Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29.-30. november 2011 Lokallagslederkurs. Profesjonsetikk – videre arbeid •Vedtak i rep.skapet: •SST og fylkeslagene deler en felles forpliktelse i arbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29.-30. november 2011 Lokallagslederkurs. Profesjonsetikk – videre arbeid •Vedtak i rep.skapet: •SST og fylkeslagene deler en felles forpliktelse i arbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 29.-30. november 2011 Lokallagslederkurs

2 Profesjonsetikk – videre arbeid •Vedtak i rep.skapet: •SST og fylkeslagene deler en felles forpliktelse i arbeidet med profesjonsetikk og etablering av en profesjonsetisk plattform. Denne skal bidra til å styrke førskolelærere, lærere og lederes profesjonsetiske holdninger og kompetanse, og den skal kjennes og eies av profesjonsutøverne selv. •Alle organisasjonsledd forplikter seg i henhold til en minimumsplan for aktiviteter med hovedmål å bygge opp under medlemsengasjement og deltakelse. Planen ferdigstilles av de enkelte organisasjonsledd i etterkant av møtet i rep.skapet. Utdanningsforbundet Troms

3 Hvordan jobber vi i Troms? •Gå sammen i grupper på 4 •Diskuter hvordan dere vil jobbe med dette i deres lokallag. ( ca 20 min) •Deling i plenum (ca 15 min) Utdanningsforbundet Troms

4 Husketing… •Attestering •Originalbilag •Kontantutbetalinger •Kontoutskrifter •Sortere etter dato •Føre på kontonr ifølge kontoplan •Særutskrifter av vedtak Utdanningsforbundet Troms

5 Ståa så langt •I mål før jul? •Utbetalinger (godtgjøringer) kommer enten 6. desember eller rett over jul. •Husk kontoutskrifter i januar! Utdanningsforbundet Troms

6 Diverse endringer •Siste representantskapsmøte vedtak om å øke egenkapitalen til 45 % •Ingen avsetningsmuligheter •Egenkapital under 25000 kr berøres ikke. •Utbetaling i 4 runder: 20.feruar, 20 april,20 september(1/3) og 20 desember (1/3) Utdanningsforbundet Troms

7 Rep.skap-vedtak •3.8Fylkeslagenes arbeid med medlemmer i fylkeskommunalt område blir finansiert på følgende måte: –Fylkeslagene i Hordaland og Rogaland har egne avtalte ordninger med ressursoverføring fra lokallagsnivå til fylkesnivå. Disse legges til grunn for perioden 1. Januar – 31. Juli. •I de 9 øvrige fylkeslag der medlemmene i videregående opplæring er organisert i kommunelagene, og det ikke finnes egne avtaler om finansiering, gjøres det et trekk i lokallagenes driftsmidler på 117 kroner per medlem i videregående opplæring for perioden fram til 31.07.2012, tilsvarende 200 kr. på årsbasis Utdanningsforbundet Troms

8 Rep.skap-vedtak –Ved avviklingen av ordningen med egne lokallag for medlemmer i fylkeskommunalt område per 01.08.2012, gjelder følgende ordning generelt: •I driftsmidlene til alle lokallag for perioden 01.08.2012 – 31.12.2012 gjøres det et trekk på 188 kroner, tilsvarende 5/12 av et helårsbeløp på 450 kroner •De inntrukne midlene overføres til det overliggende fylkeslaget. Utdanningsforbundet Troms

9 BARNEHAGE Aktuelle saker

10 Aktuelle saker nå og framover •Barnehagedagen 20.3.2012 •SFS 2201 •Pedagogveilederen •Høring om forslaget til lov og forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Frist inn sentralt: 5 januar… Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 BARNEHAGEDAGEN 20. MARS 2012 •Planlegging av dagen er i gang, og informasjon om slagord, fokus for dagen og om materiell blir sendt barnehagene i siste halvdel av desember. •Gode ideer bør absolutt deles ;-) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 SFS 2201 •4 timer ubunden tid som den enkelte disponerer selv men som skal brukes til: •For- og etterarbeid til det direkte arbeid med barn •Uformell foreldrekontakt •Detaljplanlegging og til faglig ajourføring •NYTT PKT. 3.2 – forsøksordning fra 1.8.2012 •Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke •Bruken av tiden skal nedfelles i en plan •Planen skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen

13 Forutsetninger for endring av punkt 3.2 •Endringen er å betrakte som en forsøksordning •Endringen må tas opp til evaluering og fornyet vurdering ved neste revisjon av særavtalen •Endringen fører ikke til økonomisk innsparing for barnehageeier •Endringen er ment å bidra til bedre kvalitet og en mer veldrevet barnehage til barnas og de ansattes beste. s13

14 Hva omhandler pedagogveilederen? •Barnehagelovens regler om styrer •Barnehagelovens regler om pedagogisk leder •Kravet om tilstrekkelig bemanning i barnehageloven •Norm for pedagogisk bemanning •Utenlandsk førskolelærerutdanning •Dispensasjon fra utdanningskravet •Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk •bemanning

15 Veileder pedagognormen •Normen for pedagogisk bemanning setter en absolutt øvre grense på 18/9 barn per pedagogisk leder •Normen for pedagogisk bemanning åpner ikke for å prosentberegne prosentandel av en pedagogstilling per barn •Normen skal være oppfylt for barnehagen som helhet

16 Undersøkelse - pedagogveilederen 1.Har kommunen endret bemanning som følge av veilederen? 2.Hva gjelder endringene: styrer, pedagogisk ledere eller begge deler? 3.Er det bhg som er organisert i strid med bestemmelsene presisert i veilederen? 1.I tilfelle JA – hvor mange barnehager totalt, antall private barnehager og antall kommunale 2.Hvordan er sakene fulgt opp? 4.Har kommunene innkalt til drøftinger om hvordan presiseringene skal følges opp/ikke følges opp? 5.Har HTV bedt om slike drøftinger? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 •Frist for å gi tilbakemelding på dette settes til 15.desember Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17

18 Høring •Høring om forslaget til lov og forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Frist inn sentralt: 5 januar… Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s18

19 Tariff 2012 •Omfattende og lang høring som ble avsluttet 1. november. •Sentralstyret behandler innspillene på sitt møte i desember, og vurderer overordnede krav som oversendes Unio. •Endelige krav utformes i de ulike forhandlingsutvalgene i Unio. •Av totalt 26 lokallag har 15 lokallag svart på tariffhøringen. •I tillegg har 11 klubber sendt inn sitt høringssvar, samt 2 hovedoppsummeringer fra diverse klubber. Utdanningsforbundet Troms

20 Tariff 2012 •Fylkesstyret skulle svare på de samme spørsmålene som ble stilt til medlemmer og tillitsvalgte. •I tillegg skulle fylkesstyret drøfte og besvare tre andre problemstillinger. •Se innsendt høring på eget ark. Utdanningsforbundet Troms

21 Tariffaktivitet 2012 •Det legges opp til aktiviteter i forbindelse med tariff 2012. Sentralstyret vil at fylkeslagene etablerer ulike typer møteplasser, som gjør at sentralstyret møter ordinære medlemmer og tillitsvalgte på ulike nivåer. •Fylkeslagene bes om å lage en oversikt over ulike møteplasser innen 25. november 2011 (jmf fylkesinfo 29/2011). •Møteplassene arrangeres i tidsrommet februar – mars, og sentralstyremedlemmer deltar på møteplassene så langt det er mulig å få til. Utdanningsforbundet Troms

22 Tariffaktivitet 2012 •Alle fylkeslag skal i samarbeid med lokallagene arrangere møteplasser der sentralstyremedlemmer kan møte ordinære medlemmer og tillitsvalgte på ulike nivåer til en faktabasert dialog om viktige tariffpolitiske utfordringer. •Oversikten må inneholde følgende: •Dato: •Sted: •Målgruppe: •Ca. antall deltakere: •Tidsramme for sentralstyremedlemmets opplegg: Utdanningsforbundet Troms

23 Tariffaktivitet 2012 •Fylkeslagene bestemmer selv, i samarbeid med lokallagene, hva slags møteplasser det skal være. F.eks: •kurs/møteplass for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte •kurs/møteplass for to eller flere lokallagsstyrer •medlemsmøter i lokallag –alle medlemmer / utvalgte medlemsgrupper inviteres •klubbmøter på videregående skoler, ev. noen klubber samlet i ett møte •klubbmøter for lærerutdanningsinstitusjoner, ev. noen klubber samlet i ett møte •fylkeslagene kan i fellesskap arrangere møteplasser for tariffområder med få medlemmer. Utdanningsforbundet Troms

24 Tariffaktivitet 2012 •Hvordan legger vi slagplanen videre nå? Diskuter med de lokallagene som er aktuell å jobbe sammen med om dette. •Hvordan fordeler vi aktivitetene i fylket? •Hvem kan slå seg sammen, hvor og ca. når? •Målgruppe? Utdanningsforbundet Troms

25 Høring om lærertetthet •Fylkesinfo 27/2011: •Kunnskapsdepartementet – høring angående forslag om lovregulering av nasjonale bestemmelser om lærertetthet i grunnskolen. •Høringsdokumentet foreslår to hovedmodeller for lovregulering: - lærertetthet på den enkelte skole (skolenivå) - gjennomsnittlig lærertetthet i kommunen (kommunenivå) • Og tre ulike minstenivå for lærertetthet. Utdanningsforbundet Troms

26 Høring om lærertetthet Eksempel på kommunenivå: 20 elever på 8.-10. trinn: ca 496 årsverk(21,22) 20 elever på 5.-7. trinn: ca 48 årsverk(20,20) 15 elever på 1.-4. trinn: ca 1534 årsverk(16,18) •Fører til ca 2075 årsverk totalt(1192,324) Utdanningsforbundet Troms

27 Høring om lærertetthet Eksempel vi har gått for på skolenivå: 20 elver på 8.-10. trinn: ca 686 årsverk(21,22) 20 elever på 5.-7. trinn: ca 289 årsverk(20,20) 15 elever på 1.-4. trinn: ca 1814 årsverk(16,18) •Fører til ca 3089 årsverk totalt(1923,1003) Utdanningsforbundet Troms

28 Høring om lærertetthet •Udf har hele tiden ment at minstenivået skal fastsettes for skolenivået. •Vi har fått gjennomslag for at reguleringen skal gjelde for lærertetthet i ordinær undervisning, det som i GSI-statistikken er definert som Gruppestørrelse 2. •Behovet for ressurser til spesialundervisning og særskilt språkopplæring varierer for mye mellom skoler til at dette kan legges inn i en standardisert minsteressurs. •Disse ressursene er knyttet til særskilte individuelle rettigheter som er regulert i lovverket. Utdanningsforbundet Troms

29 Høring om lærertetthet •Vårt hovedargument handler om at alle skoler må ha rett til en sikkerhet for en minste lærertetthet dersom de skal kunne gi elevene et tilbud om likeverdig opplæring. •Målet er å sikre skolene med lavest lærertetthet noen flere lærerressurser. •Forskjeller i lærertetthet er ellers nært knyttet til kommunenes inntektsnivå. •En norm vil legge føringer for hvordan ressursene skal brukes. •KS behandlet forslaget, og avviste det. •Fylket har sendt inn sitt høringssvar, se eget ark. Utdanningsforbundet Troms

30 Ivaretakelse av ledere i organisasjonen •FST sak 072/11 – vedtak: •Det opprettes kontakt mellom fylkeslagets lederrepresentant og lokallagenes lederrepresentanter. Lokallagene ved lederrepresentantene inviteres til et møte/kurs med aktuelle tema. Utdanningsakademiet oppfordres til å avholde kurs i Troms rettet mot ledermedlemmene. Saken tas opp med lokallagsledere og hovedtillitsvalgte på kurs.

31 Ledere •Sendt ut e-post til alle lokallag angående dette vedtaket. •Bedt om tilbakemelding på lederrepresentant i lokallagsstyret. •Utarbeiding av kontaktlister over ledermedlemmer, som videreformidles til lederrepresentanten. •Lederrepresentanten blir sammen med hovedtillitsvalgte et bindeledd mellom ledermedlemmene og lokallaget/fylkeslaget. •E-post formidlet fra fylket til lederrepresentantene med informasjon om FST sak 072/11. •Med dette håper vi på en åpen og konstruktiv kommunikasjon med våre ledermedlemmer. Utdanningsforbundet Troms

32 Videreutdanningsstrategien •Kostnadsnøkkelen i den nye avtalen, blir etter disse endringene at staten dekker 50 prosent av vikarmidlene, kommunene 25 prosent og den enkelte lærer sitt bidrag er 25 prosent. •Det er lagt til grunn at staten finansierer kostnadene ved studieplassene. Dette vil gi 1700 studieplasser. •Kompetanse for kvalitet – strategi for etter- og videreutdanning” •KS har forplikta seg til å anbefale strategien overfor kommunene Utdanningsforbundet Troms

33 SFS 2213 •Behov for en mer solid avtale •Oppsummert høring oversendt sentralleddet •Bra deltakelse fra Troms. •Vedlagt oppsummering •Orientering for fylkeslederne 7.desember Utdanningsforbundet Troms

34 SFS 2213 Oppsummering fra sentralt: •Økt kontaktlærerressurs •Redusert undervisningstid for seniorer skal sikre mer tid til eget for- og etterarbeid •Klargjøring av undervisningsbegrepet •Tydeliggjøring av hvilke krav som stilles til en arbeidsplan •Manglende tid til pedagogisk ledelse og personalledelse •Samsvar mellom elevenes rett til undervisning i et fag og de timene lærerne får til å undervise i faget •Sentral avtale fremfor lokale avtaler Utdanningsforbundet Troms


Laste ned ppt "29.-30. november 2011 Lokallagslederkurs. Profesjonsetikk – videre arbeid •Vedtak i rep.skapet: •SST og fylkeslagene deler en felles forpliktelse i arbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google