Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En ripe i lakken? Arbeidet i Fagetisk råd og Ankeutvalget v/ Gisken Holst (FER) og Karen Hassel (AFEK)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En ripe i lakken? Arbeidet i Fagetisk råd og Ankeutvalget v/ Gisken Holst (FER) og Karen Hassel (AFEK)"— Utskrift av presentasjonen:

1 En ripe i lakken? Arbeidet i Fagetisk råd og Ankeutvalget v/ Gisken Holst (FER) og Karen Hassel (AFEK)

2 Disposisjon  Del 1:  Hvem er vi?  Hva gjør vi?  Erfaringer fra 2011  Del 2:  Tendenser i klagesakene  Rådgivningstelefonen  Uenigheter mellom FER og AFEK  …og hvor enige bør vi være?  Våre ambisjoner

3 Del 1  Hvem er vi?  Hva gjør vi?  Erfaringer fra 2011

4 Overordnede målsettinger   Bidra til å sikre en høy standard på tjenester levert av norske psykologer som er medlemmer i NPF   Saksbehandlingsorgan for klagesaker   Bidra til refleksjon, bevisstgjøring og læring

5 Organisering av det fagetiske arbeidet i Norge   NPF – Oslo   Fagetisk råd (FER) – Bergen   Ankeutvalget for fagetiske klagesaker (AFEK) – geografisk spredt   Frivillig og idealistisk (minimale økonomiske incentiver)   Nøytral og objektiv saksbehandling

6 Fagetisk råd   FER har åtte medlemmer og i tillegg en sekretær   Leder: 20% stilling   Sekretær: Timelønnet   Kompensasjon for tapt arbeidstid (privatpratiserende)   Medlemmene: Betalt pr sak og telefonvakt   Rådets arbeidsform   Månedlige møter à 3,5 timer   Årlig seminar   Årlig møte mellom rådene i de nordiske land

7 Ankeutvalget   AFEK har syv medlemmer inkl to vara   Trådte i kraft fra 2005   Rekruttert fra ”seniormedlemmer”   Ingen kompensasjon utover at reiseutgifter dekkes   Rådets arbeidsform   Møtehyppighet ut fra saksmengde, ca 2-3 ganger pr semester   Møtene er nå utvidet fra to til tre timer

8 Den fagetiske ”prosessen” Klage Formaliteter OK? Nei Avslag Ja Åpne for kontradiksjon? Nei Konkludere uten kontradiksjon Ja 1.Etterspørre redegjørelse fra psykologen 2.Klager kommenterer redegjørelsen 3.Sluttkommentar fra psykologen Konklusjon fra FER NPF sentralstyret Psykolog Klager

9 Noen endringer i reglementet   Alle saker skal vurderes – ikke lenger anledning til å forkaste klagene (utover ved formalfeil)   Åpnes for kontradiksjon, eller…   Konkluderes uten kontradiksjon   Alle ankesaker skal først tilbake til FER for ny vurdering, før sakene behandles i ankeutvalget

10 Antall saker i behandling – status pr 2011 TotalÅpnet Rest 2010127 Nye 20113734 Anker, ny vurdering8 Annet3 Antall saker totalt60

11 Status pr 2011 EnigUenig Anker, orientering 201012 Anker, orientering 2011 TotalOrg.psykTerapiSakkyndighetsarbeidAnnet 2011 nye3734246

12 Erfaringer i 2011 - FER   ”Nytt” råd med bratt læringskurve   Fem av åtte er nye medlemmer, inkl leder   Forsinkelser i saksbehandling   Ikke så rutinerte på saksbehandling   Økende antall saker   Tendens til mer omfattende dokumentasjon   Status ved utgangen av 2011   Ajour med saksbehandling   Tryggere på egne vurderinger   Bedre prosess og rutiner

13 Erfaringer i 2011 - AFEK   Noen av de samme erfaringene   Nye medlemmer   Noe lengre saksbehandlingstid   Endringer i reglementet har ført til diskusjoner

14 Del 2  Tendenser i klagesakene  Rådgivningstelefonen  Uenigheter mellom FER og AFEK  …og hvor enige bør vi være?  Våre ambisjoner

15 Tendenser   En klar overvekt av klager på sakkyndig arbeid, de fleste etter barneloven   Bruk av advokat – først og fremst hos klager, men også eksempler på at psykologen benytter advokat   Ofte omfattende dokumentasjon vedlagt disse sakene   Tema:   Uklart mandat   Fremferd   Stillingstaken   Uenighet i saksfremstillingen

16 Rådgivningstelefonen   Benyttes både av medlemmer og brukere av psykologens tjenester   Mange ulike tema, men psykologens rolle som sakkyndig går også igjen her   Egne dilemma   Undring over kollegers praksis   Ingen svar med to streker under – men en refleksjon rundt etiske tema

17 Våre ambisjoner   Bidra til å utvikle psykologifeltet videre til beste for brukere og medlemmer, særlig gjennom arbeidet med fagetikk   Komme med konkrete innspill til spesifikke utfordringsområder, f.eks psykologers arbeid med sakkyndigrapporter   Videreutvikle det nordiske samarbeidet til felles beste

18 Til ettertanke…   Når man får en ”ripe i lakken”…   Å bli innklaget   Når brudd foreligger

19 Klassiske (stress)reaksjoner   Behovet for å forsvare seg ved å gå til motangrep   Behovet for å forklare seg – og beklage   Usikkerhet og handlingslammelse

20 En kilde til læring?   Alle kan få en klage rettet mot seg – før eller siden   Et ”sunt” system til profesjonens beste – ingen grunn til å bli sinte på oss…   Alle må kunne stille seg spørsmålet: ”Hva kunne vært gjort annerledes?”


Laste ned ppt "En ripe i lakken? Arbeidet i Fagetisk råd og Ankeutvalget v/ Gisken Holst (FER) og Karen Hassel (AFEK)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google