Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte!

2 Setesdal vidaregåande skule
Avdeling Hovden Avdeling Valle Avdeling Hornnes Rektor: Birgit Attestog (alle tre avdelinger) Avdelingsleder Hovden: Tom Kvinlog Rådgiver: Berit Follerås Hjemmesider: og

3 Kontaktlærere: Vg1: Beate Brøvig og Stein Høyland Vg2: Gunhild Langøien og Bjarte Haugsgjerd Vg2-R: Gunhild Kåvenes Vg3: Thoralf Hildebrandt

4 Avd. Hovden Yrkesfag: 2RLA (reiseliv): 16 elever Studiespesialiserende: 1STA – 30 elever 2STA – 30 elever 3STA – 18 elever

5 Studiespesialiserende
VG1 likt for alle VG2 Realfag (Matematikk R1, Fysikk 1, Biologi 1) Språk, samfunnsfag og økonomi (Sosiologi, Økonomistyring, Matematikk 2P) VG3 Fortsette i samme programområde (fordypning) Valgmulighet: Toppidrett - Breddeidrett

6 Yrkesfag VG2 Reiseliv VG3
Lærekontrakt i bedrift godkjent av opplæringskontoret Allmennfaglig påbygging. Påbygging til generell studiekompetanse

7 Hovden Skigymnas AS Eierskap: Bykle kommune 58,9 % AAF Næringsselskap 38,9% Aust-Agder Skikrets 1,1% Telemark Skikrets 1,1% Styre: Nicolai Jarlsby Styreleder Lars Roe Nestleder Knut Dannevig Rønnaug Torvik Jarle Sørensen

8 Trenere ved Hovden Skigymnas AS:
Alpint: (16 løpere) Steinar Hals, Vidar Bachmann og Jaka Macek (60%) Snowboard/Twin tip: (21 løpere) Gøran H. Ulltang og Svein Olav Lien Langrenn: (24 løpere) Micke Pålsson, Øystein Slettemeås og Svein Olav Utistog

9 Hovden Skigymnas AS, økonomi
Omsetning 2012: 13,2 mill Finansiering: Tilskudd Bykle kommune: 7,3 mill (6,3 mill i 2013) Egenandeler elevene 3,6 mill Andre inntekter (hybelbygg) 2,3 mill

10 Utfordringer - Samarbeid skole/idrett
Treningen er lagt inn i timeplanen Koordinerte samlingsplaner 14-dagersplaner i alle fag på fronter Prøveplaner i fronter Skolearbeid på samlinger – Hva kan vi forvente? Hva gjør vi når elevene er tilbake på skolen? 2 lærere i ca halvparten av timene med fulle klasser i Vg1 og Vg2 (norsk, engelsk, naturfag) Den største forutsetningen er at elevene tar medansvar for egen læring

11 Rådgiver: Opplæringslovens §9-2: Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og sosiale spørsmål. Rådgiver i ca 40% ”Alltid” tilgjengelig – ingen faste tider Noe i grupper, mye individuelt

12 Sosialpedagogisk rådgivning (§22-2):
Medvirke til at den enkelte eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen Dette innebærer: Kartlegging av problemer og omfanget av disse Kartlegging av hva skolen kan hjelpe til med, og om det er behov for hjelpeinstanser utenfor skolen Finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse Omfatter ikke faglige problemer – disse tar kontaktlærere, PPT eller OT seg av

13 Utdannings- og yrkesrådgivning (§22-3):
Den enkelte elev har rett til rådgiving og utdanning, yrkestilbod og yrkesval. Dette innebærer: Rådgivning og rettledning som er knyttet til valg av yrke og utdanning Oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land Oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarked både lokalt, nasjonalt og internasjonalt Informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger Opplæring og veiledning ved søknader

14 Rutiner ved innsøkning:
Videregående opplæring: Informasjon: Søknad skal registreres i hvert år Personnummer og kode på SMS Søknadsfrist: I de fleste tilfeller 1. mars Høyskoler og universiteter i Norge og utlandet: Informasjon: for eksempel Registrere søknad i Norge: Søknadsfrist: Vanligvis 15. april, men mange variasjoner, spesielt ved utenlandsstudier

15

16

17 Foreldresamarbeid Samtalen er en del av halvårsvurderingen og skal inneholde følgende: Hvordan eleven arbeider i det daglige Kompetanse i fagene Utviklingen til eleven i lys av opplæringslovens §1-1 og generell del av læreplanen Samarbeid og tilrettelegging for utvikling og læring hos eleven Muntlig eller skriftlig varsel om: Fravær Fare for manglende grunnlag for vurdering i fag Nedsatt karakter i orden og oppførsel Rettigheter og plikter etter opplæringsloven og forskriften til denne Annen viktig informasjon om eleven dersom denne ikke er underlagt taushetsplikt

18 Foreldresamarbeid Kontaktlærerne har elevsamtaler med elevene Hjemmel for organisering og gjennomføring av foreldresamarbeid:  ”Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga.”  Foreldremøte 26. oktober 2013 – Dette kommer det mer informasjon om senere.

19 Rutiner for varsel Ansvarlig: Oppfølging:
Kontaktlærer for orden og oppførsel Faglærer for sine fag Oppfølging: Kontaktlærer følger opp når det gjelder orden/oppførsel Faglærer følger opp i sine fag Originalvarsel med underskrift av lærer og elev blir sendt hjem når eleven er under 18 år Er eleven over 18 år, blir kopivarselet arkivert på skolen Underskrevet varsel i retur fra foreldre innen10 dager

20 Fravær Alt fravær skal dokumenteres. Kun 10 dager kan strykes totalt i
løpet av et skoleår. 2. Ved sykefravær må det legeerklæring til. Det er kun fravær utover 4 dager som kan strykes. 3. Elever med kronisk sykdom, eller funksjonsnedsettelse, kan få fraværet strøket fra 1. dag, men kun i inntil 10 dager. 4. Også politisk engasjement, elevrådsarbeid, lovpålagt oppmøte og arbeid som tillitsvalgt kan strykes, men kun i inntil 10 dager.

21 Presisering vedrørende fraværsføring
M=meldt fravær. Regnes som fravær, men ikke skulk. Skjema for egenmelding ligger på Fronter. X=umeldt fravær. Dette fraværet kan gå ut over ordenskarakteren. Fravær som ikke er meldt innen første dag etter at eleven er tilbake på skolen. P=idrettspermisjon. Ikke fravær. Kontaktlærer mottar skjema fra ansvarlig trener. E=fravær i forbindelse med elevrådsarbeid og lignende. Dette fraværet telles ikke med mindre det overstiger 10 dager

22 Kjennetegn på måloppnåelse når det gjelder orden og oppførsel
GOD NOKSÅ GOD LITE GOD Møter til rett tid Kommer av og til for sent til undervisningen Kommer ofte for sent til undervisningen Har med seg bøker og utstyr Glemmer hver uke, roter bort bøker og utstyr Har som regel ikkje med seg det en skal Sier fra om planlagt fravær Sier sjelden fra om planlagt fravær Seier aldri fra om planlagt fravær Kommer med dokumentasjon etter fravær En del udokumentert fravær (skulk) Mye udokumentert fravær (skulk) Holder frister og leverer hjemmearbeid på tiden Leverer sjelden på tiden Leverer sjelden hjemmearbeid, og stort sett aldri på tiden Holder orden i klasserom og ellers på skolen Rydder sjelden etter seg Rydder som regel aldri etter seg Har god arbeidsinnsats både hjemme og i timene Jobber lite både hjemme og i timene Gjør som oftest svært lite både i timene og hjemme Følger retningslinjene i ordensreglene Bryter stadig ordensreglene Bryr seg ikke om ordensreglene

23 De mest vanlige anmerkningsårsakene:
Mobilbruk i timene Forsentkomminger For sen innlevering av hjemmearbeid Misbruk av internett i timene Manglende dokumentasjon i forbindelse med fravær

24 Hvor går grensen når det gjelder orden?
SAMTALE SKRIFTLIG VARSEL VEDTAK OM NEDSATT Samtale før varsel blir sendt 4-5 anmerkninger En grad ned ved 9-10 anmerkninger (Nokså god) To grader ved 15+ anmerkninger (Lite god

25 OPPFØRSEL GOD NOKSÅ GOD LITE GOD
Viser vanlig folkeskikk Oppfører seg til tider provoserende og har grov språkbruk Dårlig oppførsel, manglende respekt for andre Møter rusa å skolen Viser gode holdninger Provoserende oppførsel - erting Mobbing, vold og trakassering Ødelegger ikke for andre Oppførselen som ødelegger for andre Bråk og hærverk Viser evne og vilje til å bedre seg etter påtale Ignorerer avtaler og påtale Reagerer ikke på tiltale Viser respekt for andre Bryr seg lite om hva andre tenker og sier Ignorerer lærere og medelever Er aktiv i timene og viser respekt for opplæringen Forstyrrer og gjør lite for å skape et godt læringsmiljø i klassen Juks Er likegyldige til undervisningen og saboterer denne Gjentagende juks Er med å skape arbeidsro i timene Skaper uro i timene Skaper mye uro i timene Er med på å skape et trivelig skolemiljø Er ikke med på å skape et trivelig miljø i skolesamfunnet Viser stadig negative holdninger mot medelever og andre i skolemiljøet

26 Hvor går grensen når det gjelder oppførsel?
SAMTALE SKRIFTLIG VARSEL VEDTAK OM NEDSATT Kanskje allerede ved første anmerkning 2- 3 anmerkninger En grad ved 4 – 5 anmerkninger To grader ved 7+ anmerkninger

27 https://fronter.com/aust-agdervgs

28

29

30

31

32

33

34

35 Kartleggingsprøver VG1
Obligatorisk for alle VG1-elever – Gjennomføres i ukene 36 Lesing, regning og engelsk Kartlegge de grunnleggende ferdighetene Kunne tilpasse undervisning til den enkelte elev og mulig ekstra oppfølging Nyttig kartlegging for elev/lærer Les mer om kartleggingsprøver på

36 Elevundersøkelsen 2013 Gjennomføres i løpet av høsten Alle elever deltar Miljø, læring, trivsel osv Viktig styringsverktøy for skolen - PULS

37 Data Alle får ny bærbar på VG1 All programvare
3 års ”All Care” forsikring Finansieres over tre år med utstyrsstipend fra Lånekassen

38 Skolebøker Alle låner av skolen
Elevens ansvar å levere dem tilbake i samme stand Hvis ikke må de erstattes

39 Tiltak for godt skolemiljø
Rusplan Setesdal vgs./Bykle kommune Helsesøster og Helsestasjon for ungdom Økt tilsyn på hybelbyggene Felles middag på Hovdehytta mandag - torsdag

40 Fritidsaktiviteter Grendehuset er oppe til kl 22.00 hver kveld
Samarbeid med kulturskulen og frivillige lag og organisasjoner i kommunen om diverse kurs Hovden alpinsenter Godt utbygd tur-/skiløypenett Golf Skytesenter Badeland

41 Hybelbygg 10 bygg Relativt nyoppusset Et rolig år Hybeltilsyn,
Vaaken vakt og vaktmester Husleie: 3 600 kr per mnd inkl. middag mandag - torsdag Hybelkontrakt skal underskrives av foresatte for elever under 18 år

42 Hybeltilsyn Per Øyvind Asbjørnsen Torfinn Haugen Vaaken Vakt 02813


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google