Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Presentasjon 26.11.09 ”60 minutes” ved prosjektleder Øyvin Grongstad City Hall - London.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Presentasjon 26.11.09 ”60 minutes” ved prosjektleder Øyvin Grongstad City Hall - London."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Presentasjon 26.11.09 ”60 minutes” ved prosjektleder Øyvin Grongstad City Hall - London

2 Bakgrunn for prosjektet Sykehuset i Kirkenes har siden de første delene av bygget sto ferdig i 1955 opplevd: • Påbygginger • Ombygginger • Pasienttilstrømning • Lite vedlikehold Dette har ført til dårlig logistikk og et bygg som ikke er tilpasset dagens drift/krav. Fig. 3.1 Kirkenes sykehus

3 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Idèfasen • Idèfasen er et mulighetsstudie som skal utvikle en idé om hva som kan gjøres. • Sintef Helse gjorde areal og aktivitetsframskrivinger for prosjektet.

4 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus De foreløpige rammene for et framtidig nytt sykehus er ut fra dette • 7 sengetun med 8 senger i hvert tun, alternativt 6 sengetun med 9 (10) senger i hvert tun • 1 sengetun med 9 rehabiliteringssenger • Ensengsrom i én og samme etasje • Totalt 65 senger inkludert tung overvåkning og pasienthotell • 12 dagplasser fordelt på 7 medisinske og 5 kirurgiske • Totalt beregnet bruttoareal for det nye sykehuset skal ligge på rundt 17 000 m2 inkl. 500 m2 til kommunale funksjoner • Dag- og poliklinikkområder i 1.etg. • Luftsmitteisolat • Felles akuttmottak (FAM) inkludert legevakttjeneste. • Driftsmodellen skal planlegges med 10% reduksjon av driftskostnadene

5 Styrevedtak Helse Nords styre vedtok i 20.mai under sak 45/2009 ”Helse Finnmark Kirkenes – Plan for konseptfase” at Kirkenes skulle videreføre prosjektet til konseptfase. Vedtaket var følgende: 1.Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med det arbeidet som er lagt ned i idéfasen for renovering av sykehuset i Kirkenes og godkjenner med dette idéfaserapporten. 2.Et nybyggalternativ går ut over den vedtatte investeringsplanen for Helse Nord hvor det er lagt til grunn en renovering av sykehuset i Kirkenes innenfor en ramme på 170 mill. kroner. Styret ber om at renoveringsalternativet oppdateres og at nybyggalternativet utredes i en konseptfase. 3.Styret ber adm. direktør følge opp at idéfaserapporten, denne saken og styringsdokumentet for konseptfasen, inneholdende tidsplan, økonomisk ramme og organisering, legges til grunn for utredningsarbeidet i Kirkenes. 4.Styret ber om at konseptfaserapport for Helse Finnmark HF Kirkenes og anbefaling i forhold til videreføring i et forprosjekt tidlig i 2010, legges frem samtidig med tilsvarende sak for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik.

6 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Overordnet målsetning for konseptfasen er: Å utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon for at besluttende myndigheter skal kunne ta en avgjørelse på om prosjektet skal videreføres til forprosjektfase og med hvilket alternativ. Prosjektet omfatter utredning av følgende alternativer: • 0-alternativet (renoveringsalternativet) • Nybyggalternativet (nybygg på eksisterende eller ny tomt). Nytt sykehus må ha: Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastitet og generalitet (lettere å tilpasse arealene til nye funksjoner og ny metodikk). Det skal tjene pasientene i 50 år med endringer….

7 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Hovedaktiviteter under konseptfasen er: • Bearbeide og kvalitetssikre datagrunnlaget utarbeidet under idéfasen • Vurdere tomtealternativer • Utarbeide hovedfunksjonsprogram (HFP) • Utarbeide hovedprogram utstyr (HPU) og overordnet teknisk program (OTP) • Funksjonsbeskrivelse og arealanalyser for de aktuelle alternativene • Utarbeidelse av skisseprosjekt (SKP) • Utarbeide økonomiske analyser som inkluderer både driftseffekter, bærekraftsanalyse og investeringsplan. • Gjennomføre usikkerhetsanalyser • Utarbeide plan for neste fase • Utarbeide konseptrapport

8 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus

9 Organisering av prosjektet: Adm. dir. Eva H. Pedersen (leder) Ass. dir. Jan Erik Hansen Klinikksjef Kirkenes Grete Birgithe Åsvang Klinikksjef psykisk helsevern og rus Inger Lise Balandin Konst. driftsjef Lill Gunn Kivijervi Kommunelege 1 Mona Søndenå Dir. for foretn.utvikling Helse Nord Tor-Arne Haug Fagdirektør Helse Nord Jan Norum Konserntillitsvalgt Tone Bjerknes Foretakstillitsvalgt NSF Evy Adamsen

10 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Overordnet brukergruppe • Brukergruppen sammensatt av representanter fra de involverte klinikker, tillitsvalgt, verneombud og brukerrepresentanter. • Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektledelsen som legger fram organisatoriske spørsmål til den overordnede brukergruppen. • Det vil være klinikken som skal kjøre OU-prosessene som oppfølging av prosjektets anbefalinger. • Denne gruppen består av representanter fra alle 4 involverte klinikker, tillitsvalgt, verneombud og brukerorganisasjonene, i tillegg til prosjektleder. • Gruppen kommer til å ha møter annenhver torsdag neste år.

11 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Konseptfasen hittil: Kvalitetssikring av resultatene som kom fram i idéfasen • Det er oppdaget noen mangler og feil på arealberegningene fra idéfasen. Tomteutredning • Vi er nå i gang med utredning av tomt med 7 alternativer. Prosessen kjøres av Hospitalitet, i samarbeid med prosjektledelsen og Sør-Varanger kommune. Skriving av Hovedfunksjonsprogram (HFP) • Vi er i ferdigstillingen av dette og det foreslås vedtatt av styringsgruppen 30.11.09. Ferdigstilling av OTP og HPU • Det har vært arbeidsgrupper fra sykehuset som har jobbet med overordnet teknisk program (Hospitalitet) og hovedprogram utstyr (NoSyko). Begge disse er nå ferdigstilt. Skal i gang med Skisseprosjektet (SKP) i desember • Vi hadde planlagt oppstartsmøte med arkitekter og ingeniører 9.November i Kirkenes, men pga tomteproblematikken er dette litt utsatt.

12 Tomteutredningen - Oversiktskart.

13 Tomteutredningen

14 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Resultater i HFP: • Det foreligger to hovedprinsipper nå – samling av dag/poliklinikk og samling av senger. • Totalarealet nå er på ca 18900m2. • 73 senger (flere medisinske og rehabilitering enn i dag). • Det er litt usikkerhet rundt terapibasseng og arealet til Rehabilitering • Innsparingspotensial på ca 16 millioner i året (moderne bygg og arbeidsmetode). • Beregnet kostnad ligger i størrelsesorden 1 milliard kroner (58000 pr m2). • Dette utgjør en årlig kostnad av renter og avdrag på 50-100 millioner avhengig av rentenivå og finansieringsmetode. • Konseptrapportene skal opp i styret i Helse Nord RHF våren 2010.

15 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Skisseprosjektet: • Vi har valgt prosjekterende og det består av Momentum arkitekter AS, Boarc arkitekter AS, Bygganalyse AS og Norconsult AS. • Prosjekteringsleder vil være Gunnar Stumo fra Hospitalitet. • Prosjekteringsgruppeleder vil være Michael Ramm Østgaard fra Momentum. • Prosjekteringsgruppen vil avholde brukermøter der forslag og løsninger diskuteres. • I denne prosessen er det MEGET viktig at klinikkene er med i prosessen og setter av tid til møtene i overordnet brukergruppe – det er nå tegningen og avveiningene starter.. • Ferdigstillelse av skisseprosjektet blir i februar-mars.

16 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Tidsplan: Viktigste suksessfaktorer for å kunne få et nytt sykehus: • Vi må utarbeide et godt og reelt prosjekt (inkludert 0-alternativ) • Alle må bidra i prosessen (brukergruppene) • Økonomisk balanse er en forutsetning fra eier!

17 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Intranettsiden:

18 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus


Laste ned ppt "Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Presentasjon 26.11.09 ”60 minutes” ved prosjektleder Øyvin Grongstad City Hall - London."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google