Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettens utfordringer President Børre Rognlien Hamar, 17.09.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettens utfordringer President Børre Rognlien Hamar, 17.09.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettens utfordringer President Børre Rognlien Hamar, 17.09.2011

2 2© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhold • Pengestrømmer i norsk idrett • Idrettspolitisk dokument

3 3© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hovedinntektsstrømmer til idrett 13.370 mill.

4 4© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Spillemidler fordelt på hovedformål 1.534 mill.

5 5© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Fordeling og bruk av spillemidler 556 mill. i 2010 Fordeling post 1-4

6 6© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ressursbruken i NIF, SF og IK fordelt på sentrale aktivitetsområder Toppidrett og talentutvikling Barn, ungdom og breddeidrett Organisasjons- og kompetanseutvikling Arrangements- og aktivitets- administrasjon Markeds- kostnader Administrasjon og ledelse

7 7© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Lokalidrettens inntektsstrømmer 8.780 mill. • medlemsinntekter • dugnadsinntekter • billettinntekter • andre salgsinntekter

8 8© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Anleggsutbyggingen FinansieringskilderBruk på anleggstyper

9 9© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Utvikling i viktige rammevilkår Mva-kompensasjon Vare- og tjenestemoms

10 10© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettskretsenes inntekter (Totalt 161 mill. basert på nøkkeltall fra 2009)

11 11© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 42,8 mill. Idrettsstyret og utvalg NIF administrasjon NIF fagavdelinger

12 12© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettspolitisk dokument 2011 - 2015 • Idrettspolitisk dokument tar opp hovedutfordringer for idretten og fastsetter NIFs overordnede mål fram mot 2015 • Vedtatt på idrettstinget i mai

13 13© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettspolitisk dokument 2011 - 2015 Visjon Idrettsglede for alle ”Idrettsglede for alle er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har lykkes når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte glede preger hverdagen i idrettsalgene”

14 14© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité To hovedutfordringer i IPD • En åpen og inkluderende idrett -Styrke ungdomsidretten -Styrke toppidretten -Sikre idrettens eierskap til arrangementene • Langsiktig finansiering og rammevilkår -Sikre idrettens langsiktige finansiering -Sikre bedre rammer for finansiering av idrettsanlegg -Sikre bedre vilkår for fortsatt frivillig innsats

15 15© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Styrke ungdomsidretten Mål: Norsk idrett skal utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ungdom, og sørge for at flere velger å være aktive innenfor organisert idrett • Inkluderende og variert tilbud • Utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner • Ungt lederskap Stikkord:

16 16© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Styrke toppidretten Mål: Toppidretten, med dens funksjonsfriske og funksjonshemmede utøvere, skal videreutvikles for å kunne konkurrere i et internasjonalt miljø og opprettholde Norges posisjon som en ledende idrettsnasjon Stikkord: • Videreutvikling av Olympiatoppen • Styrke den toppidrettsfaglige forskningen • Utøverne skal sikres et helhetlig trenings- og utdanningstilbud både sentralt, regionalt og lokalt

17 17© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sikre eierskap til arrangementene Mål: • Norsk idrett skal sørge for å ha kontroll med alle idrettsarrangement og rammene for fremtidig idrettsutøvelse i Norge Stikkord: • Lovgrunnlag • Fair play og verdigrunnlag • Økonomi

18 18© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hovedutfordring 2 - Langsiktig finansiering og rammevilkår Under hovedutfordring 2 står det blant annet: ”Det er store ulikheter i dekningen av idrettsanlegg mellom fylkene og kommunene, og kapasiteten er sprengt i mange befolkningstette områder. NIF vil derfor arbeide målrettet for god tilgang til idrettsanlegg uavhengig av hvor man bor. Finansiering av idrettsanlegg utgjør mange steder en begrensning i mulighetene for et bredt aktivitetstilbud i hele landet.”

19 19© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Anleggstetthet NIF modell - Basert på data hentet fra KUDs rapport ”Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg Til høring – høringsfrist 15. mars 2010

20 20© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sikre idrettens langsiktige finansiering Mål: • Norsk idrett vil arbeide for gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjon og aktivitetsutvikling Stikkord: • Overføringene i Hovedfordelingen fra staten til idrettsformål skal være minst 2,5 milliarder kroner i året • Idrettens andel i tippenøkkelen endres fra 45.5 % til minst 64 % • De kommunale og fylkeskommunale tilskuddene øker

21 21© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Status finansiering Staten 1 925 mill • Spillemidler1 558 mill • Grasrotandel 184 mill • Mva komp 168 mill • Helsedep 15 mill Kommunene 1 5 320 mill • Drift 2 anlegg1 759 mill • Støtte 3 idrett 792 mill • Investering2 769 mill 1)Kostra rapportering pr 24.6 2)Kostra funksjon 381 3)Kostra funksjon 380

22 22© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sikre bedre rammer for finansiering av idrettsanlegg Mål: Norsk idrett vil arbeide for at staten skal bidra til et bredt aktivitetstilbud Stikkord: • Tre viktige elementer - Finansiering av kostnadskrevende anlegg over statsbudsjettet - Stort etterslep på tildeling av spillemidler - Kompensasjon for mva kostnader på anleggsbygging (Innført i 2010 14,4 mill tilbakeført til idretten, søknader om 35 mill i år)

23 23© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Utvikling i etterslep 2005200620072008200920102011 Antall Søknader 1979215921652100212420292027 Søknadssum1 8492 0212 3392 3982 60925752 644 Disponible midler 491508551563852 a 613623 Etterslep1 3581 5131 7881 8351 7571 9622 021 a) Inkludert 250 mill kroner i sysselsetingsmidler

24 24© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Finansiering av anlegg 2025 spillemiddelsøknader i 2011 • 890 fra kommune/fylkeskommune • 897 fra idretten • 238 fra andre søkere • Totalkostnad ca 14,8 mrd kroner Finansiering • Kom/Fylkeskom 9,1 mrd • Idretten 1,8 mrd • Andre søkere 1,0 mrd • Spillemidler 2,9 mrd Litt forenklet 65 % - 15 % - 20 % kommune – idrett - stat

25 25© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sikre bedre vilkår for fortsatt frivillig innsats Mål: Norsk idrett vil at det offentlige skal anerkjenne verdien av det frivillige arbeidet og bidra til optimale rammebetingelser Stikkord: • Den administrative hverdagen forenkles for frivilligheten • Alle former for skatte- og avgiftsbelegging av frivillig innsats avvikles • Rammen for vare- og tjenestemomskompensasjon trappes opp og rammen for refusjon ved bygging av idrettsanlegg økes • Det foretas en gjennomgang av frivillighetens vilkår innenfor idrettsorganisasjonen

26 26© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Skap idrettsglede Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Idrettens utfordringer President Børre Rognlien Hamar, 17.09.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google