Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- for oss som arbeidstakere, - for oss som pensjonister,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- for oss som arbeidstakere, - for oss som pensjonister,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er konsekvensene dersom byrådet konkurranseutsetter våre arbeidsplasser?
- for oss som arbeidstakere, - for oss som pensjonister, - for oss som foreldre, - for oss som pårørende - for oss som innbyggere Jeg mener at

2 Forsvar velferdsstaten NEI TIL SOSIAL DUMPING
I et oppsiktsvekkende 28-siders saksframlegg under tittelen «Bruk av konkurranse i Tromsø Kommune» har byrådet følgende innstilling til vedtak:

3 Forsvar velferdsstaten NEI TIL SOSIAL DUMPING
«Kommunestyret gir byrådet selv fullmakt til å innføre konkurranseutsetting herunder fritt brukervalg på alle oppgaveområder i alle byrådsavdelinger.»

4 Forsvar velferdsstaten FORSVAR FOLKESTYRET
«Byrådet skal rapportere årlig til kommunestyret om status vedrørende bruk av konkurranse i kommunens tjenesteproduksjon»

5 Fra saksframlegget: Byrådet ønsker full konkurranseutsetting i Tromsø kommune Byrådet foreslår at hele kommunen skal organiseres etter bestiller-utførermodellen Samtlige enheter og de fleste oppgaver i Tromsø kommune kan konkurranseutsettes, i følge notatet fra Byrådet. Byrådet ber om fullmakter som medfører at konkurranseutsettingen ikke skal behandles i kommunestyret, men skal skje bak lukkete dører på rådhuset

6 Fra saksframlegget: Kommunestyret skal èn gang i året få rapport om hvor mange kommunale arbeidsplasser og enheter byrådet har fjernet. Byrådet ønsker ikke lenger å skille ut virksomhetene i Kommunale Foretak (KF) Utskilte enheter skal organiseres som AS Byrådet arbeider for at samtlige kommunale barnehager fra nyttår blir organisert i et AS (I et KF beholder man KS – tariffen) (I et AS kan KS – tariffen sies opp og erstattes av en mye dårligere tariff – avtale)

7 H + Frp sitt Vedtak i Finans- og næringskomiteen 6.6:
1. Kommunestyret godkjenner byrådets forslag til prinsipper for vurdering av fremtidig bruk av konkurranse i Tromsø kommune. 2. Kommunestyret vedtar å innføre konkurranseutsetting herunder fritt brukervalg på alle oppgaveområder i alle byrådsavdelinger. Byrådet gis fullmakt til å gjennomføre kommunestyret vedtak. 3. Byrådet skal rapportere årlig til kommune- styret om status vedrørende bruk av konkur- ranse i kommunens tjenesteproduksjon.

8 Hva betyr det for oss ansatte i tromsø kommune å bli konkurranseutsatt?
Et kommunalt AS kan delprivatiseres / selges Den private bedriften som vinner anbudet blir ny arbeidsgiver Etter maks to år mister vi den kommunale tariffavtalen (tariffperioden) Etter maks to år mister vi tjenestepensjonen Vi mister den gode fritidsulykkesforsikringa, med erstatning på opptil 15 G dersom vi blir helt uføre etter en ulykke, og som også dekker inntil kr kr i beh.utgifter

9 Hva betyr det for oss ansatte i tromsø kommune å bli konkurranseutsatt
Hva betyr det for oss ansatte i tromsø kommune å bli konkurranseutsatt? (forts.) Din opptjente pensjon blir en oppsatt rett = dårligere. Opptjeningen endres fra 30 til 40 år Dårligere dekning ved yrkesskade Mye dårligere dekning for etterlatte ved dødsfall Vi mister retten til feriepenger ved sykemelding utover tre måneder Fra non-profit virksomhet, med tjenestene i sentrum – til for – profit virksomhet, med fortjeneste for privat eier i sentrum.

10 Fakta om tjenestpensjonen:
Pensjonen vår består av to deler 1: Folketrygd fra NAV, vel 50 % av lønna 2: Tilleggspensjon. Offentlig tjenestepensjon fra DNB Liv med full opptjening på 30 år Ytelsesbasert. Garantert pensjon på minst 66 % av sluttlønn. (grunnlønn + pensjonsgivende tillegg) Utbetales av DNB. Pensjon = sparing Vi trekkes 2 % av lønna i pensjon Arb.giver dekker resten.

11 Fakta om tjenestpensjonen:
I 2012 må arbeidsgiver Tromsø kommune ut med ca. 16 % i tillegg til lønna i pensjonssparing: 16 % + 2 % = 18 % totalt. Pensjon er en del av lønna. God uføreforsikring. Du taper ikke noe på å ha vært ufør når du blir alderspensjonist God AFP – ordning. Vi kan gå av på en verdig måte 62 år gammel, uten å tape noe når vi blir alderspensjonister. Alle med arbeid over 14 t / uke blir innmeldt Tjenestepensjonen er en livsvarig ytelse

12 Fakta om tjenestpensjonen:
Etterlattepensjon Barnepensjon Kan som alderspensjonist arbeide 14 t.uka uten å bli trukket i pensjon For de med særaldersgrense: Når alder og tjenestetid til sammen blir 85 år, så kan man gå av tre år før tida. «85-årsregelen» Særaldersgrense: Renholdere og hjelpepleiere har 65 år. Brannkonstabel 57 år

13 Hva taper vi i pensjon når vi blir konkurranseutsatt?
Maks to år etter virksomhetsoverdragelsen går vi over på OTP = obligatorisk tjenestepensjon = innskuddspensjon Pensjonssparing mellom 2 % og 5 % Den enkeltes alderspensjon avhenger av avkastningen i finansmarkedene! Den enkelte må sjøl velge risikoprofil i pensjonssparingen: Lav, middels eller høy Ingen garantert pensjonsytelse Utbetales vanligvis kun i 10 år fra 67 år

14 Hva taper vi (forts.) Høye krav for å gå av med AFP 62 år gammel
Dersom du er født etter 1963 og ikke har tjent kr i 40 år (2012-sats), så kan du ikke gå av med minstepensjon når du er 62 Ingen uføreforsikring utover ytelsene fra NAV Tvert i mot vil arbeidsgiver slippe å betale noe mer til forsikr.selsk dersom du blir ufør Halvparten av arbeidstakerne i privat sektor har kun 2 % pensjonssparing

15 Store pensjons-tap ved konkurranseutsetting
I 2011 kjørte Fagforbundet en annonsekampanje med en 55 år gammel hjelpepleier, ansatt i kommunen. Hun ville tape mer enn 1,1 million kr dersom jobben hennes ble konkurranseutsatt og hun gikk over til 2 % innskuddspensjon. 2 % innskuddspensjon er vanlig i private helsebedrifter som vinner kontrakter i det offentlige.

16

17

18 Ingen garantert pensjon Arbeidsgiver har risikoen
Kommunal tjenestepensjon Privat pensjonsordning (OTP) Garantert minst 66 % Ingen garantert pensjon Arbeidsgiver har risikoen Arbeidstaker har risikoen Full pensjon etter 30 år. Minimum 40 år i folketrygden LIVSVARIG ytelse 10 år tj.pensjon fra år Etterlattepensjon INGEN etterlattepensjon Støttenotat her og Barnepensjon INGEN barnepensjon

19 OFFENTLIG , BRUTTO YTELSESPENSJON PRIVAT, NETTO INNSKUDDSPENSJON
Rett til AFP fra 62 år. Høye krav for å få AFP fra 62 år Opptjening fra 1. krone Opptjening når lønn > 1G ALLE med minst 14 t/uka Ikke vikarer og midlertidig ansatte Særaldersgrense + 85 års regelen Ingen særaldersgr. eller 85 års regel Ingen helseerklæring Krav til helseerklæring Bygd opp gjennom vel 40 år Bygd opp siden 2006 Pr i dag lønn+ 18% pensj.sparing Pr i dag lønn+ 2-5% pensj.sparing. Etter pensj.ref: En grunnlovsfestet rett på 66% tjenestep fram til (58 - kullet) Rammes av nedskjæringene i folketrygda fra 2011.

20 Konsekvenser av privatiserings-samfunnet:
Større forskjeller mellom folk Sosial dumping blir mer utbredt

21 Konsekvenser av privatiserings- samfunnet (forts:)
Mer utrygt og mer ensformig arbeid Økt makt til finanskapitalen Fagforeningsknusing Fra fri demokratisk debatt til munnkurv Det er farlig å bli beskyldt for illojalitet. Profesjonene undergraves, jf kokkene Fra tillit til mistillit i arbeidslivet. Fokus i velferdsproduksjonen endres fra å utføre gode tjenester til å gjøre business på alt. Det blir slutt på dugnadsånden for fellesskapet.

22 Konsekvenser av privatiserings- samfunnet (forts:)
Utstøting blir mer utbredt overfor: - de som ikke henger med 100% prosent faglig - de som sliter med helsa - varslere, tillitsvalgte og andre som bryr seg - de som ikke kan yte maksimalt hele tida Maktforholdene i samfunnet endres De som kan betale godt for seg får gode tjenester, mens de som ikke har råd til det, tilbys et dårligere offentlig tjenestetilbud.

23

24 «VI BRYR OSS»: Om velferdsstaten Om demokratiet Om velferdskommunen Om å forsvare trygge og gode arbeidsplasser i privat og offentlig sektor: «Den norske modellen» Om at forskjellene ikke skal øke Om at offentlige midler skal gå til tjenester, og ikke til privat profitt

25 Dette skjer fram mot den 19.6:
Besøke flest mulig arbeidsplasser. Spre ordet! Stand på torget og framfor rådhuset hver dag Heldagsmøte for alle tillitsvalgte på Grand den 14.6 kl – 15.00 Åpent medlemsmøte om pensjon på Grand kl torsdag 14.6. Åpent hus i Rica Hall mandag 18.6 fra kl – Varm mat serveres fra buffet. (Gratis) Work-shop om k-utsetting og privatisering med mange spennende innledninger og innlegg og debatter. Fra kl. 18: Sentrale politikere, bl.a. Helga Pedersen (AP), Karin Andersen (SV), og Bjørnar Moxnes (Rødt) møter ordføreren og gruppelederne fra H og Frp i Tromsø til debatt.

26 VI MOBILISERER TIL POLITISK STREIK DEN 19. JUNI KL 12 FORAN RÅDHUSET.
«V BRYR OSS»: Vi skal slå tilbake byrådets forslag om storstilt konkurranseutsetting og privatisering i Tromsø kommune. VI MOBILISERER TIL POLITISK STREIK DEN 19. JUNI KL 12 FORAN RÅDHUSET. VI FORSVARER VELFERDSSTATEN ! VI SLÅSS MOT ØKTE FORSKJELLER !

27 Vi SLÅr RING OM VERDENS BESTE LAND Å LEVE I FOR FOLK FLEST
VI HAR MYE Å FORSVARE!!

28


Laste ned ppt "- for oss som arbeidstakere, - for oss som pensjonister,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google