Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åndsutrustning og nådegaver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åndsutrustning og nådegaver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Åndsutrustning og nådegaver

2 1) Innledning Disposisjon for undervisningen: 1) Generell undervisning
2) 16 konkrete nådegaver 3) ”Størst av alt er kjærligheten”

3 2) De mest sentrale skriftavsnitt
1. Korinterbrev 12 – 14 Efeserbrevet 4, 7 – 16 1. Peters brev 4, 10 – 11 Romerbrevet 12, 3 – 8

4 1. Kor 12, 1-11 Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme avguder. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! – Og ingen kan si: Jesus er Herre! – uten i Den Hellige Ånd. Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. For til én blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd, en annen får tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd. En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil.

5 1. Kor 12,28 Og Gud satte i menigheten først noen til
apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger.

6 2-a) HVA er en nådegave? Noe annet og mer enn en naturgave/tallent
Noe eksklusivt Noe ”overnaturlig” Noe ”himmelsk og guddommelig” En gudegave (Guds gave) til alle kristne

7 2-b) NÅR får du en nådegave?
er en del av selve frelsen du får nådegavene SAMTIDIG som du blir en kristen …” da dere kom til troen…” Ef 1, 13-14 å bli en kristen er å bli ”født på nytt” Joh 3,3-5 og Titus 3,5 Nådegavene er en del av ”fødselsgavene” i Guds rike

8 2-c) HVEM har en nådegave
ALLE kristne …”fra den yngste til den eldste” Den som har fått sin synd tilgitt har også fått en nådegave fra Jesus

9 2-c) HVEM har en nådegave
Nåde = gratis ”en gratis gave, gitt av nåde fra Nådens Gud til nådens barn for å tjene nådens evangelium” Nåde i Bibelen er alltid budskapet om syndenes forlatelse ved troen på Jesus

10 2-d) Hvor mange nådegaver?
Ef 4:7 Men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med 1.Pet 4:10 Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.

11 2-d) Hvor mange nådegaver?
1Kor 12:11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil.

12 2-d) Hvor mange nådegaver?
Mitt liv, min tjeneste og mine nådegaver var planlagt i evigheten av Gud selv Ef 1:4: For i ham har han utvalgt oss Før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, Ef 2:10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

13 2-d) Hvor mange nådegaver?
Akkurat så mange som Gud ser du trenger… En spesialsydd og fargerik åndsutrustning som passer til deg og ditt liv

14 2-e) Hvilke nådegaver har jeg?
Samtale med andre kristne vil ofte gi oss en pekepinn Nådegavene går vanligvis ikke helt på tvers av alt annet (men kan gjøre det) Veiledning og forbønn for å se sine egne gaver Eksempel på at egen og andres oppfattning av min tjeneste ikke alltid stemmer overens

15 2-e) HVILKE nådegaver …? ”Vi skal søke / jage med iver etter nådegavene” 1. Kor 14,1 ”Fokus på hva som er Guds vilje for meg” ”Her er jeg, send meg” (Jesaja 6,8) Rafaels ”Jesaja”

16 2-f) Hvorfor nådegaver….?
For å overleve og bli bevart som en kristen

17 2-f) Hvorfor nådegaver…?
2) Fordi du har en oppgave å utføre for Jesus En nådegave er den oppgave jeg står i når jeg er utrustet av Gud til den oppgaven

18 2-f) Hvorfor nådegaver …?
Fordi du er en del av det kristne fellesskapet, globalt og lokalt = ”døpt av Ånden” ”.. Etter som enhver har fått en nådegave så tjen hverandre med den …” 1. Pet 4,10 ”oppbygg hverandre på deres høyhellige tro” Judas v 20

19 2-g) ImF og nådegavene ImF er en nådegavebevegelse Den enkeltes nådegaver og åndelige utrustning er avgjørende for kall og tjeneste

20 2-h) Noen nyttige tips Hvilken ”bagasje” har jeg med meg og hvor har jeg fått den fra? Hva står det i HELE Bibelen om denne nådegaven? Forholdet mellom kirkehistorie og teologi i Bibelen Hvordan har kristne før meg forstått og tenkt om denne nådegave?

21 3) Konkrete nådegaver i NT
Kunnskaps nådegaver (innsikt) Apostel, hyrde, lærer, styre, visdomstale, kunnskapstale, prøve ånder Tale nådegaver (formidling) profet, tungetale, tydning av tunger, evangelist Handlingsgaver (praktisk) Omsorg/diakoni, tro, hjelpe, helbredelse, tegn/under/mektige gjerninger, kjærlighet

22 3-a) Først APOSTEL den første og den viktigste av alle nådegaver
…”først noen til apostler..” 1. Kor 12, 28 Kom først i tid / skal stå først i i alt trosliv Kun 12 personer Hovedsak – skrive – ga oss NT (Guds ord)

23 3-b) … hyrde… Verne og vokte (Joh 10,11 og 21,16)
Lede (Hebr. 13, 7 og 17) Fø (Joh 21,17) Omsorg (Matt 18,12 f.f.) Forbilde for Guds folk (1. Tim 4,12) Strenge krav (1. Tim 3,2 og Titus 1,7) Kan være en tung nådegave å bære

24 3-c) … lærer… Særlig innsikt i de store linjer i Guds ord
evne til å forklare Bibelen for andre slik at det blir en sammenheng/lære Skal du ha nytte av denne nådegaven må du nødvendigvis høre forkynnelse/undervisning

25 3-d) … styre… Planlegging Evaluering Nytenkning
”Kjøpe den rette tid” / slå til i riktig øyeblikk Kreativ Oversikt

26 3-e) Visdoms tale Ikke å se det usynlige eller spå om fremtiden
Gave til å formidle Guds visdom på en enkel måte slik at mennesker forstår den Guds visdom = korsets dårskap I hele Bibelen er visdom forbundet med Guds frelse Å formidle korsets mysterium til det ”moderne” mennesket

27 3-e) Visdoms tale 1Kor 1:19-24 For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.

28 3-e) Visdoms tale 1Kor 2:6-10 Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.

29 3-e) Visdoms tale Kan under forfølgelse være en nådegave Gud gir ”der og da” (ikke permanent) når en kristen må forsvare seg for sin tros skyld i en rettssal Skal ikke forsvare seg selv men vitne om Guds frelse = Guds visdom = korset Lukas 21, 12-19

30 3-e) Visdoms tale Mange sanger er skrevet som et resultat av denne
nådegaven og forklarer korsets budskap (= Guds visdom) for oss Amazing grace Naglet til et kors på jorden På grunn av Jesu blod Ren og rettferdig, himmelen verdig

31 3-e) Visdoms tale Sangboka nr. 235
Nådefulle Gud, synd du sletter ut, Jesus tok all synd som sin og derfor også min”

32 3-f) Kunnskaps tale Normalt ikke ”spådom”/se det usynlige/spesielle budskap Kunnskap = Guds ledelse med sine barn Er en nådegave som ”løfter oss over labyrinten” og gir oversikt Gaven til å formidle Guds omsorg på en troverdig måte (ikke overflatisk sjelesorg)

33 3-f) Kunnskaps tale Både visdomstale og kunnskapstalen er dessverre mye misbrukt i ”trosmenigheter” Brukes av ledere til å se ting som er usynlig for andre (og blir derfor ofte misbrukt til å skaffe seg makt) ”Det er en på 4. rad som har kreft i venstre lunge…”

34 3-f) Kunnskaps tale Mange sanger er skrevet av personer med nådegaven til å tale kunnskap. De formidler Guds omsorg og allmakt og er tilhjelp for mange i vanskelige situasjoner: Ingen er så trygg i fare Det er vel med min sjel Stor er din trofasthet Lær meg å kjenne dine veie Jeg er trygg hos deg

35 3-f) Kunnskaps tale ”Lær meg å kjenne dine veier og gå dem trøstig skritt for skritt” ”Lær meg å tenke dine tanker å øves i å tenke dem” ”Men lær meg fremfor alt å kjenne, din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne når lykkens sol for meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte, den leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tapte, den gir oss mere enn den tok”

36 3-g) Prøve ånder En gave som gjør noen i stand til å avsløre Djevelens løgn uansett hvilken form og farge løgne har ( både når han opptrer som en ”lysets engel” og som en ”brølende løve”) Går noen ganger på levesett o.s.v. men veldig ofte på læren En tøff og vanskelig nådegave å bære som ofte fører til kritikk av ”bæreren” ”Satan kan imitere åndens gaver. Jo større velsignelsen er, jo større er muligheten for villfarelse. Derfor har Gud ordnet med et kontrollorgan ved å utruste noen til å prøve ånder” Sigvart Riiser

37 3-h) Profetisk tale Ved siden av ”kjærligheten” og ”apostlene” den største og viktigste av alle nådegavene En nådegave Gud vil at ALLE kristne skal ha og skal bruke 1Kor 14:1 ”Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk!”

38 3-h) Profetisk tale Er ikke å spå om fremtiden slik profetene i GT gjorde Profetene i GT var ”åpenbaringsfrembærere” som ga oss Guds ord på linje med apostlene i NT Ef. 2,20 ”Profetisk tale i bibelsk forstand gjelder ikke først og fremst spådom eller forutsigelser av begivenheter, snarere tvert imot. Det gjelder først og fremst forkynnelse av Guds ord i en aktuell situasjon, under Den Hellige Ånds myndighet” (Paul Langagergaard)

39 3-h) Profetisk tale 99 % av all profetisk tale er når kristne bruker sine ord til å si noe om Jesus Samtale, forkynnelse, vitnesbyrd, sang o.s.v. ”Profetisk tale er aktualisert forkynnelse av Guds levende Ord inn i en omskiftelig tid, under Åndens myndighet. Talen skal virke til oppbyggelse, formaning og trøst for menigheten” P. Langagergaard

40 3-h) Profetisk tale ”Du talar om ver, du talar om vind, du talar om roser på ungdommens kinn, kvi talar du ikkje om Jesus?” ”Jeg er ingen taler, men jeg kan da snakke” Ikke flott talekunst og store ord, men profetisk glød er det vi trenger

41 3-h) Profetisk tale – direkte budskap
Utgjør en veldig liten del av profettjenesten Direkte budskap fra Herren, ofte om ting som skal skje i fremtiden Noen ganger i 1. person på Guds vegne Ofte løfter om store ting Gud skal gjøre (vekkelser m.m.) Sjelden dom/formaning Alltid underlagt Apostelgaven (= skal prøves på Guds ord) Grunn til STOR skepsis når noen taler i 1. person på Guds vegne Slike budskap har ingen konkrete løfter (?) Slike budskap er mindre viktig enn forkynnelse/vitnesbyrd (!) Forekommer bare 2 ganger i NT (Ap.gj.11 og 22 – Agabus)

42 3-i) Evangelister ”Frontsoldaten i Guds rike”
Utålmodig på vegne av Gud Gudgitt frimodighet Alltid på utkikk etter nye muligheter for evangeliet Kreativ og begeistret

43 3-i) Evangelister I følge undersøkelser er det i Vest-Europa bare 0,5 % av de ”aktive” kristne som er med i direkte sjelevinnerarbeid => 1 av 200 Kanskje ikke rart at kristendommen er på retur i Europa?

44 3-j) Tungetale Er svært mye omtalt i 1. Korinterbrev pga misbruk i menigheten Er en ”liten” nådegave dogmatisk vurdert Er en nådegave som har fått uforholdsmessig mye oppmerksomhet Er en nådegave gitt av Gud som vi skal verdsette høyt

45 3-j) Tungetale Frimenigheter og pinsemenigheter: Bedehus og kirke
Tegnet på at du hadde fått DHÅ (var blitt åndsdøpt) Krav om at alle skulle tale i tunger Ofte mange som taler samtidig Bedehus og kirke Lite fokus på tungetale Sett på som unødvendig Sjelden praktisert

46 3-j) Tungetale Ikke bare et kristent fenomen
Finnes både i deler av islam og i spiritismen Andres misbruk må ikke hindre vår bruk etter Guds vilje

47 3-j) Tungetale Det finnes også en del eksempler på innøvd og menneskelært tungetale Noen har til og med holdt kurs for å lære folk å tale i tunger

48 3-j) Tungetale 1) Privat tungetale
Du taler til deg selv når du er alene Tydning ikke nødvendig Til egen oppbyggelse Paulus praktiserte trolig dette Trenger ikke kombineres med offentlig tungetale 1. Kor 14, 18 – 19 og v. 28

49 3-j) Tungetale 2) Et annet (jordisk) språk
Noen taler et språk som de egentlig ikke kan – eller alle forstår det som blir sagt selv om man ikke har samme språk Ap.gj. 2 (pinsedag)

50 3-j) Tungetale ”Vanlig tungetale” er å bringe frem et budskap fra himmelen på et fremmed språk NB: Ikke et annet jordisk språk – et himmelsk språk

51 3-j) Tungetale Klare regler i Bibelen for tungetale i forsamlingen:
En og en i gangen Alt skal tydes Brytes disse reglene er ikke tungetalen etter Guds vilje eller til gavn for mennesker – det er bare kaos

52 3-j) Tydning av tunger Er en egen nådegave
Noen kan BÅDE tale i tunger og tyde Andre kan bare tale i tunger men ikke tyde Noen kan ikke tale i tunger men kan tyde

53 3-k) Omsorg, diakoni, hjelpe
Praktisk kristendom i vanlig hverdagsliv er en nådegave Diakoner har alltid hatt egen tjeneste i Guds rike Å hjelpe andre er en nådegave alle kristne bør ha – men ikke alle vil ha…. ”vi skal være Kristus mot vår neste” (Luther) En nådegave er den oppgave jeg står i når jeg er utrustet av Gud til oppgaven”

54 3-l) Troens nådegave Ikke den ”frelsende” tro
Tro til å gripe det usynlige Tro til å holde fast på Guds løfter ”Den trassige tro” som stoler på Guds ord selv om alt annet tilsier noe annet

55 3-m) Helbredelse Gud har gitt oss 4 kanaler i møte med sykdom:
Lege/helsevesen ”Vanlig” bønn Salving og bønn etter Jakob 5 Helbredelsens nådegave

56 3-m) Helbredelse Noen har en egen ”gudegave” til å helbrede sykdom
Krever stor visdom og innsikt i Guds ord og forståelse for Bibelens lære om sykdom Kan lett misbrukes Må stå i nær forbindelse med frelsen

57 3-n) Tegn, under og kraftig gjerninger
Gud gir noen ganger sine barn tro til å utføre overnaturlige ting som en del av hans vilje Tro til å flytte fjell (bokstavelig talt) Ofte knyttet til nådegave til å ”TRO”

58 3-m) Tegn, under og kraftige gjerninger
det som blir gjort og som folk kan se (for eksempel Jesus som mettet 5000 av 5 brød/2 fisker) Tegn = det som underet forkynner/vitner om, at Jesus er livets brød som kan dekke alle menneskers behov for tid og evighet

59 3-m) Tegn, under og kraftige gjerninger
Joh 20:29 Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror  dette er hovedregelen

60 3-m) Tegn, under og kraftige gjerninger
Luk 16:31: Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.

61 3-m) Tegn, under og kraftige gjerninger
Mark 16:17-18 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Er dette noe som alltid skal skje blant de som tror? Er dette noe som skal forekomme blant de som tror men i ulik ”mengde”?

62 3-m) Tegn, under og kraftige gjerninger
Tegn, under og helbredelser er ingen garanti for at du har med Gud og gjøre. Også Satan kan gjøre (og gjør) STORE under og helbredelser for å lede mennesker vill 2M 7:10-12 Så gikk Moses og Aron inn til Farao og gjorde som Herren hadde sagt. Aron kastet sin stav ned foran Farao og hans tjenere, og den ble til en slange. Da sendte Farao bud på sine vismenn og trollmenn, og de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. De kastet hver sin stav, og de ble til slanger. Men Arons stav slukte deres staver.

63 4) Størst er kjærligheten
Kjærlighetens nådegave skildres i et helt eget avsnitt i Bibelen 1. Kor. 13 Den største av alle nådegaver Inneholder tusenvis av andre åndelige gaver

64 4) Størst er kjærligheten
Ikke kjærlighet mellom mann/kvinne ”.. når kjærligheten til andre springer frem fra kjærligheten til Jesus” ”..når jeg kan møte andre slik Jesus møter meg..”

65 4) Størst er kjærligheten
Det er forskjell på gode gjerninger og kjærlighetens nådegave selv om det ytre kan være likt Gud handler gjennom kjærlighetens nådegave

66 4) Størst er kjærligheten
”Vær god mot din bror, den einaste gongen du ferdast på jord. Du får nokre timar, du får nokre år. Men så er du borte, så fort tida går…. så vær god mot din bror”

67 Helt til slutt… Fokus på nådegaver er fokus på Jesu kors og syndenes forlatelse Fokus på nådegaver er fokus på forsamlingen Fokus på nådegaver er fokus på Guds ord


Laste ned ppt "Åndsutrustning og nådegaver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google