Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

22.06.2014Medlemsseminar 11. februar 20101 Nettregulering 2010 Endringene i distribusjonsnettet sett fra små og mellomstore energiverk. Hva bør gjøres.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "22.06.2014Medlemsseminar 11. februar 20101 Nettregulering 2010 Endringene i distribusjonsnettet sett fra små og mellomstore energiverk. Hva bør gjøres."— Utskrift av presentasjonen:

1 22.06.2014Medlemsseminar 11. februar 20101 Nettregulering 2010 Endringene i distribusjonsnettet sett fra små og mellomstore energiverk. Hva bør gjøres videre? Arne Nybråten

2 22.06.20142Medlemsseminar 11. februar 2010 •Generelt om reguleringsmodellen •Endringer fra 2009 – 2010 •Har selskapenes størrelse betydning og hvordan kommer vi (Defo) ut i effektivitetsmålingene? •Frontselskapenes betydning •Endringer fra 2011 •Avslutning Innhold

3 22.06.20143Medlemsseminar 11. februar 2010 Måling av selskapenes effektivitet - distribusjonsnett Kostnader AB-Fb Nett- Selskap DEA Måling av effektivitet i forhold til front av mest effektive selskaper Antall abonnementer ekskl. fritidsboliger FbAB LE Gr Antall fritidsboliger Levert energi Grensesnitt mot regionalnett HS Antall km høyspent nett NS Skog2*HL Vk*HL Antall nettstasjoner Skog vektet med km høyspent luft Vind/kystavstand vektet med km hsp luft Snø*HL Snømengde vektet med hsp luft

4 22.06.20144Medlemsseminar 11. februar 2010 Generelt om endringer i målemetode på effektivitet • De fleste endringer gir store utslag på enkelte selskaper – Årsak at en kompleks oppgave beskrives av få parametere som medfører at noen selskaper kommer for godt eller for dårlig ut som følge av hvilke parametere som velges

5 22.06.20145Medlemsseminar 11. februar 2010 Endringer i DEA-modellen –Glatting av nettap og KILE tas ut –Grensesnittparameter tas ut •Kompenseres i trinn 2 –Kostnad for 21 mindre regionalnett legges inn •Betraktes som grensesnitt og kompenseres i trinn 2 Tillegg i effektivitet i for andre forhold gis i trinn 2 –Grensesnitt + småkraftverk + øyer –Vekting ut fra regresjonsanalyse på modellen Endringer i nettreguleringen for 2010

6 22.06.20146Medlemsseminar 11. februar 2010 Endringer i DEA-resultat fra 2009-2010

7 22.06.20147Medlemsseminar 11. februar 2010 Høringsuttalelse til NVE • Høringsuttalelse fra KS-Bedrift og FSN 15/11 2009: • Når konsekvensene i de marginale endringene for 2010 blir at målt effektivitet for Evenes Kraftforsyning AS endres fra 100 % til 64 %, er det ikke underlig at bransjen oppfatter usikkerhet i forhold til framtidige inntektsrammer - ikke minst når fornyelse og forsterkning av nettet skal vurderes. • Ved endringer med store konsekvenser for enkeltselskap: gradvis opp-/eller nedtrapping • Vi ønsker å begrense endringene ved at det settes øvre grense på endring i effektivitet for selskapene som skyldes andre enn selskapet – Kan 10% være et mulig krav?

8 22.06.20148Medlemsseminar 11. februar 2010 Merknader til NVEs varsel for 2010 • Det er innført en parameter NV for å skalere variabler i forhold til selskapsstørrelse (trinn 2 i beregning for Dnett) uten noen begrunnelse eller argumentasjon for hvorfor NV er riktig som skaleringsfaktor med de resultater dette medfører. • Det er valgt å fjerne glatting av KILE i kostnadsfunksjonen for selskapene som danner norm. Dette er urimelig i regionalnettet der det er få avbrudd men store konsekvenser per avbrudd. Verdier for enkeltår er tilfeldige og varierer mye fra år til år. (eksempelvis er fjerning av glatting av tap ikke vesentlig, da dette er en størrelse som nettopp ikke varierer mye fra år til år). • Det er innført en forskjellsbehandling av regionalnettselskaper kun ut fra selskapenes størrelse ved at nett under en gitt størrelse er tatt ut av analysen for RS-nett. Vi mener dette ikke er i henhold til krav til regulator om likebehandling av selskapene

9 22.06.20149Medlemsseminar 11. februar 2010 Konsekvens av NV som skalering i trinn 2 Økning i selskapenes normkostnad for variabler v i trinn 2 kan tilnærmet uttrykkes som: ∆NK = -k v *K/NV*v

10 22.06.201410Medlemsseminar 11. februar 2010 • Det er innført en parameter NV for å skalere variabler i forhold til selskapsstørrelse (trinn 2 i beregning for Dnett) uten noen begrunnelse eller argumentasjon for hvorfor NV er riktig som skaleringsfaktor med de resultater dette medfører. • Det er valgt å fjerne glatting av KILE i kostnadsfunksjonen for selskapene som danner norm. Dette er urimelig i regionalnettet der det er få avbrudd men store konsekvenser per avbrudd. Verdier for enkeltår er tilfeldige og varierer mye fra år til år. (eksempelvis er fjerning av glatting av tap ikke vesentlig, da dette er en størrelse som nettopp ikke varierer mye fra år til år). • Det er innført en forskjellsbehandling av regionalnettselskaper kun ut fra selskapenes størrelse ved at nett under en gitt størrelse er tatt ut av analysen for RS-nett. Vi mener dette ikke er i henhold til krav til regulator om likebehandling av selskapene Merknader til NVEs varsel for 2010

11 22.06.201411Medlemsseminar 11. februar 2010

12 22.06.201412Medlemsseminar 11. februar 2010 • Det er innført en parameter NV for å skalere variabler i forhold til selskapsstørrelse (trinn 2 i beregning for Dnett) uten noen begrunnelse eller argumentasjon for hvorfor NV er riktig som skaleringsfaktor med de resultater dette medfører. • Det er valgt å fjerne glatting av KILE i kostnadsfunksjonen for selskapene som danner norm. Dette er urimelig i regionalnettet der det er få avbrudd men store konsekvenser per avbrudd. Verdier for enkeltår er tilfeldige og varierer mye fra år til år. (eksempelvis er fjerning av glatting av tap ikke vesentlig, da dette er en størrelse som nettopp ikke varierer mye fra år til år). • Det er innført en forskjellsbehandling av regionalnettselskaper kun ut fra selskapenes størrelse ved at nett under en gitt størrelse er tatt ut av analysen for RS-nett. Vi mener dette ikke er i henhold til krav til regulator om likebehandling av selskapene Merknader til NVEs varsel for 2010

13 22.06.201413Medlemsseminar 11. februar 2010 •De er tatt ut av DEA-modellen og fått effektivitet lik Eff = NK/K R = k*(K D +K R )/NV D *∑vektet parametere i Rnett eks klima / K R •Som med vårt forslag til forenkling blir Eff = NK/K R = k *∑vektet parametere i Rnett eks klima / K R •Dette tilsvarer en form for normregulering •Klimabelastning (Skog) er ikke tatt med Små regionalnett har fått egen regulering Jeg mener at vi ikke bør akseptere en slik særbehandling begrunnet i selskapets størrelse

14 22.06.201414Medlemsseminar 11. februar 2010

15 22.06.201415Medlemsseminar 11. februar 2010 2010 2009 Endring i effektivitet fra 2009 til 2010 er opp til 35% Selskaper markert med rødt er medlem i Defo

16 22.06.201416Medlemsseminar 11. februar 2010

17 22.06.201417Medlemsseminar 11. februar 2010 Selskapenes effektivitet og størrelse 2010 Medlemmer i Defo merket rødt

18 22.06.201418Medlemsseminar 11. februar 2010

19 22.06.201419Medlemsseminar 11. februar 2010

20 22.06.201420Medlemsseminar 11. februar 2010 Utviklingen av reguleringen NVE i bransjemøte 14. januar: • Ambisjonene for reguleringen er uendret – Bidra til effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet – Ta hensyn til alle relevante forskjeller i rammevilkår – Skal gi nettselskapene en rimelig avkastning over tid – NVE skal alltid være på utkikk etter forbedringer – NVE skal lære av reguleringer i andre land – NVE skal være åpne for konstruktive forslag – NVE skal ta i bruk nye modeller, dersom de er bedre • Foreligger ingen klart bedre alternativer nå – Arbeider videre med å forbedre eksisterende modeller – Vurderer egenskaper ved alternative modeller

21 22.06.201421Medlemsseminar 11. februar 2010 Nye endringer fra 2011?

22 22.06.201422Medlemsseminar 11. februar 2010 Hva innebærer endringen? • Fordeler – DEA-modellen blir mer stabil (mindre ekstreme utslag) – Gir mulighet for å ta inn flere variable/rammevilkår i trinn 2 • Ulemper – Vil gi store utslag for enkeltselskaper – Risiko for underkompensering for variabler i trinn 2 • Krav fra Defo og KS Bedrift – Store endringer for enkeltselskaper skal tas over flere år – Gjennomgang av metode for regresjonsanalyse i trinn 2 – Tillegg i trinn 2 skal være uavhengig av DEA-modellen

23 22.06.201423Medlemsseminar 11. februar 2010 •Manglende økonomisk motivasjon til investeringer •Manglende incentiv i reguleringsmodellen for å gi ønsket investeringsnivå. Særlig i RS-nett der nyanlegg bygges etter søknad om anleggskonsesjon •Behov for nettinvesteringer for kraftproduksjon eller flaskehalser bør ikke medføre ekstra økning i kostnader for uttak lokalt Investeringer i nettet


Laste ned ppt "22.06.2014Medlemsseminar 11. februar 20101 Nettregulering 2010 Endringene i distribusjonsnettet sett fra små og mellomstore energiverk. Hva bør gjøres."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google