Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statliga tillbyggnader Mai 2013 Askvoll kommune Del 1: Demografisk- og boligbehovsanalyse Del 2: Hytte- og båtplassanalyse Konsulenter: Janne A. Clausen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statliga tillbyggnader Mai 2013 Askvoll kommune Del 1: Demografisk- og boligbehovsanalyse Del 2: Hytte- og båtplassanalyse Konsulenter: Janne A. Clausen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statliga tillbyggnader Mai 2013 Askvoll kommune Del 1: Demografisk- og boligbehovsanalyse Del 2: Hytte- og båtplassanalyse Konsulenter: Janne A. Clausen, jac@prognosesenteret.no Henriette Thomassen, ht@prognosesenteret.no Agnete Hovden, ah@prognosesenteret.noah@prognosesenteret.no Kvalitetssikret av: Kåre Elnan, ke@prognosesenteret.no

2 Statliga tillbyggnader Del 1: Demografisk- og boligbehovsanalyse I Askvoll bor over nesten 90% av befolkningen i enebolig. De eldste aldersgruppene utgjør en større andelen av befolkningen i Askvoll enn i Sogn og Fjordane. Gjennomsnittsprisene på en enebolig i Askvoll er ca kr 700 000 lavere enn i Sogn og Fjordane. Gjennomsnittlig kjøpsevne er ca kr 600 000 lavere i Askvoll enn i fylket. Befolkningsveksten i Askvoll har de 2 siste årene vist en positiv økning. Befolkningsprognosen for Askvoll viser en nedgang på 0,6%, nedgangen vil komme i den yngre delen av befolkningen. Boligetterspørselen er beregnet ut i fra forventet befolkningsvekst, og med dagens boligmasse og en negativ befolkningsprognose, er det et veldig lite behov for nye boliger. I den grad det er behov for nye boliger, er det leiligheter til de eldste aldersgruppene det vil være et marked for. Del 2: Hytte- og båtplassanalyse Undersøkelsen tyder på at det er nærmere 5000 husholdninger per år i Hordaland med planer om å kjøpe hytte. Av disse svarer 9% av respondentene at det kan være aktuelt å kjøpe fritidsbolig i Askvoll. Dette utgjør et årlig markedspotensial på ca 400 husholdninger. Det er viktig å understreke at tallmaterialet i denne delen av undersøkelsen er lavt, så disse tallene vil være beheftet med stor usikkerhet. Båtplass er attraktivt. Over 50% av respondentene anser det som aktuelt eller meget aktuelt å anskaffe båtplass. 2 Kommentarer – konklusjoner © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013 Askvoll kommune

3 Statliga tillbyggnader Befolkning & husholdninger: • Totalt sett bor det 3 018 personer i Askvoll kommune, fordelt på 1 221 husholdninger. 87% av boligmassen er eneboliger. Det bor i snitt 2,2 personer per bolig. Kjøpsevne: • Gjennomsnittlig kjøpsevne pr. husholdning er beregnet til 2,5 mkr. i Askvoll. Kjøpsevnen er høyest i aldersgruppen 55-64 år, som således også fremstår som en markedsmessig interessant målgruppe. • Kjøpsevnen i Sogn og Fjordane er beregnet til 3,1 mill kr. Boligmarkedet: • Antall boliger til salgs registrert på finn.no for Askvoll er relativt få. Hittil i år er det registrert 80 boliger til salgs. • De siste tre årene har boligbyggingen i gjennomsnitt ligget på 11 boliger per år i Askvoll. • Boligprognosene viser at det vil være behov for leiligheter for aldersgruppene 65 år +. Boligetterspørselen: • Boligprognosene viser at det vil være behov for leiligheter for aldersgruppene 65 år +. 3 Sammendrag del 1 © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013 Del 1: Demografisk- og boligbehovsanalyse

4 Statliga tillbyggnader 4 Sammendrag © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

5 Statliga tillbyggnader Det bor i dag 3 018 personer i Askvoll kommune. Det tilsvarer ca 3% av befolkningen i Sogn og Fjordane. Askvoll har en lavere andel av befolkningen i de yngste aldersgruppene opptil 55 år enn fylket, og tilsvarende en høyere andel av befolkningen i de eldste aldersgruppene. 5 Befolkning © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

6 Statliga tillbyggnader Grafen under viser andelen barn og unge i Askvoll og i Sogn og Fjordane. Andelen barn og unge, 0-18 år, er noe lavere i Askvoll enn i fylket. Til høyre vises andelen innvandrere. 6 Befolkning © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

7 Statliga tillbyggnader © PROGNOSESENTERET AUGUST 20137 Befolkningsprognoser Høy – middels og lavalternativ Her vises alternative befolkningsprognoser for Askvoll kommune og Sogn og Fjordane fylke, basert på SSBs høy, lav og middelsalternativ. Tabellen under viser befolkningsprognosen i antall for Askvoll. Askvoll Sogn og Fjordane

8 Statliga tillbyggnader Grafen og tabellen under viser befolkningsprognose for Askvoll kommune og Sogn og Fjordane fylke. I tabellen under er gjennomsnittlig vekst delt på 5 år for å få frem en tilnærmet årlig endring. 8 Befolkningsprognose, middels alternativet © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

9 Statliga tillbyggnader Tabellen under viser årlig befolkningsendring i prosent fra 1993 og frem til i dag, samt prognoser for videre befolkningsvekst ved de ulike vekst alternativene. Tabellene med prosenter viser gjennomsnittlig endringer for 5 år. 9 Befolkningsendring © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

10 Statliga tillbyggnader Tabellen under viser årlig befolkningsendring i antall og prosent fra 2008 og frem til i dag. Her ser man klart at det har vært en positiv befolkningsendring fra 2011. 10 Befolkningsendring © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

11 Statliga tillbyggnader © PROGNOSESENTERET AUGUST 201311 Befolkningsprognoser 2013 - 2018 Middelsalternativ Her vises forventet befolkningsendring i % per aldersgruppe for Askvoll kommune og Sogn og Fjordane, middelsalternativ for perioden 2013 – 2018. Grafen viser at det er forventet nedgang i befolkningen i Askvoll i aldersgruppene < 25 år, 25-29 år og 40-54 år. Og det er forventet en oppgang i aldersgruppene 30-39 år, 65-74 år og 75 år +. Totalt er det forventet en nedgang i befolkningen på 0,6% i Askvoll. SSB’s befolkningsprognose fra 2012 tilsa at befolkningen i Askvoll skulle bli 2 960 personer. Faktiske tall for 2013 viste seg å bli 3 018 personer. Dette gir en forskjell på nesten 50 personer. Reelle befolkningstall oppdateres oftere enn prognosene, og prognosene er ikke oppdatert etter siste befolkningsstatistikk.

12 Statliga tillbyggnader I Askvoll bor det 2,5 personer per husholdning, og i Sogn og Fjordane bor 2,4 personer per husholdning. Det er flest husholdninger i aldersgruppen 40-54 år (26,1%), og det er flest husholdninger som er aleneboende (33,7%) og par uten hjemmeboende barn (37,6%). © PROGNOSESENTERET AUGUST 201312 Husholdninger

13 Statliga tillbyggnader Andelen husholdninger er høyere i de eldste aldersgruppene i Askvoll enn i Sogn og Fjordane. Det er færre husholdninger i de yngste aldersgruppene frem til 40-54 år i Askvoll. Fordelingen av husholdningstyper er relativ lik mellom Askvoll kommune og fylket, men Askvoll har en noe høyere andel av par uten hjemmeboende barn, og en litt lavere andel aleneboende. 13 Husholdninger © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

14 Statliga tillbyggnader Størst andel eneboliger. Grafen under viser fordelingen av dagens boligmasse per boligtype. Tabellen viser antall boliger innenfor hver boligtype i hele utvalgsområdet. Boligmassen i Askvoll domineres av eneboliger. I Norge totalt er enebolig andelen 53%. 14 Boligmasse © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

15 Statliga tillbyggnader Grafen viser antall boliger til salgs på Finn.no i Sogn og Fjordane og Askvoll kommune fra uke 46 i 2012 til uke 20 i 2013, tabellen viser antall boliger som ligger til salgs per uke i alle utvalgsområdene. Det er store forskjeller i antall enheter til salgs i fylket og i Askvoll kommune. Hittil i år er det solgt 80 boliger i Askvoll. 15 Boliger til salgs på FINN.no © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013 Boliger til salgs på finn.no per uke i 2012/2013:

16 Statliga tillbyggnader Det var ingen boligomsetning i Askvoll i 2012 i følge statistikk fra finn.no. I 2011 var gjennomsnittligsalgspris per bolig kr. 1 424 667 i Askvoll. Utviklingen av kvadratmeter pris i Askvoll har vært negativ. Kvadratmeterprisen har steget i Sogn og Fjordane. Kvadratmeterprisen er også lavere i Askvoll enn i fylket. 16 Omsatte boliger © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

17 Statliga tillbyggnader 17 Boligbygging Boligbyggingen i Askvoll har variert over tid. © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

18 Statliga tillbyggnader Tabellen under viser tallene frem til i dag, basert på antall igangsettingstillatelser per år for hele utvalgsområdet. Ved beregning av prognosene på kommunenivå har vi tatt utgangspunkt i fylkesprognosene og videreført kommunenes historiske andel av boligbyggingen i fylket. Det er derfor viktig å være klar over at framskrivningen vil være forbundet med usikkerhet. 18 Boligbygging © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

19 Statliga tillbyggnader Grafen under viser gjennomsnittlig flyttefrekvens for hver kommune. Flyttefrekvensen sier hvor mange år beboerne i kommune i gjennomsnitt bor i samme bolig. Flyttefrekvensen er altså forholdet mellom gjennomsnittlig flyttevolum (innflytting + utflytting) og befolkningstallet. Befolkningen i Askvoll bor i gjennomsnitt 19 år i samme bolig før de flytter. Tilsvarende tall for Sogn og Fjordane er 11 år. 19 Flytting © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

20 Statliga tillbyggnader Grafen under viser de største flyttestrømmene til og fra Askvoll kommune. I tillegg til Utlandet, er det mest flytting til og fra Førde og Bergen. 20 Flytting © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

21 Statliga tillbyggnader Grafen til venstre under viser årlig flytteaktivitet i Askvoll fra 2007 til 2011, mens grafen til høyre under viser flyttingen i 2011 i Askvoll fordelt på de ulike aldersgruppene. Vi ser at det har vært en liten netto innflytting til Askvoll i 2010 og i 2011. Høyest flytteaktivitet er det i den yngste aldersgruppen, aldersgruppen 31-40 år. © PROGNOSESENTERET AUGUST 201321 Flytting

22 Statliga tillbyggnader Kjøpeevnen i Askvoll er på drøyt 2,5 mill kr. Og i Sogn og Fjordane kr 3,1 mill kr. Kjøpeevnen er høyest i aldersgruppen 40-54 år. Gjennomsnittlig kjøpeevne i Norge er 3,8 mill kr. © PROGNOSESENTERET AUGUST 201322 Økonomi

23 Statliga tillbyggnader © PROGNOSESENTERET AUGUST 201323 Økonomi

24 Statliga tillbyggnader Grafene viser beregnet boligetterspørsel i Askvoll og i Sogn og Fjordane. Etterspørselen er her beregnet ut fra fremtidig befolkningsfremvekst (her i tre alternativer), samt nøkkeltall fra Prognosesenterets «Future Living» analyse og viser hva netto befolkningsvekst utgjør i form av etterspørsel etter boliger. Boligetterspørselen de neste årene vil være negativ i Askvoll. 24 Boligetterspørsel Høy LavMiddels © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

25 Statliga tillbyggnader Grafene viser beregnet boligetterspørsel i Askvoll og i Sogn og Fjordane fordelt på aldersgrupper. Etterspørselen er her beregnet ut fra fremtidig befolkningsfremvekst (her i tre alternativer), samt nøkkeltall fra Prognosesenterets «Future Living» analyse og viser hva netto befolkningsvekst utgjør i form av etterspørsel etter boliger. Boligetterspørselen de neste årene vil være negativ i Askvoll. 25 Boligetterspørsel, fordelt på aldersgrupper Høy LavMiddels © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

26 Statliga tillbyggnader 26 Boligetterspørsel I den grad det er boligetterspørsel i Askvoll, er det etterspørsel etter leiligheter og småhus. © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

27 Statliga tillbyggnader 27 Boligpreferanser Boligutvikling på lokalt nivå bør være forankret i lokale markedsforhold og preferanser. I Askvoll er det en stor overvekt av eneboliger. Ved å tilrettelegge for et mer variert boligtilbud vil man få en bedre dynamikk i boligmarkedet. Dersom man tilrettelegger for rekkehus med en sentral beliggenhet og tilpasset godt voksne, vil man kunne nå en bredere del av befolkningen. De eldre ønsker etter hvert en enklere boform med en mer sentral beliggenhet. Ved å bygge rekkehus tilpasset den eldre delen av befolkningen, vil det frigjøres eneboliger som er attraktive for de yngre. Rekkehus er også en foretrukket boform for de yngre med lavere kjøpekraft. En rekkehusbebyggelse vil også bidra til en optimalisering av infrastruktur kostnadene. Rekkehus på ca 100 m2 vil kunne være attraktiv for både de eldre og for de yngre i etableringsfasen. © PROGNOSESENTERET AUGUST 2013

28 Statliga tillbyggnader Sammendrag del 2 • Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i Sogn og Fjordane og Hordaland med til sammen 300 respondenter. • Av de spurte har 10% planer om å anskaffe seg fritidsbolig de neste 5 årene. • Av disse svarer 9% at det er aktuelt med fritidsbolig i Askvoll. • Beliggenhet og kjøreavstand er de viktigste kriteriene for valg av fritidsbolig. • 7% av de spurte anser Askvoll som en aktuell bokommune. Det er de over 50 år, de som bor i Sogn og Fjordane og de med lavest husholdningsinntekt. • 60% anser enebolig som mest aktuell boligtype. • 53% ser på båtplass som aktuelt, 60% av de mellom 40 og 49 år. © PROGNOSESENTERET AUGUST 201328 Del 2: Hytte- og båtplassanalyse

29 Statliga tillbyggnader Eksisterende fritidsbygg 29 Antall registrerte fritidsbygg i Norge består av 442 569 bygninger (SSB). I Sogn og Fjordane finnes det 12 778 fritidsbygg, i Hordaland 31 940. Antall fritidsbygg økte med 5,8% i Sogn og Fjordane fra 2010 til 2011. En landsdekkende undersøkelse som Prognosesenteret gjennomfører viser at det (per mars 2013) på Sør og Vestlandet er 10% som eier fritidsbolig på fjellet, 10% i skogen/innlandet mens 16% sier at de eier fritidsbolig ved sjøen. I tillegg er det en større andel som disponerer fritidsbolig, på Sør og Vestlandet er det 18% som disponerer fritidsbolig på fjellet, 7% i skogen/innlandet og 15% ved sjøen.

30 Statliga tillbyggnader © PROGNOSESENTERET 201330 Planer om å anskaffe fritidsbolig neste 5 år Undersøkelsen som er gjennomført i regi av Askvoll kommune viser at totalt 10% av de spurte har planer om å anskaffe seg fritidsbolig neste 5 års periode. Det er fler menn enn kvinner som svarer positivt på at de har slike planer og det er aldersgruppen 40-49 år som i størst grad har planer om å kjøpe fritidsbolig (23%). Andelen er også høyere i Hordaland (11%) enn i Sogn og Fjordane (9%). Grafen og tabellen under viser prosentandelen som har svart positivt på at de har planer om å anskaffe seg fritidsbolig de neste 5 årene.

31 Statliga tillbyggnader © PROGNOSESENTERET 2013 31 Aktuelt med fritidsbolig i Askvoll Av de 10% som har planer om å kjøpe seg fritidseiendom neste 5 år, sier kun 9% av det er aktuelt eller meget aktuelt å kjøpe fritidsbolig i Askvoll kommune. 16% av de spurte kvinnene mener det er meget aktuelt, samt 16% av de under 30 år. Det er kun de som bor i Hordaland som anser dette som aktuelt, ingen av de som bor i Sogn og Fjordane. Det er viktig å være klar over at det er små utvalg på dette spørsmålet.

32 Statliga tillbyggnader Av de som har planer om å anskaffe fritidsbolig de neste 5 årene, er det disse faktorene som blir nevnt som avgjørende for et eventuelt kjøp. Grafen viser de faktorene som hyppigst blir nevnt, tabellen øvrige faktorer (nevnt kun av en). © PROGNOSESENTERET 2013 32 Viktige faktorer for kjøp av fritidsbolig

33 Statliga tillbyggnader 33 Kjøpskriterier ved valg av hytte, landsbasis Prognosesenterets forbrukerundersøkelse på landsbasis viser at de viktigste kjøpskriteriene ved kjøp av hytte er det å kunne kjøre helt frem til hytta, ha utsikt og innlagt strøm og vann. Høy standard er mindre viktig. Kilde: Prognosesenteret, BoligMeteret mars 2013

34 Statliga tillbyggnader 34 Askvoll som aktuell bokommune Det er totalt 7% av de spurte som anser Askvoll som aktuell eller meget aktuell som bokommune. I tillegg stiller 7 % seg nøytrale til spørsmålet. Andelen som anser Askvoll kommune som en aktuell eller meget aktuell bokommune er høyest hos de som er over 50 år (12%), og hos de som bor i Sogn og Fjordane (10%). Tabellen under viser at andelen som anser Askvoll som en aktuell bokommune er høyest hos lavinntektsgruppene.

35 Statliga tillbyggnader © PROGNOSESENTERET AUGUST 201335 Hvis vi overfører resultatene fra forrige side for Sogn og Fjordane og Hordaland og relaterer disse svarprosentene til befolkningen i de to fylkene, får vi et potensiale so vist i grafen til høyre. I Sogn og Fjordane var det til sammen 10% som svarte meget aktuelt eller aktuelt, 7 % i Hordaland. 10% av husholdningene i Sogn og Fjordane utgjør 4 480 husholdninger som potensialt kan tenke seg å bosette seg i Askvoll. 7% av Hordalands husholdninger er 15 307. Det er likevel viktig å være klar over at utvalget er såpass lite, at resultatene er usikre. Potensialberegning av Askvoll som aktuell bokommune

36 Statliga tillbyggnader © PROGNOSESENTERET 2013 36 Den mest aktuelle boligtypen er enebolig, 60% av de spurte svarer dette, mens tilsammen 20% foretrekker leilighet og 8 % en type småhus. På neste side er boligtypene slått sammen i grupper som vist her. Aktuell boligtype

37 Statliga tillbyggnader Det er i Sogn og Fjordane at leilighet er mest aktuell som boligtype, 36% svarer at er dette de ønsker. I aldersgruppen 30-39 år svarer alle de spurte at de ønsker seg enebolig, mens kun 47% under 30 år foretrekker eller ser på dette som oppnåelig. Andelen som anser småhus som mest aktuelt, er høyest i aldersgruppen 40-49 år. © PROGNOSESENTERET 2013 37 Aktuell boligtype

38 Statliga tillbyggnader Båtplass er attraktivt og 39% av de spurte svarer at båtplass er meget aktuelt og 14% at det er aktuelt. Andelen som anser båtplass som meget aktuelt, er høyest i aldersgruppen 40-49 år (47%). © PROGNOSESENTERET 2013 38 Båtplass


Laste ned ppt "Statliga tillbyggnader Mai 2013 Askvoll kommune Del 1: Demografisk- og boligbehovsanalyse Del 2: Hytte- og båtplassanalyse Konsulenter: Janne A. Clausen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google