Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Scenarier 2037 Framtidsbilder for kommunesektoren Jon Helge Lesjø Lillehammer kommunestyre 25.04.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Scenarier 2037 Framtidsbilder for kommunesektoren Jon Helge Lesjø Lillehammer kommunestyre 25.04.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Scenarier 2037 Framtidsbilder for kommunesektoren Jon Helge Lesjø Lillehammer kommunestyre 25.04.13

2 Scenarioprosjektet • Et oppdragsprosjekt for KS –FOU • Gjennomfører Østlandsforskning • Forskningsgruppa: Tor Dølvik (Agenda Kaupang), Andreas Hompland (sosiolog/ skribent), Jon Helge Lesjø (HiL), Toril Ringholm (NORUT) og Tor Selstad (prosjektleder, ØF/HiL) • Hallvard Skauge, illustrasjoner (Scenariene)

3 Hva scenarier kan si om framtida? • Ingen «eksakt vitenskap» - selvfølgelig • Scenarier er «å sette framtida i scene» • Det er på bakgrunn av eksisterende kunnskap og historiske erfaringer å tenke i mulige utviklingsbaner framover • Det er å tenke i «realistiske» alternativer • Det er å «åpne horisonten» for muligheter – de skal ikke «vedtas» men bidra til mer reflekterte handlinger • Et «ubehagelig» scenario like verdifullt som et «godt» • Er det slik vi vil ha det? – Eller dit vi ikke vil?

4 Inngang: K-historie 1837-2012 • Vår moderne kommuneinstitusjon feiret 175 år i fjor • Formannskapslovene av 1837 • Embetsmannsstatens kommuner • Partistyret kommer • Det kommunale hamskifte (1964-75) • Informasjons- og servicesamfunnets kommuner

5 Utfordringene • Demografi og økonomi • «Rikdommens dilemma» • Verdiendringer • Regional utvikling, europeisering og globalisering • Klimautfordringene • Lokaldemokratiet under press • Behovet for innovasjon

6 Velstandsvekst Konsum 1970-2010 i faste 2000-priser. Mill kr. (SSB)

7 « Den kringsatte kommunen» Stortinget. Regjeringen. Direktorater. Fylkesmannen. Tilsyn Fylkeskommunen HelseforetakRÅDMANN (ADM)Innbygger Statlige etater#/+Bruker MarkedKOMMUNESTYREKlient PartierombudVelger InteressegruppermyndighetSivilsamfunn arbeidsgiver samfunnsutvikler Kommunale selskap Ansatte IKS Fagorganisasjoner Legale rettigheter EU/EØS/ESA Rådmann (Adm) ## Kommunestyre ombud myndighet arbeidsgiver samfunnsutvikler

8 Bekymringer på Rådhuset • Gode tjenester til alle • Ta vare på de gamle • Attraktiv for ungdom og innflyttere • Integrere innvandrere • Lokalt handlingsrom eller statlige pålegg? • Vil vi ha nok penger? • Bygge billig – og ivareta estetiske krav? • Klarer vi å være innovative? • Hvem skal vi samarbeide med – og hvordan? • Fortsette som egen kommune eller funsjonere? • Vil folk delta og stemme? • Hvem vil sitte i kommunestyret?

9 Balansekunst • Oppgaver • Initiativtaker • Bestiller • Fornyelse • Individualitet • Handlefrihet • Legalitet • Tilsyn • Ressurser • Utfører • Produsent • Stabilitet • Tilhørighet • Likebehandling • Legitimitet • Tillit

10 Det nye hamskiftet • Et nytt kommunalt hamskifte 2013 – 2037? • Hva skjer med norske kommuneinstitusjonen? En unik institusjon! En del av den nordiske modellen • Hvordan vil de drivkrefter og utfordringer vi kan identifisere i dag bidra til å forme det framtidige Kommune-Norge?

11 Scenario 1: Kjøpesenter - Valgfrihet og mangfold

12 Drivkrefter og utfall • Økt velstand – økte forventninger • Rike og velferdsbevisste eldre • Fra rolleblanding til: Kommunal tildeling/ privat produksjon av velferdstjenester • Aksept for ulikhet • Staten viser kommunene tillit • Antall kommuner i 2037: 100

13 Scenario 1 2037: Tjenestene • Kommunal velferdsproduksjon avviklet: mangfold av private tilbydere • Innvandring, innovasjon og entreprenørskap hånd i hånd • Teknologien er en venn • Fleksible arbeidsmarkeder («oljeturnus») i omsorgssektoren • «Det handler om mennesker»

14 Scenario 1 2037 : Samfunnsutvikling • Større selvstyre innen plan og miljøsaker • Redusert statlig kontroll: innsigelsesretten falt bort • Kommunene større kapasitet til samfunnsutviklingsrollen • Aktiv tilrettelegger og dialog med næringslivet • Forhandlingspart og innovasjonsdriver i forhold til leverandører av velferdstjenester

15 Scenario 1 2037: Lokaldemokrati • Demokratiets nye veier: fra ombud til anbud • E-forvaltning og bruker-/«kundedemokrati» • Stort engasjement i plansaker/konflikter • Delt stemmegivning og skatt • Kommunene stor frihet til å fastsette skattøre • Aksjonister, fra miljøprotester til og «fattigdomsopprør»

16 Entusiasme og resignasjon Men måtte det gå slik - var det dette folk ville? Scenario 1 2037

17 Scenario 2: StatKOM – Rettsliggjøring på norsk

18 Drivkrefter og utfall • Drivkrefter: Krav om likhet og rettigheter • Skjerpet mediedrevet konkurranse mellom partiene i velferdspolitikken • Internasjonal bølge av rettighetstenkning slår inn • Staten fester grepet: Direktorater og tilsyn i vekst • Stor kommunal reform: nye oppgaver til kommunene • Antall kommuner: 100

19 Scenario 2 Den store kommunalreformen • Presset mot ny struktur lot seg ikke stoppe • Statlig styrt kommunalreform i 2020 • 100 «regionkommuner» • Fylkeskommunen nedlagt – Fylkesmannen styrket - i 9 nye fylker • Skatteøkninger – sikring av velferdskommuen

20 Scenario 2 2037: Tjenestene • Kommunene styrker sin produsentrolle og får ansvar for videregående opplæring • Den grenseløse eldreomsorgen -Det store ombyggings-prosjektet og demensreformen -Samhandlingsreform – men spesialisthegemoni -Klare individuelle rettigheter for de omsorgstrengende • Permanent «Kunnskaps- og Klimaløft» – kommunene iverksettere • Innvandrerne integrert gjennom opplæring og statlig fordeling til kommunene

21 Scenario 2 2037 Samfunnsoppdraget • Samfunnsoppdrag og styringsdialog • Det profesjonelle apparatet – et kunnskapssamfunn • Planlegging – strenge normkrav/og statlige handlingsplaner • Rådmannen som rapportør og koordinator • Myndig fagsjefer – sterkt fagstyre • Controlleren og hans stab – «juristånden» • Men «Det handler om mennesker»

22 Scenario 2 2037 Lokaldemokrati • «Demokrati uten selvstyre» - i den statsstyrte kommunen • Forvaltningsdomstolen • Partipolitisk konsensus mot statlig overstyring • Partipolitiseringen fullført – og oppblomstring av lokaliseringstvekamper • Likestilt, grunnlovsfestet folkestyre • Men måtte det gå slik - var det dette folk ville?

23 Scenario 3: Modulen – Norge er et ulagelig land

24 Drivkrefter og utfall • Kommunene er forskjellige – press og uttynning • Sentralisering og demografisk polarisering • Selvbevisste kommuner – sterk politisk periferi • Kommunene finner vei – staten krever kvalitet • Fra enhetlig til differensiert system • Staten fra kommunepolitikk til tjenestepolitikk: samhandlingsreformen danner modell • Antall kommuner i 2037: 428

25 En ny lokalsamfunnsreform • Mangfoldig forvaltningsstruktur – generalistkommuneprinsippet avvikles • Lovregulert system for differensiering, som tilpasning til mangfoldet av lokalsamfunn • Brukerne og oppgavene i sentrum • Fleksibelt: Oppgaver kan flyttes mellom kommune, fylkeskommune og stat • Et system av flyttbare moduler

26 Kommunesystemet MODUL AntallBefolkningRolle M0 - 5 000210-220500 000Basisoppgaver O5 000 - 25 000150-1601 730 000Normaloppgaver D25 000 - 100 000502 208 000Normal (+FK) UOver 100 00071 950 000 Kommunale og fylkeskommunale LFylkeskommuner19 Overtar fra kommuner FK-oppgaver

27 Scenario 3 2037 Tjenestene • Kommunene leverer tjenester av høy kvalitet • Et attraktivt sted å jobbe • Effektivisering gjennom stordrift og profesjonalisering • Kommunene rendyrker forskjellige roller og oppgaver • Ulike samarbeidsordninger i ulike regioner • Fylkeskommunene viktige hjelpeorganer for velferdstjenester i mange kommuner

28 Scenario 3 2037 Samfunnsutvikling • Vellykket kompetanse- og utviklingspolitikk i mange kommuner • Høy planleggingskompetanse – i FK, interkommunalt og i store kommuner • Fylkeskommunen sentrale partnere for småkommunene (barnevern, skole, omsorgstjenester) – og i utviklerrollen • «Det handler om mennesker»

29 Scenario 3 2037 Lokaldemokrati • Vitalisert lokaldemokrati – lokalt tilpasset • Frivillighet og lokalsamfunnsengasjement – parlamentarisme i de store kommunene • Fylkeskommunene – indirekte valgt – en ny arena for kommunepolitikerne • Kommunene styrket som identitetsområder • Status 2037: «Standardisert differensiering» Men måtte det gå slik - var det dette folk ville?

30 Utgang • Dette bare tre av utallige mulige framtider • Litt dramatisert – men ikke helt urealistisk gitt en del forutsetninger som er rimelige i dag • Det kan komme hendelser som helt endrer disse forutsetningene • Men like viktig: den bestemmes av handlinger - også av deres; hvordan dere vil påvirke framtida for kommunesektoren • Scenarienes hensikt er å bidra til en debatt dere i mellom - og bevisste handlinger om hva dere vil!


Laste ned ppt "Scenarier 2037 Framtidsbilder for kommunesektoren Jon Helge Lesjø Lillehammer kommunestyre 25.04.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google