Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MediaStud AS Bjørn Johan Bye Styreleder. 30.03.2006Bjørn Johan Bye2 Hva skal jeg snakke om? •Kort fortalt •Årsresultat for 2005 •Noen strategiske muligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MediaStud AS Bjørn Johan Bye Styreleder. 30.03.2006Bjørn Johan Bye2 Hva skal jeg snakke om? •Kort fortalt •Årsresultat for 2005 •Noen strategiske muligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 MediaStud AS Bjørn Johan Bye Styreleder

2 30.03.2006Bjørn Johan Bye2 Hva skal jeg snakke om? •Kort fortalt •Årsresultat for 2005 •Noen strategiske muligheter •Vedtekter, avtaler og statutter

3 30.03.2006Bjørn Johan Bye3 Kort fortalt: selskapets formål •Mediastud skal gi studenter i Trondheim et bredt tilbud av medier drevet av studenter; blant annet nærradioen Studentradio’n, tidsskriftet ”Studentersamfundet prenta blad Under Dusken”, TV- og filmproduksjon i StudentTV’en og webmedier.

4 30.03.2006Bjørn Johan Bye4 Kort fortalt: organisering •Aksjeselskap (Kapital 120.000 NOK) •Eies av Studentersamfundet i Trondheim (50%) og Studentsamskipnaden i Trondheim (50%) •Selskapets eiere har en aksjonæravtale hvor partene forplikter seg til å yte 850.000 NOK i året (40/60 fordeling).

5 30.03.2006Bjørn Johan Bye5 Kort fortalt: organisering •Selskapet har 4 produksjonsenheter med omtrent 110-150 (frivillige) medarbeidere. •Under Dusken (60), Studentradion (40), StudentTV’en (40) og STV Prosjektor (9). •Det er sedvane at lederne (redaktørene) for Under Dusken, Studentradioen og StudentTV’en velges av storsalen.

6 30.03.2006Bjørn Johan Bye6 Kort fortalt: organisering •Selskapet har 4 produksjonsenheter med omtrent 110-150 (frivillige) medarbeidere. •Under Dusken (60), Studentradion (40), StudentTV’en (40) og STV Prosjektor (9). •Det er sedvane at lederne (redaktørene) for Under Dusken, Studentradioen og StudentTV’en velges av storsalen.

7 30.03.2006Bjørn Johan Bye7 Kort fortalt: produkter •Under Dusken utgis hver 14. dag, og utkommer (som oftest) 16 ganger per år i et opplag på 10.000 •Studentradioen sender 44 timer i uka med et bredt spekter av programmer. •StudentTV sender programmer på 1,5 time hver uke.

8 30.03.2006Bjørn Johan Bye8 Kort fortalt: Under Dusken Oppfatning om trykte medier 2005

9 30.03.2006Bjørn Johan Bye9 Kort fortalt: Under Dusken Andel som leser minst hver andre nummer

10 30.03.2006Bjørn Johan Bye10 Kort fortalt: Studentradioen Oppfatning om radiokanaler 2005

11 30.03.2006Bjørn Johan Bye11 Kort fortalt: Studentradioen Kanalpreferanser i tidsrommet 20.00 til 02.00

12 30.03.2006Bjørn Johan Bye12 Kort fortalt: StudentTV Oppfatning om TV-kanaler 2005

13 30.03.2006Bjørn Johan Bye13 Kort fortalt: StudentTV Oppslutning om TV-kanaler 2005

14 30.03.2006Bjørn Johan Bye14 Årsresultat 2005: resymé •Sterk finansiell stilling. •Lave og variable driftsmarginer. Svært avhengig av utviklingen i annonsemarkedet. •Høye faste kostnader versus variable. •Høye kapitalkostnader og avskrivinger. •Svært ujevn fordeling av inntekter mellom enhetene.

15 30.03.2006Bjørn Johan Bye15 Årsresultat 2005: resymé •Omsetting: 2,8 millioner NOK •Årsresultat: 280.000 •Netto driftsmargin: 10 % •Totalkapital: 3 millioner NOK •Gjeld: 873.000 •Egenkapitalandel: 71 %

16 30.03.2006Bjørn Johan Bye16

17 30.03.2006Bjørn Johan Bye17

18 30.03.2006Bjørn Johan Bye18

19 30.03.2006Bjørn Johan Bye19

20 30.03.2006Bjørn Johan Bye20

21 30.03.2006Bjørn Johan Bye21 Noen strategiske muligheter •FM6 – nasjonal studentradio. •Kabel-TV •Internett (tekst, multimedia) •Organisasjonsutvikling •Markedsføring

22 30.03.2006Bjørn Johan Bye22 Vedtekter, avtaler og statutter •Generalforsamlingen 11.07.2005 vedtok: –Forut for neste generalforsamling bør det undersøkes om styrets sammensetting samsvarer med vedtektene. –Styret henstilles om å legge fram for neste års generalforsamling om å legge fram gjennomgang av selskapets vedtekter [sic].

23 30.03.2006Bjørn Johan Bye23 Vedtekter, avtaler og statutter •Styresammensettingen for inneværende periode er i overensstemmelse med vedtektene. •Styrets sammensetting i årene 2000-2005 oppfylte ikke dette kravet. •Aksjeeierne bør således finne en løsning som forener selskapets vedtekter med praksis og gjensidige avtaler.

24 30.03.2006Bjørn Johan Bye24 Vedtekter, avtaler og statutter •Vedtektenes ”§ 6 Styre” sier: –Selskapets styre skal bestå av 6 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog slik at ved første gangs oppnevning velges to av medlemmene for ett år. Det velges ny styreformann hvert år. (..) •Aksjonærene har i perioden 2000-2005 fulgt ”Driftsavtale for MediaStud AS”, § 3.2, som sier: –Det skal velges fem medlemmer til styret i selskapet. To medlemmer velges etter forslag fra SiT, to medlemmer velges etter forslag fra Samfundet, mens et eksternt medlem velges av generalforsamlingen etter forslag fra styret i Mediastud AS. (…)

25 30.03.2006Bjørn Johan Bye25 Vedtekter, avtaler og statutter •Generalforsamlingen har per dags dato aldri tildelt utbytte til aksjonærene. •Selskapets formål kan slik sett sies å være idéelt og samfunnsnyttig. •For å optimalisere skatteposisjonen vil det være fornuftig å endre selskapets vedtekter.

26 30.03.2006Bjørn Johan Bye26 Vedtekter, avtaler og statutter •Det eksisterer tre (3) dokumenter som ønsker å definere selskapets rammevilkår: –Selskapets vedtekter –Driftsavtalen for MediaStud AS –Statutter for ”Studentersamfundets prenta blad Under Dusken” og for ”Studentradioen i Trondheim” •Av disse er kun selskapets vedtekter bindende for styret

27 30.03.2006Bjørn Johan Bye27 Vedtekter, avtaler og statutter •Vedtektene har til hensikt å definere: i.hva som er selskapets formål, ii.om selskapet skal gi eierne økonomisk avkasting, iii.hvordan selskapets skal drives, og iv.aksjonærene/selskapets rettigheter. •For selskapet er det i tillegg et må at vedtektene: i.definerer en hensiktsmessig organisering.

28 30.03.2006Bjørn Johan Bye28 Vedtekter, avtaler og statutter •Selskapets formål er gi studenter i Trondheim et bredt tilbud av medier drevet av studenter, blant annet nærradioen Studentradioen, tidsskriftet ”Studentersamfundets prenta blad Under Dusken”, TV- og filmproduksjon i Student- TV’en og webmedier.

29 30.03.2006Bjørn Johan Bye29 Vedtekter, avtaler og statutter ”§ 2-2. Minstekrav til vedtektene 1.Vedtektene skal minst angi: 1.selskapets foretaksnavn; 2.den kommune i riket hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor; 3.selskapets virksomhet; 4.aksjekapitalens størrelse, jf § 3-1; 5.aksjenes pålydende (nominelle beløp), jf § 3-1; 6.antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer, jf § 6-1; 7.om selskapet skal ha flere daglige ledere eller om styret eller bedriftsforsamlingen skal kunne bestemme at selskapet skal ha flere daglige ledere, samt i så fall om flere daglige ledere skal fungere som kollektivt organ; 8.hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen, jf § 5-5; 9.om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister. 2.Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning.”

30 30.03.2006Bjørn Johan Bye30 Vedtekter, avtaler og statutter ”§ 5-18. Vedtektsendring 1.Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. 2.(…) 3.I vedtektene kan det fastsettes strengere flertallskrav enn det som følger av paragrafen her.”

31 30.03.2006Bjørn Johan Bye31 Avslutning •Styret gjennomgår vedtektene 21.04.06 •Generalforsamling 05.05.06 •Konstituerende styremøte 19.05.06


Laste ned ppt "MediaStud AS Bjørn Johan Bye Styreleder. 30.03.2006Bjørn Johan Bye2 Hva skal jeg snakke om? •Kort fortalt •Årsresultat for 2005 •Noen strategiske muligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google