Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen Innledning under Fiskarlaget Nords årsmøte Alta, 18. juni 2011 Gunnstein Bakke, utvalgets sekretær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen Innledning under Fiskarlaget Nords årsmøte Alta, 18. juni 2011 Gunnstein Bakke, utvalgets sekretær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen Innledning under Fiskarlaget Nords årsmøte Alta, 18. juni 2011 Gunnstein Bakke, utvalgets sekretær Areal til begjær

2 Disposisjon • Del 1 – Innledning, historie og status 1. Innledning 2. Akvakulturnæringens utvikling og status per i dag 3. Kyst- og fjordmiljøet – naturgitte rammebetingelser for akvakultur 4. Sannsynlige utviklingstrekk fremover • Del 2 – Problemstillinger knyttet til næringens bruk av areal 5. Helse, velferd og sykdom 6. Miljøpåvirkning fra akvakultur 7. Tap i produksjonen – en indikator på bærekraft 8. Arealkonflikter – avveiing av ulike interesser 9. Plan- og søknadsprosesser • Del 3 – Utvalgets tiltaksforslag

3 Areal og arealbruk – flerdimensjonale begrep • Fysisk arealbeslag • Virkninger på det ytre miljø • Innbyrdes påvirkning mellom anleggene • Smittespredning ved transport til og fra anleggene • Tidsdimensjonen

4 Oppdrett i sjø Fylke Sjøareal km 2 Laks og regnbueørretAndre marine arter Tillatelser matfiskLokaliteterProduksjonLokaliteter AntallMTB, tonnAntall Maksimalt tillatt biomasse i tonn Areal km 2 Solgt mengde 2009 (tonn rundvekt) Tonn per km 2 sjøareal Annen marin fisk Skall dyr Hav beite Finnmark146049181 78068203 1602,536 2692,5151 Troms113549584 990119318 2504,4106 1639,4115 Nordland19906167131 090218499 1398,0162 9228,281641 Nord- Trøndelag 49967356 07574227 8902,775 67415,2339 Sør- Trøndelag 72629677 74093285 3753,4112 43015,54222 Møre og Romsdal 627111589 245123313 0024,5119 82519,13014 Sogn og Fjordane 45329070 485103226 3433,879 92217,63244 Hordaland3959161132 618209440 0957,7169 76742,925764 Rogaland27236148 36073158 2452,762 23422,916154 Vest-Agder8031612 4801127 0000,411 12213,9181 Aust-Agder1780214950,1652221 Øvrige kystfylker 14 Totalt76410966785 64310932 699 99440,2936 98012,321832413 Fylkesvis oversikt over sjøareal innenfor grunnlinjen og over akvakulturtillatelser per 31.12.2010.

5 Oppdrett i sjø Fylke Sjøareal km 2 Laks og regnbueørretAndre marine arter Tillatelser matfiskLokaliteterProduksjonLokaliteter AntallMTB, tonnAntall Maksimalt tillatt biomasse i tonn Areal km 2 Solgt mengde 2009 (tonn rundvekt) Tonn per km 2 sjøareal Annen marin fisk Skall dyr Hav beite Finnmark146049181 78068203 1602,536 2692,5151 Troms113549584 990119318 2504,4106 1639,4115 Nordland19906167131 090218499 1398,0162 9228,281641 Nord- Trøndelag 49967356 07574227 8902,775 67415,2339 Sør- Trøndelag 72629677 74093285 3753,4112 43015,54222 Møre og Romsdal 627111589 245123313 0024,5119 82519,13014 Sogn og Fjordane 45329070 485103226 3433,879 92217,63244 Hordaland3959161132 618209440 0957,7169 76742,925764 Rogaland27236148 36073158 2452,762 23422,916154 Vest-Agder8031612 4801127 0000,411 12213,9181 Aust-Agder1780214950,1652221 Øvrige kystfylker 14 Totalt76410966785 64310932 699 99440,2936 98012,321832413 Fylkesvis oversikt over sjøareal innenfor grunnlinjen og over akvakulturtillatelser per 31.12.2010.

6 Oppdrett i sjø Fylke Sjøareal km 2 Laks og regnbueørretAndre marine arter Tillatelser matfiskLokaliteterProduksjonLokaliteter AntallMTB, tonnAntall Maksimalt tillatt biomasse i tonn Areal km 2 Solgt mengde 2009 (tonn rundvekt) Tonn per km 2 sjøareal Annen marin fisk Skall dyr Hav beite Finnmark146049181 78068203 1602,536 2692,5151 Troms113549584 990119318 2504,4106 1639,4115 Nordland19906167131 090218499 1398,0162 9228,281641 Nord- Trøndelag 49967356 07574227 8902,775 67415,2339 Sør- Trøndelag 72629677 74093285 3753,4112 43015,54222 Møre og Romsdal 627111589 245123313 0024,5119 82519,13014 Sogn og Fjordane 45329070 485103226 3433,879 92217,63244 Hordaland3959161132 618209440 0957,7169 76742,925764 Rogaland27236148 36073158 2452,762 23422,916154 Vest-Agder8031612 4801127 0000,411 12213,9181 Aust-Agder1780214950,1652221 Øvrige kystfylker 14 Totalt76410966785 64310932 699 99440,2936 98012,321832413 Fylkesvis oversikt over sjøareal innenfor grunnlinjen og over akvakulturtillatelser per 31.12.2010.

7 Naturgitte rammebetingelser for akvakultur • 60 % av det totale sjøarealet innenfor grunnlinjene fra Vest-Agder og nordover finnes i de tre nordligste fylkene. • Kyststrømmen synes å gi mer stabile strømforhold enn de til dels skiftende strømmene inne i fjordene. • Oksygenmengden og dermed også bæreevne for akvakultur i fjordbassengene øker fra sør mot nord og med økende volum av bassengene.

8 Sannsynlige utviklingstrekk de neste 5 – 10 år • Andre deler av akvakulturnæringen enn laksenæringen vil neppe være mer arealkrevende enn i dag • Markedsmessig grunnlag for fortsatt vekst i laksenæringen – Tilbudssiden er begrensningen • Teknologisk vil fortsatt åpne anlegg innenfor grunnlinjen være helt dominerende • Fortsatt bevegelse mot større lokaliteter lenger ute på kysten • Størst potensial for vekst i nord • På lengre sikt vil også klimaendringene bidra til å skyve tyngdepunktet i laksenæringen nordover

9 Miljøpåvirkning fra akvakultur • Utslipp av organiske partikler og næringssalter • Utslipp av legemidler og kjemikalier • Virkninger på villaks og sjøørret • Virkninger på marine bestander av fisk, skall- og bløtdyr

10 Virkninger på marine bestander og utvalgets tiltaksforslag • Oppdrettstorsk kan gyte i merd og rømme • Villfisk spiser spillfôr, påvirkes kvaliteten ? • Legemidler kan påvirke • Påvirkes kyststorskens gyteadferd ? Begrenset kunnskap om påvirkningene Utvalget foreslår før-under og etter studie

11 Arealkonflikter og planutfordringer • Sjøtransport • Friluftsliv og turisme • Forholdet mellom ulike typer havbruk • Vern og forholdet mellom bruk og vern • Andre konflikter • Fiskeri

12 Fiskeri, planprosessene og utvalgets tiltaksforslag • Fiskere opplever i større grad å bli fortrengt • Mindre konflikt med akvakulturanlegg i sør enn i nord ? • I den grad fôr og avføring påvirker ville bestander kan det forventes økt konfliktnivå • Blir trolig et tydeligere skiller mellom de to konflikttypene Arealplan- og lokaliseringsprosessene sikrer medvirkning Pilotplaner, statlige forventninger og planveileder foreslås

13 Utvalgets andre tiltaksforslag (1) • 10.1 Etablering av strømkatalog for hele kysten og fjordene • 10.2 Utrede pålegg til næringen om å gjøre hydrografiske observasjoner • 10.3 Kartlegging av kystsonen • 10.4 Produksjonsområder med egne utsettssoner hvor utsett og brakklegging koordineres

14 Eksempel på inndeling av området fra Stadt til Hustadvika. De skraverte områdene er skiller mellom produksjonsområder og de røde linjene skiller mellom utsettssoner.

15 Produksjonstap i Sør-, Midt- (Nordland og Trøndelag) og Nord-Norge

16 Utvalgets andre tiltaksforslag (2) • 10.11 Handlingsregler – viktig verktøy for god samfunnsstyring • 10.12 Handlingsregel for regional justering av MTB og adgang til miljøbegrunnet flytting • 10.13 Prinsipp for utvikling av handlingsregel for å redusere lusepress på villaks og sjøørret • 10.14 Handlingsregel for å sikre villaks mot genetiske påvirkninger fra rømt laks

17 På vegne av utvalget takker jeg for oppmerksomheten Areal til begjær


Laste ned ppt "Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen Innledning under Fiskarlaget Nords årsmøte Alta, 18. juni 2011 Gunnstein Bakke, utvalgets sekretær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google