha det) – Arbeidskontrakt eller arbeidsavtale – Krav om person- eller D-nummer – Evt annen nødvendig dokumentasjon  Mer informasjon fåes fra NAV lokal eller NAV Forvaltning

9 NAV, 22.06.2014Side 9 Andre trygdeytelser….  Yrkesskade I Norge gjelder lov om yrkesskadeforsikring. Det betyr at man skal være forsikret gjennom arbeidsgiver i forhold til ulykker på arbeidsplassen. Hvis det oppstår ulykker i forbindelse med arbeidet, må man (eller arbeidsgiveren) kontakte myndighetene gjennom Arbeidstilsynet. Arbeidsgiveren har også plikt til å sende skademelding til NAV lokal.  Pensjon De som har arbeidet i to eller flere EU/EØS-land, kan opparbeide seg rett til pensjon i hvert land. Hva og hvor mye man har rett til, eventuell samordning med andre opptjente pensjoner osv kan variere meget fra land til land Ved spørsmål om pensjon og andre ytelser, kontakt NAV lokal, NAV Forvaltning eller NAV Internasjonal for veiledning!

10 NAV, 22.06.2014Side 10 HUSKELISTE FOR DIN EUROPEISKE MEDARBEIDER  Folkeregisteret – Flyttemelding og bostedsbevis – Husk arbeidskontrakt, pass, leiekontrakt – Personnummer (eventuelt D-nummer)  Likningskontoret – Skattekort utstedes  Politiet – Oppholdstillatelse med formål arbeid – Ta med 2 passbilder, pass, bostedsbevis, samt arbeidskontrakt  Bankkonto – Ta med personnummer/D-nummer – Husk at man må ha med pass som legitimasjon!

11 NAV, 22.06.2014Side 11 Overgangsregler for ”EU10+2”  Spesielle regler mht oppholds- tillatelser for borgere fra nye EØS- land  Endret 010107 – Kan nå begynne å jobbe mens søknaden er under behandling  Konkret tilbud om heltidsjobb som følger tariff  Fullstendig søknad med alle nødvendig vedlegg  Politiet innvilger/ avslår søknad (UDI dersom Politiet er i tvil)

12 NAV, 22.06.2014Side 12 Land utenfor EU/EØS  Også forenklet regelverk pr 010108 – enklere å få bosetting (permanent opphold)  Søknad om arbeidstillatelse skal som hovedregel skje fra arbeidssøkers hjemland  Fagutdannet, spesialist og sesongarbeider kan søke fra Norge, hvis lovlig opphold i landet  Politiet/UDI fatter vedtak, NAV gir anbefalinger mht: – Arbeidskraftsmessig vurdering – Mulighet for/nylig forsøk med å skaffe arbeidskraft innenlands eller fra EØS/EFTA området – Samsvar av arbeids- og lønnsvilkår mht gjeldende tariff  Ingen endring mht tidligere kvoteordning  Se www.udi.no for mer infowww.udi.no

13 NAV, 22.06.2014Side 13 EURES – EURopean Employment Services  Formelt samarbeid mellom EU og de offentlige arbeidsmarkedsetatene i EØS/EFTA  EU sitt verktøy for å fremme fri flyt av arbeidskraft mellom landene gjennom menneskelig nettverk og gode teknologiske løsninger  Ca 800 spesialutdannete EURES rådgivere i EU/EØS  Ca. 5000 lokalkontor med over 100 000 ansatte!

14 NAV, 22.06.2014Side 14 NAV EURES NETTVERK Regionansvar - ca 40 EURES rådgivere og konsulenter - ca 150 EURES formidlere-NAV lokal - finnes i alle fylker Landansvar - spesialkunnskaper om enkelte land - koordinator i fht samarbeid og bistand til det landets EURES- og arbeidsmarkedstjenester - prosjektdeltagelse Bransjeansvar - spesialkunnskaper om ulike bransjer - informasjonsformidling i og utenfor Norge Spesielle prosjekter - ingeniørrekruttering/ høyfjellsturisme

15 NAV, 22.06.2014Side 15 Hva kan NAV og EURES bistå med?  Utlysning av stillinger på www.nav.nowww.nav.no  Internasjonal utlysning av stillinger i EU/EØS  Søk etter kandidater  Arrangere/ bistå med jobbmesser og intervju m.m. i andre land  Hjelp til utforming av annonser, bedriftspresentasjoner m.m.  Kunnskap om arbeidsmarkedet i Norge og Europa, kultur, språk, lover/ regler  Gode råd for integrering av utenlandske arbeidstakere  Informasjon om utenlandsk utdanning  Veiledning om arbeidsforhold, lønn, levevilkår, trygd, toll (bil og dyr!), bolig, skole…og mye, mye mer!

16 NAV, 22.06.2014Side 16 NAV EURES gir service etter behov:  Norske arbeidssøkere  Utenlandske arbeidssøkere  Norske arbeidsgivere  Utenlandske arbeidsgivere  Kollegaer i hele Europa  Organisasjoner  Skoler og andre institusjoner  Samarbeidspartnere  Andre offentlige etater

17 NAV, 22.06.2014Side 17 www.nav.nowww.nav.no // www.eures.nowww.eures.no

18 NAV, 22.06.2014Side 18 www.eures.europa.eu

19 NAV, 22.06.2014Side 19 Arbeidssøkere: momenter… SpråkArbeids- og levevilkår Kunnskap og ferdigheterUtdanning og praksis ArbeidsmarkedetKontakter i utlandet Trygd, skatt, toll, kontraktOversettelse av dokumenter Godkjenning av yrkeskompetanseKulturell bevissthet Realitetsorientering: Det kan være nødvendig med en del forarbeid for jobb i utlandet!

20 NAV, 22.06.2014Side 20 Arbeidsgivere: momenter - Heltid, min. 6 mnd unntatt feriearbeid - Språkkrav - Krav til utdanning, praksis, sertifikat - Lønn, arbeidstid, fast/midlertidig - Bolig eller bistand til å finne et sted å bo, både fast og/eller midlertidig - Utstyr og opplæring - Sosialt miljø, f.eks. antall ansatte - Reise/flyttekostnader - Nærområdet: natur, skoletilbud, kommunikasjon, barnehageplass, m.m.

21 NAV, 22.06.2014Side 21 Språkopplæring?  NAV EURES har ingen midler for støtte til språkopplæring  Tyske “NAV Arbeid” tilbyr norskopplæring for noen av sine arbeidssøkere  Aktuelle samarbeidspartnere for språkopplæring i en del EØS land kan fås på forespørsel hos EURES  Kommunene i Norge har ansvar for norskpplæring her

22 NAV, 22.06.2014Side 22 Hvor finner man mer informasjon?  Rekruttering EØS arbeidskraft:NAV EURES Hedmark Tlf: +47 62 02 29 50 ragnhild.synstad@nav.no  Generell veiledning, skjema o.l:Kontakt ditt lokale NAV-kontor (se www.nav.no for oversikten over alle NAV lokal)www.nav.no  Forvaltningsenhet i fylket:NAV Forvaltning Hedmark Tlf: +47 815 81 004 (man-fre: 09.00-15.00)  Arbeidsledighetstrygd i EØS:NAV EØS Forvaltning Tlf: +47 815 58 222 (man-fre: 10.00-14.00) eos@nav.no eos@nav.no  Andre trygdeytelser/ikke EØS:NAV Internasjonal Tlf: +47 23 31 13 00 (man-fre 09.00-14.00) nav.utland@nav.no

23 NAV, 22.06.2014Side 23 Takk for oppmerksomheten! Ragnhild Synstad EURES rådgiver NAV Hedmark Besøk: Triangelgården, Hamar Post:P.b. 4120, 2315 Hamar Tlf: +47 91 64 92 55 // +47 62 02 29 50 E-post: ragnhild.synstad@nav.no


Laste ned ppt "Utenlandsk arbeidskraft i landbruk: Informasjon fra NAV EURES (og NAV Trygd) NAV EURES Hedmark EURES rådgiver Ragnhild Synstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google