Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På kryss og tvers i historien Hvilke muligheter gir det å ha én bok i undervisningen og ved forberedelse til eksamen? Synnøve Veinan Hellerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På kryss og tvers i historien Hvilke muligheter gir det å ha én bok i undervisningen og ved forberedelse til eksamen? Synnøve Veinan Hellerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 På kryss og tvers i historien Hvilke muligheter gir det å ha én bok i undervisningen og ved forberedelse til eksamen? Synnøve Veinan Hellerud

2 På kryss og tvers i historien Eksempler på gjennomgående temaer Tidslinjer 1+2 egner seg godt til å jobbe med: •Å sette noe inn i en historisk sammenheng •Demokrati

3 En del i en helhet Å sette en del (et menneske, en familie, et lokalsamfunn) inn i en helhet (en historisk periode, en samfunnstype, en mentalitet) Å sette en person, et lokalsamfunn, en familie inn i en historisk sammenheng Eksempler fra Tidslinjer 1+2: N æ rbildetekster

4 Et menneske i historien Eleven skal kunne presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger Eksempel fra Tidslinjer 1+2: Oppgave om Katarina Jonsdatter side 235-36

5

6 Et lokalsamfunn i historien Eleven skal kunne •gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet •finne og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger Eksempel fra Tidslinjer 1+2: Oppgave om Kl ø fta side 354-57

7 Ønsker faksimile: Vis hele oppslaget side 354-55? Deretter: Kilde 1 på side 355 Deretter: hele oppslaget side 356-57

8

9 Et lokalsamfunn i historien Vurderingskriterier for innleveringsoppgave: Du har skrevet en sammenhengende tekst med ryddig struktur og inndeling i avsnitt. Du henviser til kildene underveis og viser hvordan du bruker kildene til å trekke egne slutninger. Du f å r fram flere endringer p å stedet du har unders ø kt. Du f å r fram hvordan disse endringene henger sammen med generelle utviklingstrekk i det norske samfunnet i perioden. Du oppgir til slutt hvilke prim æ r- og sekund æ rkilder du har brukt.

10 En familie i historien Eleven skal kunne • finne og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger •bruke digitale verkt ø y til å planlegge, gjennomf ø re og presentere en problemorientert unders ø kelse ut fra egne sp ø rsm å l til et historisk materiale •presentere en historisk person og dr ø fte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold p å virket denne personens tenkem å ter og handlinger Eksempel fra Tidslinjer 1+2: s. 236-37 + s. 350

11 Demokrati Eleven skal kunne  sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst  gj ø re rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig p å virkning fra andre kulturer, samfunn og stater  dr ø fte hvordan opplysningstidens ideer p å virket og ble p å virket av samfunnsomveltninger p å 1700- og 1800-tallet  gj ø re rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen

12 Demokratiet i Athen I Tidslinjer 1+2: Perspektiver: Arven fra antikken side 50-51 Arbeidsoppgave 3 side 49: Sammenlign styringssystemet i det athenske demokratiet og i den romerske republikken. Hvilke forskjeller og likheter finner du? Metodeoppgave side 74: analysere utdrag av Perikles tale Oppgave p å lokus om demokrati da og n å

13 Menneskerettigheter i middelalderen (eller mangel p å dem) I Tidslinjer 1+2: Analyse av Gulatingsloven

14 Ønsker faksimile: Side 158: utdrag av gulatingsloven (hele siden)

15 Menneskerettigheter i middelalderen (eller mangel p å dem) Gulatingsloven kapittel 200: En frigitt trell tar 6 ører i bot for seg i rettsbot, mens sønnen hans tar 1 mark. Bonden tar 12 ører, haulden (odelsbonde på arvet jord) 3 merker. Lendmann og stallare (leder for kongens hird) 6 merker. Jarl og biskop 12 merker. (1 mark = 8 ører = 240 penninger = ca 3 kyr) Fra Tidslinjer 1+2 side 158

16 Menneskerettigheter i middelalderen (eller mangel p å dem) Gulatingsloven kapittel 29: Blot er forbudt, vi skal ikke blote til hedensk gud eller til hauger eller offersteder. Men om noen blir kjent skyldig i det, da har han forbrutt hver penning av godset sitt. Han skal gå til skrifte og bøte til Krist. Men om han ikke vil det, da skal han fare ut av vår konges land. Fra Tidslinjer 1+2 side 158

17 Opplysningstida og framover I Tidslinjer 1+2: Arbeidsoppgave side 185: Hvilke likheter finner du mellom Bill of Rights (1689) og John Lockes samfunnskontrakt? Perspektiver side 186-87: Gjelder menneskerettighetene for alle? Så langt eldre historie! Deretter: kapittel 12: Demokrati og Nasjon + kapittel 13: Demokratisering og nasjonsbygging i Norge Oppgave lokus om menneskerettigheter

18 Demokrati til eksamen Ordet demokrati stammer fra antikkens Hellas og betyr folkestyre. Men hvem er “ folket ” ? Hvordan har ideen om demokrati utviklet seg gjennom historien? Gi eksempler fra ulike tidsperioder og ulike land.

19 Religion til eksamen I middelalderen var det en maktkamp mellom kirke og stat, men det finnes ogs å mange andre eksempler i historien p å konflikter mellom religi ø s og verdslig makt. Finn ett eksempel fra eldre tid og ett fra moderne tid som viser dette.

20


Laste ned ppt "På kryss og tvers i historien Hvilke muligheter gir det å ha én bok i undervisningen og ved forberedelse til eksamen? Synnøve Veinan Hellerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google