Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STØNADSORDNING OG BILTILPASSING Bilsenter Østlandet sept. 2010 Tatjana Strømme og Elin Berg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STØNADSORDNING OG BILTILPASSING Bilsenter Østlandet sept. 2010 Tatjana Strømme og Elin Berg."— Utskrift av presentasjonen:

1 STØNADSORDNING OG BILTILPASSING Bilsenter Østlandet sept. 2010 Tatjana Strømme og Elin Berg

2 NAV, 22.06.2014Side 2 2009: Fra 19 til 5 bilsentre  Bakgrunn for omorganisering: Samle kompetanse raskere og bedre saksbehandling  Tromsø:Bilsenter Nord-Norge Trondheim:Bilsenter midt-Norge Stavanger:Bilsenter Sør-Vestlandet Bergen:Bilsenter Vestlandet Oslo:Bilsenter Østlandet  Bilsenter Østlandet: Sammenslåing fom. nov. 2009  Organisert under NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

3 NAV, 22.06.2014Side 3 Bilsenter Østlandet  Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og de søndre delene av Oppland og Hedmark  Befolkningsgrunnlag på ca. 2,2 mill.  Sentret består av fagmiljøene vedtak, formidling og forvaltning (ca 40 personer totalt).  Holder til på Galleri Oslo (Bussterminalen). Fra januar 2011 på Økern  Vedtak: Saksbehandler alle søknader og fatter vedtak på bil, spesialutstyr og kjøreopplæring  Formidling: Rådgivere med helsefaglig og/eller teknisk bakgrunn. Formidlerne foretar utprøving med brukere for finne frem til egnet løsning.  Forvaltning: Jobber med bl.a innkjøp, logistikk

4 STØNAD TIL BIL FRA FOLKETRYGDEN

5 NAV, 22.06.2014Side 5 Lovgrunnlag for bilstønadsordningen  Folketrygdloven § 10-5 (arbeidsliv)  Folketrygdloven § 10-6 (dagligliv)  Folketrygdloven §10-7 bokstav h

6 NAV, 22.06.2014Side 6 Grunnleggende vilkår for stønad til bil  Dersom medlemmet pga sykdom, skade eller lyte har fått nedsatt evne til å utføre inntektsgivende arbeid eller begrenset muligheter til å velge yrke/arbeidsplass (§10-5)  Dersom funksjonsevnen i dagliglivet er vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte (§10-6)  Reelt og betydelig behov for transport som ikke kan dekkes på annen måte - for eksempel gjennom TT ordning, pasienttransport, tilskudd etter skolelovgivning eller ved grunnstønad til transport  Vilkårene må være oppfylt før fylte 70 år  Økonomiske vilkår

7 NAV, 22.06.2014Side 7 Funksjonshemning og vilkår for brukstid  Funksjonshemmingen må være av en slik art at reise med kollektivtransport ikke er mulig eller medfører uhensiktsmessig belastning - Ved psykisk lidelse forutsettes det uttalelse fra spesialist samt dokumentasjon på relevant behandling for å avhjelpe vanskeligheten  Vilkårene til brukstid = 11 år (8 år/150 000 km ved arbeidsliv) - også egenfinansiert bil

8 NAV, 22.06.2014Side 8 Unntak for brukstid  Ved helsemessige endringer som tilsier at vilkårene for bil i gruppe 2 er oppfylt  Som et engangstilfelle for medlemmer som har fått stønad til bil i gruppe 1 etter gamle regler, der det samtidig foreligger endringer i helsetilstand som tilsier at nåværende bil ikke lenger er hensiktsmessig

9 NAV, 22.06.2014Side 9 Bruk av kollektivtransport  Det er ikke et argument at man skal reise steder der det ikke går kollektivtransport  Personer som kan reise kollektivt, (håndtere av/påstigning og selve reisen med/uten følge) men er forhindret grunnet avstand til holdeplass fyller i alminnelighet ikke vilkårene. Det er her bostedets beliggenhet og kommunikasjons- forhold som er årsaken, ikke helsetilstand  Belastning ved bruk av kollektivtransport har større betydning ved transport til og fra arbeid enn ved transport i frob. med dagliglivet (pga fast reisetid, rushtid mm)

10 NAV, 22.06.2014Side 10 Gruppe 1 (personbil) og gruppe 2 (kassebil)

11 NAV, 22.06.2014Side 11 Gr. 1 eller 2?  Vurderingen gjøres av bilsenteret ut fra dokumentasjon og gjeldende regelverk  Vurderingen vil ha konsekvens for den videre behandling av stønadssak og saksbehandlingstid  Valget har også konsekvenser for stønadsform/finansiering  I gruppe 2 saker gis forhåndstilsagn, og det foretas vurdering/utprøving av biltype og nødvendig spesialutstyr som igjen danner grunnlag for vedtak

12 NAV, 22.06.2014Side 12 Gruppe 1 bil  Økonomisk tilskudd til anskaffelse av bil – ikke ment som en fullfinansiering  Maks stønadsbeløp per 2010 er 146 450 kr  Behovsprøvd ut fra inntekt (under 3 G gir 100%)  Medlem står fritt til å velge bil selv og kan også bytte bil i stønadsperioden  Vilkåret er at medlemmet har en bil registrert på seg i hele stønadsperioden  Bilen er medlemmets eiendom, ingen pantsettelse

13 NAV, 22.06.2014Side 13 Gruppe 1 bil forts.  Medlemmer som får tilskudd til bil gruppe 1 kan anskaffe bil etter eget valg. NB: Bilen må være hensiktsmessig i 11 år (ta hensyn til innstigning, sittehøyde, mulighet for enkel tilpassing ved behov)  Tilskuddet avskrives med 1/22 per halvår og er helt avskrevet etter 11 år  Ved bruk av bilen i mindre enn 11 år vil medlemmet måtte betale tilbake restgjeld

14 NAV, 22.06.2014Side 14 Grunnleggende vilkår for gruppe 2 bil  Avhengig av heis eller rampe for å komme inn i og ut av bilen  Behov for å fraktes liggende på seng eller båre  Kan ikke gis for å frakte rullestol/ hjelpemidler, da skal tilhenger vurderes først

15 NAV, 22.06.2014Side 15 Finansieringsordning ved gr. 2 bil  Stønad ytes som rente- og avdragsfritt lån med tinglyst pant i Løsøreregisteret  Første 150 000 kroner er behovsprøvd ut fra inntekt: - Beregning ut i fra siste tilgjengelige likning (alminnelig inntekt) - Inntekt under 3G gir ikke egenandel - Maksimal egenandel er uansett 150 000  Biltype anbefales av bilformidler etter prinsippet for rimeligste hensiktsmessige bil  Medlemmet kan velge annen bil fra samme forhandler, må da betale eventuelt mellomlegg selv  Folketrygdens pant har førsteprioritet ved gjeldsoppgjør – evt. egenandel og mellomlegg kan ikke forventes refundert

16 NAV, 22.06.2014Side 16 Gjeldsoppgjør  Foretas ved tilståelse av ny bil – men også: - etter eget ønske - ved dødsfall - ved endringer som gjør vilkårene ikke lenger er oppfylt - ved mislighold  Medlemmer som har fått stønad til gruppe 1 bil etter gjeldende ordning må tilbakebetale deler av tilskuddet dersom dette ikke er nedskrevet  Medlemmer som har fått stønad til gruppe 2 bil skal som hovedregel levere bilen tilbake til NAV. Det skal foretas verdivurdering av bilen

17 NAV, 22.06.2014Side 17 Gjeldsoppgjør forts.  Det kan gis tilbud om å kjøpe ut bilen til takst  Bilens restverdi går til dekning av lånet og resterende gjeld avskrives  Heftelsen i Brønnøysund består med opprinnelig sum frem til gjeldsoppgjør er foretatt  Dersom verdivurdering viser manglende service og vedlikehold av bilen kan medlemmet holdes ansvarlig for dette  Ved dødsfall er boet ansvarlig for gjeldsoppgjøret

18 NAV, 22.06.2014Side 18 Spesialutstyr  Gis som tilskudd etter hva som vurderes nødvendig uten økonomisk behovsprøving  Kan ytes for begge bilgrupper, også for egenfinansiert bil  Er ikke avhengig av at de øvrige vilkår er oppfylt  Gjelder ikke utstyr som kan leveres av bilforhandler  Behov for utstyr vurderes av formidler ved bilsenteret  Samme type utstyr kan kun gis en gang i stønadsperioden

19 NAV, 22.06.2014Side 19 Kjøreopplæring  Dersom de øvrige vilkår for stønad til bil er oppfylt, kan det også gis stønad til nødvendig kjøreopplæring inkl. obligatoriske teorikurs  Stønaden er behovsprøvd etter samme regler som stønad til bil (under 3G = 100%, over 6G = 0)  Det gis stønad til kjøretimer ved behov for tilvenning av kjøreteknisk utstyr (uten behovsprøving)

20 NAV, 22.06.2014Side 20 Reparasjoner  Ved behov for reparasjoner av spesialutstyr skal bilsenteret kontaktes  Det gis muntlig tilsagn til dekning av reparasjon, bilsenteret rekvirerer reparasjon fra bilombygger  Bilombygger fakturerer bilsenteret for reparasjonen  Bilsenteret er ikke ansvarlig for feil eller reparasjoner på selve bilen eller ved fabrikkmontert utstyr

21 NAV, 22.06.2014Side 21 Mer informasjon Søknadsskjema og generell info. finnes på: www.nav.no www.nav.no/Helse/hjelpemidler/bil+og+transport E-post adresse til Bilsenter Østlandet: nav.bilsenter.ostlandet@nav.no tatjana.stromme@nav.no elin.berg2@nav.no Tlf nr. til kundesenteret: 21 06 97 00


Laste ned ppt "STØNADSORDNING OG BILTILPASSING Bilsenter Østlandet sept. 2010 Tatjana Strømme og Elin Berg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google