Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Tidsbortfrakters erstatningskrav ved befrakters ikke-oppfyllelse og førtidige tilbakelevering Foredrag i Sjørettsforeningen, Oslo den 12. september 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Tidsbortfrakters erstatningskrav ved befrakters ikke-oppfyllelse og førtidige tilbakelevering Foredrag i Sjørettsforeningen, Oslo den 12. september 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Tidsbortfrakters erstatningskrav ved befrakters ikke-oppfyllelse og førtidige tilbakelevering Foredrag i Sjørettsforeningen, Oslo den 12. september 2005 Ved stipendiat Sverre Ellenes sverre.ellenes@jus.uio.no

2 2 Innledning  Doktorgradsprosjektet ”Erstatningsberegning i certepartiforhold”  Utmålingsprinsippene i reise- og tidsbefraktning  Ikke lasteskader  For en innføring, se SIMPLY 2004 s. 45–86  Noen forutsetninger og presiseringer  Det foreligger ansvarsgrunnlag  Selve erstatningsberegningen er tema  Erstatningsberegning er ofte svært konkret – behov for forenkling for en mer generell undersøkelse

3 3 Kort om misligholdstypene  Tidsbefrakters ikke-oppfyllelse  Befrakter meddeler – eller det fremgår – at han ikke vil ta imot levering  Årsak: Befrakter har ikke fått beskjeftigelse, svakere fraktmarked, hevder at bindende kontrakt ikke er inngått, likviditetsproblemer, o. l.  Tidsbefrakters førtidige tilbakelevering  Tilbakelevering tidligere enn avtalt tilbakeleveringsdato eller på et tidligere tidspunkt enn avtalt rett til underlap  Årsaken er gjerne befrakters manglende beskjeftigelse, fallende fraktmarkedet, o. l.  Fellestrekk:  Misligholdet leder til heving av tidscertepartiet  Bortfall av fraktinntekter for bortfrakter  Skipet fristilles på et tidligere tidspunkt enn avtalt

4 4 Rettslig innfallsvinkel  Utgangspunktet er den norske/nordiske certepartijussen  Betydningen av engelsk rett  Sjøloven ingen praktisk betydning  Kontrakten kan gyldig regulere ansvarets omfang i norsk rett – men det gjøres sjelden  Forutsetter videre at kontrakten er taus  Det er dermed de klassiske, lovfestede og ulovfestede prinsippene for utmåling som gjelder  Utgangspunktet om oppfyllelsesinteressen

5 5 Systematisering av tapsposter  Behov for oppspalting og systematikk  Flere innfallsvinkler. Systematikk blir aldri ”perfekt”  Firedeling  Fraktdifferansetap •Forskjellen mellom certepartifrakt og frakten i deknings-c/p, der frakten i deknings-c/p er lavere enn det opprinnelige c/p  Ekstrakostnadstap •Alle kostnader og utlegg som ikke ville oppstått dersom misligholdet tenkes borte  Tapt fortjeneste •Tap av fortjeneste i ”mellomfase” •Tapt fortjeneste i stedet for fraktdifferansetap  Andre tap

6 6 Nærmere om fraktdifferansetap  Hevingen gjør at skipet fristilles: Naturlig at ny beskjeftigelse forsøkes oppnådd av bortfrakter  Fraktdifferansetap  Oppstår dersom frakten i dekningscertepartiet er lavere enn i det misligholdte certepartiet  Er frakten høyere oppstår da berikelse som må komme i fradrag?  Problemene med manglende identiskhet mellom deknings-c/p og det misligholdte c/p mht. varighet

7 7 Nærmere om fraktdifferansetap (ii)  Justere for forskjeller i certepartiene mht. utgiftsdekning  Bortfrakters spillerom ved dekningsslutninger •Plikt til å inngå dekningscerteparti? Når kan han inngå dekningscerteparti? Langsiktig – kortsiktig slutning? •Domstolene synes temmelig ukritisk å godta de foretatte slutninger

8 8 Nærmere om ekstrakostnadstap  Ikke-oppfyllelsen vil også kunne lede til ekstrakostnadstap  Meglerkommisjon/utgifter. ND 1957.385 (Stockholm)  Kostnader ved oppfølging av misligholdet – også kostnader i egen administrasjon (ND 1978.113 (NV) New Horizon)  Finans-/valutakostnader. Kansellering av forsikring. Kostnader valutatermin

9 9 Nærmere om tapt fortjeneste  Fraktdifferansetapet vil ofte være til hinder for at bortfrakter også kan kreve tapt fortjeneste  Men tapt fortjeneste aktuelt i flere situasjoner:  Tapt fortjeneste i ”mellomfase” fra levering skulle ha skjedd under det misligholdte c/p til levering skjer under deknings-c/p  Bortfrakter har ikke klart å oppnå dekningscerteparti  Tilfeller der det ikke er naturlig med dekningsslutning •Kort tid igjen av opprinnelig tidscertepartiet •Ikke-oppfyllelse i kortvarige tidscertepartier

10 10 Nærmere om tapt fortjeneste (ii)  Mer om tap i ”mellomfase”  Erstatningsberettiget. Se prinsippet i ND 1923.285 (SH) Irene (reisebefraktning)  Sum frakt i perioden minus oppfyllelseskostnader  Mer om tapt fortjeneste som primær tapspost •Tapsbegrensingspliktens betydning •Se ND 1983.347 (NV) Stena Seahorse, ND 1981.204 (Hålogaland) Øyprinsen og ND 1980.269 (Oslo) Vikingfjord. •Se ND 2003 s 104 (SøHa) Elena Lux •Beregningen:  Netto tapt fortjeneste: Fradra oppfyllelseskostnadene  Særlig om fradrag for off hire tid •Særlig om der skipet selges, ND 1980.269 (Oslo) Vikingfjord, på s. 276

11 11 Berikelsesfradrag  Kort forklaring av berikelseslæren  De tre vilkår  Årsakssammenheng mellom fordel og mislighold  Adekvans – påregnelig følge av misligholdet  Komputabilitet – likartethet mellom tap og fordel  Fraktfordel som berikelse  Fraktdifferansefordel ved dekningscerteparti  Fordelen ved å slippe fri fra tapsbringende certeparti  Liten praksis om spørsmålene. Eldre praksis tilbakeholden: Rt. 1933 s. 1114 (t/c) og Rt. 1929 s. 427 (salg av skip) Rt. 1933 s. 1114 (t/c) og Rt. 1929 s. 427 (salg av skip)  Engelsk praksis mer åpen, se Concordia C [1985] 2 Lloyd’s Rep. 55 Q.B.

12 12 Berikelsesfradrag (ii)  Slitasjefordeler som berikelse? •ND 1980.269 (Oslo) Vikingfjord  Avgrensning mot tilfeldige fordeler •Forsikringsutbetaling havari, se ND 2003 s. 144 (SøHa) Bare boat. •Gevinst bunkershandel (The Fanis [1994] 1 Lloyd’s Rep. 633 T/C).


Laste ned ppt "1 Tidsbortfrakters erstatningskrav ved befrakters ikke-oppfyllelse og førtidige tilbakelevering Foredrag i Sjørettsforeningen, Oslo den 12. september 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google