Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Presentasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Presentasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Presentasjon 26. 11
Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Presentasjon ”60 minutes” ved prosjektleder Øyvin Grongstad City Hall - London

2 Bakgrunn for prosjektet
Sykehuset i Kirkenes har siden de første delene av bygget sto ferdig i 1955 opplevd: Påbygginger Ombygginger Pasienttilstrømning Lite vedlikehold Dette har ført til dårlig logistikk og et bygg som ikke er tilpasset dagens drift/krav. Fig. 3.1 Kirkenes sykehus

3 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus
Idèfasen Idèfasen er et mulighetsstudie som skal utvikle en idé om hva som kan gjøres. Sintef Helse gjorde areal og aktivitetsframskrivinger for prosjektet.

4 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus
De foreløpige rammene for et framtidig nytt sykehus er ut fra dette 7 sengetun med 8 senger i hvert tun, alternativt 6 sengetun med 9 (10) senger i hvert tun 1 sengetun med 9 rehabiliteringssenger Ensengsrom i én og samme etasje Totalt 65 senger inkludert tung overvåkning og pasienthotell 12 dagplasser fordelt på 7 medisinske og 5 kirurgiske Totalt beregnet bruttoareal for det nye sykehuset skal ligge på rundt m2 inkl. 500 m2 til kommunale funksjoner Dag- og poliklinikkområder i 1.etg. Luftsmitteisolat Felles akuttmottak (FAM) inkludert legevakttjeneste. Driftsmodellen skal planlegges med 10% reduksjon av driftskostnadene

5 Styrevedtak Helse Nords styre vedtok i 20.mai under sak 45/2009 ”Helse Finnmark Kirkenes – Plan for konseptfase” at Kirkenes skulle videreføre prosjektet til konseptfase. Vedtaket var følgende: Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med det arbeidet som er lagt ned i idéfasen for renovering av sykehuset i Kirkenes og godkjenner med dette idéfaserapporten. Et nybyggalternativ går ut over den vedtatte investeringsplanen for Helse Nord hvor det er lagt til grunn en renovering av sykehuset i Kirkenes innenfor en ramme på 170 mill. kroner. Styret ber om at renoveringsalternativet oppdateres og at nybyggalternativet utredes i en konseptfase. Styret ber adm. direktør følge opp at idéfaserapporten, denne saken og styringsdokumentet for konseptfasen, inneholdende tidsplan, økonomisk ramme og organisering, legges til grunn for utredningsarbeidet i Kirkenes. Styret ber om at konseptfaserapport for Helse Finnmark HF Kirkenes og anbefaling i forhold til videreføring i et forprosjekt tidlig i 2010, legges frem samtidig med tilsvarende sak for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik.

6 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus
Overordnet målsetning for konseptfasen er: Å utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon for at besluttende myndigheter skal kunne ta en avgjørelse på om prosjektet skal videreføres til forprosjektfase og med hvilket alternativ. Prosjektet omfatter utredning av følgende alternativer: 0-alternativet (renoveringsalternativet) Nybyggalternativet (nybygg på eksisterende eller ny tomt). Nytt sykehus må ha: Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastitet og generalitet (lettere å tilpasse arealene til nye funksjoner og ny metodikk). Det skal tjene pasientene i 50 år med endringer….

7 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus
Hovedaktiviteter under konseptfasen er: Bearbeide og kvalitetssikre datagrunnlaget utarbeidet under idéfasen Vurdere tomtealternativer Utarbeide hovedfunksjonsprogram (HFP) Utarbeide hovedprogram utstyr (HPU) og overordnet teknisk program (OTP) Funksjonsbeskrivelse og arealanalyser for de aktuelle alternativene Utarbeidelse av skisseprosjekt (SKP) Utarbeide økonomiske analyser som inkluderer både driftseffekter, bærekraftsanalyse og investeringsplan. Gjennomføre usikkerhetsanalyser Utarbeide plan for neste fase Utarbeide konseptrapport

8 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus

9 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus
Organisering av prosjektet: Adm. dir. Eva H. Pedersen (leder) Ass. dir. Jan Erik Hansen Klinikksjef Kirkenes Grete Birgithe Åsvang Klinikksjef psykisk helsevern og rus Inger Lise Balandin Konst. driftsjef Lill Gunn Kivijervi Kommunelege 1 Mona Søndenå Dir. for foretn.utvikling Helse Nord Tor-Arne Haug Fagdirektør Helse Nord Jan Norum Konserntillitsvalgt Tone Bjerknes Foretakstillitsvalgt NSF Evy Adamsen

10 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus
Overordnet brukergruppe Brukergruppen sammensatt av representanter fra de involverte klinikker, tillitsvalgt, verneombud og brukerrepresentanter. Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektledelsen som legger fram organisatoriske spørsmål til den overordnede brukergruppen. Det vil være klinikken som skal kjøre OU-prosessene som oppfølging av prosjektets anbefalinger. Denne gruppen består av representanter fra alle 4 involverte klinikker, tillitsvalgt, verneombud og brukerorganisasjonene, i tillegg til prosjektleder. Gruppen kommer til å ha møter annenhver torsdag neste år.

11 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus
Konseptfasen hittil: Kvalitetssikring av resultatene som kom fram i idéfasen Det er oppdaget noen mangler og feil på arealberegningene fra idéfasen. Tomteutredning Vi er nå i gang med utredning av tomt med 7 alternativer. Prosessen kjøres av Hospitalitet, i samarbeid med prosjektledelsen og Sør-Varanger kommune. Skriving av Hovedfunksjonsprogram (HFP) Vi er i ferdigstillingen av dette og det foreslås vedtatt av styringsgruppen Ferdigstilling av OTP og HPU Det har vært arbeidsgrupper fra sykehuset som har jobbet med overordnet teknisk program (Hospitalitet) og hovedprogram utstyr (NoSyko). Begge disse er nå ferdigstilt. Skal i gang med Skisseprosjektet (SKP) i desember Vi hadde planlagt oppstartsmøte med arkitekter og ingeniører 9.November i Kirkenes, men pga tomteproblematikken er dette litt utsatt.

12 Tomteutredningen - Oversiktskart.

13 Tomteutredningen

14 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus
Resultater i HFP: Det foreligger to hovedprinsipper nå – samling av dag/poliklinikk og samling av senger. Totalarealet nå er på ca 18900m2. 73 senger (flere medisinske og rehabilitering enn i dag). Det er litt usikkerhet rundt terapibasseng og arealet til Rehabilitering Innsparingspotensial på ca 16 millioner i året (moderne bygg og arbeidsmetode). Beregnet kostnad ligger i størrelsesorden 1 milliard kroner (58000 pr m2). Dette utgjør en årlig kostnad av renter og avdrag på millioner avhengig av rentenivå og finansieringsmetode. Konseptrapportene skal opp i styret i Helse Nord RHF våren 2010.

15 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus
Skisseprosjektet: Vi har valgt prosjekterende og det består av Momentum arkitekter AS, Boarc arkitekter AS, Bygganalyse AS og Norconsult AS. Prosjekteringsleder vil være Gunnar Stumo fra Hospitalitet. Prosjekteringsgruppeleder vil være Michael Ramm Østgaard fra Momentum. Prosjekteringsgruppen vil avholde brukermøter der forslag og løsninger diskuteres. I denne prosessen er det MEGET viktig at klinikkene er med i prosessen og setter av tid til møtene i overordnet brukergruppe – det er nå tegningen og avveiningene starter.. Ferdigstillelse av skisseprosjektet blir i februar-mars.

16 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus
Tidsplan: Viktigste suksessfaktorer for å kunne få et nytt sykehus: Vi må utarbeide et godt og reelt prosjekt (inkludert 0-alternativ) Alle må bidra i prosessen (brukergruppene) Økonomisk balanse er en forutsetning fra eier!

17 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus
Intranettsiden:

18 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus


Laste ned ppt "Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Presentasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google