Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubben som arbeidsgiver Personalansvar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubben som arbeidsgiver Personalansvar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubben som arbeidsgiver Personalansvar
Lørdag den 5. mai 2013 Lars Joramo

2 Lars Joramo Befalskole/Maskiningeniør/salg og marked. Bedriftsøkonom.
Autoforum AS fra 1986 til 1988. Maarud AS fra 1988 til 1996. Kraft Foods Norge AS fra 1996 til 2007. Stabburet AS fra 2007 til 2012. Stjernen Hockey Elite i 2012. Jøtul AS fra 2012 til 2013. Enghav AS fra Flere styreverv i perioden, Kraft Foods Norge AS. Nes Felles bedriftshelsetjeneste. Fredrikstad utvikling. Fredrikstad Næringsforening. Var med å starte industriforeningen 7sterke.

3 Fritidsaktiviteter. Styreutvikling. Idrett i fokus.
Flere år som styremedlem og styreleder i Kongsvinger IL, Ishockey Fra 1990 til 2007. Trener i samme klubb, på alle nivåer. Nestleder i Kongsvinger Tennis klubb. Fra 1998 til 2004. Valgkomiteen i Galterud IF. Styremedlem i Fredrikstad Utvikling. Styremedlem i Fredrikstad Næringsforening. Styreleder Stjernen Hockey Elite Fra 2008 til 2013. Valgkomiteen i NHO idrett. Prosjekt klubben som arbeidsgiver i NHO.

4 Tips for godt lederskap
Opptre som rollemodeller i egen organisasjon. De lederne som er usikre på lederrollen, flykter ofte inn i fagområdet sitt fremfor å drive utviklende lederskap. Det er for mye systemorientering og altfor lite individorientering. Altfor få ledere inviterer medarbeiderne til å bidra til å utvikle seg selv som ledere.

5 Organisasjonsforståelse
Opplærings/beskrivelse av idrettens og andre aktuelle organisasjoner. Idrettens organisasjonskart. Klubbens orgkart. Hvor finner man idrettens bestemmelsesverk. NIF`s hjemmesider Lovdata.no Hvor eller hvorledes søker man bistand NIF`s lover og forskrifter: NIF, idrettskrets, særforbund , særidrettskrets. Arbeidsrettslige problemstillinger: NHO Idrett, LO, advokatkontorer, nettet, samt særforbund og kretser

6 Klubben som arbeidsgiver.
En arbeidsgiver er en som yter vederlag i form av lønn til en person som er engasjert for å utføre arbeid. Dette gjelder også et enkeltstående oppdrag eller et spesielt avgrenset arbeid, når det foreligger et ansettelsesforhold, dvs. et arbeidsforhold basert på en arbeidsavtale. Arbeidstakere utfører arbeid i en annens tjeneste. De leies inn av arbeidsgivere. Begrepet arbeidstakere blir brukt om dem som er ansatt hos en arbeidsgiver. Det omfatter både fast ansatte og de som har midlertidige arbeidsavtaler som vikariater, lærlinger og engasjementer. Et annet uttrykk som blir brukt, er at de står i et tjenesteforhold. Arbeidsforhold over en viss lovfestet verdi der en ikke betaler skatt, og arbeidsgiver ikke betaler sine avgifter kalles svart arbeid.

7 Når er man arbeidsgiver eller arbeidtaker
Juridiske definisjoner i arbeidsmiljøloven, AML. Arbeidsgiver: Enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Arbeidstaker: Enhver som utfører arbeid i annen tjeneste.

8 Når er man arbeidsgiver eller arbeidstaker.
Momenter ved vurdering av arbeidstaker begrepet. Om det foreligger personlig arbeidsplikt. Er man underlagt kontroll og instruksjonsmyndighet. Hvem er ansvarlig for arbeidsresultatet. Blir det stilt arbeidslokaler, maskiner, utstyr eller lignende til rådighet. Hvilke form for arbeidsvederlag er avtalt. Om det betales arbeidsgiveravgift.

9 Når er man arbeidsgiver eller arbeidtaker
Tillitsvalgte/frivillige. Anses ikke som arbeidstakere. Omfattes derfor ikke av arbeidsmiljøloven Imidlertid en svært viktig ressurs, ofte selve bærebjelken i de fleste klubber.

10 Klubbens viktigste ressurs… Hvor frivillig er du egentlig…

11 Forholdet styret og daglig leder/ansatte
Styrets rolle er i utgangspunktet klar. Aksjeloven beskriver ansvar og oppgaver for styret, blant annet med hensyn til: tilsetting av daglig leder, eller andre ansatte. organisering av virksomheten fastsetting av planer og budsjetter fastsetting av retningslinjer å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll

12 Forholdet styret og daglig leder/ansatte.
Styret - velges av årsmøtet. Øverste myndighet mellom årsmøtene. Har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder, eller andre ansatte. Styrets arbeidsform. Fordel oppgavene, sette opp stillingsinstrukser for alle i styret. Ha klare regler for hvem som har ansvar for ansatt oppfølgning.

13 Lars Joramo Styreleder Økonomi Lene Finstad Andersen Adm.Sjef Styre sekretær Rino Bråten Nestleder Leder Sport Svein O. Lauvsnes Styremedlem Sport Jon Petter Pettersen Marked B2B, Sponsor Georg Lund Hospitality, tiltak Kristin Holberg Arrangement Bjørn Andreasen Dugnad og arrangement Marianne Hurød Helse og miljø.

14 Daglig leder Ansatte Er ansatt(arbeidstaker)
Er samtidig den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten, utøver arbeidsgivermyndighet innenfor de rammer som styret setter. Ansatte Er underlagt daglig leder og må forholde seg til denne. Styreleder som daglig leder, arbeidende styreleder. Ansatte som trenere, sportssjef, markedssjef kan rapportere direkte til styreleder. Dette setter krav til styreleder om å kunne arbeidslivets lover og regler. HMS for ledere, eller 40 timers grunnkurs i HMS.

15 Forholdet frivillige - ansatte
Begrepet frivillige er ikke noe ensartet begrep – kan også være tillitsvalgte nedover i organisasjonen. Brukes gjerne om personer som er villige til å bidra på sin fritid uten å være arbeidstaker. Ansatte er underlagt bestemmelser i blant annet arbeidsmiljøloven, og idrettens regelverk. Frivillige er ikke underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser, men også de må forholde seg til idrettens interne regelverk.

16 Arbeidsgivers styringsrett
Beskriver det forhold at arbeidsgiver kan: Lede arbeidet Fordele arbeidet Kontrollere arbeidet Har ansettelsesmyndighet Har myndighet til å avslutte arbeidsforholdet Styringsretten er begrenset av: Gjeldende regler Forskrifter hjemlet i lov Eventuelle tariff avtaler Innholdet i den enkelte arbeidsavtale

17 40 timer HMS kurs med sjefen Stabburet, Fredrikstad.ublisert: 30.04.2
Sammen med ansatte har Joramo laget oversikt over lover og forskrifter som angår Stabburet. Fabrikksjef Lars Joramo tar selv hånd om 40-timerskurset hos Stabburet i Fredrikstad. –Det er kanskje ikke vanlig at øverste leder engasjerer seg så sterkt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS), men det har sine klare fordeler, sier fabrikksjefen. Joramo har holdt tilsvarende kurs tidligere, og valgte å fortsette med dette i Stabburet. –Ved å holde kursene i fabrikken kommer man tett på felles utfordringer, og alle blir mer engasjert og involvert i HMS-arbeidet. Folk her er dessuten ganske frittalende, slik at det meste kommer på bordet og kan tas tak i. Neste gang skal jeg kjøre kurset sammen med tillitsvalgte for å styrke involveringen ytterligere, sier Joramo.

18 Personalansvar.

19 Ansettelses prosess (Administrasjon, trenere og utøvere.)
Analyse av behov, målsetting og konsekvenser. Har klubben et reelt behov? Hvilke kompetanse trenger man Sett i forhold til andres kompetanse Vurdere hva slag person som kan passe inn i klubben, enten det er administrativt, på trenersiden eller utøvermessig. Hva er målsettingen med ansettelsen Ved ansettelse får man arbeidsgiveransvar på godt og vondt – man påtar seg forpliktelser. Blant annet økte kostnader.

20 Arbeidsavtale, og funksjonsbeskrivelse.
Arbeidsavtalens innhold Hvordan beskrive arbeidsoppgaver for å ha størst mulig fleksibilitet Utover dette utføre andre oppgaver som måtte bli pålagt…

21 Geografisk plassering : Stjernehallen
SHE / FBK Tittel : Daglig leder Stillingsinnehaver : Stedfortreder : Funksjonsområde : Administrasjon – Stjernen Hockey Elite og Fredrikstad Ballklubb. Geografisk plassering : Stjernehallen Rapporterer til : Styreleder i SHE og FBK. Godkjenning Dato : Overordnet : Styreledere i SHE og FBK Hensikt: (Hvorfor eksisterer stillingen) Bidra til at budsjetter og målsetninger satt av styrene oppfylles. I tilegg å bidra i utvikling av klubbene i riktig, og positiv retning. Både økonomisk og sportslig. Personalansvar for klubbenes ansatte. Ansvars- og myndighetsområder: (Økonomi, Personell, Kvalitet, Faglig) Har ansvar for at administrasjon av klubbene fungerer etter de retningslinjer som legges fra styrene i SHE og FBK. Administrasjonen skal være en service institusjon, og skal være til service for markedsavdelingen og samarbeidspartnere. Daglig leder har det fulle personalansvaret. Daglig leder skal sørge for at de ansatte trives og at de ansatte utvikler se både faglig og personlig. Arbeidets målsetning er å skape vekst og positivitet for klubben. Hovedoppgaver: Sørge for at styrenes beslutninger blir gjennomført. Kontinuerlig overvåke selskapets mål og utvikling og legge frem for styrene forslag til beslutninger i samarbeid med ledergruppen og styrenes ledere. Rapportere til styrene selskapenes situasjon, samt hendelser og utvikling av betydning. Forberede selskapets styremøter, sørge for at styrets medlemmer får tilsendt nødvendig materiale og regnskapsrapporter innen en uke før møtene, samt sørge for grundig og rask referatutsendelse. Holde organisasjonen effektiv og produktiv, og sørge for at selskapet til enhver tid er fullt belagt og har tilstrekkelig ordrereserve. Kontinuerlig videre utvikle organisasjonens miljø og kultur, samt arbeide med utvikling av alle medarbeiderne. Sørge for at selskapets budsjetter nås, og lede og disponere selskapets ressurser på en slik måte at lønnsomhet over tid kan vise kontinuerlig forbedring. Oppfordre til å følge opp medarbeidere for kostnadsbevissthet og besparelser, og holde utgifter nede uten å redusere motivasjonen i organisasjonen. Arbeide for å oppnå det best mulig tillitsforholdet internt ovenfor samtlige medarbeidere, eksternt ovenfor selskapets kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser, samt ovenfor offentlige myndigheter. Sørge for at selskapet til enhver tid er ajour med sine økonomiske forpliktelser, og umiddelbart informere styrene om eventuelle avvik fra dette. I tillegg til ovennevnte arbeidsoppgaver, spesielt arbeide med de prioriterte saker som styrene til enhver tid har spesifisert, og som er dokumentert i styrereferatene. Målekriterier og vurderingsgrunnlag: Målsetningene settes i klubbenes budsjetter. Kontoret skal framstå som et knutepunkt i klubbenes virksomhet. Jevnelige samtaler med daglig leder, og avrapportering. Kompetansekrav til stillingen: Utdanning Minimum videregående skole Gjerne økonomiutdannelse, med markedsføring. Evne til å ta kommunisere godt både på norsk og engelsk.

22 Adgangen til midlertidig ansettelse
Idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten. Ledere, trenere, dommere og utøvere kan tilsettes midlertidig Vanlige arbeidstakere som ikke er ledere kan ikke tilsettes midlertidig. Husk reelt innhold i lederstilling. AML § Midlertidig ansettelse (1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: a)når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, b)for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), c)for praksisarbeid, d)deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten, e)for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

23 Særskilte uavhengige stillinger
Vil være unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene Konkret vurdering Ment å være overordnede stillinger uten å være ledende stilling Tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.

24 Ansettelsesprosessen
Lage gode rutiner som sikrer oss som arbeidsgiver en god prosess Hvem skal delta i ansettelsesprosessen Bruk av konsulenter, bemanningsbyrå. I idrettslag må ofte ansettelsen forankres i styret Hvordan få tak i de riktige personene Kan allerede være i idrettsmiljøet Utenfor idrettsmiljøet Allerede på utvelgelsesstadiet må behovet for opplæring vurderes Sjekk av referanse Politiattest

25 Hverdagsledelse Oppfølging av ansatte og frivillige.
Prøvetiden – arbeidstakere Maks 6 måneder (opplæring, oppfølging/tilbakemelding etc) Lage kortere referat fra oppfølgningssamtaler som sikrer dokumentasjon Ledelse og kommunikasjon Avklar forventninger ved start Klubbens forventninger Ikke forvent revolusjonerende endringer over natta Arbeidstakers forventninger Samtaleteknikk (løpende og gjennom rutinemessige medarbeidersamtaler) Tydelighet i tilbakemeldinger Være i stand til å lytte – ta arbeidstakers innspill på alvor Få arbeidstaker til å spille på lag Gjøre hverandre gode.

26 Hverdagsledelse (Forts.)
Korrigering av uønsket oppførsel – oppfølging og dokumentasjon Korrigering – oppfattes ofte som noe negativt Begrepet tilbakemelding brukes av mange Forklare hvorfor justering/korrigering er nødvendig Skape forståelse Advarsler Frivillige – klubbens ofte viktigste ressurs Husk at disse bare kan gå hjem Kommunikasjon med frivillige Hvordan få frivillige med seg når kontroversielle beslutninger skal tas Hele klubben må dra i samme rettning

27 Avvikling av ansettelsesforhold
Regelverk Arbeidsmiljøloven Krav til saklig grunn Arbeidsgivers forhold Endrede økonomiske rammevilkår Rammevilkårene må gjenspeile et edruelig budsjett Arbeidstakers forhold Mangelfull arbeidsprestasjon Illojalitet, ordrenekt Ulegitimert fravær Rusmisbruk (AKAN) Husk dokumentasjon – arbeidsgiver har bevisbyrden

28 Fremgangsmåte Nødvendig underlagsmateriale/ dokumentasjon.
Korrekt faktum legges til grunn Det skal innkalles til formelt drøftingsmøte før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse Det er var etter mandagens trening at Miroslav Hornich ble løst fra kontrakten med KIL-hockey. Mistillit i spillergruppen var hovedårsaken. Hornich signaliserte i Glåmdalen tirsdag at han ikke aksepterte avgjørelsen. Til styret gjorde tsjekkeren det klart at han kom til å møte på trening som normalt tirsdag. Vi har gitt Miroslav beskjed om at treningen vil bli ledet av en annen trener i dag. Han har signalisert at han likevel vil møte opp og fullføre kontrakten, sa styreleder Lars Joramo før gårsdagens trening. Den sparkede tsjekkeren holdt hva han lovet. Da spillerne entret isen klokken 18.00, var Hornich en av de første ut på isen. Han varmet opp sammen med spillerne uten å veksle et ord med noen.

29 Kommunikasjon Oppsigelse skal aldri komme overraskende på arbeidstaker
Tariffbundet klubb kan også ha drøftingsplikt med tillitsvalgt

30 Husk også, den økonomiske siden
Plikter som arbeidsgiver Melding til enhetsregisteret og arbeidstakerregisteret (NAV) Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift Innberetning Forenklet oppgjørsform Skatteplikt for utøvere, tillitsvalgte og dommere Beløpsgrense for skatteplikt Reiser til treningssted (arbeidsted) Ansvar Arbeidsgiveransvar Økonomisk ansvar for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift Feriepenger Yrkesskade forsikring og OTP Strafferettslige ansvar

31 Ved sykdom/fravær Etter 4 uker, oppfølgningsplan.
Sendes til sykemelder Etter 7 uker, dialogmøte 1 Samtale med sykemeldt Etter 9 uker, oppfølgningsplan Sendes til NAV Etter 26 uker, dialogmøte 2 Før 52 uker, dialogmøte 3 Maksdato

32 Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Klubben som arbeidsgiver Personalansvar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google