Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknisk gjennomgang av 116 117 - nytt nasjonalt Legevaktnummer Av Karl Otto Heitmann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknisk gjennomgang av 116 117 - nytt nasjonalt Legevaktnummer Av Karl Otto Heitmann."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknisk gjennomgang av 116 117 - nytt nasjonalt Legevaktnummer Av Karl Otto Heitmann

2 Innholdsfortegnelse • Hva er 6-sifrede nummer? • Fordeler ved innføring av felles nasjonalt legevaktnummer • Prosjektbeskrivelse • Løsningsdesign • Løsningsdesign for avvik • Pilot for Østfold fylke • Avgjøre avviksløsning for hele landet • Drift og vedlikehold av løsningen 2

3 6-sifret EØS-harmoniserte nummer: 116xyz Den 6-sifrede telefonnummerserien fra 116 000 til 116 999 har i EU/EØS-land blitt satt av til bestemte tjenester av samfunnsmessig verdi. Følgende nummer er aktuelle (pr. mars 2013): 3 6-sifret nummer TjenestenavnDriftes avNorgeSverigeFinlandDanmark 116 000Krisetelefon for og om savnede barn ---I BRUK 116 006Hjelpelinje for offer for kriminalitet --TILDELT 116 111Hjelpelinje for barnKristiansand KommuneI BRUK 116 117LegevaktHelsedirektoratetPILOTTILDELT-- 116 123KrisetelefonMental HelseI BRUK -- Tjenestene skal være gratis å ringe fra fastnett og mobilnett. Tilbyderne skal likevel ikke måtte betale for trafikken. Det er altså mottakeren av oppropet som skal betale for samtaler både fra fast- og mobilnett.

4 Fordeler ved innføring av nasjonalt legevaktnr. Et felles nummer for hele Norge • Enkelt å huske, mer tilgjengelig for brukerne • Kobler bruker til nærmeste geografiske legevakt • Sikrer at bruker blir besvart Omfattende statistikk • Skreddersydd statistikk-levering evt. rå-statistikk • Gir gode data for å kartlegge bruken helt ned på kommune-nivå • Vil gi godt grunnlag for å forbedre og utvikle legevakt-tjenesten 4

5 Prosjektbeskrivelse Bestillingen: «Tjenesten må dekke hele landet og samtalene i telenettet må kunne rutes til det definerte 8 sifrede [legevakt]nummer iht. geografisk lokasjon: - uansett hvor brukeren befinner seg - uansett hvilken kommunikasjonskanal som er brukt (mobil, fast, IP telefoni) - uansett hvilken operatør, tilbyder eller abonnement brukeren har.» Fase 1 • IN-løsningen styrer anrop ut til ett nummer pr kommune. Evt. videre tidsstyring og omkoblinger skjer lokalt i kommunen Fase 2 • Evt. tids-styring og omkobling i en kommune programmeres inn i IN løsningen og kan endres manuelt via web 5

6 Løsningsdesign Aktuelle ruting-moduler for løsningen • Meny-styring og Talemelding - bruker taster et valg - talemelding spilles av og anropet går videre • Midlertidig Talemelding - melding som legges inn ved feilsituasjoner - leses inn og aktiveres over telefon - anrop går videre i løsningen etter avspilling • Tids-styring - tidstabell for ukedagene mandag-søndag • Helligdags-styring - røde dager kan styres til et forhåndsdefinert LV-nummer • Område-dirigering (geografisk ruting) - mobiltelefoni posisjoneres - fast-telefoni lokasjons-bestemmes vha. faste nummerlister fra P&T • Postnummer-styring - bruker taste inn et 4-sifret postnummer • Overløp (fra et LV-nummer til et annet) - ved opptatt eller sperr (forhåndsdefinert) - ved ei-svar (etter x-sekunder) - ved manuell stenging via Web-løsning 6

7 Løsningsdesign Områdedirigering / geografisk ruting – Fasttelefoni og IPT • Fast- og IPT-anrop styres vha. nummerlister • P&T har tildelt fylkes-nummerlister til operatørene • Telenor har fordelt sine nummerserier på kommune-nivå • For andre operatører har vi kun fylkes-tilhørighet - anropet settes til den mest folkerike kommunen i fylket • Nummer som er ut-/inn-portert blir rutet iht. hvor nummeret er opprinnelig registrert - langtlevende nummer fra Televerket har altså kommune-tilhørighet selv om det er portert til en annen operatør • Geo-porterte nummer blir rutet etter hvor fastnummer er først registrert • IP-anrop vil fungere som fastanrop og rutes på bakgrunn av hvilken kommune nummeret opprinnelig er registrert på (unntatt ved styrt nummervisning) • Anrop som ikke blir posisjonert går til «default»-løsning / avviksløsning - svært få fastanrop unngår å bli posisjonert - avviksløsningen er felles for alle type avvik 7

8 Løsningsdesign • Telenor innhenter posisjoneringsinformasjon fra de tre mobil-operatørenes databaser - Telenor Mobil - NetCom - Network Norway • 1-2 % av alle mobilanrop vil selv ved vanlig trafikkhåndtering ikke bli posisjonert - avhengig av god ytelse fra alle tre trafikk-databaser - databaseforespørsel avbrytes etter 15 sekunder • Mobilanrop som ikke blir posisjonert går til «default»-løsning / avviksløsning - avviksløsningen er felles for alle type avvik 8 Områdedirigering / geografisk ruting – Mobiltelefoni • Posisjoneringens kvalitet varierer - mobilmasten angir vha. sannsynlighet hvilken kommune anropet kommer fra

9 Løsningsdesign - avvikshåndtering mobilanrop 116117 Mobil Se alt. avviks- løsninger A1/A2/A3 Mangler mobilpos? LV1 besvarer og behandler Feilruting? Mobil Nei LV1 besvarer og setter over til riktig LVx Ja *) *) P.g.a. overlappende basestasjoner / mangelfull basestasjonposisjonering. Nei Ja 9

10 Løsningsdesign - alternative avviksløsninger ved manglende mobilposisjonering (eller manglende A-nr.) A1 A2 Lastdeling mellom 1-7 AMK-/LV- sentraler LV1LV2LV3LV4 X%Z%Y%Æ% LV besvarer og setter over til riktig LV Andel per LV kan settes fra 7 til 100 % ”Tast inn postnummer” LV som tilsvarer postnummeret besvarer A3 F.eks: Tast 1 for Helse SØ Tast 2 for Helse V Tast 3 for Helse M Tast 4 for Helse N LV1LV2LV3LV4 1324 LV besvarer og setter over til riktig LV 10

11 Løsningsdesign - avvikshåndtering fast/ip anrop 116117 Fast Fastnett (inkl. IPT) Må rutes mot største kommune i fylket Fra Telenorab? Fra største kommune? Nei Se alt. avviks- løsninger B1/B2/B3 Ja LV1 besvarer og behandler Feilruting? Nei LV1 besvarer og setter over til ønsket LVx Ja 11

12 Løsningsdesign - alternative avviksløsninger for fastanrop med kun fylkestilhørighet, settes til fylkets største kommune B1 LV i fylkets største kommune besvarer. En andel må settes over til riktig kommune-LV B2 Talemeny, eks: ”Tast * hvis du ringer fra en annen kommune enn Fredrikstad. Skal du til legevakten i Fredrikstad, vennligst vent på svar” ”Tast inn postnummer” LV som tilsvarer postnummeret besvarer LV i Fredrikstad (fylkets største kommune) besvarer Tastet *Ikke tastet B3 ”Tast inn postnummer” LV som tilsvarer postnummeret besvarer B2 eller B3 kan innføres hvis for stor belastning. En avbøtende mulighet er å legge inn enkeltnummer som alltid rutes til feil LV blir lagt inn i en screeningliste som fører til at disse numrene rutes til riktig LV. En slik liste kan vedlikeholdes via web. 12

13 Løsningsdesign – avvikshåndtering mobil og fast 116117 Mobil/Fast ? Se alt. avviks- løsninger A1/A2/A3 Mangler mobilpos? LV besvarer og behandler Feilruting? MobilFastnett (inkl. IPT) Må rutes mot største kommune i fylket Fra Telenorab? Fra største kommune? Nei LV besvarer og setter over til riktig LV Ja *) *) P.g.a. overlappende basestasjoner / mangelfull basestasjonposisjonering. Nei Se alt. avviks- løsninger B1/B2/B3 Nei Ja LV besvarer og behandler Feilruting? Nei LV besvarer og setter over til riktig LV Ja 13

14 Løsningsdesign Begrensninger på ruting-plattformen • 1000 byggeklosser pr løsning (pr IN-nummer) - 116117 vil overskride grensen i Fase 2 - Løsningen må splittes opp i topp-løsning og del-løsninger • Informasjon som fremskaffes i én løsning kan ikke overføres til en annen løsning - geografisk posisjonering nullstilles - evt. menyvalg som er utført videreføres ikke 14 81548100 Expert Norge AS

15 15 Løsningen deles i to eller flere under-løsninger • Del-løsningene bygges på egne 800-nummer • Område-styring i toppløsning til aktuell under-løsning • Område-styring i under-løsning til aktuell kommune Løsningsdesign

16 Statistikk • Standard ruting-statistikk ikke detaljert nok for H-dir • Etableres «skygge»/statistikk-løsning kun for å samle statistikk: - alle LV-nummer 116117 terminerer mot legges inn som enkle løsnings-skript - på enheten Telcordia som har gode statistikk-muligheter • Statistikk-løsn. er kun administrativ og har ikke noe å si for trafikkavviklingen - endring av LV-nr i 116117 må meldes inn i statistikk-løsning - strengt regime ved permanent endring av termineringsnummer • Rådata oversendes H-dir - en linje pr anrop - H-dir utarbeider tallmateriale utfra rå-statistikken 16

17 Løsningsdesign Navngivning av byggeklosser / term.moduler i løsningen • LV-svarstedene i 116117-løsningen bør ha informative navn - på kun 13 tegn (begrensning i statistikk-løsningen) - svarstedsnavn i 116117- og statistikk-løsning bør navngis likt - for å unngå feiltolkning ved endring i løsningen - for å kunne forstå statistikken • Eks. på navngivning: - kommunenummer - kommunenavn - evt. navn på flerkommunalt LV-sentral - evt. tidsangivelse som D (dag), K (kveld), N (natt), DEF (default) og BCK (backup) • Alle moduler for en kommune starter med kommunenummer - kommune-nr. angir også fylkes-tilhørighet (14xx = Østfold) - innført fiktivt komm.nr. for LV-nr som betjener flere kommuner (f.eks. 1499) 17 Telcordia SketchACall 1421 Leikanger F1 Sogn

18 Marker Rømskog Eidsberg Skiptvedt Askim Hobøl Trøgstad Rakkestad Sarpsborg Aremark Hvaler Fredrikstad Råde Rygge Våler Moss Halden Spydeberg Pilot Østfold 18 Markør for LV-sentral • Testringt fra alle kommuner - via mange operatører - fra mange steder - testskjema innsendt • Driftsatt 01.02.12 - gammelt LV-nummer kan også ringes • Få feilmeldinger i 2012 - to operatører hadde ikke åpnet for 6-sifrede nummer - sjekk av feilanrop de første ukene

19 19 Overløp til Fredrikstad LV ved opptatt/sperr Anrop til felles legevaktnummer Områdedirigering/ mobilposisjonering Halden Fredrikstad LV Statistikk/rådata For: Halden – tast 1 Fredrikstad – tast 2 Sarpsborg – tast 3 Indre Østfold - tast 4 Moss - tast 5 Rømskog - tast 6 Anrop som mangler posisjonering SarpsborgRømskogMoss Indre Østfold Pilot Østfold - designskisse

20 Pilot Østfold – liste over alle term.nr. 20

21 Nytt IN nummer: 4 stk. 800-serien Områdedirigering Fylkesnivå/RHF Områdedirigering til landsdel Avgjøre avviksløsning for hele landet Tegningen viser topp-løsning og under- løsning, hvor anrop rutes videre til to eller flere 800-nummer. 21

22 Landsdel må velges – deretter fylke – evt. mulighet for å velge ”0” for postnummer (til legevakten) istedenfor fylke. Lastdeling for de som ikke taster noe i menyene (tilfeldig lastdeling) Østlandet Sørlandet Vestlandet Trøndelag Nord-Norge 1 2 3 4 5 Østfold Akershus Oslo Oppland Hedmark 1 2 3 4 5 Buskerud 6 Avgjøre avviksløsning for hele landet Sannsynlig løsning: velg landsdel + velg fylke vha. meny 22

23 Drift og vedlikehold av løsningen Endring av løsning • bestilles via normal verdikjede hos Telenor • midlertidige endringer utføres vha. av HDO - vha. web-verktøyet SketchACall HDO er koordinator for feilmeldinger • kontaktpunkt for feilmeldinger fra kommuner/legevakter • feilmeldingsskjema skal benyttes • koordinere og lokalisere/sile feil: - avklare om feil mest sannsynlig ligger i ICCS/utstyr hos legevaktsentral, eller i nettet (Telenor) - 1–2 % mobilanrop posisjoneres feil i normaldrift, hvis unormalt mange posisjoneres feil – meld til Telenor 23

24 116117 snart klar for lansering? 24

25 Vedlegg 1 skisse over ruting-scenarier for kommuner i Fase 2 25 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4


Laste ned ppt "Teknisk gjennomgang av 116 117 - nytt nasjonalt Legevaktnummer Av Karl Otto Heitmann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google