Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Kort om oss: • Øst-Revisjon ANS er et kontorfellesskap som ble etablert i 1985 og som består av 5 revisjonsfirmaer, totalt 13 ansatte. Vi har kontor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Kort om oss: • Øst-Revisjon ANS er et kontorfellesskap som ble etablert i 1985 og som består av 5 revisjonsfirmaer, totalt 13 ansatte. Vi har kontor."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Kort om oss: • Øst-Revisjon ANS er et kontorfellesskap som ble etablert i 1985 og som består av 5 revisjonsfirmaer, totalt 13 ansatte. Vi har kontor i Fredrikstad sentrum og i Råde. Vi utfører revisjon og beslektede tjenester for små og mellomstore selskaper. Råde kontoret • Reg. revisor John-Edvard Haugesten (ansvarlig) flyttet sin revisjonsvirksomhet til Råde i 2010, etter mange års tilhold ved Fredrikstad-kontoret. Vi har kontorer i 3. etasje i "Lensmannsbygget" ved siden av Smart Club ved Johnsten, tett inntil E6. Vi er 3 ansatte, 2 registrerte revisor og 2 autorisert regnskapsførere. Fredrikstad kontoret • Einar Hellstrøm AS - ansvarlig revisor Einar Hellstrøm • G. Ramberg Revisjon AS - ansvarlig revisor Gunnar Ramberg • Tore Sand AS - ansvarlig revisor Tore Sand • Toverud Revisjon AS - ansvarlige revisorer Helle Grøm og Per Erik Gluppe • Holder til i Arne Stangebyes gate midt i Fredrikstad sentrum. Er til sammen 10 ansatte, hvorav 8 er registrerte revisorer og autoriserte regnskapsførere.

2 Skatt og avgift For veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner (i dagligtale – «frivillige» organisasjoner)

3 Skatteplikt for organisasjoner • Skatteloven § 2-2: Alle selskaper, innretninger, foreninger og stiftelser har i utgangspunktet plikt til å svare formues- og inntektsskatt • Skatteloven § 2-32: Unntak for enkelte organisasjonen som ikke har erverv til formål - de kan være fritatt for skatteplikt • Veldedig/allmennyttig organisasjon Skattefritaket «videre» enn for øvrige skattefrie organisasjoner • Må vurderes: Arbeider organisasjonen for å ivareta allmenne samfunnsinteresser? Tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker?

4 Økonomisk virksomhet eller ikke? • Skatteplikt kan inntre dersom omsetning overstiger:  Kr. 140.000 pr. år for frivillige organisasjoner, hvis økonomisk virksomhet • OBS!!!  Skattepliktig for hele overskuddet - ikke bare det som overstiger beløpsgrensene  Ikke økonomisk virksomhet – ikke skattepliktig uansett

5 Flere enheter i en organisasjon • Skatteloven § 2-2 1. ledd bokstav h Gjelder organisasjon med selvstendig bestyrelse – eget skattesubjekt  Eget styre  Fører eget regnskap  Ikke krav til at underenheter har eget organisasjonsnummer • Et eksempel: Idrettslag med forskjellige aktiviteter er delt inn i ski, fotball m.v.  En beløpsgrense for hver av dem Unaturlig oppdeling for å unngå å oppnå beløpsgrensen kan medføre gjennomskjæring (f.eks. undergrupper fotball)

6 Eksempler på aktiviteter som kan være skattepliktige ( økonomisk virksomhet ) • Loppemarked • Bingovirksomhet • Utleie • Kiosk og kafedrift • Inntektsbringende reklamevirksomhet • Flytteoppdrag • Annen tjenesteyting mot vederlag Næringsbegrepet sammen med organisasjonens intensjoner vil være avgjørende for hvorvidt disse aktivitetene vil falle inn under skattefritaket. Momenter for vurdering: • Omfang • Bruk av betydelige driftsmidler • Varighet/hyppighet • Egnet til å gi overskudd

7 Skattefrie inntekter for frivillige organisasjoner • Medlemskontingenter • Startkontingenter • Treningsavgifter • Billettinntekter ved arrangementer • Offentlige bidrag • Rene gaver og tilskudd • Overgangssummer • Inntekt av medlemsmøter • Salg av supporterutstyr • (inntekt fra fjernsyn o.l. for overføring av arrangementer)

8 Kiosksalg/Kafedrift Omsetning fra kiosksalg og/eller kafedrift, skattefri dersom:  Kun åpen under organisasjonens arrangementer eller trening  Har omsetning som retter seg mot tilskuere og deltakere  Har begrenset utvalg av typisk kiosk og kafevarer  Betjenes av ulønnet personale

9 Sponsor og reklameinntekter • Sponsor og reklameinntekter vil som regel ikke være skattepliktig inntekt i en frivillig, skattefri organisasjon Unntak: • Gjenytelser fra organisasjonen til sponsorer som har karakter av mer omfattende og vedvarende salgsvirksomhet - skatteplikt kan inntre. Høyesterettsdom fra 1997  Salg av supporterutstyr i en fotballklubb – ikke skattepliktig inntekt

10 Fradrag for kostnader knyttet til skattepliktig aktivitet • Skattemessig fradragsrett for kostnader relatert til skattepliktig aktivitet • Felleskostnader (skattefri og skattepliktig aktivitet) kan fordeles:  Kostnader til lønn  Innkjøp av varer  Annonsekostnader  Transportkostnader  Avskrivning på driftsmidler • Underskudd kan framføres til fradrag i skattepliktig overskudd senere år

11 Skattepliktig formue • Har skattefrie organisasjoner skattepliktige inntekter?  Betales formuesskatt av de formuesobjekter som benyttes i den skattepliktige virksomheten

12 Organisasjonen som arbeidsgiver • Skattebetalingsloven § 4-1 (1) bokstav c – def. arbeidsgiver • En skattefri organisasjon har i utgangspunktet samme plikter som andre arbeidsgivere • Kan være arbeidsgiver uten å ha ansatte  Utbetaling av styrehonorar  Utgiftsgodtgjørelse til styremedlemmer, tillitsvalgte og aktive medlemmer • Behandles etter samme regler som utbetaling av lønn

13 Enhetsregisteret og arbeidstakerregisteret Er organisasjonen arbeidsgiver skal de sende melding til: • Enhetsregisteret  Samordnet registermelding for foreninger (BA 1030) • Arbeidstakerregisteret (NAV) – generell regel:  Dersom det forventes at arbeidsforholdet vil vare i minst 7 dager og utgjøre i gjennomsnitt minst 4 timer pr. uke  Aa-melding senest fredag i uken etter at et arbeidsforhold tar til, endres eller opphører

14

15 Arbeidsgiveransvaret • Unntak fra meldeplikten til Aa-registeret  Arbeidstakere, når arbeidsgiver er fritatt fra å betale arbeidsgiveravgift Forutsetninger (for frivillige organisasjoner): Samlede lønnskostnader er under kr. 450.000 pr. år Lønnsutbetalinger pr. ansatt er opp til kr. 45.000 pr. år

16 Arbeidsgiveravgift • Hovedregel:  Arbeidsgiveravgift av all lønn • Innrapportering på RF 1037 sammen med forskuddstrekk • Første forfall 15. mars for de to foregående månedene og deretter 2. hver måned • Arbeidsgiveravgift 14.1 % av lønnsinntekt før skattetrekk • Beløp under kr. 100 i en oppgjørsperiode skal ikke innbetales • Veldedige og allmennyttige organisasjoner kan velge forenklet innrapportering (se senere i presentasjonen)

17 Arbeidsgiveravgift - unntak fra den generelle plikten (frivillige organisasjoner) • Totale lønnsutbetalinger høyere enn kr. 450.000 i løpet av året  Alt arbeidsgiveravg.pl. • Utbetaling over kr. 45.000 til en eller flere ansatte i løpet av året  Etterberegne arb.g.avg. på tidligere utbetalte beløp • Hva tas med på terminoppgaven  Kun grunnlaget til de ansatte som overstiger beløpsgrensen. Lønn til ansatte under grensen skal ikke tas med, forutsatt samlede utbetalinger under kr. 450.000

18 Forskuddstrekk (skattetrekk) Generell regel • Skal trekkes i:  Lønn  Styrehonorar  Annen godtgjørelse for arbeid/oppdrag • Trekkes etter innlevert skattekort. • Ikke innlevert skattekort – trekkes 50 % • Minstegrense for trekk:  Lønn over kr. 4.000 pr. person pr. år  Samlede trekkpliktige ytelser til en person ikke overstiger kr. 1.000 i løpet av en oppgjørsperiode (f.eks. jan/febr.)

19 Oppbevaring og innbetaling av forskuddstrekk – generell regel • Forskuddstrekk skal ved hver utlønning settes uavkortet inn på særskilt bankkonto (evt. stille sikkerhet for beløpet) • Oppgjørsperiode 2. hver mnd. Første forfall er 15. mars og deretter hver annen måned • Innbetales til skatteoppkreveren (kemneren) i den kommunen hvor organisasjonen holder til • Terminoppgave (RF 1037) skal sendes inn og vise trekkbeløpene pr. kommune

20 Begrensning i lønnsoppgaveplikten frivillige organisasjoner • Organisasjoner som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å betale arbeidsgiveravgift kan ved lønnsutbetalinger benytte en forenklet oppgjørsblankett • Oppgjørsblankett RF 1062 • Ved hver utlønning må organisasjonen:  Beregne forskuddstrekk og uten opphold innbetale beløpet til skatteoppkreveren  Fylle ut forenklet oppgjørsblankett for hver enkelt arbeidstaker det utbetales lønn til  Papirblanketten er i 3 eks.

21

22 Organisasjonen velger forenklet oppgjørsordning • Organisasjonen slipper å:  overføre forskuddstrekket til særskilt bankkonto  sende inn terminoppgaver  sende lønns- og trekkoppgaver i Januar  føre særskilt regnskap over lønnsutbetalingene • Organisasjonen plikter å:  Gi arbeidstaker del 2 av blanketten, RF 1062 (evt. kopi dersom den sendes via Altinn)  Oppbevare del 3 av blanketten (evt. kopi) i 10 år

23 Arbeidsgiveravgift Hvis lønnsutbetalinger for en eller flere ansatte overstiger kr. 45.000 eller kr. 450.000 i samlede utbetalinger pr. år  Arbeidsgiveravgift må etterberegnes og innbetales  Sende inn terminoppgave for arbeidsgiveravgift og skattetrekk  Kun oppgi grunnlag for arbeidsgiveravgift og beregnet AGA  Sende inn årsoppgave for arbeidsgiveravgift ved årets slutt • OBS! Forskuddstrekket skal i slike tilfeller bare tas med på den forenklede oppgjørsblanketten. Ikke fylles inn i oppgavene som vedrører arbeidsgiveravgiften

24 Ikke forenklet oppgjørsordning • Organisasjonen må:  Sende inn terminoppgave for arbeidsgiveravgift og skattetrekk annen hver måned og innen den 15. betale skyldig beløp  Overføre skattetrekkmidler til særskilt bankkonto ved hver utlønning  Levere lønns og trekkoppgaver – frist 31.1. via Altinn (manuelle oppgaver 20.1) • Frivillige organisasjoner er fritatt for å levere lønns- og trekkoppgaver dersom:  Samlet lønn til en person ikke overstiger kr. 4.000  Trekkfri utgiftsgodtgjørelse når et medlem gjør en innsats eller opptreden for organisasjonen og beløpet ikke overstiger kr. 10.000 i løpet av inntektsåret

25 Unntatt fra lønns- og trekkoppgaver forts. • Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som ikke overstiger kr. 10.000 i løpet av inntektsåret til dekning av f.eks. reisekostnader, til en person som er lønnet i organisasjonen • Godtgjørelse etter statens reiseregulativ • Naturalytelse i form av:  Fri transport til og fra arrangementer  Fri kost og losji ved tjenestereiser  Fritt utstyr Betinget av at slikt ytes i organisasjonens interesse

26 Skatteplikt for utøvere og tillitsvalgte mv. Lønnsutbetalinger fra skattefrie organisasjoner herunder veldedige og allmennyttige organisasjoner

27 Minstegrense for skatt  Lønnsutbetalingen til en person ikke overstiger kr. 4.000  Trekkfrie utgiftsgodtgjørelse inntil kr. 10.000 til en person  Hvis utgiftsgodtgjørelsen overstiger kr. 10.000 må det før evt. innberetning vurderes om det foreligger et reelt overskudd til beskatning  Naturalytelser som nevnt foran • Er organisasjonen delt opp i selvstendige enheter (eget styre og regnskap) gjelder grensebeløpene hver enkelt enhet

28 Skattefri dekning av arbeidsreise (reise mellom hjem og f.eks. idrettsanlegg) • Dekning av arbeidsreise regnes ikke som skattepliktig inntekt når skatteyters øvrige lønn og godtgjørelse fra organisasjonen ikke overstiger kr. 45.000 • Refusjon av reisekostnader forutsetter at:  Skatteyters kostnader dokumenteres med kvittering eller andre orginalbilag • Bilgodtgjørelse utbetales etter statens satser • Reisekostnadene må legitimeres ved reiseregning utfylt av arbeidstaker

29 Reiseregningen må inneholde følgende opplysninger • Arbeidstakers navn, adresse og underskrift • Dato for avreise og hjemkomst for hver reise • Formålet med reisen • Reiserute ved evt. omkjøringer • Totalt kjørte km

30

31 Skatteplikt for mottaker • Amatører: Mottar fordeler fra skattefrie organisasjoner er skattepliktig for:  Dekning tapt arbeids- fortjeneste  Fri bil/bolig  Feriereiser  Klær til privat bruk  Overskudd på nattillegg  Honorar/godtgjørelse for opptreden, konsert o.l. • Profesjonelle utøvere:  Skattepliktig for alle fordeler. Det gjelder kontanter, premier, overgangssummer mv. • Idrettsstipend :  Tilknyttede kostnader er fradragsberettiget og kun overskuddet skattepliktig

32 Skatteplikt for mottaker forts. • Trenere, tillitsvalgte og andre:  Godtgjørelse er skattepliktig lønn, unntak - minstegrense for skatt!  Utstyrsgodtgjørelse skattefritt med kr. 220 pr. oppdrag, totalt kr. 2.200 pr. år.  Dekning av tapt arbeids- fortjeneste anses som lønn

33 Organisasjonens ansvar • Selvangivelse  Leveres av de som har skattepliktig inntekt og formue • Arbeidsgiveransvar  Ansvar reguleres gjennom skattebetalingsloven, ligningsloven og folketrygdloven • Økonomisk ansvar  Foreta forskuddstrekk i alle trekkpliktige ytelser  Innbetale forskuddstrekk til skatteoppkreveren  Beregne evt. arbeidsgiveravgift og innbetale denne til skatteoppkreveren innen forfall Manglende aktsomhet og forsømmelse av regelverket kan medføre personlig økonomisk ansvar!


Laste ned ppt "- Kort om oss: • Øst-Revisjon ANS er et kontorfellesskap som ble etablert i 1985 og som består av 5 revisjonsfirmaer, totalt 13 ansatte. Vi har kontor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google