Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Se mulighetene Lavterskeltilbud for angst og depresjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Se mulighetene Lavterskeltilbud for angst og depresjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Se mulighetene Lavterskeltilbud for angst og depresjon
Torkil Berge Diakonhjemmet Sykehus NPF Oslo 27. august 2012

2 Kostnader ved depresjon
Depresjon svekker livskvaliteten i befolkningen Depresjon vil snart, etter hjerte–kar-lidelser, være den ledende årsak til tapte arbeidsår i verden I Europa er depresjon den mest kostbare av alle sykdommer Størst kostnad er tapt produktivitet og arbeidstid, deretter trygdeutgifter Forekomsten øker trolig ikke, men depresjon debuterer i ung alder, og debutalderen er trolig synkende I så fall en økende byrde for samfunnet

3 Depresjon ved somatisk sykdom
Mange pasienter med alvorlig somatisk lidelse har depresjon i moderat eller alvorlig grad Oppdages ikke, underbehandles, fordyrer bruk av somatiske helsetjenester og svekker rehabilitering Forverrer hjertesykdom, gir økt risikoatferd og hemmer etterlevelse av behandling Like stor risikofaktor for død som røyking Folkehelseinstituttet (2009)

4 Hovedårsak til sykefravær
Depresjon og angst er en hovedårsak til sykefravær og til redusert livskvalitet i befolkningen Mange vil med psykologisk behandling kunne vende tilbake i arbeid Reduksjonen i tapte skatteinntekter og i trygdeytelser vil trolig være større enn hva behandlingen koster Et flertall av de trygdede ønsker å være i arbeid Det å være i arbeid styrker den mentale helsen

5 Sykemelding kan forsterke problemene
Sykemelding bygger på ideen om at fravær og hvile hjelper ved sykdom Ved depresjon og angst er nærvær, aktivitet og struktur viktig Arbeid gir identitet, tilhørighet og mening Lengre sykemelding reduserer dramatisk sannsynligheten for retur til arbeid Avventende eller gradert sykemelding og individuell tilrettelegging er ofte et bedre alternativ

6 Psykisk helse og arbeid
Psykisk helsevern og arbeidsfeltet har utviklet to tradisjoner med ulike språk og tenkemåter Få sykdommer rammer arbeidsfunksjonen så bredt og med så store skadevirkninger som depresjon Usikkert om terapi av symptomer alene er tilstrekkelig for å redusere sykefravær, jobbfokus trolig nødvendig Gradert tilknytning til arbeidet under terapi ofte sentralt

7 Folkehelseinstituttet: Fem flaskehalser
Få berørte personer til å søke adekvat hjelp Øke kvaliteten på identifisering av behandlingstrengende (unngå overbehandling av friske og underbehandling av syke) Redusere avbrudd i igangsatt behandling Styrke tilgangen på behandlingsalternativer utover psykofarmaka Øke faglig kompetanse hos klinikere i evidensbaserte metoder Fra rapporten Psykiske vansker i Norge, 2009

8 Allmennleger fanger opp 50% av depresjon
Årsaker: Legen: kunnskap, holdninger, intervjustil Pasienten: alder, kjønn, andre årsaksforklaringer Systemet: kortvarige konsultasjoner, manglende henvisningsmuligheter Lidelsen: alvorlighetsgrad, komorbiditet (Fra britisk helseforskning)

9 Bør prioriteres mer Psykisk helsevern er i stor grad forbeholdt de mest alvorlige psykiske lidelsene som jo må prioriteres Depresjon og angst rammer langt flere mennesker: Hver tredje familie er involvert Dette er personer som ofte vil kunne nyttiggjøre seg kortidsterapi, rådgivning og veiledet selvhjelp Ved å satse mer på psykologisk behandling og veiledet selvhjelp vil en kunne redusere utskriving av medikamenter for depresjon, angst og søvnproblemer

10 Mangelfullt tilbud Få personer med depresjon og angst mottar psykologisk behandling Et flertall ønsker et slikt tilbud, eventuelt i kombinasjon med medikamentell behandling og andre tiltak Det er god evidens for flere former for psykologisk behandling, som anbefales i nasjonale retningslinjer Det er god evidens også for veiledet selvhjelp bygget på kognitiv atferdsterapi Psykologisk behandling eller veiledet selvhjelp kan forebygge tilbakefall og er en kostnadseffektiv tilnærming

11 En bred nasjonal satsning
Styrke fastlegenes kompetanse på rådgivning og veiledet selvhjelp ved lettere former for angst og depresjon Flere psykologer i kommunehelsetjenesten Styrke kompetansen til psykisk helsearbeidere, helsesøstre Veiledet selvhjelp: med selvhjelpslitteratur og nett-tilbud Sentre for rask psykisk helsehjelp etter IAPT-modellen Senter for jobbmestring i NAV Lavterskel kurstilbud for mestring av angst og depresjon Nav-kurs for ledere og tillitsvalgte i psykisk helse og arbeid Klinisk helsepsykologi i somatiske sykehus Forebygging på samfunnsplan: Vårt alles ansvar!

12 Sentre for jobbmestring
Tiltak i nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse, 6 fylker i For personer som sliter med jobbtilknytning ved depresjon og angst, sykemeldt eller på vei tilbake til jobb etter lengre tids fravær (attføring) Samtidighet mellom arbeidsrettede tiltak og kognitiv terapi Samarbeid med kontaktpersoner i arbeidskontor (nav), fastlege, arbeidsplass og tilrettelegger Veiledning basert på kognitiv terapi og jobbmestring, 4-15 samtaler Det gjøres nå en stor kontrollert studie av behandlingen ved sentrene

13 Kompetanseområder i kognitiv terapi for angstlidelser og depresjon
Generelle terapeutiske ferdigheter Generelle ferdigheter i kognitiv terapi Spesifikke ferdigheter i kognitiv terapi Problemspesifikke ferdigheter Metaferdigheter Se detaljert beskrivelse på

14 Generic competences in psychological therapy
Competences needed to relate to people and to carry out any form of psychological intervention Basic behavioural and cognitive competences CBT competences used in most CBT interventions Specific behavioural and cognitive techniques specific techniques employed in most CBT interventions Problem specific CBT skills Problem A – specific competences needed to deliver a treatment package for specific problem presentation A Problem B – specific competences needed to deliver a treatment package for specific problem Metacompetences Competencies used by therapists to work across all these levels and to adapt CBT to the needs of each individual patient

15 Kveldspoliklinikken Raskere tilbake Diakonhjemmet Sykehus

16 Kveldspoliklinikken Raskere tilbake
Mandag eller onsdag kveld, 25 terapeuter Opp mot 100 pasienter til enhver tid Egenandel opp til frikortgrensen, legehenvisning Tilbud om depresjonsmestringskurs i ventetiden Ikke bred utredning, men hjelp for prioriterte problemer Telefonsamtale med pasienten på forhånd Hjemmeside med selvhjelpslitteratur og nettprogrammet MoodGym Vektlegging av egenaktivitet, hjemmeoppgaver Symptomkartlegging av depresjon og angst før hver time 16

17 Pasientdata 1200 pasienter har til nå fått behandling
Snitt varighet av problemene 4.6 år; mindre enn 3 måneder: 5.38% To tredeler er kvinner, og 55 % har barn Høyere utdanning: 68 % Individuell behandling: 7.5 timer (SD = 3.5) Tilbudet er finansiert etter ”raskere tilbake”-ordningen, for sykmeldte eller i fare for å bli sykmeldt

18 Evaluering Intern evaluering av resultater for 1000 pasienter
Statistisk og klinisk signifikant endring i: – symptomer på depresjon og angst – utbrenthet (Oldenburg) – jobbengasjement (Utrecht) – mestringstro mht generelle livsvansker, depresjon, angst og utfordringer i arbeidssituasjonen Høy rapportert brukertilfredshet (CSQ-8)


Laste ned ppt "Se mulighetene Lavterskeltilbud for angst og depresjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google