Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokallagslederkurs 29.-30. november 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokallagslederkurs 29.-30. november 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokallagslederkurs november 2011

2 Profesjonsetikk – videre arbeid
Vedtak i rep.skapet: SST og fylkeslagene deler en felles forpliktelse i arbeidet med profesjonsetikk og etablering av en profesjonsetisk plattform. Denne skal bidra til å styrke førskolelærere, lærere og lederes profesjonsetiske holdninger og kompetanse, og den skal kjennes og eies av profesjonsutøverne selv. Alle organisasjonsledd forplikter seg i henhold til en minimumsplan for aktiviteter med hovedmål å bygge opp under medlemsengasjement og deltakelse. Planen ferdigstilles av de enkelte organisasjonsledd i etterkant av møtet i rep.skapet. Utdanningsforbundet Troms

3 Hvordan jobber vi i Troms?
Gå sammen i grupper på 4 Diskuter hvordan dere vil jobbe med dette i deres lokallag. ( ca 20 min) Deling i plenum (ca 15 min) Utdanningsforbundet Troms

4 Husketing… Attestering Originalbilag Kontantutbetalinger
Kontoutskrifter Sortere etter dato Føre på kontonr ifølge kontoplan Særutskrifter av vedtak Utdanningsforbundet Troms

5 Husk kontoutskrifter i januar!
Ståa så langt I mål før jul? Utbetalinger (godtgjøringer) kommer enten 6. desember eller rett over jul. Husk kontoutskrifter i januar! Utdanningsforbundet Troms

6 Diverse endringer Siste representantskapsmøte vedtak om å øke egenkapitalen til 45 % Ingen avsetningsmuligheter Egenkapital under kr berøres ikke. Utbetaling i 4 runder: 20.feruar, 20 april,20 september(1/3) og 20 desember (1/3) Utdanningsforbundet Troms

7 Rep.skap-vedtak 3.8 Fylkeslagenes arbeid med medlemmer i fylkeskommunalt område blir finansiert på følgende måte: Fylkeslagene i Hordaland og Rogaland har egne avtalte ordninger med ressursoverføring fra lokallagsnivå til fylkesnivå. Disse legges til grunn for perioden 1. Januar – 31. Juli. I de 9 øvrige fylkeslag der medlemmene i videregående opplæring er organisert i kommunelagene, og det ikke finnes egne avtaler om finansiering, gjøres det et trekk i lokallagenes driftsmidler på 117 kroner per medlem i videregående opplæring for perioden fram til , tilsvarende 200 kr. på årsbasis Utdanningsforbundet Troms

8 Rep.skap-vedtak Ved avviklingen av ordningen med egne lokallag for medlemmer i fylkeskommunalt område per , gjelder følgende ordning generelt: I driftsmidlene til alle lokallag for perioden – gjøres det et trekk på 188 kroner, tilsvarende 5/12 av et helårsbeløp på 450 kroner De inntrukne midlene overføres til det overliggende fylkeslaget. Utdanningsforbundet Troms

9 BARNEHAGE Aktuelle saker

10 Aktuelle saker nå og framover
Barnehagedagen SFS 2201 Pedagogveilederen Høring om forslaget til lov og forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Frist inn sentralt: 5 januar… Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

11 BARNEHAGEDAGEN 20. MARS 2012 Planlegging av dagen er i gang, og informasjon om slagord, fokus for dagen og om materiell blir sendt barnehagene i siste halvdel av desember. Gode ideer bør absolutt deles ;-) Dato for Barnehagedagen 2012 er satt til tirsdag 20. mars 2012. Dagen markeres landet rundt for åttende året på rad. Barnehagedagen har blitt en tradisjon der barnehagenorge feirer seg selv med stor aktivitet, kreativitet og moro. Planlegging av dagen er i gang, og informasjon om slagord, fokus for dagen og om materiell blir sendt barnehagene i siste halvdel av desember. Foreldreutvalget for barnehagen (FUB) er kommet med som medarrangør sammen med Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Sentralstyret har drøftet videre arbeid med Barnehegdagen og har vedtatt at Utdanningsforbundet skal ta initiativ til en grundig evaluering av om og ev. hvordan Barnehagedagen skal markeres i framtida. Sett av dagen 20. mars! Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

12 SFS 2201 4 timer ubunden tid som den enkelte disponerer selv men som skal brukes til: For- og etterarbeid til det direkte arbeid med barn Uformell foreldrekontakt Detaljplanlegging og til faglig ajourføring NYTT PKT. 3.2 – forsøksordning fra Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke Bruken av tiden skal nedfelles i en plan Planen skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen Pedagogisk personale i barnehager Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Bruken av tiden skjer etter drøftinger med de ansatte. Plan for bruk av tiden skal nedfelles i for eksempel kvartalsvise eller halvårige planer, og skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen. Forsøksordningen gjelder bare for pedagogisk personale i barnehager og ikke for SFO. For SFO fortsetter den eksisterende bestemmelsen å gjelde. Ut fra oppmannens premisser er det i barnehagen det er behov for en slik forsøksordning: ”For å møte krav som stilles til dagens barnehager……” Bare for barnehagen oppmannen utrykker et ”...behov for å en viss justering av bestemmelsen om arbeidstid.” Som det ble avsluttet med i går: ”Mye kan gjøres – noe kan avtales” Noen svar kan dere få gjennom en tolkning av avtalen og premissene, men mye er fortsatt avhengig av forholdet mellom profesjonen og ledelse og mellom bruk av styringsrett vs. tillit/ansvar i den enkelte kommune/barnehage

13 Forutsetninger for endring av punkt 3.2
Endringen er å betrakte som en forsøksordning Endringen må tas opp til evaluering og fornyet vurdering ved neste revisjon av særavtalen Endringen fører ikke til økonomisk innsparing for barnehageeier Endringen er ment å bidra til bedre kvalitet og en mer veldrevet barnehage til barnas og de ansattes beste. Premissene: Bare for barnehagen det er behov for en viss justering av bestemmelsene om arbeidstid

14 Hva omhandler pedagogveilederen?
Barnehagelovens regler om styrer Barnehagelovens regler om pedagogisk leder Kravet om tilstrekkelig bemanning i barnehageloven Norm for pedagogisk bemanning Utenlandsk førskolelærerutdanning Dispensasjon fra utdanningskravet Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning En tydeliggjøring Ingen innstramming eller endring i regelverket, men i praktiseringen av dette Hvorfor behov for en presisering? • Har vært usikkerhet rundt kravene til pedagogisk bemanning • Regelverket har vært praktisert feil • Skal sikre alle barn den samme pedagogiske standarden • Skal bidra til å sikre at hver enkelt barnehage ansetter det minimum antall pedagoger som loven krever

15 Veileder pedagognormen
Normen for pedagogisk bemanning setter en absolutt øvre grense på 18/9 barn per pedagogisk leder Normen for pedagogisk bemanning åpner ikke for å prosentberegne prosentandel av en pedagogstilling per barn Normen skal være oppfylt for barnehagen som helhet Styrer • Samme person kan være styrer og pedagogisk leder • Bare der kravet til forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse kan ivaretas med mindre en 100 % stilling • Bare tiden som brukes til pedagogiske oppgaver direkte i det daglige arbeidet med barna kan regnes med i Pedagognormen Pedagogisk leder - eksempel • 10 små barn eller 19 store barn = to pedagogiske ledere i full stilling • 50 barn. 25 under 3 år og 25 over. Omregnet blir det 75 plasser. 75/18=4,17. Barnehagen må ha minimum 5 pedagogiske ledere i full stilling.

16 Undersøkelse - pedagogveilederen
Har kommunen endret bemanning som følge av veilederen? Hva gjelder endringene: styrer, pedagogisk ledere eller begge deler? Er det bhg som er organisert i strid med bestemmelsene presisert i veilederen? I tilfelle JA – hvor mange barnehager totalt, antall private barnehager og antall kommunale Hvordan er sakene fulgt opp? Har kommunene innkalt til drøftinger om hvordan presiseringene skal følges opp/ikke følges opp? Har HTV bedt om slike drøftinger? Vi ber med dette om at fylkeslagene foretar en undersøkelse om hva som skjer ute. Se sjekkpunktene i fylkesinfo nr 21/2011 Sende inn samlet svar fra alle kommunene i deres fylke innen jul. Det er kjempeviktig at det legges ned jobb i dette slik at vi får et mest mulig riktig bilde av ståa i Troms-…….. Noen har gjort en jobb i forhold til styrere og måten å organisere dette på men dette blir litt videre… Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

17 Frist for å gi tilbakemelding på dette settes til 15.desember
Svarene skal samordnes og sendes inn til sentralleddet… Der det avdekkes avvik skal svarene også sendes i kopi til fylkesmannen. Vi er også bedt om å vurdere om funnene kan egne seg i media. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

18 Høring Høring om forslaget til lov og forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Frist inn sentralt: 5 januar… Sendes ut i mail – oppfordrer til å delta med innspill innen 8. desember til fylkeskontoret.. Andre som har noen tanker om dette ?? Veldig kort frist og det beklager sentralleddet.. Eg beklage at i styret rundt oppstarten min så har denne blitt liggende litt hos meg – eg har ikje oppfatta at det var mitt område… ;-) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

19 Tariff 2012 Omfattende og lang høring som ble avsluttet 1. november.
Sentralstyret behandler innspillene på sitt møte i desember, og vurderer overordnede krav som oversendes Unio. Endelige krav utformes i de ulike forhandlingsutvalgene i Unio. Av totalt 26 lokallag har 15 lokallag svart på tariffhøringen. I tillegg har 11 klubber sendt inn sitt høringssvar, samt 2 hovedoppsummeringer fra diverse klubber. Utdanningsforbundet Troms

20 Tariff 2012 Fylkesstyret skulle svare på de samme spørsmålene som ble stilt til medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg skulle fylkesstyret drøfte og besvare tre andre problemstillinger. Se innsendt høring på eget ark. Utdanningsforbundet Troms

21 Tariffaktivitet 2012 Det legges opp til aktiviteter i forbindelse med tariff Sentralstyret vil at fylkeslagene etablerer ulike typer møteplasser, som gjør at sentralstyret møter ordinære medlemmer og tillitsvalgte på ulike nivåer. Fylkeslagene bes om å lage en oversikt over ulike møteplasser innen 25. november 2011 (jmf fylkesinfo 29/2011). Møteplassene arrangeres i tidsrommet februar – mars, og sentralstyremedlemmer deltar på møteplassene så langt det er mulig å få til. Utdanningsforbundet Troms

22 Tariffaktivitet 2012 Alle fylkeslag skal i samarbeid med lokallagene arrangere møteplasser der sentralstyremedlemmer kan møte ordinære medlemmer og tillitsvalgte på ulike nivåer til en faktabasert dialog om viktige tariffpolitiske utfordringer. Oversikten må inneholde følgende: Dato: Sted: Målgruppe: Ca. antall deltakere: Tidsramme for sentralstyremedlemmets opplegg: Utdanningsforbundet Troms

23 Tariffaktivitet 2012 Fylkeslagene bestemmer selv, i samarbeid med lokallagene, hva slags møteplasser det skal være. F.eks: kurs/møteplass for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte kurs/møteplass for to eller flere lokallagsstyrer medlemsmøter i lokallag alle medlemmer / utvalgte medlemsgrupper inviteres klubbmøter på videregående skoler, ev. noen klubber samlet i ett møte klubbmøter for lærerutdanningsinstitusjoner, ev. noen klubber samlet i ett møte fylkeslagene kan i fellesskap arrangere møteplasser for tariffområder med få medlemmer. Utdanningsforbundet Troms

24 Tariffaktivitet 2012 Hvordan legger vi slagplanen videre nå?
Diskuter med de lokallagene som er aktuell å jobbe sammen med om dette. Hvordan fordeler vi aktivitetene i fylket? Hvem kan slå seg sammen, hvor og ca. når? Målgruppe? Utdanningsforbundet Troms

25 Høring om lærertetthet
Fylkesinfo 27/2011: Kunnskapsdepartementet – høring angående forslag om lovregulering av nasjonale bestemmelser om lærertetthet i grunnskolen. Høringsdokumentet foreslår to hovedmodeller for lovregulering: - lærertetthet på den enkelte skole (skolenivå) - gjennomsnittlig lærertetthet i kommunen (kommunenivå) Og tre ulike minstenivå for lærertetthet. Utdanningsforbundet Troms

26 Høring om lærertetthet
Eksempel på kommunenivå: 20 elever på trinn: ca 496 årsverk (21,22) 20 elever på trinn: ca 48 årsverk (20,20) 15 elever på trinn: ca 1534 årsverk (16,18) Fører til ca 2075 årsverk totalt (1192,324) Utdanningsforbundet Troms

27 Høring om lærertetthet
Eksempel vi har gått for på skolenivå: 20 elver på trinn: ca 686 årsverk (21,22) 20 elever på trinn: ca 289 årsverk (20,20) 15 elever på trinn: ca 1814 årsverk (16,18) Fører til ca 3089 årsverk totalt (1923,1003) Utdanningsforbundet Troms

28 Høring om lærertetthet
Udf har hele tiden ment at minstenivået skal fastsettes for skolenivået. Vi har fått gjennomslag for at reguleringen skal gjelde for lærertetthet i ordinær undervisning, det som i GSI-statistikken er definert som Gruppestørrelse 2. Behovet for ressurser til spesialundervisning og særskilt språkopplæring varierer for mye mellom skoler til at dette kan legges inn i en standardisert minsteressurs. Disse ressursene er knyttet til særskilte individuelle rettigheter som er regulert i lovverket. Utdanningsforbundet Troms

29 Høring om lærertetthet
Vårt hovedargument handler om at alle skoler må ha rett til en sikkerhet for en minste lærertetthet dersom de skal kunne gi elevene et tilbud om likeverdig opplæring. Målet er å sikre skolene med lavest lærertetthet noen flere lærerressurser. Forskjeller i lærertetthet er ellers nært knyttet til kommunenes inntektsnivå. En norm vil legge føringer for hvordan ressursene skal brukes. KS behandlet forslaget, og avviste det. Fylket har sendt inn sitt høringssvar, se eget ark. Utdanningsforbundet Troms

30 Ivaretakelse av ledere i organisasjonen
FST sak 072/11 – vedtak: Det opprettes kontakt mellom fylkeslagets lederrepresentant og lokallagenes lederrepresentanter. Lokallagene ved lederrepresentantene inviteres til et møte/kurs med aktuelle tema. Utdanningsakademiet oppfordres til å avholde kurs i Troms rettet mot ledermedlemmene. Saken tas opp med lokallagsledere og hovedtillitsvalgte på kurs.

31 Ledere Sendt ut e-post til alle lokallag angående dette vedtaket.
Bedt om tilbakemelding på lederrepresentant i lokallagsstyret. Utarbeiding av kontaktlister over ledermedlemmer, som videreformidles til lederrepresentanten. Lederrepresentanten blir sammen med hovedtillitsvalgte et bindeledd mellom ledermedlemmene og lokallaget/fylkeslaget. E-post formidlet fra fylket til lederrepresentantene med informasjon om FST sak 072/11. Med dette håper vi på en åpen og konstruktiv kommunikasjon med våre ledermedlemmer. Utdanningsforbundet Troms

32 Videreutdanningsstrategien
Kostnadsnøkkelen i den nye avtalen, blir etter disse endringene at staten dekker 50 prosent av vikarmidlene, kommunene 25 prosent og den enkelte lærer sitt bidrag er 25 prosent. Det er lagt til grunn at staten finansierer kostnadene ved studieplassene. Dette vil gi 1700 studieplasser. Kompetanse for kvalitet – strategi for etter- og videreutdanning” KS har forplikta seg til å anbefale strategien overfor kommunene Utdanningsforbundet Troms

33 SFS 2213 Behov for en mer solid avtale
Oppsummert høring oversendt sentralleddet Bra deltakelse fra Troms. Vedlagt oppsummering Orientering for fylkeslederne 7.desember Utdanningsforbundet Troms

34 SFS 2213 Oppsummering fra sentralt: Økt kontaktlærerressurs
Redusert undervisningstid for seniorer skal sikre mer tid til eget for- og etterarbeid Klargjøring av undervisningsbegrepet Tydeliggjøring av hvilke krav som stilles til en arbeidsplan Manglende tid til pedagogisk ledelse og personalledelse Samsvar mellom elevenes rett til undervisning i et fag og de timene lærerne får til å undervise i faget Sentral avtale fremfor lokale avtaler Utdanningsforbundet Troms


Laste ned ppt "Lokallagslederkurs 29.-30. november 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google