Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Målekart og Utviklingsplan 2009 Brattås skole Virksomhet: Brattås skoleVirksomhetsleder: Tove Seierstad Behandlet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Målekart og Utviklingsplan 2009 Brattås skole Virksomhet: Brattås skoleVirksomhetsleder: Tove Seierstad Behandlet."— Utskrift av presentasjonen:

1 FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Målekart og Utviklingsplan 2009 Brattås skole Virksomhet: Brattås skoleVirksomhetsleder: Tove Seierstad Behandlet i VAMU:15.01.09Kopi sendes Utviklingsavdelingen Frist for innlevering: 15. januar 2009 Visjon for virksomheten: Brattås skole – en skole for hele barnet Skolens pedagogiske plattform: Vi vil:  Ha en skole hvor læring og læringsresultater stimuleres  Oppnå læring gjennom tydelige mål og felles praksis  Ha en tilnærming til hverandre som er respektfull, tydelig og positiv  Bygge på et arbeidsmiljø som preges av samarbeid, trivsel og utvikling for alle  Gjennom medvirkning utvikle samarbeidsklimaet mellom foresatte, ansatte og elever Aktuelle målsettinger for virksomheten:  Utbygging og rehabilitering av skolen  Læreplanene våre skal være levende og styrende for læringsmiljøet  Vi skal gjennomføre gode evalueringsrutiner av læreplanene  Vi skal utvikle felles praksis på vurdering  Gjennomføre vår sosiale læreplan  Gjennomføre tiltakene i HMS –planen  Videreutvikle samarbeidet i oppvekstområdet

2 FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategi sk fokusom råde Kritiske suksessfaktorer MåleindikatorerMål / tiltak 2009Måle- metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok BrukereGodt tjeneste- tilbud B1.1 Trivsel  Miljøverksted  Huskonserter/sanglinger  Utlånsboden  Elevvakter  Aktivitetsdager  Uteløypa  Fellesarrangementer  Musikk/dans i friminuttet 1g pr uke Elev- under- søkelsen 4,84,5 B1. 2 Elevenes motivasjon  Elevsamtaler  Små læringsgrupper  Tilpasset opplæringstilbud  Spesialundervisning  Medvirkning  Tester  Fleksible/varierte undervisningsmetoder 4,84,5

3 FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokusområ de Kritiske suksessfaktorer MåleindikatorerMål / tiltak 2009Måle- metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok Brukere Motiverende lærere  Tydelig lærerrolle  Godt forberedt  Forutsigbarhet  Presis og tilstedeværende 4,54 Brukere Mål for egen læring  Konkrete læreplaner og ukeplaner  Dialog om tilpasset opplæring underveis med elever og foresatte  Kartleggingstester 4,54

4 FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokusområ de Kritiske suksessfaktorer MåleindikatorerMål / tiltak 2009Måle- metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok Vurdering og veiledning  Tester  Elev og foreldresamtaler  Tilbakemeldinger på arbeidet  Ukeplaner 4,54 Arbeidsmiljø  Samværsreglene  Læreplan for sosial kompetanse 4,54 Mobbing  ART  Miljølærer  Steg for steg  Skolens mobbeplan  Samarbeid med FAU og foresatte  Miljøarbeider 4,54 Fysisk læringsmiljø  Utbygging  Lys, luft  Orden og system både hos voksne og elever 4,34 Brukere

5 FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokusområ de Kritiske suksessfaktorer MåleindikatorerMål / tiltak 2009Måle- metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok God bruker- med- virkning B2.1 Elevmed- virkning  Ligger i tiltakene under B.1 Elevunder- søkelsen 4,54,0 B2.2 Elevråds- arbeid  Klassemøter  Kontaktlærer for elevråd  Oppfølging av elevråd fra kontaktlærer 4,94,5 Lærings- resultater B3.1.1 Nasjonale prøver engelsk  Lage rutiner for oppfølging og informasjon Nasjonale prøver 2.02,1 B3.1.2 Nasjonale prøver lesing 2,02,1 B3.1.3 Nasjonale prøver regning 2,02,1 Brukere

6 FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokusområ de Kritiske suksessfaktorer MåleindikatorerMål / tiltak 2009Måle- metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok Med- arbeidere Trivsel M1.1 Medarbeider- tilfredshet • Bedriftskulturarbeid  Løsningsorientert kommunikasjon på dagsorden  Sosial/festkomite  Kontinuerlig evaluering av informasjonsflyt  Forutsigbarhet Med- arbeider- under- søkelse 4,54,0 M1.2 Innhold i jobben • Læreplaner som styring for arbeidet  Kompetanseheving  Realistiske forventninger og mestringsfølelse  Tilbakemeldinger 4,54 Velfung- erende Hms- system M2.1 Oppdatert HMS -system • Virksomhetens årsplan for HMS – arbeid  Månedlige VAMU –møter  Avvikshåndtering Egen registrering sentralt 100%95% M2.2 Fysisk arbeidsmiljø • Delta aktivt i skolestrukturdebatten  Skrive avvik  Oppfølging av avvik  Ordensregler for personalet Med- arbeider- Under- søkelsen 4,54

7 FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokusomr åde Kritiske suksessfaktorer MåleindikatorerMål / tiltak 2009Måle- metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok Med- arbeid ere Åpenhet og med- virkning M3.1 Medarbeidertilfreds- het med åpenhet og medvirkning • Årshjul for virksomheten  Gjennomføring av medbestemmelse i henhold til Hovedavtalen  Fronter er informasjonssenteret 4,54 God ledelse M4.1 Medarbeiders vurdering av virksomhetsleder • Oppfølging av medarbeidersamtaler  Være tydelig på forventninger  Gi realistiske tilbakemeldinger 4,54,0 Syke- fravær M5.1 SykefraværBruke planen for nærværsoppfølging  Tiltakene i hele M –området NLP Kompe- tanse M6.1 Andel medarbeidere med riktig kompetanse • Kartlegging av kompetansebehov i januar  Utlyse stillinger med tydelig krav til kompetanse  Betale videreutdanning for de første 10 studiepoengene innen skolens prioriterte utviklingsområder Medarbeider - undersøkels en 100% M6.2 Faglig og personlig utvikling • Drøfting og tydeliggjøring av hva vi mener er kompetanseheving i forhold til skolens pedagogiske utviklingsområder som er: 1.Kvalitet i skolen med fokus på lesing, sosial kompetanse og IKT 2.Fysisk fostring  Lage pedagogiske tiltaksplaner 4,54

8 FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokus- område Kritiske suksessfaktorer MåleindikatorerMål / tiltak 2009Måle- metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok SamfunnGode oppvekst- / nærmiljø S3.1 Foresattes tilfredshet med informasjon • Motivere foresatte til å bruke fronter  Tilby opplæring  Lage like system for ukeplaner, både i form, innhold og tidspunkt  Ledelsen deltar på FAU’s møter  Samordniong og lik praksis i bruk av skjemaer for elevsamtaler og foreldresamtaler Foreldre- undersøkel sen 4,54,3 S3.2 Foresattes medvirkning • FAU - møter 1g pr måned  Klassekontakter har ansvar for innhold og gjennomføring av klasseforeldremøter minst 1g pr år  Skolens personale skal aktivt være i dialog med foresatte og gi informasjon om tilgjengelighet 4,03,5

9 FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokusområ de Kritiske suksessfaktorer MåleindikatorerMål / tiltak 2009Måle- metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok Samfunn S3.3 Foresattes tilfredshet med barnets læring • Gode tilbakemeldinger til foresatte om elevenes utvikling og prestasjon både på tester og daglig arbeid  Gi tydelige meldinger om hva vi forventer av foresatte om lekser og oppfølging av informasjon fra skolen 4,84,3 S3.4 Foresattes tilfredshet med skolens håndtering av mobbing • Egen mobbe-kontakt i foreldregruppen  Tydelige prosedyrer for oppfølging og tiltak når mobbing forekommer  Læreplanen for sosial kompetanse og samværsreglene 4,84,3 ØkonomiGod økonomi- og budsjett- styring Ø1.1 Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme Rapporteringssystemet i BMS  Månedlige budsjettoversikter til medbestemmelse og i personalet Regnskap +/- 1 % +/- 3 %

10 FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Opplæringsbehov i 2008/2009: Kort beskrivelse - skal ha sammenheng med tiltakene i målekartet ovenfor  Strategier for lesing  Praktiske IKT kurs med presentasjoner av pedagogiske programvarer  Læreren som leder  Metodiske/praktiske kurs i alle fag Planlagte egne opplæringstiltak i 2008/2009: Punktvis opplisting av konkrete tiltak/aktiviteter  ART  Veiledet lesing (Guided reading)  Lesing i alle fag  IKT :grunleggende ferdigheter, samarbeid i oppvekstområdet  Korarti’ kurs


Laste ned ppt "FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Målekart og Utviklingsplan 2009 Brattås skole Virksomhet: Brattås skoleVirksomhetsleder: Tove Seierstad Behandlet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google