Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledet til lederutvikling Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektor- utdanningen Ingunn Hybertsen Lysø og Bjørn Stensaker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledet til lederutvikling Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektor- utdanningen Ingunn Hybertsen Lysø og Bjørn Stensaker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledet til lederutvikling Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektor- utdanningen Ingunn Hybertsen Lysø og Bjørn Stensaker

2 Hva er den nasjonale rektorutdanningen? • St.meld 31 (2007-2008): Behov for nasjonalt tilbud i ledelse for rektorer og skoleledere • Utdanningsdirektoratet ansvar for utforming av tilbudet: Nasjonal utlysning av tilbudet • Seks utdanningsinstitusjoner har fått ansvaret for å drive tilbudet: UiO, UiB, NTNU, BI, HiOA, og AFF/NHH • Løpende evaluering ved NIFU og NTNU Samfunnsforskning

3 Fire evalueringsrapporter i perioden 2011 - 2014 • Rapport 1: Litteraturoversikt, kunnskapsstatus, etablering av en teoretisk referanseramme • Rapport 2: Om programtilbudene: hvordan tilbyderne har designet og organisert sine studietilbud, og hva deltakerne mener om kvaliteten på opplæringen • Rapport 3: Om deltakernes opplevelse av endring og utvikling i egen hverdag • Rapport 4: Samlet oppsummering – inkludert casestudier der man har forsøkt å «spore» organisasjonsendring i 12 skoler

4 • Hva kjennetegner de seks programtilbydernes intensjoner med egen rektorutdanning? Hvilke ideer presenteres i anbudene, og hvilke praksiser og perspektiver antydes i deres beskrivelser av programmene? - Eksisterer faglige frihetsgrader i et relativt stramt styrt statlig opplegg? • Hva kjennetegner deltakernes synspunkter på rektorutdanningen? Hvilke forventninger har deltakerne til programmet, og hvordan vurderer de utdanningens kvalitet og relevans? - Deltakerne vil sannsynligvis ha ulike forventninger og behov. Ivaretas dette hos tilbyderne? Delrapport 2: Programkvalitet

5 Tilbydernes intensjoner og organisering av programmene • Pedagogiske forhold ved programtilbudene – Organisering og ledelse – Strukturelle aspekter – Målsettinger og faglig innhold – Læringsformer, ferdighetstrening – Arbeidskrav og vurdering • Programmene veldig forskjellige!

6 Eksempler på variasjon (1) AFFBIHiOANTNUUiBUiO Varighet i semester3 semestre2 semestre3 semester Antall samlinger 9 samlinger6 samlinger9 samlinger7 samlinger6 samlinger8 samlinger Antall dager 26 dager16 dager25 dager21 dager12 dager21 dager • Noe variasjon i oppstartstidspunkt på året • Relativt lik varighet i antall semester – BI noe kortere • Stor variasjon i antall samlinger og antall dager

7 Eksempler på variasjon (2) • Ulik orientering når det gjelder ambisjoner: – Noen mer orientert mot elevers læringsresultater enn av elevers læringsmiljø – Styring og administrasjon vektlegges i mindre grad – Mer orientering mot pedagogisk ledelse enn mot administrativ ledelse – Fokuset i endring og utvikling noe ulikt; elevers læring, skolen som organisasjon, skolens mandat i samfunnet (individ – organisasjonsorientering)

8 AFFBIHiOANTNUUiBUiO Sider pensum 181616193123200615832612 Samling 1 Ledelse og lederutvikling Utdannings- økonomi og effektivitet Skolen i samfunnet Skolen som organisasjon Elevenes læringsmiljø og læringsresultat Oppstart: Kunnskaps-løftet Samling 2 Organisasjons-teori Ledertrening og utdannings- økonomi Styring og administrasjon Skolen som organisasjon Skolen som profesjonell læringsarena Styring av kvalitets- utvikling i skolen Samling 3 Skoleledelse Studietur London, styring og endring Styring og administrasjon Ledelse for læring Samarbeid, organisasjon og veiledning av lærere Internforvalt-ning og ansvarsformer Samling 4 Organisasjons- kultur Trening og læringsteori Styring og administrasjon Ledelse for læring Utvikling og endring Skolen som organisasjon Samling 5 Økonomisk styring og måling Ledelse og utvikling av personal- ressurser Organisasjon og ledelse Skolen i samfunnet Styring og administrasjon Endrings-ledelse og kommunikasjon Samling 6 Makt og tillit Læring og læringsteorier, og trening Organisasjon og ledelse Skolen i samfunnet Lederrollen – en helhetlig utfordring Skolens kjerne- oppgaver: læring og ledelse Samling 7 Endringsarbeid Praktisk skoleledelse Skolen i samfunnet Utvikling av læringskultur Samling 8 Ledelse av kunnskaps- medarbeidere Praktisk skoleledelse Ledelse i praksis Samling 9 Praktisk skoleledelse

9 Eksempler på variasjon (3) Arbeidskrav og vurdering AFF Gruppebasert avhandling med disputas, 2 enkeltdager med skriftlig eksamen BI Prosjektoppgave (18 stp), prosessevaluering på to essay (12 stp) - 3200 ord hver HiOA Notater fra egne prosjekt, 2 dager skriftlig eksamen og muntlig eksamen, og to hjemmeeksamener (3 og 4 dager) NTNU Deltakelse samlinger og på nett mellom samlinger, blogg, skriftlig egenrefleksjon, beskrivelse av egen skolekultur, redegjørelse for målstrukturer, ulike kunnskaps- og læringssyn, besvare juridiske spørsmål. Mappevurdering (refleksjonsnotat, rektor i det offentlige rom, akademisk fagtekst, på sporet av egen rektorrolle) UiB Eksamensmappe med utviklingstekst, fordypningstekst og refleksjonstekst UiO 6 arbeidskrav; 1 i gruppe (organisasjonsanalyse) og 5 individuelt (lederspeil, skygging av kollega, miniforedrag om pedagogisk ledelse, refleksjonsnotat over egen læring). Endelig eksamen er muntlig prøveforelesning NTNU, UiB og UiO har ulike varianter av mappevurdering, mens AFF, BI og HiO har mer tradisjonell vurdering

10 Hva mener så deltakerne? • Bakgrunnsvariabler og deltakernes forutsetninger • Forventninger til rektorutdanningen – Konkrete arbeidsoppgaver • Vurderinger av rektorutdanningen – Pedagogisk kvalitet – Praksisrelevans

11 Bakgrunnsvariabler Kull 1 og 2 VariabelKjønnAlderStilling Mann42.8 % Kvinne57.2 % Gjennomsnitt 45 Minimum 29 Maksimum 63 Rektor grunnskole 28.6 % Rektor videregående 05.1 % Assisterende rektor 06.8 % Inspektør 16.6 % Avdelingsleder 14.1 % Annet 28.8 % Deltakerne i rektorutdanningen gjenspeiler i stor grad populasjonen

12 Hvorfor deltakerne startet på utdanningen? Over 80 prosent svarer at de i svært liten grad eller i liten grad har mulighet til reduksjon i sitt arbeid ifm rektorprogrammet

13 Hva var forventningene? Administrative oppgaver Pedagogiske oppgaver Relasjonelle oppgaver

14 Vurderinger – pedagogisk kvalitet

15 Vurderinger – praksisrelevans

16 Konklusjon • De seks programmene er til dels svært forskjellige med hensyn til pedagogiske forhold • Deltakernes har høye forventninger til programmene, og deres opplevelse av programmenes kvalitet og praksisrelevans er svært positiv – uansett hvilket av de seks tilbudene de har deltatt på Hva er mulig forklaringer på disse funnene?

17 Fire forklaringer 1) Samsvar mellom programtilbudene og deltakernes forventninger – Kunnskapstilegnelse/-utøvelse (kunnskapsutvikling) – «Trygghet i lederrollen» 2) Tilbydernes autonomi i utformingen av egne programmer – Eklektisk tilnærming fra nasjonalt hold har gitt faglig rom – «Trygghet i lederutviklingen»

18 Fire forklaringer 3) Anerkjennelse av rollen som rektor og skoleleder – Økt anerkjennelse av utøvelse av ledelsespraksis – Økt oppmerksomhet om skoleledelse som akademisk forskningsfelt 4) Skolelederes behov for støtte og nettverk – Individuell veiledning, akademisk skriving og grupper – Erfaringsdeling og felles refleksjon over praksis – Sosial arena for støtte og gjenkjenning


Laste ned ppt "Ledet til lederutvikling Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektor- utdanningen Ingunn Hybertsen Lysø og Bjørn Stensaker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google