Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 KLASSE- og UNDERVISNINGSLEDELSE Sør-Fron kommune 14.august 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 KLASSE- og UNDERVISNINGSLEDELSE Sør-Fron kommune 14.august 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 KLASSE- og UNDERVISNINGSLEDELSE Sør-Fron kommune 14.august 2009

2 2 Program  09.00 – 11.30: Forelesning om klasse- og undervisningsledelse med innlagte drøftingsspørsmål  11.30 – 12.15: Matpause  12.15 – 13.30: Forelesning og drøfting  13.45 – 14.30: Kort om Åretta-prosjektet  14.45 – 15.30: Veien videre, - organisering av utviklingsarbeidet

3 3 Hva ligger i begrepet klasse- og undervisningsledelse? Det handler om å organisere og lede elevgrupper slik at de pedagogiske målene for undervisningen nås uten for mye forstyrrelser og avbrytelser, dvs. å skape en rimelig grad av arbeidsro slik at en fremmer elevenes oppmerksomhet og arbeidsinnsats. Terje Ogden

4 4 Organisering av læringsmiljøet før og nå, konsekvenser for ledelse:  Før: Klasserommet et rektangulært rom med pulter oppstilt på rekker og med kateter og tavle foran i rommet.  Nå: Mange ulike løsninger, åpne skoler og utradisjonelle organiseringsformer  Forskning viser at behovet for klasseledelse synes å øke når elevene selv må treffe mange valg, når de har stor bevegelsesfrihet og når det sosiale bildet i klassen blir mer sammensatt.

5 5 Klasselederens målsettinger:  Å skape produktiv arbeidsro som er tilpasset læringsaktivitetene.  Å fremme oppmerksomhet og engasjement hos elevene.  Å fremme elevenes sosiale kompetanse.  Å skape samhold og trivsel i klassen  Å stimulere elevenes motivasjon, skolefaglige innsats og prestasjoner.

6 6 Grunnprinsipper for klasseledelse  Effektiv læring bygger på positive relasjoner og er uløselig knyttet til god undervisning  Proaktiv innsats for å forebygge uønsket atferd  Læreren slår an tonen og beholder initiativet  Fra konfrontasjonspedagogikk til pågående og utholdende innsats for et positivt læringsmiljø  Prinsippet om lavest mulig tiltaksnivå T.Ogden

7 7 Spørsmål til drøfting i smågrupper:  Hva mener dere kjennetegner elever og klasser med stort behov for klasse- og undervisningsledelse?  Ta for dere klasselederes målsettinger og drøft innholdet i dem. Finner dere noen av målsettingene mer relevante/viktige enn andre? I så fall hvilke og hvorfor?

8 8 Prinsippet om lavest effektive tiltaksnivå:  Målet er å gjøre så lite som mulig for å gjenopprette arbeidsro i klassen/å forebygge ytterligere problemutvikling.  Bygger på erfaringer som viser at det er enklere å forebygge problematferd enn å mestre den.  Å sette inn rett tiltak til rett tid er avgjørende. Læreren må mestre et bredt spekter av undervisningsprinsipper og vite å bruke disse riktig alt etter hvilken gruppe og hvilket fag hun underviser i.

9 9 Den dyktige klasselederen ….  Har overblikk og fører effektivt tilsyn, mestrer overlapping:  Du formidler til elevene at du vet hva som foregår i klassen til enhver tid. Du er læreren med ”øyne i nakken”, og du slår raskt ned på uønsket atferd.  Du korrigerer begynnende problematferd uten å forstyrre eller avbryte pågående aktiviteter. Du kjenner til prinsippet om lavest effektive tiltaksnivå.  Du klarer å håndtere flere ting samtidig, og du er i stand til å justere kursen etter hvilken respons du får fra elevene.

10 10 Den dyktige klasselederen ….  Sikrer aktivitetsflyt dvs. du skjermer aktivitetene mot mot ytre (eks uro i skolegården, personer som kommer inn i rommet) eller indre avbrytelser og forstyrrelser (eks konflikter)  Sikrer momentum, dvs framdrift og tempo i aktivitetene. Hvis du dveler for lenge ved det enkelte tema eller blir for omstendelig i forklaringene dine, kan det føre til utålmodige elever og dermed sjanser for uro.

11 11 Den dyktige klasselederen ….  Er godt forberedt, praktisk, mentalt og faglig.  Sørger for en god start på timen;  Du kommer presis, helst 5 minutter før start.  Du tar initiativ, samler gruppen og markerer tydelig at timen har startet.  Du har gruppefokus, ikke individfokus.  Du skisserer plan og målsetting for timen.  Holder flest mulig elever oppmerksomme eller meningsfylt aktiviserte så lenge timen varer.  Du bestreber deg på å nå 70%-regelen

12 12 Den dyktige klasselederen ….  Mestrer aktivitetsskifter og ”myke overganger”  Du velger å si: ”…… og så går vi til formingsrommet” ikke ”Vi går til formingsrommet og dere tar med dere….”  Er positivt oppmerksom på elevers gode prestasjoner og kreative forsøk, og unngår å gi oppmerksomhet til uønsket atferd fordi hun vet atferd som får oppmerksomhet, har en tendens til å gjenta seg.

13 13 Den dyktige klasselederen ….  Utarbeider regler og rutiner i undervisningsrommet som:  Er få og lette å forstå og enkle å håndheve.  Er positivt formulerte og beskriver ønsket atferd.  Har klare og forutsigbare konsekvenser dersom de brytes  Vet at det ikke er reaksjonens styrke som er avgjørende, men det faktum at det blir reagert som er suksessfaktor nummer én.

14 14 Den dyktige klasselederen ….  Bruker ros og bekreftelse av ønsket atferd fordi hun vet at:  Ros stimulerer til arbeidsinnsats og ønsket atferd.  Ros bør være konkret og begrunnet  Ros fungerer best når den kommer spontant, er oppriktig og variert, formulert som et jeg-budskap; ”Jeg likte måten du løste problemet på fordi…..  vet også at ros som mangler varme og spontanitet fungerer dårlig. Det samme gjør ros som sympati-erklæring til svake elever eller som motiv for kontakt overfor vanskelige elever.

15 15 Spørsmål til drøfting i smågrupper  Hvilke av de proaktive prinsippene mener dere er viktigst å prioritere?  Hvorfor er lærerinitiativ og gruppefokus viktig i begynnelsen av timen?  Drøft effektiv og mindre effektiv bruk av ros og oppmerksomhet for å påvirke elever.

16 16 Positive relasjoner skapes ved  At du etablerer kontakt og tillit med elevene dine  At du viser interesse for dem, viser at du bryr deg  At du vil bli personlig kjent med dem som enkeltindivider  At du er til å stole på, du holder ord  At du følger opp det du har lovt  At du ”ser” dem i hverdagen  At du har tid til å lytte til hva de har å fortelle  At du legger opp til mestringsopplevelser og bekrefter dem tydelig  At du tar dem på ”fersken” når de har gjort noe bra   At du støtter og oppmuntrer til videre innsats når det går dårlig  At du prøver å gi hver elev én opplevelse pr. dag de kan glede seg over

17 17 Ved oppstart nytt skoleår:  Presenter deg selv og dine forventninger til klassen; sett tonen fra dag én.  Prioriter fellesaktiviteter og klasse/gruppefellesskapet; Gi elevene din udelte oppmerksomhet og overlat dem ikke ikke til seg selv de første dagene  Vær bevisst i forhold til innredning av rommet og til plassering av elevene  Driv med innskolingsaktiviteter for å sikre at alle nye elever føler seg godtatt og velkommen i klassen  Etabler ”vi-gruppe” kjennetegnet av samhold og tilhørighet  Ta elevene med på utforming av regler og rutiner for klassen  Vær maksimalt tilgjengelig for elevene og legger vekt på felles undervisning og aktiviteter den første tiden.

18 18 Forskning om effektiv mestring av utfordringer som elevatferd medfører viser at:  Proaktive skoler har bedre atferd på grunn av forebyggende innsats og kompetansestyrkende innsats på skole-, klasse- og elevnivå  Skoler med sterk følelse av fellesskap har bedre atferd fordi personalet er opptatt av hvordan elevene knytter seg til skolen, de tilbyr et bredt spekter av voksenroller, engasjerer seg i elevene og oppmuntrer dem til å delta i skolens liv

19 19 Forts..  Skoler med lærersamarbeid har bedre atferd fordi lærerne utveksler informasjon, søker hjelp når de har problemer og samarbeider om gode løsninger.  Skoler som stimulerer elevenes autonomi har bedre atferd fordi de fremmer selvkontroll og involvering i læreprosessen T.Ogden

20 20 Skolens betydning  Lederkompetanse handler ikke bare om lærerens individuelle ferdigheter og kompetanse, men også om skolens kollektive kjennetegn.  Det er av avgjørende betydning hvordan rektor og øvrig ledelse prioriterer det atferdspedagogiske arbeidet. T.Ogden


Laste ned ppt "1 KLASSE- og UNDERVISNINGSLEDELSE Sør-Fron kommune 14.august 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google