Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskapsførerprofesjonen og SMB-sektoren Federico Diomeda President of the European Federation of Accountants and Auditors for SMEs Bergen, 12 June 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskapsførerprofesjonen og SMB-sektoren Federico Diomeda President of the European Federation of Accountants and Auditors for SMEs Bergen, 12 June 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskapsførerprofesjonen og SMB-sektoren Federico Diomeda President of the European Federation of Accountants and Auditors for SMEs Bergen, 12 June 2008

2 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda2 SMB i EU Innledende tall (1) • 99% av alle virksomheter i EU er SMB, som utgjør mer enn 23 millioner virksomheter, og bidrar med mer enn 76% av jobbene • 29.8% av jobbene er i mikro-bedrifter; 20.8% er i små virksomheter og 16.5% er i mellomstore virksomheter • SMB er definert på et kvantitativt grunnlag etter EUs terskelverdier • Det er imidlertid viktig å merke seg at det er forskjell på økonomiske og andre regulerende faktorer

3 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda3 SMB i EU Innledende tall (2) • Økonomiske grenseverdier definert i EU-Kommisjonens anbefaling i 2003 Antall ansatte Balanse (€) or Netto omsetning (€) Mellomstor<250 50 million 43 million Liten<50 10 million Mikro<10 2 million • Regulatoriske grenseverdier definert i det 4 regnskapsdirektivet Antall ansatteBalanse (€)orNetto omsetning (€) Mellomstor<2507.3 million 29.2 million Liten<503.650 million14.6 million

4 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda4 SMB i EU Innledende tall (3) • Selskapsformer i EU Selskapsform Italy 2007 UK 2005 France 2004 Norway 2008 Enkelperson foretak 57%63%59%46% ANS20%12%3%9% AS20%25%36%45%  Enkeltperson foretak og ANS er utenfor det 4. og 7. Direktivet  I den siste gruppen befinner det seg også en del virksomheter med unntaksbestemmelser i disse direktivene

5 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda5 SMB i EU Innledende tall (4) • Men uansett hvilke ulikheter vi har i selskapsformer, har de en kvalitet i fellesskap: De driver en virksomhet. Og der vi har virksomheter, er det behov for profesjonell regnskapsfører som rådgiver. • Regnskapsbransjens relasjonskjede til virksomheter, er slik:  Første steg i kjeden er “Starte en virksomhet”: Regnskapsfører bidrar med relevant rådgivning og andre tjenester,  Andre steg er “Regnskapsrapportering” med relevant rådgivning på prognoser og aktuelle handlingsplaner  Tredje steg: Dersom det er behov for det, utfører bransjen regnskapsbekreftelse eller revisjon samt andre kvalitetssikringstiltak

6 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda6 EU-myndigheters innstilling: “Tenk i liten målestokk først” (1) • Implementering av en “tenk-i-liten-målestokk-først”-politikk har vært lagt til grunn av Kommisjonen og Directorate-General for Enterprise and Industry • Dessverre gjelder det i liten grad når det handler om regnskap og revisjon. • Myndigheter, de som setter standarder og de som utformer politikken påvirkes sterkt av endringer i aksjemarkedene og tenker i liten grad på å gjøre SMB-rettede undersøkelser av behov • Regnskapsbransjen må på sin side ta inn over seg de internasjonale aktivitetene som utøves av standardsetterne for bransjen (IASB and IAASB) • Mens IASB’s utkast til IFRS for SMB i hovedsak ble avvist, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår; IAASB’s forslag til revisjonsstandard, selv i sin mer avklarende form, vil antagelig skape ytterligere byrde og kostnader for SMB

7 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda7 EU-myndigheters innstilling: “Tenk i liten målestokk først” (2) • For EFAA, betyr prinsippet om å tenke i liten målestokk først:  Å etablere en permanent SMB studiegruppe på EU-nivå, gjerne utvidet til hele Europa for å inkludere samtlige nasjoner som virker i markedet  Denne gruppen skal jobbe kontinuerlig med SMB-spørsmål for å sikre at det ikke iverksettes noen bindende regulerende tiltak som kan virke negativt på SMB-sektoren  Det vil medføre at SMB-behov adresseres klart og tydelig og at EU-politikken blir mer effektiv på dette området

8 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda8 Forestående Small Business Act for Europe (1) • EU-kommisjonen lanserte ideen om en Small Business Act for Europe (SBA). Hensikten er å finne praktiske løsninger på prinsippet om å tenke i liten målestokk først, ved å sette opp prinsipper og konkrete mål for videreutviklingen av det regulerende rammeverket for SMB • I april i år lanserte Kommisjonen resultatene fra en offentlig undersøkelse, som viser stemningen hos ulike interessegrupper

9 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda9 Forestående Small Business Act for Europe – Resultater fra undersøkelsen (1) • De viktigste problemene som EUs SMB står overfor

10 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda10 Forestående Small Business Act for Europe – Resultater fra undersøkelsen (2) • Sikre full anerkjennelse av foretaksetablerere fra samfunnet • Bistå SMB med tilgang til den kompetansen de trenger

11 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda11 Forestående Small Business Act for Europe – Resultater fra undersøkelsen (3) • Stimulere SMB til å gå utover deres lokale markeder og bruke det felles markedet • Stimulere SMB til å dra nytte av muligheter utenfor det felles markedet

12 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda12 Forestående Small Business Act for Europe – Resultater fra undersøkelsen(4) • Forbedre SMBs tilgang til finansiering på EU og nasjonalt nivå • Mot en juridisk bindende Small Business Act? De neste skrittene • Resultatene fra denne undersøkelsen legges til grunn for Kommisjonens anbefalinger 2. juli 2008 • EU-parliamentet presser på for en konsistent og konkret tilpasning av Tenk i liten målestokk først-prinsippet • EFAA vil følge dette forslaget nøye sammen med UEAPME (org for SMB-bedrifter). Bidrag fra EFAA medlemmer – herunder NARF – blir viktig for å få frem nasjonale behov og problemer

13 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda13 Et blikk på Forenklingsinitiativet for regnskap og revisjon (1) • Hovedforslaget fra Kommisjonen  Introduksjonen av en mikro-bedrift kategori  Overskridelse av terskelverdiene for små foretak (revisjon)  Unntak fra krav om noteopplysninger for små virksomheter

14 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda14 Et blikk på Forenklingsinitiativet for regnskap og revisjon (2) • Negative reaksjoner fra virksomheter og bransjen (1)  Introduksjon av en mikro-bedriftskategori i forhold til unntaksbestemmelser er ubrukelig og kan ha negative effekter, som: - Det medfører ikke virkelig forenkling ettersom regnskaps-rammeverket i Europa også omfatter små virksomheter - Det skaper behov for å utarbeide opplysninger for skatte- og avgiftsmessige formål – og følgelig på en mer kostnadskrevende måte - Det passer ikke for bedrifter med begrenset ansvar og behovet for å opprettholde sammenlignbarhet i regnskapstallene, som er forenlig med gjeldende praksis - Det skaper flere problemer i forhold til bank-systemet og de finansielle behovene.  Mangel på gode konsekvensanalyser → brukere av SMB og deres behov tas ikke i betraktning

15 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda15 Et blikk på Forenklingsinitiativet for regnskap og revisjon (3) • EFAA – tiltak og vurderinger  Forenklingsspørsmålet ble innledningsvis for mye politikk; nå må det dreies mot noe som kan fungere i praksis. Sammen med UEAPME påvirker EFAA arbeidet med forenkling mot et sett av vurderingskriterier som kan fungere før endelige forslag legges frem.  Et virkemiddel for å få til gode konsekvensanalyser for SMB er å ta i bruk forskning om behov hos brukere av SMBs årsregnskap.  Det skal legges til at en ekspertgruppe under næringsdirektoratet (Craft and Small Business Unit) skal gjennomføre et prosjekt med formål å fremme en beste praksis anbefaling på regnskapsløsningene, som ikke omfattes av regnskapsdirektivene. Disse konklusjonene vil også baseres på erkjennelsen av at alle virksomheter trenger regnskap som ledd i intern styring og for informasjon til markedet.

16 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda16 Veien fremover (1) Regnskapet er et hjelpemiddel – ikke en byrde ! • Profesjonen må påvirke til en endring i oppfatningen på EU-nivå:  Stimulere dannelsen av en Europeisk “tenke- tank” som skal ha fokus på betydningen av regnskapføring for SMB  På internasjonalt, EU og nasjonalt nivå argumentere for en “revisjon-er-en-revisjon” anvendelse

17 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda17 Veien fremover (2) regnskapsføring • På SMB-nivået bør regnskaps-rammeverket fokusere mer på “stabilitet” enn på virkelig verdi • Investorer i SMB-markedet har behov for å forstå virksomhetens kvaliteter fremfor dens angitte verdi på et gitt tidspunkt • Når det dreier seg om SMB er “forsiktighet” mer aktuelt enn “virkelig verdi”. • Virkelig verdi kommer til anvendelse i fusjon/fisjon, oppkjøp eller generasjonsskifte

18 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda18 Veien fremover (3) revisjon • Når det gjelder revisjon fastslås det internasjonalt at “en revisjon- er-en-revisjon”. • Det kan få klare konsekvenser dersom det tolkes for ideologisk. • Differensiering er akseptabelt bare dersom all revisjon fører til det samme sikkerhetsnivået • Et annet sikkerhetsnivå for SMB er under utarbeidelse og kan komme til anvendelse bare dersom revisjon benyttes på frivillig basis. Men mange spørsmål står fortsatt ubesvart:  Hvor mange ganger vil det skje?  Dersom regnskapsinteressentene oppfatter det nye revisjonssystemet som en B-lags variant, vil da den frivillige revisjonen ha samme grad av suksess?

19 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda19 Oppmerksomheten fra regnskapsbransjen • Regnskapsførere som betjener SMB har nære relasjoner til sine kunder, som ofte går langt utover den rene regnskapsføringen • De er den viktigste rådgiveren – også når det dreier seg om finansieringsspørsmål

20 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda20 Profesjonens utfordring: fra regnskapsføring til rådgivning for ledelsen • Bransjens utfordring: Å gjøre den kundeinterne økonomisk/administrative virksomheten til et sterkt verktøy for utviklingen av kundebedriften, gjennom å -  Styrke relasjonen mellom kundebedriften og banken  Hjelpe ledelsen med å utvikle god balanse mellom det rent administrative og de kommersielle aktivitetene i kundebedriften  Hjelpe ledelsen med gode rutiner for å fremskaffe nyttig informasjon – ikke bare for skattemessige formål – men også for å kommunisere godt med markedet • Hevingen av revisjonspliktgrensen gjør denne utfordringen desto større og viktigere å håndtere

21 12 June 2008 NARF Annual MeetingFederico Diomeda21 Konklusjon • Regnskaps- og revisjonsprofesjonen bør ikke være engstelig for den reduserte rollen til revisor • Ved å yte relevant og verdsatt rådgivning til ledelsen i SMB, vil bransjen opprettholde sin høyt skattede rolle i markedet • En sterk bransjen vil møte massevis av nye muligheter!


Laste ned ppt "Regnskapsførerprofesjonen og SMB-sektoren Federico Diomeda President of the European Federation of Accountants and Auditors for SMEs Bergen, 12 June 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google