Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Medisinsk teknologi og IT – plug and play? MTLF2013 Lillestrøm Thomas Bagley Direktør, Teknologi og eHelse

3 Helse Sør-Øst en strategisk reise * Fra arbeid med Helse Sør-Øst RHF rullerende strategi

4 Utgangspunktet 1.Helse Sør-Østs strategiske plan (2013-2020) har to hovedprioriteringer  Pasientsikkerhet og kvalitet  Fornying og standardisering 2.Fornying og standardisering fram mot 2020 er organisert i seks strategiske områder 3.Arbeidet skal resultere i:  Bedre pasientsikkerhet  Økt kvalitet  Mer effektivitet  Bedre samhandling  Mer selvbetjening  Bedre arbeidsrutiner og arbeidsdager

5 «Digital fornying» er en del av et stort digitaliseringsprogram for det offentlige Norge • Regjerningens digitaliseringsprogram: «Alt skal digitaliseres» All kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne skal skje elektronisk –Skatt –NAV –Helse –Forvaltning –etc

6 To viktige meldinger til Stortinget; Meld.St.9 – ehelsemeldingen og Meld. St 10 God kvalitet og trygge tjenester • Helsepersonell skal ha rask, enkel og sikker tilgang til alle nødvendige opplysninger. Det må skje uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling. • Data skal være tilgjengelig for bedring av kvalitet, helseovervåking, styring og forskning • Gode IKT-systemer skal bidra til at helsepersonell har tilgang til oppdatert informasjon, som henvisninger, epikriser, legemiddelbruk, prøvesvar og røntgenbilder. • Manglende tilgang til nødvendig informasjon kan føre til at pasienter ikke får riktig helsehjelp

7 Som samsvarer med vårt målbildet som er: • Bedre pasientsikkerhet med standardiserte prosesser • Relevant, sammenlignbar og oppdatert informasjon og funksjonalitet skal være tilgjengelig på en brukervennlig og lettfattelig måte for pasienter, pårørende og helsepersonell når de trenger det, der de trenger det og med riktig kvalitet. • Målbare og sammenlignbare prosesser, resultater og erfaringsutveksling • Gjennomsiktige og kontrollerbare prosesser, resultater og forbedringsaktiviteter

8 Digital fornying har en tydelig strategisk forankring Seks strategiske programmer HSØs strategi 2013-2020 Fornyingsprogrammets hovedmål Fornyingsprogrammets effektmål HSØs strategiske plan har to primære prioriteringer • Pasientsikkerhet og kvalitet • Fornying og standardisering • Ivareta pasientsikkerheten • Øke kvaliteten i helsetjenestene • Effektivisere helsetjenestene • Understøtte samhandling • Møte samfunnets forventninge r • Styre gjennomføringen av de regionale standardiseringsprogrammene definert i IKT-strategi og handlingsplan 2013-16 • Tilse at det realiseres nytteeffekter i HF som følge av innføring av de regionale standardene.

9 Seks strategiske programmer skal realisere målbildet De strategiske programmene er valgt fordi de: • … adresserer utfordringer i dagens situasjon og det er nødvendig å innføre nye IKT- systemer • … adresserer kliniske områder som egner seg for regionale IKT-løsninger • … skal understøtte driftskritiske funksjoner på alle helseforetak og sikre innføring og opprettholdelse av disse

10 Det er sentralt at programmene, helseforetakene og Sykehuspartner har et helhetlig fokus på prosess, teknologi og organisasjon • IKT skal understøtte virksomhetenes prosesser • Gode virksomhets- og arbeidsprosesser understøtter god pasientsikkerhet og god/effektiv drift i foretakene • Standardisering av prosessene og dokumentasjon av disse, er grunnlag for kvalitetsarbeid og virksomhetsutvikling • Standardisering av prosessen(e) understøttet av IKT gir forbedret resultat og gir bedre kvalitet • Uten en standardisering av prosessene blir det svært krevende å realisere god IKT støtte, og dette kan påvirke pasientsikkerheten negativt

11 Kurve fra 1915

12 Legemidler forordning Legemidler gitt Sum Fysiologiske verdier Plan Mål CNS Respirasjon Ernæring Væske Tap Sjekk- punkter Grenser Prosedyrer Evt.

13 Høsting av data fra medisinsk teknisk utstyr

14 Utfordringen • 9 helseforetak med MTU i Helse Sør-Øst • 33 sykehus • Synkronisering MTU/IKT –MTU i sykehusene –IKT-operasjonen forvaltes av Sykehuspartner •> 10 plattformer •> 50 datarom •> 2500 applikasjoner • Stor variasjon i utstyrsmangfold • Stor grad av kompleksitet

15 Handlingen • Rapporter (bakgrunn for styrebeslutning om foranalyse) –«Medisinsk teknologi i Helse Sør-Øst», sluttrapport MTU 2011 –SP-integrasjonsstrategi-MTU-Datafangst- MultimedialLagring (2012) –IT og MTU –redegjørelse for HSØ 3.mai (2012) • Styrebeslutning om foranalyse – videre prosjektgjennomføringsfaser planlagt • Foranalysen igangsatt, planlagt ferdig aug./sep. 2013

16 Sammendrag av rapporten  Helse Sør-Øst har en sammensatt utstyrspark som består av nærmere 200 000 enkeltobjekter med en historisk anskaffelseskostnad på ca. 6,8 milliarder kroner (eks. mva). Gjennomgående har foretakene gode forvaltningsrutiner og god oversikt over utstyrsparken.  I rapporten blir det fremhevet at foretakene i tidsperioden 2008 til 2010 ikke har satt av tilstrekkelige midler til å stoppe den gradvise forringelsen av en utstyrspark som i snitt er 9,2 år gammel. I 2010 økte gjennomsnittsalderen med 23 uker (estimat). I følge klinikerne er alder og driftssikkerhet en utfordring for deler av utstyrsparken.  Rapporten fremhever videre at utskiftningen av utstyr for ofte fremtvinges av at gammelt utstyr bryter sammen. Når avdelinger havner i en force majeure situasjon, er det vanskelig å sikre positive effekter fra samordning av anskaffelser og standardisering. Utvalget foreslo blant annet: –at foretakene forklarer når og hvordan utstyr fra 1990 tallet kan byttes ut, eventuelt hvorfor utskifting ikke er nødvendig. –en budsjettpolicy der foretakene over en løpende periode på 3 år skal klare å finne rom for investeringer i MTU og BHM som tilsvarer minimum 75% av det beløp som er nødvendig for å opprettholde utstyrsparkens verdi. –en gjennomgang av departementets retningslinjer for avskrivning av utstyr slik at helseforetakene mer presist kan følge med på omfanget av utrangert utstyr  Utvalget poengterer betydningen av et tettere samarbeid mellom det medisinsk-tekniske miljøet og IKT miljøene. Videre omtales følgende temaer: anskaffelsesprosessen, mottak av medisinskteknisk utstyr, opplæring, bruk og drift, vedlikehold, samt avhending og kassasjon.

17 Investeringsnivået i MTU på nivå i 2012 og planlegges økt ytterligere i 2013 •Investeringstakten i MTU har tatt seg opp fra et lavt nivå i 2008-2010, til et nivå i 2011 og 2012 som tilsvarer avskrivningene. •Investeringsnivået i MTU tilsier for tiden ikke et nivå som i særlig grad fornyer utstyrsparken •Investeringsnivået i budsjettet for 2013 ligger imidlertid om lag 50% over avskrivningene •Investeringsnivået varier betydelig mellom foretak. I budsjettet for 2013 øker særlig Sørlandet og Vestfold sine investeringer. •MTU-investeringer i budsjett for 2013 medfører en økning på over 10 % i bokført verdi av MTU. Kilde: Helse Sør-Øst – finansavdelingen. Kontrollert desember 1 tall for 2012 vs 2011 tall og B2013. Rapportert MTU (nettoverdier) i balansen, pr HF

18 Anbefalinger • Fra «Medisinsk teknologi i Helse Sør-Øst», 2011 –«…ville mange utfordringer kun løses i en dialog mellom ansvarlige for nettverket og personer som kjenner alle praktiske forhold rundt utstyret og dets anvendelse…» –«Foretakene setter ikke av tilstrekkelig midler til å stoppe den gradvise forringelsen av en utstyrspark…» –«Anskaffelser kan gjerne samordnes bedre – med stor ydmykhet for kompleksitet og variasjonsbredde» –«Mange gode løsninger finnes allerede - og læringen skjer på tvers»

19 Målsetningen • Realisere gevinster som kommer pasientene til gode gjennom –Kartlegging og utvikling av prosess, teknologi og organisasjon –Utnyttelse av økende muligheter for kommunikasjon og datautveksling mellom MTU og IKT –Oppnå en fornuftig nivå av ensartethet på utstyrssiden for å oppnå større kontroll –møte økende «individuell» etterspørsel skapt gjennom bl.a. smarttelefoners muliggjøring og hurtig utvikling innenfor «selvdiagnostisering»

20 Prosjektet • En foranalyse – planlagt avsluttet høsten 2013 • En høynivåtilnærming til utfordringene • Bredt sammensatt gruppe –Alle helseforetak er representert enten i styrings- eller prosjektgruppen –Sykehuspartner –Konserntillitsvalgte –Helse Sør-Øst RHF •Medisin og helsefag •Innkjøp og logistikk •Økonomi •Teknologi og eHelse

21 Leveranser • Foranalyserapport som inkluderer –Nå-situasjonsbeskrivelse –Beskrivelse og evaluering av alternative fremtidige løsninger innen MTU-/IKT-området –Prinsipper for god rolle- og ansvarsdeling –Samlet løsningsbeskrivelse med en tilhørende milepæls- og tiltaksplan • Prosjektmandat for forprosjektfase og gjennomføringsfase

22 Nyhetsbrev og sosiale medier: www.helse-sorost.no/sosialemedier


Laste ned ppt "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google