Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- for oss som arbeidstakere, - for oss som pensjonister, - for oss som foreldre, - - for oss som pårørende - - for oss som innbyggere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- for oss som arbeidstakere, - for oss som pensjonister, - for oss som foreldre, - - for oss som pårørende - - for oss som innbyggere."— Utskrift av presentasjonen:

1 - for oss som arbeidstakere, - for oss som pensjonister, - for oss som foreldre, - - for oss som pårørende - - for oss som innbyggere

2 I et oppsiktsvekkende 28-siders saksframlegg under tittelen «Bruk av konkurranse i Tromsø Kommune» har byrådet følgende innstilling til vedtak:

3 «Kommunestyret gir byrådet selv fullmakt til å innføre konkurranseutsetting herunder fritt brukervalg på alle oppgaveområder i alle byrådsavdelinger.»

4 «Byrådet skal rapportere årlig til kommunestyret om status vedrørende bruk av konkurranse i kommunens tjenesteproduksjon»

5  Byrådet ønsker full konkurranseutsetting i Tromsø kommune  Byrådet foreslår at hele kommunen skal organiseres etter bestiller-utførermodellen  Samtlige enheter og de fleste oppgaver i Tromsø kommune kan konkurranseutsettes, i følge notatet fra Byrådet.  Byrådet ber om fullmakter som medfører at konkurranseutsettingen ikke skal behandles i kommunestyret, men skal skje bak lukkete dører på rådhuset

6  Kommunestyret skal èn gang i året få rapport om hvor mange kommunale arbeidsplasser og enheter byrådet har fjernet.  Byrådet ønsker ikke lenger å skille ut virksomhetene i Kommunale Foretak (KF)  Utskilte enheter skal organiseres som AS  Byrådet arbeider for at samtlige kommunale barnehager fra nyttår blir organisert i et AS  (I et KF beholder man KS – tariffen)  (I et AS kan KS – tariffen sies opp og erstattes av en mye dårligere tariff – avtale)

7  1. Kommunestyret godkjenner byrådets forslag til prinsipper for vurdering av fremtidig bruk av konkurranse i Tromsø kommune.  2. Kommunestyret vedtar å innføre konkurranseutsetting herunder fritt brukervalg på alle oppgaveområder i alle byrådsavdelinger. Byrådet gis fullmakt til å gjennomføre kommunestyret vedtak.  3. Byrådet skal rapportere årlig til kommune- styret om status vedrørende bruk av konkur- ranse i kommunens tjenesteproduksjon.

8  Et kommunalt AS kan delprivatiseres / selges  Den private bedriften som vinner anbudet blir ny arbeidsgiver  Etter maks to år mister vi den kommunale tariffavtalen (tariffperioden)  Etter maks to år mister vi tjenestepensjonen  Vi mister den gode fritidsulykkesforsikringa, med erstatning på opptil 15 G dersom vi blir helt uføre etter en ulykke, og som også dekker inntil kr. 80.000 kr i beh.utgifter

9 Din opptjente pensjon blir en oppsatt rett = dårligere. Opptjeningen endres fra 30 til 40 år  Dårligere dekning ved yrkesskade  Mye dårligere dekning for etterlatte ved dødsfall  Vi mister retten til feriepenger ved sykemelding utover tre måneder  Fra non-profit virksomhet, med tjenestene i sentrum – til for – profit virksomhet, med fortjeneste for privat eier i sentrum.

10  Pensjonen vår består av to deler  1: Folketrygd fra NAV, vel 50 % av lønna  2: Tilleggspensjon. Offentlig tjenestepensjon fra DNB Liv med full opptjening på 30 år  Ytelsesbasert. Garantert pensjon på minst 66 % av sluttlønn. (grunnlønn + pensjonsgivende tillegg) Utbetales av DNB.  Pensjon = sparing  Vi trekkes 2 % av lønna i pensjon  Arb.giver dekker resten.

11  I 2012 må arbeidsgiver Tromsø kommune ut med ca. 16 % i tillegg til lønna i pensjonssparing: 16 % + 2 % = 18 % totalt.  Pensjon er en del av lønna.  God uføreforsikring. Du taper ikke noe på å ha vært ufør når du blir alderspensjonist  God AFP – ordning. Vi kan gå av på en verdig måte 62 år gammel, uten å tape noe når vi blir alderspensjonister.  Alle med arbeid over 14 t / uke blir innmeldt  Tjenestepensjonen er en livsvarig ytelse

12  Etterlattepensjon  Barnepensjon  Kan som alderspensjonist arbeide 14 t.uka uten å bli trukket i pensjon  For de med særaldersgrense: Når alder og tjenestetid til sammen blir 85 år, så kan man gå av tre år før tida. «85-årsregelen»  Særaldersgrense: Renholdere og hjelpepleiere har 65 år. Brannkonstabel 57 år

13  Maks to år etter virksomhetsoverdragelsen går vi over på OTP = obligatorisk tjenestepensjon = innskuddspensjon  Pensjonssparing mellom 2 % og 5 %  Den enkeltes alderspensjon avhenger av avkastningen i finansmarkedene!  Den enkelte må sjøl velge risikoprofil i pensjonssparingen: Lav, middels eller høy  Ingen garantert pensjonsytelse  Utbetales vanligvis kun i 10 år fra 67 år

14  Høye krav for å gå av med AFP 62 år gammel  Dersom du er født etter 1963 og ikke har tjent kr 350.000 i 40 år (2012-sats), så kan du ikke gå av med minstepensjon når du er 62  Ingen uføreforsikring utover ytelsene fra NAV Tvert i mot vil arbeidsgiver slippe å betale noe mer til forsikr.selsk dersom du blir ufør  Halvparten av arbeidstakerne i privat sektor har kun 2 % pensjonssparing

15  I 2011 kjørte Fagforbundet en annonsekampanje med en 55 år gammel hjelpepleier, ansatt i kommunen.  Hun ville tape mer enn 1,1 million kr dersom jobben hennes ble konkurranseutsatt og hun gikk over til 2 % innskuddspensjon.  2 % innskuddspensjon er vanlig i private helsebedrifter som vinner kontrakter i det offentlige.

16

17

18 Kommunal tjenestepensjon Privat pensjonsordning (OTP) Garantert minst 66 % Ingen garantert pensjon Arbeidsgiver har risikoen Arbeidstaker har risikoen Full pensjon etter 30 år. Minimum 40 år i folketrygden LIVSVARIG ytelse 10 år tj.pensjon fra 67 - 77 år Etterlattepensjon INGEN etterlattepensjon BarnepensjonINGEN barnepensjon

19 OFFENTLIG, BRUTTO YTELSESPENSJON PRIVAT, NETTO INNSKUDDSPENSJON Rett til AFP fra 62 år. Høye krav for å få AFP fra 62 år Opptjening fra 1. kroneOpptjening når lønn > 1G ALLE med minst 14 t/uka Ikke vikarer og midlertidig ansatte Særaldersgrense + 85 års regelen Ingen særaldersgr. eller 85 års regel Ingen helseerklæringKrav til helseerklæring Bygd opp gjennom vel 40 årBygd opp siden 2006 Pr i dag lønn+ 18% pensj.sparing Pr i dag lønn+ 2-5% pensj.sparing. Etter pensj.ref: En grunnlovsfestet rett på 66% tjenestep fram til 2025. (58 - kullet) Rammes av nedskjæringene i folketrygda fra 2011.

20  Større forskjeller mellom folk  Sosial dumping blir mer utbredt

21  Mer utrygt og mer ensformig arbeid  Økt makt til finanskapitalen  Fagforeningsknusing  Fra fri demokratisk debatt til munnkurv  Det er farlig å bli beskyldt for illojalitet.  Profesjonene undergraves, jf kokkene  Fra tillit til mistillit i arbeidslivet.  Fokus i velferdsproduksjonen endres fra å utføre gode tjenester til å gjøre business på alt. Det blir slutt på dugnadsånden for fellesskapet.

22  Utstøting blir mer utbredt overfor: - de som ikke henger med 100% prosent faglig - de som sliter med helsa - varslere, tillitsvalgte og andre som bryr seg - de som ikke kan yte maksimalt hele tida  Maktforholdene i samfunnet endres  De som kan betale godt for seg får gode tjenester, mens de som ikke har råd til det, tilbys et dårligere offentlig tjenestetilbud.

23

24  Om velferdsstaten  Om demokratiet  Om velferdskommunen  Om å forsvare trygge og gode arbeidsplasser i privat og offentlig sektor: «Den norske modellen»  Om at forskjellene ikke skal øke  Om at offentlige midler skal gå til tjenester, og ikke til privat profitt

25  Besøke flest mulig arbeidsplasser. Spre ordet!  Stand på torget og framfor rådhuset hver dag  Heldagsmøte for alle tillitsvalgte på Grand den 14.6 kl. 08.30 – 15.00  Åpent medlemsmøte om pensjon på Grand kl. 18.30 torsdag 14.6.  Åpent hus i Rica Hall mandag 18.6 fra kl. 15.00 – 20.00. Varm mat serveres fra buffet. (Gratis) Work-shop om k-utsetting og privatisering med mange spennende innledninger og innlegg og debatter. Fra kl. 18: Sentrale politikere, bl.a. Helga Pedersen (AP), Karin Andersen (SV), og Bjørnar Moxnes (Rødt) møter ordføreren og gruppelederne fra H og Frp i Tromsø til debatt.

26 Vi skal slå tilbake byrådets forslag om storstilt konkurranseutsetting og privatisering i Tromsø kommune. VI MOBILISERER TIL POLITISK STREIK DEN 19. JUNI KL 12 FORAN RÅDHUSET. VI FORSVARER VELFERDSSTATEN ! VI SLÅSS MOT ØKTE FORSKJELLER !

27 VI HAR MYE Å FORSVARE!!

28


Laste ned ppt "- for oss som arbeidstakere, - for oss som pensjonister, - for oss som foreldre, - - for oss som pårørende - - for oss som innbyggere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google