Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2010 Sandvika Vel Sandvika Vel - Årsmøte 2010 - Dagsorden  Godkjenning av innkalling og dagsorden  Årsmelding 2009 Årsmelding 2009  Revidert regnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2010 Sandvika Vel Sandvika Vel - Årsmøte 2010 - Dagsorden  Godkjenning av innkalling og dagsorden  Årsmelding 2009 Årsmelding 2009  Revidert regnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2010 Sandvika Vel Sandvika Vel - Årsmøte 2010 - Dagsorden  Godkjenning av innkalling og dagsorden  Årsmelding 2009 Årsmelding 2009  Revidert regnskap for 2009 Revidert regnskap for 2009  Kontingent for 2010  Overdragelse av strandeiendom  Innkomne forslag (vedteksendringer)  Valg til styre  Deretter allmøte

2 © 2010 Sandvika Vel Kontingent 2010  Kontingenten er pt på NOK 250 for yrkesaktive og det halve for pensjonister  Styrets innstilling er at nåværende kontingent opprettholdes

3 © 2010 Sandvika Vel Overdragelse av strandeiendom Strandeiendommen • Eiendom 7/157 • Ca 15 mål • Ca 900 m strandlinje • Regulert til friområde • I Velets eie siden 1944

4 © 2010 Sandvika Vel Tidene endrer seg...  1944:  2010:  Og i 2010 benyttes advokater for å fremme saker...

5 © 2010 Sandvika Vel Strandeiendom – bakgrunn for saken  Eiendommen er utsatt for interessekonflikter. Eksempler fra nyere tid:  Ønske om oppsetting av stor brygge  Fjerning av bevaringsverdig furutre  Privatisering av en del av området  Utsetting av ulovlige bøyer  Ønske om fjerning av toalett  To av disse sakene har så langt resultert i brev og prosesser med motpartens advokater  For Sandvika Vel er dette:  Representerer økonomisk risiko  Ressurskrevende: Hindrer mer meningsfullt vel-arbeid  Belastende for frivillig styrearbeid  Et hinder for å rekruttere nye styremedlemmer

6 © 2010 Sandvika Vel Strandeiendom – prosess  Velet skrev brev til kommunen i august 2009 med forespørsel om dialog  Møte ble avholdt med plansjefen i november  Informasjon i Vel Nytt i november/desember  Saken drøftet i formannskapet 20.1.2010 – enstemmig beslutning  29.1.2010 brev fra kommunen hvor kommunen stiller seg positiv til å overta eiendommen  15.2.2010 Årsmøtet avgjør saken  Styret tar selvkritikk på at saken ikke ble drøftet med oppsynsmenne på stranda før kontakt med kommunen ble opprettet

7 © 2010 Sandvika Vel Fordeler og ulemper ved tomteoverdragelse  Fordeler overdragelse:  Området består som friområde  Ny eier har ressurser til bedre å ivareta allennhetens interesser  Reduserer Velets økonomiske risiko  Frigjør saksbehandlingskapasitet i Velet  Fjerner viktig hindring for å rekruttere fremtidige styremedlemmer  Ulemper salg:  Vanskelig å komme på noe… Erfaringene fra andre kommunale områder som Velet disponerer er at kommunen er ryddig og grei samarbeidspart, og har samme formål for områdene som oss.  Konklusjon: Ny formell eier – men ingen praktiske konsekvenser for forvaltning og utvikling av området  Styrets innstilling: Tomten overdras kommunen

8 © 2010 Sandvika Vel Forslag til vedtak  Sandvika Vel overdrar eiendom gnr. 7 bnr 157 til Stange kommune

9 © 2010 Sandvika Vel Innkomne forslag  Forslag 1 – innskrenkning av Sandvika Vel  Forslag 2 – utvidelse av Sandvika Vel

10 © 2010 Sandvika Vel Forslag 1 Forslag fra John Bryhni, Sandvikaveien 12:  Jeg viser til innkalling til årsmøte 2010, og ber i henhold til denne om at følgende forslag om endring av vedtektene tas opp til behandling:  Årsmøtet 2010 vedtar at §1 fra dato skal ha følgende ordlyd:  §1. NAVN OG OMRÅDE  Sandvika Vel er en ideell sammenslutning av beboere i Sandvika i Stange Kommune. Virkeområdet dekker bomiljøet i Sandvika, geografisk avgrenset av jernbanen i øst og Mjøsa i vest, og omfatter eiendommene utparsellert fra gardsnummer 7. Velet er tilsluttet Norges Velforbund.

11 © 2010 Sandvika Vel Forslag 2  Forslag fra Styret:  Årsmøtet 2010 vedtar at §1 fra dato skal ha følgende ordlyd:  § 1. NAVN OG VIRKEOMRÅDE  Sandvika vel er en ideell sammenslutning av beboere i Sandvika-grenda i Stange kommune. Virkeområdet dekker bomiljøene i Sandvika øvre og nedre, Nordlund, Stripa, Nordstad 1 og 2, Fjetrehagan, samt Mjøslia til og med Nordsveen gård. Velet er tilsluttet Norges velforbund.

12 © 2010 Sandvika Vel Valg  Valg – Styrets forslag:  Leder: Øystein Sætrang – på valg for 1 år  Nestleder/kasserer: Willy Westeng – på valg for 2 år  Sekretær: Vidar Moen – ikke på valg  Styremedlem: Ernst Lochert – ikke på valg  Styremedlem: Ken Hoel – på valg for 2 år (har sagt seg villig til å stille i ett år)  Varamedlemmer: Ubesatt  Valgkomité: Ubesatt  Arrangementskomite: Kun 1 igjen...

13 © 2010 Sandvika Vel Allmøte/oppsynsmannsmøte 15.2.2010 1 Styret orienterer  Handlingsplanen for 2008-2010  Status for oppgradering av turstinettet  Status for oppgradering av skøytebanen til flere sommeraktiviteter  Status for friområde båthavna/kajakkhus  Status for idrettsplassen i Skoleveien  Gjennomgang av årets budsjett/søknad om kulturmidler  Satsingsområdene de neste årene - diskusjon 2 Sikkerhet på lekeplasser 3 Inspill/diskusjon – handlingsplan 2013  Hvor trykker skoen?  Hva er viktig å få på plass? 4 Eventuelt 5 Evaluering

14 © 2010 Sandvika Vel Sandvika Vels formålsparagraf §2. FORMÅL  2.1.Velets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i området, samt å arbeide for å utvikle et trygt og godt bomiljø.  2.2. Velet er partipolitisk uavhengig.  2.3. Velets styre kan samarbeide med andre foreninger og institusjoner i området når det gjelder saker av felles interesse.  2.4. Velet skal ivareta områdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.  2.5. Velet skal se til at det tas natur- og miljøhensyn i dets virkeområde.

15 © 2010 Sandvika Vel Satsingsområder – Handlingsplan 2010 1. Legge til rette for turmuligheter 2. Utvikle idrettsplassen i Skoleveien 3. Esso-tomta for allmenn bruk 4. Eksisterende Velanlegg

16 © 2010 Sandvika Vel Status for oppgradering av turstinett  April 2009 – befaring med Sven Petter Sinnerud – ga en arbeidsfordelingen i 2009 som fungerte mellom ”Ottestadstien”, Fjetre gård, Sveen gård og Sandvika Vel  Sandvika Vel har lagt subbus/bark på ca 1250 m sti for NOK 100.000  Mjøsnær sti HIAS – Gillundstranda møter motstand...

17 © 2010 Sandvika Vel ”Fjetreskogen rundt”

18 © 2010 Sandvika Vel  Høsten 2009:  Planer om tredelt sommerbruk konkretisert (håndball, basket, sandvolleyball)  Mottatt støtte på NOK 50.000 fra Sparebanken Hedmark  Banen avrettet med duk under topplag  Søknad om spillemidler sendt  Vantet raste delvis sammen – pill råttent  Vantet midlertidig satt opp for 09/10-sesongen  2010:  Foreløpig svar på spillemidler mottatt – i kø i 2-3 år...  Nytt vant må på plass i 2010  Har pt NOK 26.000 på bok øremerket prosjektet  Vurderer å bruke en god porsjon av egne midler i 2010 til å få til dette prosjektet (vant, håndballmål, basketmål, volleyballnett)  Nye momsregler for frivillige orger kan bli en god hjelp! Status for oppgradering av skøytebanen

19 © 2010 Sandvika Vel Status for friområde båthavna/kajakkhus  Ny båthavn: Endelig avslag mottatt fra Direktoratet for naturforvaltning sommeren 2009  Fokuset er nå på friområdet rundt  Kommunen som grunneier er positiv til planene  Søknad etter Plan- og bygningsloven er klar til å sendes X

20 © 2010 Sandvika Vel

21 Oppgradert friområde i båthavna – prosess/status  Anleggsgartner er koblet inn for prisoverslag  Søknader om prosjektstøtte er sendt – ingen tilsagn pt  Har ikke lagt inn medlemskontingent for 2010 i budsjettet  Håper å kunne bruke båthavnforeningens midler i prosjektet  Prosjektet kan realiseres etter hvert som finansiering er på plass – ny brygge er det store løftet  Sonderinger i gang mht å finne bryggeentreprenør  Kajakkhus 1 får plass til 10 kajakker og 6 kanoer – 12 plasser er pt reservert – bygging i 2010 er realistisk

22 © 2010 Sandvika Vel Utvikling av idrettsplassen i Skolevegen - status  Block Watne er ferdig med prosjektering av første byggetrinn som er i område rundt idrettsplassen.  Block Watne finansierer ”Nye Skoleveien".  Planene ivaretar våre interesser godt. Det fremgår av søknaden at Sandvika Vel skal eie idrettsplassen og at opprusting av denne og andre felles områder gjøres i samarbeide med oss  Det er satt av fellesområder mot jernbanelinja med adkomst fra idrettsplassen.  Gamle skoleveien blir avstengt. To steder for gjennomkjøring: Like ved idrettsplassen og like ved nedkjøringen til jernbaneundergangen.  Det er planlagt barnehage inntil idrettsplassen.

23 © 2010 Sandvika Vel Esso-tomta for allmenn bruk  Situasjonen er blitt bedre de siste årene  Tankene er fjernet  Vi har hatt et prøveprosjekt med parkering på tomta i 2008. Dette var ikke vellykket.  Tomta er fortsatt i Essos eie, og så lenge det er tilfelle vil det neppe bli noen bruksendring  Dette er ikke en sak som Styret ser at det er formålstjenelig å bruke ressurser på  Tiden jobber antakelig for oss – en dag blir dette boligtomter

24 © 2010 Sandvika Vel Vel-anlegg (og friområder)

25 © 2010 Sandvika Vel Status Vel-anlegg  Dagens lekeplasser er i rimelig god forfatning  De tre områdene som styret ønsker å prioritere fremover er:  Friområdet rundt båthavna  Skøytebanen  Fotballbanen i Skolevegen  Forøvrig: Fortsette å opprettholde høy standard på øvrige lekeplasser

26 © 2010 Sandvika Vel Kulturmiddelsøknad 2010/budsjett båthavn

27 © 2010 Sandvika Vel Sikkerhet på lekeplasser  Velet står ansvarlig  Har så langt gått bra  Har forsikring gjennom Norges Vel-forbund  Viktig: Oppsynsmennene tar en nøye sjekk. Se etter:  Utstikkende ting (spiker, skruer, fliser)  Klemfare (hode, fingre) i kjettinger og åpninger  Ødelagte/brukne ting  Råte  Kan få en proff gjennomgang av sikkerheten – men det koster

28 © 2010 Sandvika Vel Sjekkliste velområder Lekeplassanlegg: Våren:  Rydd området og gjør plassen pen. Lei container fra Hedmark Renovasjon og Resirkulering AS (tlf. 62 54 28 00)  Sjekk lekeapparater og vedlikeholdsbehov  Reparer – beløp opptil NOK 3000 kan brukes uten å konsultere Styret. Kvitteringer leveres kasserer  Tips: Lag klippeliste Sommer/høst:  Hold plassen pen  Klipp gress  Hold et jevnt oppsyn med at ting er i orden – tenk sikkerhet Vinter:  Hold et jevnt oppsyn med at ting er i orden Tur- og trimløype:  Rydd løypa og sjekke at alt er i orden Skøytebane:  Som for de andre anleggene, og for øvrig:  Rake banen før telen setter seg  Legg is  Måk snø  Hold utstyret i orden (snøskuffer, skyfler, snøfreser) Tenk sikkerhet – se etter følgende:  Er fallunderlaget dekkende  Sjekk at skruer/spiker sitter ordentlig fast/ikke stikker ut  Sjekk at treverket ikke er fliset opp

29 © 2010 Sandvika Vel Satsingsområder – Handlingsplan 2013  Hvor trykker skoen?  Hva er viktig å få på plass?  Hva bør være fokusområdene? Forrige plan: 1. Legge til rette for turmuligheter 2. Utvikle idrettsplassen i Skoleveien 3. Esso-tomta for allmenn bruk 4. Eksisterende Velanlegg

30 © 2010 Sandvika Vel Status oppsynsmannsordningen  Hvilke plasser er ubesatt?

31 © 2010 Sandvika Vel

32 Det var alt – takk for i kveld!


Laste ned ppt "© 2010 Sandvika Vel Sandvika Vel - Årsmøte 2010 - Dagsorden  Godkjenning av innkalling og dagsorden  Årsmelding 2009 Årsmelding 2009  Revidert regnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google