Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNHOLD I A-MELDINGEN 25. APRIL, 2014. Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNHOLD I A-MELDINGEN 25. APRIL, 2014. Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer."— Utskrift av presentasjonen:

1 INNHOLD I A-MELDINGEN 25. APRIL, 2014

2

3 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n

4 Opplysningspliktig: • Opplysningspliktig (Organisasjonsnr. / F. nr. / D-nr.) • Måned • MeldingsID (gitt av lønnsprogram) • Erstatt_MeldingsID • Kildesystem (lønnsprogram navn + versjon) • Tidsstempel (gitt av lønnsprogram) • Språk for tilbakemelding • Arbeidsgiveravgift å betale • Forskuddstrekk å betale • Annen bagatellmessig støtte (arbeidsgiveravgift) Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n

5 Virksomhet • Virksomhet (org.nr. / F. nr. / D-nr.) • Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift • Sone for beregning av arbeidsgiveravgift • Avgiftsgrunnlag/Refusjonsgrunnlag • Avgiftssats • Avgiftsgrunnlag, refusjonsgrunnlag og sats (utsendt fra USA/Canada) • Antall sjøfolk/mnd og sats (sjøfolk i utenriksfart som bor utenfor Norden og som ikke er statsborger i et EØS-land) Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n

6 Inntektsmottaker Primært • Inntektsmottaker (F. nr /D-nr.) Kun for midlertidig bruk: • Internasjonal identifikator: Nr, type og land F.eks: [nummer], passnummer, Polen Eller [nummer], social security number, USA • Navn • Fødselsdato • Ansattnr. Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n

7 Arbeidsforhold inntektsmottaker A • Arbeidsforhold ID • Type arbeidsforhold • Start- og sluttdato for arbeidsforhold • Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer • Avlønningstype (fast-, time-, akkordlønnet, osv.) • Yrkeskode • Arbeidstidsordning (skift, turnus, offshore, osv.) • Stillingsprosent • Dato for siste stillingsprosentendring • Dato for siste lønnsendring • Lønnsansiennitet • Lønnstrinn • Skipsregister, skipstype, fartsområde • PermisjonsID • Start- og sluttdato permisjon • Permisjonsprosent • Beskrivelse (permisjon/permittering) Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n

8 Typer arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold – Alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse – Unntaket er de som jobber til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning Maritimt arbeidsforhold – Alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse, men bare når de som jobber til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning

9 Frilanser, oppdragstaker, honorarpersoner mv. – Alle som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller godtgjørelse uten tjenesteforhold eller arbeidsforhold – Ikke selvstendig næringsdrivende  Frilansere  styremedlemmer  folkevalgte  personer som innehar tillitsverv  fosterforeldre  støttekontakter  avlastere  personer med omsorgslønn Pensjoner og andre utbetalinger uten ansettelsesforhold  opplysningspliktig utbetaler en pensjon eller annen ytelse/godtgjørelse til en person der ytelsen ikke er knyttet til et arbeidsforhold  Konkursbo som skal betale utestående lønn til ansatte i et foretak som har gått konkurs og for dekning fra lønnsgaranti ordning  Utbetalinger til personer som deltar i arbeidstreningstiltak for yrkeshemmede når lønnen er definert som mottak av oppmuntringspenger (eksempelvis varig tilrettelagt arbeid)

10 Fastlønn og timelønn Kalendermåned2015-012015-02 Inntektsmottaker12345678911 ArbeidsforholdstypeOrdinært arbeidsforhold ArbeidsforholdsID12 Startdato2013-01-01 Sluttdato Antalltimerenfullstillingtilsvarer37.535.5 AvlønningstypeFastTime Yrkeskode1234567 ArbeidstidsordningIkkeSkift Stillingsprosent:800 sistedatoforstillingsprosentendring2013-01-01 sistedatoforlønnsendring2014-05-01 Antall (timelønn under lønnsbeskrivelse) 162.5

11 Permisjonsprosent Kalendermåned2015-012015-02 Inntektsmottaker12345678911 ArbeidsforholdstypeOrdinært arbeidsforhold ArbeidsforholdsID11 Startdato2013-01-01 Sluttdato Antalltimerenfullstillingtilsvarer37.5 AvlønningstypeFast Yrkeskode1234567 ArbeidstidsordningIkkeSkift Stillingsprosent:80 sistedatoforstillingsprosentendring2013-01-01 sistedatoforlønnsendring2014-05-01 Permisjons/Permitteringsbeskrivelse Permisjon PermisjonsID 1 Startdato permisjon 2015-02-01 Permisjonsprosent 50 Sluttdato permisjon

12 Fradrag • Beløp • Beskrivelse • Brakkeleie • Fagforeningskontingent • Premie til fond og trygd • Premie til pensjonsordninger • Brakkeleie Svalbard • Fagforeningskontingent Svalbard • Premie til fond og trygd Svalbard • Premie til pensjonsordninger Svalbard • Fagforeningskontingent Jan Mayen og bilandene • Premie til pensjonsordninger Jan Mayen og bilande Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n

13 Forskuddstrekk • Beløp • Beskrivelse • Betalt trygdeavgift til Jan Mayen • Jan Mayen og bilandene • Kildeskatt på pensjon • Svalbard Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n

14 Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n

15 Beløp Fordel Arbeidsgiveravgift Trekkplikt Skatte- og avgiftsregel Start- og sluttdato opptjeningsperiode Lønnsinntekt Beskrivelse Antall Tilleggsinfo Spesifikasjon kontantytelse naturalytelse utgiftsgodtgjørelse Ytelser fra Offentlige Beskrivelse Tilleggsinfo Pensjon/ Trygd Beskrivelse Tilleggsinfo Nærings- inntekt Beskrivelse Tilleggsinfo Inntekts- og ytelses detaljer Arbeidsavklaringspenger Dagpenger til fisker som bare har hyre Dagpenger ved arbeidsløshet Foreldrepenger fra folketrygden Skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden Skattefrie tilleggsstønader Svangerskapspenger Sykepenger fra folketrygden Sykepenger til fisker som bare har hyre Underholdsbidrag til barn Ventelønn Administrativ forpleining Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Bedriftsbarnehageplass Beregnet skatt Besøksreiser hjemmet annet Besøksreiser hjemmet kost Bil Bolig Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Flyttegodtgjørelse... osv. Alderspensjon fra folketrygden Avtalefestet pensjon (AFP) Barnepensjon fra andre enn folketrygden Barnepensjon fra folketrygden Ektefelletillegg Etterlattepensjon fra folketrygden Etterlønn og etterpensjon Introduksjonsstønad Krigspensjon mv. Kvalifiseringsstønad Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor....OSV Dagpenger til fisker Dagpenger ved arbeidsløshet utbetalt fra folketrygden Sykepenger fra folketrygden Sykepenger til dagmamma Sykepenger til fisker Sykepenger til jord- og skogbrukere Vederlag Inntektstype Inntekt på Jan Mayen og i norske biland i Antarktis Kildeskatt på pensjoner Nettolønn Svalbardinntekt Særskilt fradrag for sjøfolk

16 Antall For noen typer lønnsinntekter skal antall oppgis: • Antall timer • Antall km • Antall dager • Antall døgn Inntekts- og ytelses detaljer

17 Tilleggsinformasjon Benyttes til ytterligere nødvendige verdier angående inntekt, for eksempel: • Norsk pendler • Sokkelarbeider • Utenlandsk pendler • Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag • Utlending med opphold i Norge Tilleggsinformasjon ved fri bil • Listepris • Registreringsnummer / «bilpool» Inntekts- og ytelses detaljer

18 Spesifikasjon Benyttes til ytterligere nødvendig spesifikasjon av forhold rundt inntekt 4 aktuelle opplysninger: Opptjeningsland - landkode Opptjent på hjelpefartøy på kontinentalsokkel - J/N Skattemessig bosatt - landkode Opptjent på kontinentalsokkel - J/N Inntekts- og ytelses detaljer

19 Kontantytelser – lønn • Fastlønn • Timelønn • Faste tillegg • Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid • Helligdagstillegg • Uregelmessige tillegg knyttet til ikke- arbeidet tid • Bonus • Overtidsgodtgjørelse • Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv • Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse • Sluttvederlag • Feriepenger • Annet

20 Fastlønn • Fastlønn omfatter: – Avtalt fast bruttolønn før skatt – Fast avtalt overtidsgodtgjørelse – Lønn til prosentlønte og provisjonslønte

21 Timelønn • I de tilfeller akkordlønn, prosentlønn eller provisjonslønn beregnes som en del av timelønnen skal den tas med her • Timelønn rapporteres for ansatte med avtalt timelønnssats Antall timer skal alltid oppgis. Ved rapportering av etterbetaling av timelønn oppgis 0 i antall timer.

22 Faste tillegg • Tillegg som blir utbetalt regelmessig • Eksempler: – b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar mv.

23 Uregelmessige tillegg Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Eks: Skifttillegg, turnustillegg, offshoretillegg, tillegg for arbeid på lørdag og søndag, tillegg for arbeid på kveld eller om natten Uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Eks: Vakttillegg, beredskapstillegg, utkallingstillegg, hjemmevakt

24 Bonus • Kan knyttes direkte til innsats eller resultater i en virksomhet - på individnivå eller gruppenivå • Eksempler : – Resultatbonus, deling av overskudd i virksomheten, gratiale, tantieme • Obs – Prosentlønn, provisjon og akkordlønn skal rapporteres på fastlønn eller timelønn

25 Overtidsgodtgjørelse • Betaling for arbeid utover ordinær arbeidstid • Og gjelder både der arbeidsgiver utbetaler ordinær timelønn og overtidstillegg eller der kun overtidstillegget kommer til utbetaling • Fast overtid er ekstra arbeid bakt inn i ordinære arbeidstid og lagges til faste tillegg Antall timer skal alltid oppgis. Ved rapportering av etterbetaling av overtidsgodtgjørelse oppgis 0 i antall timer.

26 Styrehonorar og godtgjørelser i forbindelse med verv For eksempel: • Politiske verv (kommunestyre, representantskap) • Styreverv/tillitsverv (borettslagstyre, bedriftsstyre, idrettslag) • Honorar for arbeid til ikke ansatte

27 Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse • Gjelder kommunal omsorgslønn og skattepliktig del av fosterhjemsgodtgjørelse • Unntak! Dersom mottaker av ytelsen utfører arbeidet som ansatt i kommunen skal slik ytelse innrapporteres som fastlønn eller timelønn

28 Sluttvederlag • Økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver • Anses som lønn • Kan utbetales både løpende eller som et engangsbeløp • Kan være en kombinasjon av skattepliktige og skattefri del

29 Feriepenger • Omfatter samlede feriepenger, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn

30 Annet • Dette omfatter alle kontantytelser som ikke hører hjemme under noen av de ovennevnte ytelsene • Et eksempel: – arbeidsgiver dekker utdanning for arbeidstaker ved refusjon, og vilkårene for skattefritak ikke er tilstede, skal beløpet innrapporteres her

31 EKSEMPLER PÅ INNTEKTSRAPPORTERING

32 Eksempel på inntektsrapportering Tidligere 111-A og 129 Beløp:Kr Fordel:Kontantytelse Lønnsinntekt:Fastlønn Arbeidsgiveravgiftsplikt:Ja/Nei Trekkplikt:Ja

33 Eksempel på inntektsrapportering for 2015-03 Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel Opptjeningsperiode Gjeldende LTO-koder 40000.00KontantytelseFastlønnJJ 111-A 3000.00Kontantytelse Overtids- godtgjørelse JJ10.50 2015-02-10 2015-02-20 111-A 9000.00NaturalytelseBilJJ Listepris Reg.nummer/ Bilpool 118-A BeløpFradragsbeskrivelseGjeldende LTO-kode -256.00Fagforeningskontingent311 BeløpForskuddstrekkbeskrivelseGjeldende LTO-kode -22100 950

34 Eksempel på inntektsrapportering for 2015-04 Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel Opptjeningsperiode Gjeldende LTO-koder 40000.00KontantytelseTimelønnJJ162.50 2015-03-01 2015-03-31 111-A 81.00 Utgiftsgodt- gjørelse Kilometergodtgjørelse bilNN20.00 711 20.00 Utgiftsgodt- gjørelse Kilometergodtgjørelse passasjertillegg NN20.00 714 2010.00 Utgiftsgodt- gjørelse Reise kost med overnatting på hotell NN3.00610 BeløpForskuddstrekkbeskrivelseGjeldende LTO-kode -22100 950

35 Eksempel på inntektsrapportering for 2015-05 Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel Opptjeningsperiode Gjeldende LTO-koder 50000.00KontantytelseFastlønnJJ 111-A 10000.00NaturalytelseBilJJ Listepris Registreringsnummer/ bilpool 118-A 60000.00KontantytelseFastlønnJJ DE113-A 8000.00NaturalytelseBilJJ Listepris Registreringsnummer/ bilpool DE136-A 25000.00NaturalytelseBoligJJ121-A BeløpForskuddstrekkbeskrivelseGjeldende LTO-kode -40000 950

36 INNSENDING OG TILBAKEMELDING

37 A-meldingen – innlevering gjennom elektronisk kanal

38 Altinn 1. A01 a-melding Manuell inntasting av a-melding. Denne løsningen er ikke en videreføring av dagens løsning i Altinn, men en ny tjeneste som er under utvikling. Det kan ikke integreres lønnssystem mot denne tjenesten, men er kun for manuell inntasting av a-meldingen. Tjenesten vil være spesielt tilpasset arbeidsgivere med få ansatte Dette innebærer blant annet at: – Den kan ikke benyttes av offentlige etater. – Du kan bare innrapportere et arbeidsforhold pr. virksomhet. – Du kan bare sende inn for en virksomhet av gangen. – Det er kun mulig å sende inn erstatningsmeldinger for å rette opp eventuelle feil i tidligere meldinger (siste melding gjelder). – (listen er ikke uttømmende)

39 Altinn 2. A02 a-melding innsending fra system (xml-fil) 3. A03 a-melding tilbakemelding (xml-fil) 1.Sum forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for måneden med betalingsinformasjon (kontonummer og KID) 2.Alle avvik fra forretningsregler dokumentert med • Hvor i meldingen / månedens informasjon avviket er • Hvilken forretningsregel som er brutt • Vår beskrivelse av avviket

40 Forretningsregler og Oppsummering • Melding vs oppsummering per kalendermåned • Forretningsregler på nivå avvisning, kjøres på den enkelte melding – Feil koder – Ikke identifiserbar opplysningspliktig, virksomhet eller inntektsmottaker – mv • Forretningsregler på nivå øyeblikkelig og retningslinje, kjøres på oppsummering per kalendermåned – Ugyldig kombinasjon av informasjonselementer – mv

41 Forretningsregler - eksempel FR102: • Opplysningspliktig må være identifisert ved offisiell norsk identifikator. • Tilbakemelding: a-meldingen avvises med beskjed om at vi ikke vet hvem som prøver å rapportere. FR181: • Opplysningspliktig skal oppgi en unik referanse for den enkelte meldingen. • Tilbakemelding: a-meldingen avvises med beskjed om at meldingsid er benyttet i en tidligere levert a-melding. -

42 Forretningsregler - eksempel FR128: • Startdato arbeidsforhold må være samme eller før sluttdato arbeidsforhold. • Tilbakemelding – øyeblikkelig, inntektsmottaker x er meldt med startdato som er etter sluttdato. FR225: • Startdato for arbeidsforhold kan ikke være mer enn 3 måneder frem i tid. • Tilbakemelding – retningslinje, inntektsmottaker x har startdato for arbeidsforhold for langt frem i tid. Startdato kan ikke være mer enn 3 måneder frem i tid.


Laste ned ppt "INNHOLD I A-MELDINGEN 25. APRIL, 2014. Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google