Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Behovet for varig tilrettelagt arbeid AFI-rapport 14/2012 Øystein Haram, Arbeidsdepartementet ASVL høstkonferanse 24. okt 2012 Hotel Bristol i Oslo

2 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Disposisjon • Bakgrunn • Utvikling og situasjon nå • AFI-rapport 14/2012 – Oppdrag, datainnsamling, metode – Dagens situasjon (fordeling, målgrupper, veien inn, føringer ansvarsreformen, ventetider, gjennomstrømning – Behov for VTA (skjermet og ordinær v) – Konklusjoner og modell for behov

3 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Bakgrunn • Ansvarsreformen 20 år – hvordan gikk det? • Oppfølging Brofoss-utvalget • Forsøk med TULT • Jobbstrategi for funksjonshemmede • Uførereformen – ny og forsterket arbeidslinje • En rekke evalueringer av VTA for å vurdere tiltaket • Stortingets bestilling

4 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Nærmere om VTA • Fafo-rapport 2008:42 – Generelt sett fornøyde brukere – Noenlunde bra økonomi i bedriftene – Økt satsing på kvalitetssikring - EQUASS – Ønske om mer kvalifisert personell – Lavere utdanning i VTA i skjermet virksomhet enn i ordinær virksomhet – Overgrepsproblematikk – behov for politiattest?

5 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Behov for å tenke nytt i inkluderingsarbeidet for arbeid • Økonomisk oppgang ikke tilstrekkelig for å skaffe nok jobber til personer med redusert arbeidsevne (erfaringen fra perioden 2000- 20008) • Tross store ressurser til arbeidsmarkedstiltak ligger vi midt på treet internasjonalt i sysselsetting av funksjonshemmede

6 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tiltak i Norge i forhold til andre nordiske land • Norge satser på formidling, opptrening og opplæring og mindre på sysselsettingstiltak enn de andre nordiske landene • Danmark med fleksjobb (ca. 54 000 nå i 2012) og Sverige med tilsvarende høyt nivå på sysselsettingstiltak (90-100 000) har høyere nivå for sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne • Tross tiltak for å øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne, viser nivået seg å være stabilt i Norge (AKU - målt siden 2002)

7 Arbeidsdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format.

8 Arbeidsdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format.

9 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Oppdrag til AFI • Innst. 15 S (2010-2011) – Arbeids- og sosialkomiteen uttrykker ønske om: – ”mer sikker kunnskap om det reelle behovet for VTA-plasser • AFI gitt i oppdrag av AD å: – Kartlegge og utarbeide anslag for et mer treffsikkert og kunnskapsbasert behov for VTA i ordinære og skjermede virksomheter – Skaffe en oversikt over hvem som benytter VTA-plasser i dag, hvem som kan være aktuelle for slike plasser i nær fremtid, og hvordan dekningen på landsbasis i dag er i overensstemmelse med fremtidige behov

10 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Vanskelig å kartlegge behov blant populasjonen på vel 311 000 uføre • Intet marked og reelt et spørsmål om politisk prioritering av arbeidstilbud til en gruppe som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet • Ulike insentiver for involverte parter og usikkerhet til rolle og funksjon for VTA, bl.a. – Krav til type produksjon og lønnsomhet – Mer rettet mot ordinært arbeidsliv – Utvikling av velferdsteknologi og nye muligheter – Hvem skal prioriteres i tiltaket

11 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Datainnsamling AFIs undersøkelse • Spørreundersøkelser blant tiltaksarrangører i skjermet sektor, NAV-kontor og kommuner (questback) • Telefonintervju med informanter på NAVs fylkesnivå • Registerdataundersøkelse som prøver å kartlegge omfanget av personer med uførepensjon uten VTA med noen viktige kjennetegn for de som allerede har VTA- plasser • Dokumentstudier

12 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Datainnsamling fortsatt 2 • Telefonintervju med NAV fylke (15 fylker) – Hvordan foregår innhenting av informasjon og opplysninger i dag om behov – Hva er styrker og svakheter ved dagens form for behovsvurdering – Fokus på utviklingsmuligheter • Også intervjuer med nøkkelinformanter innenfor kommuner og tiltaksarrangører • Svært bra intervjuer – meget nyttig for utforming av spørreundersøkelsen

13 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Spørreundersøkelsen (Questback) • Undersøke hvordan systemet med VTA fungerer i dag og hva en ser for seg av systemløsninger for fremtida • Vurdere behov i fremtida for VTA • Anslå omfang som ville bli berørt av krav om politiattest for deltakere i VTA • En del tekniske problemer • Svarprosenter: kommuner 42 og av disse kjente 58 % VTA godt. NAV-kontor 45 % og tiltaksarrangører 63 %

14 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Registerundersøkelsen • Forløpsdatabasen FD-Trygd i Statistisk sentralbyrå • To populasjoner: 1)alle personer i alder 15-67 år som var registrert som arbeidssøkere eller mottok annen service fra NAV fra 1.05.2001 til des. 2010. 2) Alle personer i alderen 15-67 år som var registrert som uførepensjonister i perioden 1.01.2001 til ut 2010. • Bakgrunnsinformasjonen dekker en rekke temaområder som demografiske variable, trygder, diagnoser, sysselsetting, utdanning, arbeidssøkerstatuser

15 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. VTAs rolle for økt yrkesdeltakelse • Behov for VTA handler mye om hva man ønsker med VTA framover. • Ulike syn på VTAs rolle mellom NAV, kommunene, pårørende/brukere og tiltaksarrangører • Internasjonalt sterkt fokus på integrering av funksjonshemmede og utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv gjennom supported employment, jf. AB-tiltaket hos oss. • Økte krav til arbeidsevne presser ut de med størst bistandsbehov fra tiltak

16 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tiltak i Sverige og Danmark • Den nye pensjons- og fleksjob-reformen i Danmark og den svenske SOU 2012:31 Sänkte trösklar – högt i tak, tyder på at man i våre naboland er opptatt av å styrke tilbudene for de med sterkt nedsatt arbeidsevne og med omfattende bistandsbehov. • Skal vi legge til grunn en liknende politikkendring i Norge også for de med sterkt nedsatt arbeidsevne og med omfattende bistandsbehov, betyr det mye for behovsvurdering av plasser og hva slags plasser (VTA og supported employment)

17 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Behov for VTA • Utfordring og vanskelig: – Målgruppe i VTA i fremtiden? – Virkning av ny uførepensjon? – Utvikling av VTA i ordinært arbeidsliv? – Modernisering av VTA ? – Økonomisk utvikling og rammer – Politiske føringer

18 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dagens situasjon AFIs undersøkelse • Ujevn fordeling mellom fylker – Mest i Hordaland, Rogaland, Oslo-regionen og delvis i Nordland • Overvekt kvinner – 60 % • Få med innvandringsbakgrunn • Over halvparten i aldersgruppen 35 – 54 år – Gjennomsnittsalder ca 42 i skjermet og 37 år i VTA i ordinær virksomhet • Utdanning – de fleste liten eller lav utdanning - 88 % ungdomsskole eller lavere • Få gifte (7-9%) og få barn (92% ingen barn <18 år)

19 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dagens situasjon fortsatt II • Diagnoser: – Flest med ”utviklingshemming” (37%) og ”andre psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser” (25%) i 2007 – For VTA i ordinær relativt flere med ”andre psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser” • Bistandsbehov: – Deltakere i VTA i ord. virks. har mer jobberfaring enn de i skjermet virksomhet – Deltakerne har et stort bistands- og hjelpebehov – gjelder både VTA i sk og ov.

20 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dagens situasjon fortsatt III • Endring i målgruppen: i minkende grad et tiltak for personer med utviklingshemming og mer for psykiske lidelser – Endring i målgruppen med inntak av ”bråkmakere” ses av en del som et problem – ødelegger arbeidsmiljøet • Veien inn til en plass i VTA – Via statlig del av NAV vanligst, men også mange via kommune, pårørende og selv – Kobling videreg.s. og skj.s. viktig og via kommunen dag og lavterskeltillbud

21 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dagens situasjon fortsatt IV • Kommunens rolle: – Medfinansiering fra 25 til vel 50 % av statlig tilskudd. Litt dragkamp om ressurser mellom kommune og stat – Mange roller som eiere, partnere i NAV og som ansvarlig for brukere på dagsenter ol. – Har mange dagsenter- og aktivitetstilbud. En god del med tilrettelagte plasser med fokus på produksjon og arbeid – antakelig flere tusen plasser

22 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dagens situasjon fortsatt V • Føringer fra Ansvarsreformen – uklart ansvar for de svakeste – stat / kommune • Ventetid og ventelister: – 26% av NAV-kontorene avslo søknad på plass i 2010-11, men mindre for VTA i O – 56 % av NAV-kontorene og 52 % av tiltaksarrangørene oppgir lang ventetid for plass i VTA i skjermet virks. – Minst ventetid i spredtbygde strøk og vesentlig mer i tettbygde strøk – Venteliste føres av 32% NAV-k, 36% kommune og 65% av tiltaksarrangørene

23 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dagens situasjon fortsatt VI • Gjennomstrømning: – Lav gjennomstrømning – Av de som slutter i VTA skj. går 6 % til ordinært arbeid, 16-17% til annen aktivitet eller tiltak i NAV eller kommune. 28-32 % går til en situasjon uten aktivitet eller tiltak. – NAV har ikke kapasitet til å følge deltakerne som slutter, ut i ordinært arbeidsliv

24 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dagens situasjon fortsatt VII • ”Ikke nok arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv” – 76 til 84 % er enig i denne påstanden • I praksis ingen mulighet for overgang til ordinært arbeid – vel halvparten av NAV-kont og kommunene er enige i påstanden, mens vel 60 % av tiltaksarrangørene er uenige, dvs. at tiltaksarrangørene har større tro på mulig utplassering i ordinært arbeid. • Nesten alle tiltaksarrangørene mener de har god kompetanse til å hjelpe med overgang til ordinært arbeid, mens bare hver tredje kommune og NAV-kontor mener å ha slik kompetanse

25 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Behov for VTA • NAV-kontorene mener: – Dagens plasser dekker behovet – 35 % – Dagens plasser dekker ikke behov – 53% • Kommunene mener: – Dagens plasser dekker behovet – 22% – Dagens plasser dekker ikke behov – 55 % • Det udekkede behovet ser ut til å variere både ift. befolkningstetthet og landsdel

26 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Udekket behov for VTA i skjermet s • NAV-kontorenes anslag: – 18 % av dagens antall, dvs. ca. 1400 • Tiltaksarrangørenes anslag: – 23 % av dagens antall, dvs. ca. 1800 • Kommunenes anslag: – 49 % eller ca. 3900 • Men alternative tilbud i kommunene er ca. 17% av dagens antall og det kan være et alternativ som påvirker behovsanslaget

27 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Behov for VTA i skj.v. blant utvikingshemmede • Blant kommuner med god kunnskap om VTA og sine utviklingshemmede – anslår at det er 0,3 promille av befolkningen som er utviklingshemmede og trenger en plass i VTA, men ikke har det i dag. Det gir et anslag på merbehov på 1515 plasser for personer med utviklingshemming på landsbais

28 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Målgruppe – personer med utviklingshemming • Ca. 21 - 22 000 personer med diagnosen utviklingshemming? + 80 000 lettere utv.h. • Ca. 12 til 13 000 personer med utviklingshemming i alder 18 – 67 år med uførepensjon • Ca. 2 700 personer med utviklingshemming i tiltaket VTA • ??? Personer med utviklingshemming i andre tiltak og i ordinært arbeid – antakelig få • Hvis tillegg på 1500 får vi tilbud til ca 4500 av 12-13000 eller ca. 36% av aktuell målg.

29 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Behov for VTA blant uføre- pensjonister basert på registerundersøkelse - metode • Vanskelig å identifisere behov for VTA-plasser blant uførepensjonister – Delvis på grunn av at det er forskjeller på deltakere i VTA og uførepensjonistene • Ideen er å velge ut bestemte aldersgrupper, utdanningsnivåer og diagnosegrupper som gjør en del av uførepensjonistene mer sammenliknbare med VTA-deltakerne. Av disse igjen kan en del være aktuelle for VTA- tiltaket

30 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Behov for VTA blant uføre- pensjonister basert på registerundersøkelse – metode II • Deltakere i VTA er betydelig yngre enn uførepensjonister generelt. • Uførepensjonister har mer utdanning • Forskjell i diagnosehyppighet • AFI valgte ut 32 400 uførepensjonister som: – Kun under 50 år og med full uførhet, har videregående eller lavere utdanningsnivå og inngår i en av de 4 viktigste hoveddiagnosene for deltakere i VTA

31 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Behov for VTA blant uføre- pensjonister basert på registerundersøkelse – metode III • Hvis gruppen bare omfatter under 40 år reduseres den til 15 600 uførepensjonister med disse kjennetegnene. • Det betyr at ca 10 % av uførepensjonistene evt. 5 % (aldersgruppe 50 eller 40 år) vil kunne utgjøre et udekket behov for VTA i skjermet sektor. • Det gir en indikasjon på at omfanget av VTA totalt kunne vært høyere, jf. også NOU 2012:6 side 195.

32 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Behov for VTA i ordinær virksomhet • NAV-kontorenes anslag er 82 % flere plasser enn i dag i VTA – O • Anslagene på udekket behov varierer mye mellom by og spredtbygde strøk • De som bruker mye allerede, men har lav bruk av VTA i skj, har ønske om mer VTA - O og også mer av VTA i skjermet sektor

33 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Forventninger om framtidig behov de neste fem årene • Forventet behov i skjermet virksomhet: – Behov vil øke: Nav 63%, kom 68%, arr. 86% – Behov vil minke: Nav 2%, kom 2%, arr. 0% • De fleste vil forvente en økning på mellom 20 til 50 % de neste 5 årene.

34 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Forventninger om framtidig målgruppe de neste 5 årene • Spørsmål: Hvilke to diagnoser tror du vil være mest vanlig blant de personene som vil få behov for VTA i skj. Virksomhet de neste 5 årene? • De fleste venter størst grad av deltakere med psykiske lidelser og også utviklingshemming. I tillegg rus- og misbruksproblematikk samt sosial mistilpasning. • Fra videregående skole: Mange med behov for praksis. Forventer flere unge med behov

35 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Framtidig behov for VTA i ordinær virksomhet • Flertallet av NAV-kontorene forventer en økning på 20 til 50 prosent. En god del forventer en økning på under 20% • Ca. 18 prosent venter en betydelig økning - dobling

36 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Krav om politiattest • Juni 2011 lovforslag om krav om politiattest for ansatte i bedrifter med tiltaket VTA. • Kravet skal omfatte stillinger der ansatte kan komme i tillits- eller ansvarsforhold hvor overgrep eller negativ påvirkning overfor utviklingshemmede kan finne sted. • Saken til behandling på Stortinget, og er behandlet i løpet av våren 2012. Kravet om politiattest er trådd i kraft f.o.m. 1. mai 2012. • Vurdering av om det skal omfatte tiltaksdeltakerne også, vil gjøres. AFI har undersøkt hvor mange dette gjelder for – 4%

37 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Konklusjoner • Alle tre aktørgruppene forventer økt behov de neste fem årene og anslår denne til 20 – 50% • Behov varierer med stedsstørrelse. • Flest på venteliste: Utviklingshemming, psykiske lidelser og sosial mistilpasning • Udekket behov i dag VTA S: Anslag NAV 18%, tiltaksarrangørene 23%, kom. 49% • Udekket behov neste fem år VTA O: NAV lokal og NAV fylke 20 – 50 % • Yngre aldersgrupper: forventet økt behov

38 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Konklusjoner fortsatt II • Udekket behov plasser utviklingshemmede: – Kommunes anslag 0,3 promille (1515) – Registerdataundersøkelse: 4600 pers. < 50 år og 3300 personer < 40 år • Politiattest berører 4% av tiltaksdeltakerne • Annet: lite overgang til arbeid, ulik oppfatning om kompetanse, dragkamp kommune/stat, manglende kapasitet og kunnskap i NAV til å gjennomføre VTA O, samarbeidsmøter mellom kommune, NAV lokal og tiltaksarrangører vanligste samarbeidsform

39 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Utviklingseksempler for VTA • Betydelig vekst i VTA S med moderat o til arb – Kort sikt til ca 10 500 deltaker totalt VTA • Betydelig vekst i VTA O med m vekst VTA s – Kort sikt til ca 10 700 deltakere totalt • Økt innsats før uførepensjon innvilges, økt vekst i VTA O og moderat vekst i VTA S – Kort sikt ca 10 700 deltakere totalt

40 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Modell for estimering av framtidig behov – AFIs forslag • AFI foreslår en modell med fire komponenter: – Økt standardisering og bruk av samarbeidsfora i kommunene – Styrket behovsvurdering ved: bedre undersøkelser på kommunalt nivå, tydeligere ansvar kommunen og regelmessige eksterne undersøkelser – Intensivert og systematisert dialog i NAV – Bruk av registerdata


Laste ned ppt "Arbeidsdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google