Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pris er ut – Samspill er inn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pris er ut – Samspill er inn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pris er ut – Samspill er inn
Velkommen til frokostseminar!

2 Samspillkontrakter og handel
Hvorfor tar vi opp samspillkontrakter? Fordi vi er lei av ensidig prisfokus og tror at handelen kan tilføre noe. Hvordan ser verdikjeden ut? Hvorfor er ikke handelen en part i kontraktene? Virke handelsforum for Bygg & Anlegg spør aktørene og håper på noen svar. Planprosess Søke- og godkjennings-prosess Produksjon Import Varevalg, logistikk, plukk, pakk Bygge-kontrakter Kontrahering Prosjektering Bygging Garanti, UFDV

3 Samspillkontrakter og handel
Velkommen til dagens møteleder Øystein Ingdahl, Virke Kommunikasjon Foredragsholdere: Petter Eiken, Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) og Bygg 21 Dag Strømsnes, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) – Offentlige anskaffelser Knut Strand Jacobsen, Byggmakker Norge AS

4 Bygg 21 – VIRKE Nye samarbeidsformer -bedre produktivitet ?
Petter Eiken

5 90 tall Statsbygg Hva gjør Statsbygg for å utvikle sine leverandører?
, Sted, tema 90 tall Statsbygg Hva gjør Statsbygg for å utvikle sine leverandører? Statsbygg er en refleks av byggenæringens leverandører Er det slik? Eller er det kundene som styrer etterspørselen?

6 Petter Eiken

7 Norske «Byggherrerådgivere»: Don Ward (Construction Excellence, UK)
Petter Eiken Norske «Byggherrerådgivere»: Don Ward (Construction Excellence, UK) De laveste prisene får du hvis du deler opp prosjektet i mange nok deler til å få intens priskonkurranse De minst fornøyde kundene er de som har splittet opp prosjektene i deler, og kun brukt priskriteriet som valgparameter Hvorfor? Jo, fordi ikke alle leverer det de skal når de skal. Det skaper problemer for andre - dominoeffekt

8 Significant differences in building costs within countries
0.5 MULTI Building cost kEUR per sellable area (m2) Median 2.2 Median 2.3 Median 1.6 Median 1.7 Sweden Finland** Norway Denmark Both Finland and Denmark* seem to have lower building costs than Sweden and Norway Significant differences in building costs within countries

9 Utfordringer i byggeprosjekter
, Sted, tema Utfordringer i byggeprosjekter

10 , Sted, tema Hva skjer? Produktiviteten er omvendt proporsjonal med betalingsevnen hos kundene Beste praksis sprer seg ikke, fordi næringen er skjermet Skjermet næring betyr ikke lav konkurranse, men lokal konkurranse Når vi tjener 5% får det være nok…

11 Hva gjør de som bygger mest effektivt?
, Sted, tema Hva gjør de som bygger mest effektivt? Planlegger Følger planen Prosjekterer før de bygger Bruker ny teknologi Aktørene i verdikjeden samarbeider med lang tids horisont

12 Hva er utfordringen ? Dårlig prosjektledelse Lite gjenbruk av erfaring
, Sted, tema Hva er utfordringen ? Dårlig prosjektledelse Manglende planlegging Manglende plandisiplin Bygging starter før prosjektering er ferdig Lite gjenbruk av erfaring Nye aktører i hver ny byggesak Vanskelig å bruke ny teknologi Vanskelig å standardisere

13 Finnes det løsninger? Samspillskontrakter
, Sted, tema Finnes det løsninger? Samspillskontrakter Starte samarbeidet før byggingen starter, mens prosjekteringen pågår Dialogfase før byggefase Planlegging før produksjon Plantrohet Økonomiske insentiver ved måloppnåelse/resultatforbedring

14 , Sted, tema Hva kan man gjøre ? En ny aktør i en del av verdikjeden skaper ikke en stor endring Verdikjeden må lære seg å jobbe sammen Man trener ikke veksling under VM! Kundene må hjelpe verdikjeden til å jobbe sammen – de klarer det åpenbart ikke selv

15 Hvorfor er ikke dette enkelt
, Sted, tema Hvorfor er ikke dette enkelt Bryte profesjonsbarrierer Vi mangler erfaring med samspillskontrakter Lett å misforstå samspill – kilde til høyere marginer – eller høyere effektivitet? Sub optimalisering kan være mer lønnsomt for enkelte aktører

16 Hva kan vi gjøre nå? Forum for ambisiøse kunder
, Sted, tema Hva kan vi gjøre nå? Forum for ambisiøse kunder Utveksle erfaringer og kompetanse Utvikle kontraktregimet Utvikle mot som forandringsagenter Bygg21 er et godt virkemiddel for å teste ut nye måter å samhandle på – i full skala Måling Vi kommer ikke utenom å kunne måle effektivitet – på prosjektnivå

17 Avsluttende synspunkter
, Sted, tema Avsluttende synspunkter Jeg tror ikke det finnes et unikum av kontraktmodell Jeg tviler på om det f.eks. er lurt å bygge en opera i totalentreprise Jeg tror konkurranse alltid er en nødvendig ingrediens. Kan være et krav om prestasjonsforbedring De fleste leverandører flagger et annet syn Delte entrepriser med pris som avgjørende kriterium er forhistorisk

18 Direktoratet for forvaltning og IKT
Det gode innkjøp Dag Strømsnes avdelingsdirektør Direktoratet for forvaltning og IKT

19 Byggemeldingen - stort utfordringsbilde
Bygg og sosial utvikling tryggleik, inneklima, bustadkvalitet og trivsel, tilgjengelegheit og universell utforming, førebyggjande helsearbeid, arkitektur, byggjeskikk, design osv Bygg og miljø energi­bruk, energikjelder, klimagassutslepp, klima­tilpassing, bevaring, miljøfarlege stoff osv Bygg og økonomi ver­diskaping, kostnadseffektivitet, produktivitet, livssykluskostnader, samfunnsøkonomi osv Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

20 Barrierer for innovasjon – byggemeldingen forts.
”Dei mange og samansette interessene som er involverte i eit byggjeprosjekt den store prosentdelen av små føretak og det relativt låge kunnskapsnivået kortvarige samarbeidsrelasjonar mange forskjellige sluttprodukt mangelen på prestasjonsbasert konkurranse” Livssykluskostnadsperspektivet må styrkes!! Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

21 Er samspill et godt svar?
behov skapt ved manglende samarbeid, kompliserte kontrakter, svak risikofordeling, manglende insitamenter til samarbeid manglende helhetstenkning i de tradisjonelle kontraktsformene Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

22 Mulige suksesskriterier
Samlokalisering (forutsetning for samhandling) Balanserte og klare kontrakter (skaper tillit) Resultatdokumenter underveis (skaper fremdrift) Kontinuitet i prosjektledelsen og sentrale funksjoner Tilstrekkelige ressurser i tidlig fase av prosjektet Tidlig involvering av utførelseskompetanse Tett oppfølging underveis og frem til sluttproduktet Aktiv kunde som deltar i prosessene med kunnskap og informasjon Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

23 Mulige effekter av samspillkontrakter
Verdiskapning i prosjektene Forutsigbarhet i økonomi for alle parter Bedre brukermedvirkning Bedre forståelse av brukerens forventninger Visker delvis ut kompetanse/ firmagrenser til fordel for prosjektet Det blir like mange diskusjoner som i andre modeller, men diskusjonene kommer til riktig tid Krever mer ledelse og styring tidlig i prosjektet Gir en arena for innovasjon i bransjen Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

24 Hvordan anskaffe en samspillspartner?
tekniske aspekter: referanser, kompetanse, ressurstilgjengelighet, nominerte nøkkelpersoner, kunnskap om bygningstekniske forhold kommersielle aspekter: risikovillighet/insentivprogram, kontraktsbetingelser, enhetspriser på materiell og timepriser på personell, avkastningskrav og vurdert m2-pris for nybygg (underbygget med nøkkeltall fra utførte, sammenlignbare, prosjekt) Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

25 Hvordan anskaffe en samspillspartner? (forts)
spesielle synspunkter på prosjektet: organisering og metoder, forbedringsmuligheter mht. kostnader, verdirealisering og fremdrift, innovasjonspotensiale samspillsrelaterte aspekter: alliansefilosofi og erfaringer, kulturelle aspekter, samspillforståelse og forankring i ledelse og organisasjon, fleksibilitet, relevante erfaringer Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

26 Miljø og samfunnsansvar Virksomhetens omdømme
Verdiskapning Partnere og leverandører Anskaffelsesprosesser IKT Mennesker og kompetanse Organisasjon og ledelse Miljø og samfunnsansvar Virksomhetens omdømme Kontroll, læring og forbedring Policy og strategi Det gode innkjøp Anskaffelsesregelverket Måling, rapportering av resultater

27 Praktiske utfordringer ved samspill
Knut Strand Jacobsen Byggmakker Norge AS Virke Frokostseminar

28 Knut Strand Jacobsen

29 Praktiske utfordringer med samspill
Handelen opplever et voldsomt fokus på produktpriser

30

31 Prisfokus Synlige kostnader Alt du får en faktura på Skjulte kostnader
Interntransporter Skader, spill och svinn Bundet kapital Produksjonsforstyrrelser m.m.

32 Landsdekkende nettverk av byggevarehus
Byggmakker består av 89 varehus 75 medlemseide varehus 14 egeneide varehus

33

34 Praktiske utfordringer med samspill
Handelen opplever et voldsomt fokus på produktpriser Hva er Handelens rolle i et samspill? Hvorfor er ikke logistikkrollen mer sentral? Er samspill i verdikjeden bare en utopi?

35 Handelens rolle i et samspill
LOGISTIKK! Logistikk er kunnskapen om å lede og kontrollere materialflyt, energi, informasjon og andre ressurser. I mange tilfeller kan det handle om å oppnå størst mulig effektivitet for på beste måte kunne tilfredstille ulike parter i en salgsprosess. Logistikk er ikke lenger like differensierende som det var Flere aktører er profesjonalisert ”Hygienefaktor” å levere på generell servicegrad = Nye differensieringsstrategier for handelen

36 Handelens rolle i et samspill
Proffkonsept 2013 Logistikk Telt Container Helikopter BM Bygglogistikk Byggdok./FDV/BASS Byggesoknad.no SmartDok

37 Handelens rolle i et samspill

38 Praktiske utfordringer med samspill
Hvorfor er ikke logistikkrollen mer sentral? «Vi går fra å være en vareleverandør til å være en tjenesteleverandør» MEN VIL KUNDEN HA DET?

39 Praktiske utfordringer med samspill
Hvorfor er ikke logistikkrollen mer sentral? Noen påstander: Produkt-/Prisfokus i anbudsrundene overser andre verdiøkende tjenester Byggherren er ikke nok interessert i effektiv vareflyt. «Underentreprenørs ansvar»? Mikrofokus på priser og «å gjøre en god handel der og da» tar bort langsiktig effektivisering Låsing til leverandørvalg og løsninger (bakbonuser, forskjellige sortimentsstrategier mellom partene, nettverk) som bremser logistisk effektivitet og konkurranse - og motiverer for suboptimering? Informasjonsbehov. Vi som leverandør setter oss ikke godt nok inn i kundens reelle behov Informasjonsbehov. Kunden setter seg ikke godt nok inn i den enkelte leverandørs tilliggende egenskaper og tjenester «Nettverkskultur» begrenser fornyelse og konkurranse Uavklarte roller. Vertikal integrasjon lager dobbeltfunksjoner. Hvem skal gjøre jobben? Tillit. Forutsigbarhet vs. uforutsigbarhet - hva lønner seg? Gammeldags syn på at mellomledd er fordyrende , konkurransebregrensende og tungvint ?

40 Praktiske utfordringer med samspill
Handelens rolle i et samspill Sortiment som gir kunden valgmuligheter PP Kompetanse som gir kunden valgmuligheter Idévarehus Helhetlige løsninger som tilfredsstiller kundens behov Enklere og mer lønnsom arbeidsdag Miljøvennlige løsninger

41 Praktiske utfordringer med samspill
Produsent Byggevaregrossist Underentreprenør Entreprenør Byggherre Praktiske utfordringer med samspill Er samspill i verdikjeden bare en utopi? Logistikk, helhetlige løsninger, byggeplasseffektivitet, m.v. blir underordnet p.g.a. den vertikale konkurransens naturlige karakter (Egenskaper sakset fra nettet:) Samarbeidsformen er dialog, tillit og åpenhet. Kjennetegnes ved tidlig involvering av alle parter. Felles målsetning, aktiviteter og økonomiske interesser. Mer en samarbeidsform enn en kontraktsform. Samspill er ikke bare et regelbundet, men også et verdibasert samarbeid. Samspillkontrakter kjennetegnes også ved fullstendig åpenhet omkring alle økonomiske forhold i prosjektet. Alle parter har fullt innsyn til enhver tid, og  anskaffelse/innkjøp fra underentreprenører og leverandører skjer i åpenhet

42 Praktiske utfordringer med samspill
Handelen opplever et voldsomt fokus på produktpriser Hva er Handelens rolle i et samspill? Hvorfor er ikke logistikkrollen mer sentral? Er samspill i verdikjeden bare en utopi?

43 Praktiske utfordringer med samspill
Noen påstander (= motkrefter ?) Produkt-/Prisfokus i anbudsrundene overser andre verdiøkende tjenester Byggherren er ikke nok interessert i effektiv vareflyt. «Underentreprenørs ansvar»? Mikrofokus på priser og «å gjøre en god handel der og da» tar bort langsiktig effektivisering Låsing til leverandørvalg og løsninger (bakbonuser, forskjellige sortimentsstrategier mellom partene, nettverk) som bremser logistisk effektivitet og konkurranse - og motiverer for suboptimering? Informasjonsbehov. Vi som leverandør setter oss ikke godt nok inn i kundens reelle behov Informasjonsbehov. Kunden setter seg ikke godt nok inn i den enkelte leverandørs tilliggende egenskaper og tjenester «Nettverkskultur» begrenser fornyelse og konkurranse Uavklarte roller. Vertikal integrasjon lager dobbeltfunksjoner. Hvem skal gjøre jobben? Tillit. Forutsigbarhet vs. uforutsigbarhet - hva lønner seg? Gammeldags syn på at mellomledd er fordyrende , konkurransebregrensende og tungvint

44

45 Pris er ut – Samspill er inn


Laste ned ppt "Pris er ut – Samspill er inn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google