Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avregningsutvalget Fokusområder 2014 August Bakke - DRG forum – 10. mars 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avregningsutvalget Fokusområder 2014 August Bakke - DRG forum – 10. mars 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avregningsutvalget Fokusområder 2014 August Bakke - DRG forum – 10. mars 2014

2 Avregningsutvalget møter DRG-forumet Well, I’ll do my very best

3 Avregningsutvalgets sammensetning - 2013 8 (9) leger med ulik faglig og geografisk bakgrunn med 3 års utnevning fra Hdir. Vi stiller uten representasjon, og vi må vurdere habilitet under behandling av enkeltsaker. Sekretariat fra Norsk pasientregister (NPR) Observatør fra Helsedirektoratet (avd Finansiering og DRG) stiller i møtene Vi er ikke: Twelve Angry Men / 12 edsvorne menn

4 Avregningsutvalgets mandat 1 • ​Avregningsutvalget er et rådgivende utvalg som bistår Helsedirektoratet i spørsmål knyttet til medisinsk kodepraksis og kvalitetskontroll av innrapporterte data i spesialisthelsetjenesten. • Utvalget vurderer medisinsk kodepraksis og gir Helsedirektoratet råd knyttet til utbetalingsgrunnlaget i de aktivitetsbaserte finansieringsordningene - Innsatsstyrt finansiering (ISF) og Kommunal medfinansiering. Utvalgets arbeid bidrar til at utbetalingene skjer i tråd med intensjonene bak finansieringsordningene.

5 Avregningsutvalgets mandat 2 • Anbefalinger som gis er av prinsipiell art, og legger føringer for utvalgets og direktoratets behandling av lignende saker. Sakene er åpne, og anbefalinger og møtereferat er offentlige. • Utvalget er uavhengig og foretar sine vurderinger på faglig grunnlag. • Alle kan fremme saker til utvalget og møter avholdes etter behov.

6 Avregningsutvalgets arbeid - 1 • Retrospektiv analyse av foregående års kodepraksis – Dataanalyse (foretas i det NPR basert sekretariatet) – Medisinske vurderinger i utvalget – Innhente uttalelse fra angjeldende institusjon – Samlet vurdering i utvalget bygget på uttalelse og datauttrekk – oftest med sammenligning mot andre HF / fylke • Innstilling / anbefaling • Årlig innstilling om avregning i november, i tilknytning til vår årsrapport • Avgjørelsen tas i Helsedirektoratet

7

8 Avregningsutvalgets arbeid - 2 • Vi fortolker ISF-regelverket, ICD-10, NCSP/NCMP innenfor utvalgets samlede kliniske skjønn og presedens fra tidligere saker • Gjennom vår saksbehandling kan feil avdekkes, samt mangler ved ISF eller kodeverk. Vi rapporterer dette løpende, og i årsrapporten.

9 Avregningsutvalgets arbeid i 2013 • Behandlet 14 «saksgrupper» hvorav flere av sakene var knyttet mot flere sykehus / HF • 13 saker omtales i årsrapporten • 1 sak ble ferdigstilt i etterkant og vil bli rapportert på nett • 12 saker anbefalt avregning • Saksgruppene omfatter: • 5 saker innmeldt og behandlet i tidligere år, men hvor praksis ikke hadde blitt forandret • Bruk av feil omsorgsnivå i forhold til de øvrige HF • Bruk av feil kodesett (NCMP/NCSP) • Rehabiliteringsområdet • Dobbelkoding

10 Tilbakeført til «samfunnet» fra RHF’ene (ISF og KMF) utfra avregningsutvalgets beregninger for 2012: BostedsregionISFKMFSum ABF Sør-Øst-40 650 036-16 662 866-57 312 902 Vest-6 499 8236 667-6 493 157 Midt-Norge-3 705 799-566 970-4 272 768 Nord-1 912 50761 066-1 851 442 Totalt-52 768 165-17 162 104-69 930 268

11 Sak 13/905 fra Avregningsutvalget: Tracheostomi • Saken har noen utfordrende aspekter knyttet mot DRG beregningen: • En relativt enkel kirurgisk prosedyre er knyttet opp mot en svært syk pasient og et betydelig etterarbeid i et flertall av pasientene • Behandlingen kan trekke seg over flere sykehusopphold • Pleietyngden / arbeidsmengden og dermed DRG refusjon er ikke knyttet mot det kirurgiske inngrepet – noe refusjonen er. DRG = 31,405 (2014) (NOK 640.222)

12 Tracheostomi - 2012 • Ved å følge pasienter over tid (2011-12) oppdaget man at den samme pasienten hadde fått utført to eller flere tracheostomier i løpet av et år. – Samme sykehus (samme PID) / på to eller flere sykehus (ulike PID) – flere kun med dagers mellomrom • Innhentet opplysninger fra de ulike sykehus: – «Feilkoding» - prosedyren (hadde ikke vært utført på aktuelle sykehus / avdeling) – prosedyre nr. 2 ble strøket – Skifting av tracheostomituber - benyttet kode for primæroperasjon (GBB03 vs GBB13) – rettet opp med rett prosedyrenr. – Retracheostomi etter x dager

13 Tracheostomi – 2012 (B) • Definisjonen(e) av hva som er retracheostomi er uklare / finnes ikke?: – Fagmiljøene ? – Avdeling for statistikk og kodeverk, Helsedirektoratet ? • I praksis fikk alle hvor det var dokumentert fjernelse av tracheostomikanyle > 1 døgn, godkjent ny tracheostomi prosedyre. • Avregning mot 14 sykehus med totalt NOK 9.449.223 (ISF: -9.821.662 // KMF: 372.438)

14 Følge opp pålegg (tidligere avdekkede feil) • 5 saker i 2013: – Hudoperasjoner; flere episoder samme dag, friske pårørende • Anbefalt avregning på totalt NOK 40.975.927 • Pga. at avregningene kommer sent året etter at det aktuelle har «pågått», kan det være ressurskrevende å omkode / omregne for inneværende år. I det påfølgende år bør / må det imidlertid være OK. • Følges opp også for 2013 dataene

15 Ulikheter mellom HF / fylker • Bruk av feil omsorgsnivå – Kodingene / registreringene skulle tilsi dagbehandling eller poliklinikk, men var kodet som inneliggende • Bruk av feil kodesett for å beskrive utført prosedyre – «Feil» NCSP (Betydelig større andel av den «dyre / kompliserte» NCSP enn øvrige HF) – Benyttet NCSP hvor NCMP kodeverket ville være naturlig (/rett) • Avregnet som hovedregel mot et landsgjennomsnitt

16 Avregningsutvalgets arbeid i 2014 • Følge opp sakene fra tidligere (2010,2011,2012) • Ønsker innmelding av nye saker • Skjevfordeling i kongeriket: – Endringer fra et år til et annet (stort fokus på tidligere) – I 2012 data har hovedfokus vært forskjeller mellom enheter – Antall opphold og tyngden av de per innbygger (Fylke / HF)

17 Hva er «rett» andel komplikasjoner / bidiagnoser (m/bk - u/bk)? • Andel m/bk vs. u/bk varierer fra et fylke til et annet med nesten 90% (27 % vs. 51 %). Årsak? • Et fylke synes å ha > 3 ganger flere med respirasjonssvikt og lungeødem enn «neste fylke». Definisjon? Årsak? • Andelen med D62 (Posthemorrhagisk anemi) er på 3,0%. Et sykehus har nærmere 12 %. Definisjon? Årsak?

18 Kodes medikamentbruk rett? • Rett ATC kode i kombinasjon med rett diagnose (ICD10) og rett prosedyre (NCSP) – Rett bruk av medikamentkode f.eks. ved AMD • 802P: 0,032 • 802O:0,235 • Nye medikamenter som ikke står på «listen» – hvordan kodes dette (finner på noen koder)?

19 Bruk av riktige prosedyrer ved «mindre» inngrep / undersøkelser? • Eksempel biopsi vs. mindre reseksjoner (NCMP vs. NCSP) – Endoskopier – Mindre operasjoner • Analyser fylkesvis

20 Avdelingsutvalgets oppgave • Fremme riktig og god kvalitet i kodingen • Komme bort fra kreativ koding for å bedre ens egen økonomi – Kreativ koding går ut over andre – Kreativ koding skal ikke legge grunnlaget for forskning og utvikling – Men «kreativ koding» kan være den rette. • Ta dette opp med de nasjonale styreinstanser før det settes ut i livet

21

22 Kriterier for bruk av rehabiliteringskoder • Z50.9 – kriterier for bruk (1) • •Pasienten skal være henvist til rehabiliteringsprogrammet av lege • •Rehabiliteringsprogrammet skal være individuelt tilpasset den enkelte pasient, og tilrettelagt plan skal være utarbeidet for den enkelte pasient før oppstart av rehabiliteringsprogrammet. Hovedinnholdet i programmet skal være individrettet, men deler av tjenesteinnholdet kan gjennomføres gruppebasert • •Programmet skal inneholde minst en individuell kontakt med lege for samtale og/eller behandling

23 Kriterier for registrering I • Minst tre ulike typer helsepersonell skal være involvert i programmet og det skal fremstå som tverrfaglig • Lege skal være ansvarlig for innhold og gjennomføring • •Helsehjelpen skal i hovedsak bestå av tverrfaglige rehabiliteringstiltak som kan bidra til å bedre pasientens funksjonsevne. I tillegg kan programmet inneholde tiltak som innebærer lærings- og mestringsaktiviteter

24 Kriterier for registrering II: • I flg. Avdeling finansiering og DRG: • Mindre enn 50% av opplegget skal foregå i grupper • Gruppeaktivitet er definert som flere pasienter i samme rom under ledelse av én behandler, selv om hver pasient følger et individuelt treningsopplegg • Overvektsgrupper er et opplegg innenfor behandling av en sykelig tilstand, ikke som rehabilitering (denne vurderingen hadde ingen betydning for resultatene)


Laste ned ppt "Avregningsutvalget Fokusområder 2014 August Bakke - DRG forum – 10. mars 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google