Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anskaffelser.no Questback – brukerundersøkelse i forbindelse med valg knyttet til videreutvikling av anskaffelser.no som fagportal. Gjennomført rundt årsskiftet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anskaffelser.no Questback – brukerundersøkelse i forbindelse med valg knyttet til videreutvikling av anskaffelser.no som fagportal. Gjennomført rundt årsskiftet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anskaffelser.no Questback – brukerundersøkelse i forbindelse med valg knyttet til videreutvikling av anskaffelser.no som fagportal. Gjennomført rundt årsskiftet 2010 / 2011 Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT

2 :20 Undersøkelse om anskaffelser 2 1. Alder 1Under 30 2Under 40 3Under 50 4Under 60 5Over 60 N Denne undersøkelsen1351 •Ca 80 % av respondentene er over 40 år •Ca 45 % er over 50 år

3 :20 Undersøkelse om anskaffelser 3 2. Hvor jobber du? 1Stat 2Fylkeskommune 3Kommune 4Leverandør 5Annet N Denne undersøkelsen1351 •Nesten 80 % jobber i Stat og Kommune

4 :20 Undersøkelse om anskaffelser 4 3. Hvilken stillingstype har du? 1Innkjøpsansvarlig 2Virksomhetsleder 3Mellomleder 4Konsulent 5Rådgiver 6Juridisk rådgiver 7Advokat 8Prosjektleder 9Arkitekt 10Leverandør 11Annet N Denne undersøkelsen1353 •Stor spredning i stillinger •Flest sier de jobber som rådgiver og innkjøpsansvarlig •Nesten ingen er juridisk rådgiver/ advokat, arkitekt eller leverandør

5 :20 Undersøkelse om anskaffelser 5 4. Hvilken utdanningsbakgrunn har du? 1Juridiske fag 2Økonomi / administrasjon 3Samfunnsfag / humaniora 4Arkitekt 5Naturvitenskap 6Annet N Denne undersøkelsen1350 •Økonomi og Administrasjon er overrepresentert som utdanningsbakgrunn •Ingen arkitekter •Høy andel ”annet”

6 :20 Undersøkelse om anskaffelser 6 5. Hvor stor del av jobben din bruker du på innkjøp? % % % % 5Over 70 % 6Ikke relevant, jeg er leverandør N Denne undersøkelsen1351 •Nesten 60 % svarer mellom 0-30 % •25,1 % svarer over 70 % •Ca 13 % svarer mellom % •Resultatet tyder på at målgruppen er enten eller i forhold til hvor stor del av jobben som knyttes til innkjøp

7 Krysstabell mellom hvor stor del av jobben din bruker du på innkjøp og alder. •De yngste jobber over 70 %, mens de eldste jobber mest 0-30 %

8 :20 Undersøkelse om anskaffelser 8 6. Hvilken del av innkjøpsprosessen bruker du mest tid på? 1Planlegging 2Gjennomføring 3Oppfølging 4Vet ikke N Denne undersøkelsen1288 •Halvparten bruker mest tid på planlegging, mens 1/3 bruker mest tid på gjennomføring •Planlegging og gjennomføring er mest tidkrevende

9 Krysstabell mellom hvilken del av innkjøpsprosessen bruker du mest tid på og alder. •De yngste har en større tendens til å bruke mer tid på oppfølging, mens de eldre har en tendens til å bruke mer tid på planlegging •Tid på gjennomføring er høyest blant de unge og synker i takt med alder

10 :20 Undersøkelse om anskaffelser Hvor stor del av bruttobudsjettet er innkjøpsandelen ved din virksomhet? 10-10% % % % 5Over 70 % 6Vet ikke N Denne undersøkelsen1288 •10-30 % har høyest skår •Over ¼ sier ”vet ikke”

11 :20 Undersøkelse om anskaffelser I norske kroner, hvor mye utgjør innkjøpene ved din virksomhet (pr år)? 1Over 100 millioner millioner millioner millioner millioner 61-5 millioner million Under Vet ikke N Denne undersøkelsen1286 •De aller fleste forvalter store innkjøpsbudsjetter: Ca 43 % er på 40 mill. og oppover •Hele 31, 2 % svarer at de har over 100 mill. •Budsjetter fra 0 – 10 millioner utgjør nesten 1/4

12 :20 Undersøkelse om anskaffelser I hvilket kvartal opplever du høyest aktivitetsnivå knyttet til anskaffelser? 1Første kvartal 2Andre kvartal 3Tredje kvartal 4Fjerde kvartal 5Jevnt i løpet av året 6Vet ikke N Denne undersøkelsen1286 •Over halvparten svarer jevnt over året •Av de øvrige alternativene er det fjerde kvartal som skiller seg ut med dobbelt så mange svar.

13 :20 Undersøkelse om anskaffelser Hvilken del av anskaffelsesprosessen opplever du som mest utfordrende? 1Planlegging 2Gjennomføring 3Oppfølging 4Vet ikke N Denne undersøkelsen1289 •Planlegging er desidert mest utfordrende •Gjennomføring og oppfølging skårer omtrent like mye

14 :20 Undersøkelse om anskaffelser Hvor søker du informasjon i forbindelse med anskaffelser du jobber med? 1Overordnet kollega 2Kollega 3Venner/bekjente 4Faglig ressurs i virksomheten 5Intranett 6KGV 7Søker på nett (eks. google) 8Anskaffelser.no 9Doffin 10Regjeringen.no 11KOFA 12Leverandørenes nettsider 13Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) 14Gyldendal rettsdata 15Kommentarbøker 16Mangler personer eller et godt sted å henvende meg 17Søker ikke råd 18Vet ikke N Denne undersøkelsen1288 •Kollegaer, faglige ressurser i virksomheten og anskaffelser.no er de viktigste informasjonskildene •Hele 44,6 % svarer anskaffelser.no •Øvrige relevante kilder: Doffin, Google, KOFA, Leverandørenes nettsider og overordnet kollega. •Få søker informasjon gjennom venner, KGV og rettsdata •Nesten alle har et sted å søke råd / henvende seg •Nesten alle søker råd

15 :20 Undersøkelse om anskaffelser Har du opplevd at innkjøpsprosessen ikke har vært optimal som følge av...? 1Tidspress 2Relasjon til leverandør 3Krav fra overordnet 4Mangelfull kontroll 5Mangelfull kunnskap N Tidspress1260 Relasjon til leverandør1184 Krav fra overordnet1176 Mangelfull kontroll1195 Mangelfull kunnskap1223 •1,00 tilsvarer bare ”Ja” •2,00 tilsvarer bare ”Nei” •Tallet indikerer hvor vekten ligger.

16 :20 Undersøkelse om anskaffelser Tidspress 1Ja 2Nei 3Vet ikke N Denne undersøkelsen1260 •Svært mange opplever tidspress som et problem

17 :20 Undersøkelse om anskaffelser Relasjon til leverandør 1Ja 2Nei 3Vet ikke N Denne undersøkelsen1184

18 :20 Undersøkelse om anskaffelser Krav fra overordnet 1Ja 2Nei 3Vet ikke N Denne undersøkelsen1176

19 :20 Undersøkelse om anskaffelser Mangelfull kontroll 1Ja 2Nei 3Vet ikke N Denne undersøkelsen1195

20 :20 Undersøkelse om anskaffelser Mangelfull kunnskap 1Ja 2Nei 3Vet ikke N Denne undersøkelsen1223

21 :20 Undersøkelse om anskaffelser I hvilken grad mener du innkjøpsrutiner kan bidra til bedre anskaffelser? 1I stor grad 2I noen grad 3I liten grad 4I ingen grad 5Vet ikke N Denne undersøkelsen1288 •Over 95 % svarer i stor eller i noen grad på spørsmålet

22 :20 Undersøkelse om anskaffelser Hva tror du er avgjørende for å spare på innkjøp? 1Bedre kunnskap 2Bedre rutiner 3Mer tid (til planlegging etc) 4Mer relevant informasjon 5Tilgjengelig verktøy 6Bedre ledere 7Bedre medarbeidere 8Annet N Denne undersøkelsen1283 •Bedre kunnskap og bedre rutiner skille seg ut som avgjørende for å spare på innkjøp. Kan ANS bidra på en bedre måte? •Mer relevant informasjon og bedre medarbeidere/ledere skårer lavest.

23 :20 Undersøkelse om anskaffelser Hvor ofte besøker du anskaffelser.no? 1Daglig 2Ukentlig 3Månedlig 4Årlig 5Aldri N Denne undersøkelsen1348 •Over halvparten er innom ukentlig eller månedlig.

24 :20 Undersøkelse om anskaffelser Hvor verdifullt er det for deg å ha tilgang til følgende innhold, f.eks. på anskaffelser.no? 1Informasjon om anskaffelser 2Veiledning / veileder 3Svar på spørsmål 4Verktøy som maler (eks. kontrakter) 5Snakke / diskutere med andre i samme situasjon 6Konkurransegrunnla g 7Beste praksis (eksempler) N Informasjon om anskaffelser1322 Veiledning / veileder1319 Svar på spørsmål1294 Verktøy som maler (eks. kontrakter)1313 Snakke / diskutere med andre i samme situasjon 1297 Konkurransegrunnlag1316 Beste praksis (eksempler)1310

25 :20 Undersøkelse om anskaffelser Informasjon om anskaffelser 1Svært verdifullt 2Litt verdifullt 3Ikke verdifullt 4Vet ikke N Denne undersøkelsen1322 •Respondentene mener informasjon om anskaffelser er verdifullt •Kun 3,4 % mener dette ikke er verdifullt •Vi tolker dette som at anskaffelser er en ønsket side og at både behov og kilde er viktig

26 :20 Undersøkelse om anskaffelser Veiledning / veileder 1Svært verdifullt 2Litt verdifullt 3Ikke verdifullt 4Vet ikke N Denne undersøkelsen1319 •Veiledning og veileder er for ca 90 % svært eller litt verdifullt

27 :20 Undersøkelse om anskaffelser Svar på spørsmål 1Svært verdifullt 2Litt verdifullt 3Ikke verdifullt 4Vet ikke N Denne undersøkelsen1294 •Svar på spørsmål skårer litt lavere enn de øvrige, selv om det fortsatt er høy skår

28 :20 Undersøkelse om anskaffelser Verktøy som maler (eks. kontrakter) 1Svært verdifullt 2Litt verdifullt 3Ikke verdifullt 4Vet ikke N Denne undersøkelsen1313 •Ca 85 % mener kontraktsmaler etc er verdifullt

29 :20 Undersøkelse om anskaffelser Snakke / diskutere med andre i samme situasjon 1Svært verdifullt 2Litt verdifullt 3Ikke verdifullt 4Vet ikke N Denne undersøkelsen1297 •Spørsmål 16.5 skårer lavest av 16.5 spørsmålene. •14,8 % sier det ikke vil være verdifullt

30 :20 Undersøkelse om anskaffelser Konkurransegrunnlag 1Svært verdifullt 2Litt verdifullt 3Ikke verdifullt 4Vet ikke N Denne undersøkelsen1316 •Høy verdivurdering av konkurransegrunnlag

31 :20 Undersøkelse om anskaffelser Beste praksis (eksempler) 1Svært verdifullt 2Litt verdifullt 3Ikke verdifullt 4Vet ikke N Denne undersøkelsen1310 •Beste praksis-eksempler skårer høyt i verdi hos respondentene

32 :20 Undersøkelse om anskaffelser Anskaffelser.no er... 1Nyttig 2Informativ 3Brukervennlig 4Banebrytende 5Oversiktlig N Nyttig1329 Informativ1306 Brukervennlig1296 Banebrytende1281 Oversiktlig1284

33 :20 Undersøkelse om anskaffelser Nyttig 1Enig 2Uenig 3Vet ikke N Denne undersøkelsen1329

34 :20 Undersøkelse om anskaffelser Informativ 1Enig 2Uenig 3Vet ikke N Denne undersøkelsen1306

35 :20 Undersøkelse om anskaffelser Brukervennlig 1Enig 2Uenig 3Vet ikke N Denne undersøkelsen1296

36 :20 Undersøkelse om anskaffelser Banebrytende 1Enig 2Uenig 3Vet ikke N Denne undersøkelsen1281

37 :20 Undersøkelse om anskaffelser Oversiktlig 1Enig 2Uenig 3Vet ikke N Denne undersøkelsen1284

38 :20 Undersøkelse om anskaffelser I hvilken grad tror du følgende tiltak vil forbedre anskaffelser.no? 1Mer interaksjon mellom brukerne 2Mer kommunikasjon med faglig støtte i Difi 3Tilstedeværelse på sosiale medier 4Instruksjonsvideoer 5Mindre informasjon 6Tydeligere navigering 7Bedre søkefunksjoner 8Enklere språk 9Spørsmål- og svartjeneste 10Chat-funksjon 11Minside (brukertilpasset) 12Søkemulighet på ditt foretaks hjemmeside N Mer interaksjon mellom brukerne1295 Mer kommunikasjon med faglig støtte i Difi1301 Tilstedeværelse på sosiale medier1289 Instruksjonsvideoer1284 Mindre informasjon1275 Tydeligere navigering1286 Bedre søkefunksjoner1293 Enklere språk1284 Spørsmål- og svartjeneste1289 Chat-funksjon1272 Minside (brukertilpasset)1285 Søkemulighet på ditt foretaks hjemmeside1282

39 :20 Undersøkelse om anskaffelser Mer interaksjon mellom brukerne 1I stor grad 2I noen grad 3I liten grad 4I ingen grad 5Vet ikke N Denne undersøkelsen1295 •Bør sees i sammenheng med spørsmål 16.5 •Få svarer i ”stor grad”, mens mange svarer i ”noen grad” – kan indikere avventende åpenhet til tiltaket. •Mange svarer ”vet ikke”

40 :20 Undersøkelse om anskaffelser Mer kommunikasjon med faglig støtte i Difi 1I stor grad 2I noen grad 3I liten grad 4I ingen grad 5Vet ikke N Denne undersøkelsen1301 •Omtrent 65 % svarer i ”stor” eller ”noen” grad •Mange svarer ”vet ikke”

41 :20 Undersøkelse om anskaffelser Tilstedeværelse på sosiale medier 1I stor grad 2I noen grad 3I liten grad 4I ingen grad 5Vet ikke N Denne undersøkelsen1289 •Nesten halvparten svarer i ”liten grad” eller ”ingen grad” •Mange svarer ”vet ikke”

42 :20 Undersøkelse om anskaffelser Instruksjonsvideoer 1I stor grad 2I noen grad 3I liten grad 4I ingen grad 5Vet ikke N Denne undersøkelsen1284 •30 % svarer i ”liten grad” •Mange svarer ”vet ikke”

43 :20 Undersøkelse om anskaffelser Mindre informasjon 1I stor grad 2I noen grad 3I liten grad 4I ingen grad 5Vet ikke N Denne undersøkelsen1275 •Få mener ”mindre informasjon” er riktig tiltak •Mange svarer ”vet ikke”

44 :20 Undersøkelse om anskaffelser Tydeligere navigering 1I stor grad 2I noen grad 3I liten grad 4I ingen grad 5Vet ikke N Denne undersøkelsen1286 •60 % mener tydeligere navigering vil bedre anskaffelser.no •Mange svarer ”vet ikke”

45 :20 Undersøkelse om anskaffelser Bedre søkefunksjoner 1I stor grad 2I noen grad 3I liten grad 4I ingen grad 5Vet ikke N Denne undersøkelsen1293 •Over 60 % ønsker bedre søkefunksjoner •Mange svarer ”vet ikke”

46 :20 Undersøkelse om anskaffelser Enklere språk 1I stor grad 2I noen grad 3I liten grad 4I ingen grad 5Vet ikke N Denne undersøkelsen1284 •Halvparten mener enklere språk kan ha noe for seg. •Mange svarer ”vet ikke”

47 :20 Undersøkelse om anskaffelser Spørsmål- og svartjeneste 1I stor grad 2I noen grad 3I liten grad 4I ingen grad 5Vet ikke N Denne undersøkelsen1289 •Kun 1,4 % svarer i ”ingen grad” •Over 60 % svarer i ”stor” eller ”noen” grad •Mange svarer ”vet ikke”

48 :20 Undersøkelse om anskaffelser Chat-funksjon 1I stor grad 2I noen grad 3I liten grad 4I ingen grad 5Vet ikke N Denne undersøkelsen1272 •12,8 % svarer i ”ingen grad” •25,9 % svarer i ”liten grad” •Mange svarer ”vet ikke”

49 :20 Undersøkelse om anskaffelser Minside (brukertilpasset) 1I stor grad 2I noen grad 3I liten grad 4I ingen grad 5Vet ikke N Denne undersøkelsen1285 •19,5 % svarer i ”liten” grad •11,4 % er svært positive og 7,5 % negative. •Mange svarer ”vet ikke”

50 :20 Undersøkelse om anskaffelser Søkemulighet på ditt foretaks hjemmeside 1I stor grad 2I noen grad 3I liten grad 4I ingen grad 5Vet ikke N Denne undersøkelsen1282 •Ca 12 % er svært positive og 7 % negative. •Mange svarer ”vet ikke”


Laste ned ppt "Anskaffelser.no Questback – brukerundersøkelse i forbindelse med valg knyttet til videreutvikling av anskaffelser.no som fagportal. Gjennomført rundt årsskiftet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google