Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inge Andersen, 25.10.2013 Idrettens verdiplattform – en nødvendighet for å forstå vår egen organisasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inge Andersen, 25.10.2013 Idrettens verdiplattform – en nødvendighet for å forstå vår egen organisasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inge Andersen, 25.10.2013 Idrettens verdiplattform – en nødvendighet for å forstå vår egen organisasjon

2 Side 2 Norges største frivillige organisasjon – en folkebevegelse 366 idrettsråd Særkretser 54 særforbund 19 idrettskretser Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag

3 Side 3 Den norske idrettsmodellen

4 Sentrale verdidokumenter • § 1-2 – NIFs formål • Barneidrettsbestemmelsene • Idrettens barnerettigheter • Retningslinjer for ungdomsidrett • Retningslinjer mot seksuell trakassering • Idrettens vedtatte holdning til alkohol • Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus • Retningslinjer for etisk handel • Idrettens miljøstrategi • Medlem i Initiativ for Etisk Handel • Innføring av politiattest • Idrettsglede for alle – Idrettspolitisk Dokument for perioden 2011- 2015

5 Internasjonale og nasjonale utfordringer for idrettens legitimitet • Handlingsplan mot kampfiksing • Plan mot bekjempelse av doping (under utarbeidelse) • Lov om kriminalisering av doping • Idrettens og holdninger til alkohol • Arbeid mot seksuell trakassering • Likeverd

6 Idrettspolitisk dokument 2011 – 2015 Nulltoleranse 2.4. Inkludering (IPD 2011-2015) Mål: Deltakelsen fra underrepresenterte grupper skal økes, slik at deltakelsen på en god måte gjenspeiler mangfoldet i samfunnet, ved at • alle er velkomne og skal føle seg trygge i idrettslagene. • forhold som begrenser enkelte gruppers deltakelse, fjernes. • nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming håndheves.

7 IOC om seksuell orientering • IOC til FN i mars 2013 (Anita DeFrantz): – “the practice of sport is a human right that cannot be denied on the basis of gender, race or sexual orientation” 7

8 8 Med idretten mot homohets - et prosjekt for økt mangfold og likeverd Tema: •Levekår, livskvalitet og openhet for homofile, lesbiske, bifile og transpersonar Arena: • Organisert idrett.

9 Hvor skal grensene settes? 7. desember 2012 skrev Lotteri- og stiftelsestilsynet følgende til NIF: • Etter pengespillovens § 2 første ledd er det ikke tillatt uten hjemmel i lov å formidle pengespill i forbindelse med idrettskonkurranser og andre konkurranser. • Etter Lotterilovens § 11 er det forbudt å markedsføre lotterier som ikke har tillatelse i Norge. I tillegg følger det av pengespilloven § 2 tredje ledd at det er forbudt å innta i aviser og tidsskrifter, utlegge for offentligheten eller på annen måte spre bekjentgjørelser om utenlandske tallspill og pengespill i forbindelse med idrettskonkurranser og andre konkurranser. • Norske myndigheter har ikke gitt utenlandske spillselskaper tillatelse til å avholde lotteri eller pengespill i Norge. Markedsføring av disse vil derfor etter norsk rett rammes av lotteriloven § 11 og pengespilloven § 2 tredje ledd.

10 Formålsparagrafen i pengespilloven: • «Loven skal sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill, samtidig som det legges til rette for at overskuddet fra spillene kan gå til formål som nevnt i § 10.»

11 Lotteriloven § 1, bokstav a (formålsbestemmelsen): • «Formålet med loven er å sikre at lotterier avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative sosiale konsekvenser av lotterier, samtidig som det legges til rette for at lotterier kan være en god inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid.» § 11: (Bestemmelsen som forbyr markedsføring av utenlandske spill) • «Med unntak for lotterier som nevnt i § 7, er det forbudt å drive markedsføring eller formidling av lotterier som ikke er gitt tillatelse etter § 6 annet ledd.»

12 Side 12 • Norsk idrett stod samlet bak utfasingen av det gamle spillautomatregimet fra 2002. Ansvarlig spillpolitikk

13 Endring av tippenøkkelen • 45,5 % i 2012 • 47,9 % i 2013 • 56 % i 2014 • 64 % i 2015 • Tilfører norsk idrett over 600 millioner kroner, gitt dagens overskudd i Norsk Tipping

14 Side 14 Spillemidler til norsk idrett Historisk tildeling samt forventet utvikling

15 Side 15 26-årsgrensen opphevet

16 Side 16 Utvikling mva kompensasjon for varer og tjenester 1,2 mrd

17 Side 17

18 Side 18 • Fra Idrettsstyremøte 27.08.2013: Vedtak: 1. NIFs tjenester, ressurser eller tilskuddsordninger skal ikke være tilgjengelige for norske idrettsutøvere som har samarbeid med eller mottar økonomiske bidrag fra utenlandske spillselskaper. 2. Olympiatoppens faglige og økonomiske støtte til særforbundene skal bygge på ”landslagsmodellen”. Toppidrettsutøvere og trenere/ledere som velger å inngå avtaler med utenlandske spillselskaper skal ikke ha tilgang til NIFs tjenester eller ressurser på noe regionalt eller sentralt nivå i organisasjonen. Forsvar av enerettsmodellen

19 Side 19 • Forts.: 3. Når NIF, i egenskap av Norges olympiske og paralympiske komité, skal ta ut representanter til mesterskap i regi av IOC eller IPC, vil utøvere, trenere og ledere som velger å inngå avtaler eller har løpende avtaler med utenlandske spillselskaper, ikke bli tatt ut. Dette prinsipp vil også være gjeldende for trenere og ledere. Generalsekretæren bes utarbeide retningslinjer til hvordan dette kan tas inn i uttakskriteriene, herunder utrede nødvendige presiseringer for praktiseringen. 4. Generalsekretæren bes kontinuerlig følge opp vedtakene ovenfor, herunder følge opp eventuelle organisasjonsmessige tilpasninger eller avtalemessige konstruksjoner, slik at forsøk på omgåelser av intensjonene i ovenstående vedtak forhindres. Forsvar av enerettsmodellen

20 Side 20 • Fra Idrettsstyremøte 23.09.2013: Idrettsstyret vil ikke tildele økonomiske midler til idrettslag og andre organisasjonsledd i medlemsorganisasjonen som mottar midler fra utenlandske spillselskaper, som er ulovlig i Norge. Forsvar av enerettsmodellen

21 Side 21 1.Norge: 107 – 106 – 90 = 303 medaljer 2.USA: 87 – 95 – 71 = 253 medaljer 3.Sovjet: 78 – 57 - 59 = 194 medaljer 4.Tyskland: 70 – 72 – 48 = 190 medaljer 5.Østerrike: 55 – 70 – 76= 201 medaljer Medaljestatistikk vinter-OL, 1924 - 2010

22 Status toppidrett 1.USA (313 millioner) 2.Kina (1.347 millioner) 3.Tyskland (81 millioner) 4.Russland (143 millioner) 5.Canada (34 millioner) 6.Frankrike (65 millioner) 7.Storbritannia (62 millioner) 8.Norge (5 millioner) 9.Australia (22 millioner) 10.Sør Korea (48 millioner) Norge kåret til åttende beste idrettsnasjon av det anerkjente tyske magasinet Sports Bild basert på prestasjoner siden januar 2010

23 Side 23 Hvor kommer de fra?


Laste ned ppt "Inge Andersen, 25.10.2013 Idrettens verdiplattform – en nødvendighet for å forstå vår egen organisasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google