Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Merverdiavgift/ MVA Skatt vest Bjørn E. Linde seniorskattejurist Skatt vest – Forebygging Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Merverdiavgift/ MVA Skatt vest Bjørn E. Linde seniorskattejurist Skatt vest – Forebygging Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Merverdiavgift/ MVA Skatt vest Bjørn E. Linde seniorskattejurist Skatt vest – Forebygging Bergen

2 MERVERDIAVGIFT Dagens tema 1. Generelt om merverdiavgift 2. Avgiftspliktens omfang 3. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret 4. Utgående merverdiavgift 5. Inngående merverdiavgift 6. Avgiftsoppgjøret - omsetningsoppgaven

3 Generelt om merverdiavgift • Hva er Merverdiavgift (MVA) ? • indirekte skatt på forbruk – en avgift til staten på omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester som beregnes i hvert omsetningsledd • Selvdeklarasjon • avgiftspliktige krever inn MVA på vegne av staten • avgiftspliktige oppgir MVA på omsetningsoppgave til skattemyndighetene

4 •Registrerte næringsdrivende har rett til å føre inngående avgift til fradrag i avgiftsoppgjøret med staten. •Innbetalingen av avgift blir da begrenset til verditilveksten (merverdien) på hvert omsetningsledd. Generelt om merverdiavgift

5 Hjemmel • Lov om merverdiavgift av 19. juni 2009 nr. 58 • forkortet - MVAL • i kraft fra 1. januar 2010 • Forskrift til merverdiavgiftsloven – 15. desember 2009 nr 1540 • Forkortet - MVAF • Ulike avgiftssatser MVAL § 5-1. • Alminnelig og • reduserte satser • Stortingets årlige avgiftsvedtak • http://statsbudsjettet.dep.no http://statsbudsjettet.dep.no

6 Merverdiavgiftsloven av 2009 Kort om lovens system (oppbygging) Loven inneholder 22 kap. • Paragrafene i hvert kapittel består av to siffer • Til mange av paragrafene er det knyttet spesifike forskrifter • Eks. Merverdiavgiftsloven Kap. 1Kap. 1 • Lov: MVAL § 1-31-3 • Forskrift: MVAF § 1-3-1 • Inneholder definisjoner • (1) Med personkjøretøy menes • a) motorvogn registrert som personbil • b) motorvogn registrert som varebil klasse 1 • c) motorvogn registrert som moped, motorsykkel eller beltemotorsykkel og som ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport • (…..)

7 Merverdiavgiftslovens område • Det norske fastlandet

8 Avgiftspliktens omfang

9 avgiftspliktig omsetning mval § 3-1 fritatt omsetning mval kap 6 unntatt fra loven mval § 3-2 til 3-20 Registreringspliktig omsetning Ikke registreringspliktig omsetning

10 Avgiftspliktens omfang KONSEKVENSER FOR AVGIFTSBEHANDLINGEN 1. Registreringspliktig omsetning • avgiftsplikt på omsetningen • fradragsrett for inngående merverdiavgift 2. Registreringspliktig, men fritatt • ingen mva på omsetning av fritatt vare/tjeneste • likevel fradragsrett 3. Ikke registreringspliktig omsetning • ingen mva på omsetning • ingen fradragsrett 4. ”Delt virksomhet” • virksomheten har både registreringspliktig og ikke- registreringspliktig omsetning får betydning for avgiftsplikten/fradragsretten

11 Avgiftspliktens omfang REGISTRERINGSPLIKTIG OMSETNING – Eks. • hovedregel : mval § 3 – 1 • all omsetning er avgiftspliktig, dersom det ikke er hjemmel i mva-loven eller forskriften for noe annet. Generelle eksempler på registreringspliktig omsetning: • varesalg • håndverkstjenester • person- godstransport • frisør, skjønnhetspleie • konsulenter, rådgivning, reklame • advokat, regnskapsfører, revisor • utleie av; rom i hotell, campingplass, fritidseiendom • kinobilletter

12 Avgiftspliktens omfang REGISTRERINGSPLIKTIG, MEN FRITATT – Eks. • må finnes en hjemmel for fritaket – mval kap 6 Eks: • aviser • bøker og tidsskrifter i siste omsetningsledd • kjøretøy som har vært registrert her i landet • EL-biler • eksport: omsetning av varer og tjenester ut av merverdiavgiftsområdet • det er som regel knyttet spesielle vilkår til fritakene - se forskriften kap 6 • Eks. Aviser: Fritaket gjelder bare for alminnelige nyhetsaviser trykket på papir, og som utkommer med minst ett nummer pr. uke,

13 Til EFTA-domstolen for å gi Se og Hør momsfritak Ukebladene har mistet tålmodigheten og anker spørsmålet om momsfritak for Se og Hør og andre blader inn for EFTA-domstolen. Avgiftspliktens omfang

14 IKKE REGISTRERINGSPLIKTIG OMSETNING – Eks. • Forutsetter hjemmel for unntaket – mval §§ 3-2 til 3-20 Eks: • fast eiendom • Omsetning og utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom – OBS mange unntak • helsetjenester • f.eks lege, tannlege, fysioterapeut etc. • sosiale tjenester • f.eks barnehager o.a. barnepass • undervisning • bank/forsikring • idrett • konserter/teater/museum • Det knyttet vilkår til fritakene • eks: § 3-12-7. Servering • Det er et vilkår for unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 tredje ledd at virksomheten bare er åpen i tilknytning til arrangementer eller treninger og at minst 80 prosent av omsetningen skjer til deltakere …. osv”

15 Registrering i merverdiavgiftsregisteret

16 NÅR OPPSTÅR REGISTRERINGSPLIKTEN ? • Omsetning må være omfattet av merverdiavgiftsloven • Virksomheten må være næringsvirksomhet • virksomhet av et visst omfang • egnet til å gi økonomisk overskudd • i overskuelig fremtid og • som drives for eiers regning og risiko • Beløpsgrense for registrering passert: kr 50 000 (uten mva) • teller med: • omsetning (+ uttak) omfattet av loven (pliktig og fritatt) • fra og med den faktura som gjør at omsetningen overstiger 50 000

17 Registrering i merverdiavgiftsregisteret Hvordan blir man registrert i merverdiavgiftsregisteret? • Må selv ta initiativet til registrering ”uten ugrunnet opphold” § 14-1 • ”Samordnet registermelding” – del 2 • elektronisk innlevering – Brønnøysundregistrene http://www.brreg.no/blanketter/ • papirutgave også mulig (skattekontoret mfl.) • dokumentasjon på at beløpsgrensen er nådd skal vedlegges F § 14-1 OBS! • ikke anledning til å fakturere med MVA før en er registrert • det skal ikke betales MVA på de 50 000 første i ettertid • hvis man feilaktig har fakturert MVA overfor kunde før registrering: • rette feil i form av kreditnota og ny faktura til kunden • dersom feilen ikke rettes overfor kunden - skriftlig melding til skattekontoret

18 • Hvordan håndtere passeringen av beløpsgrensen ? • Det er ikke er tillatt å fakturere med merverdiavgift før virksomheten er registrert i registeret. • På den faktura og de følgende fakturaer hvor beløpsgrensen på kr 50 000 er overskredet og frem til virksomheten er registrert: • fakturaene påføres at det vil bli utstedt ny faktura påført utgående avgift når registreringen i avgiftsregisteret er på plass. • Opprinnelig faktura må da krediteres (dvs sendes kreditnota på). Registrering i merverdiavgiftsregisteret

19 • Forhåndsregistrering • Forhåndsregistrering kan innrømmes 1) når det foreligger betydelige anskaffelser, og 2) når særlige praktiske grunner tilsier det. • ”Praktiske grunner”: • Bakgrunnen for denne type forhåndsregistrering er at det ofte går kort tid fra en virksomhet først starter/kommer i gang med omsetning til registreringsgrensen på kr 50 000 nås. • ”Betydelige anskaffelser” • Nærmere vilkår i forskriftens § 2- 4: • Må gå mer enn fire måneder til omsetningen > 50 000 • Overveiende sannsynlig at omsetningen ligger betydelig over beløpsgrensen når normal drift kommer i gang • Anskaffelser for > kr 250 000 inklusiv avgift (avgiftspliktige anskaffelser) • Anskaffelsene må ha direkte sammenheng med senere mva-pliktig omsetning • Må være næringsvirksomhet

20 Registrering i merverdiavgiftsregisteret • ”Betydelige anskaffelser” fortsetter • anskaffelsene på kr 250 000 må dokumenteres med bilag • opplysninger om drift/planer/konsesjoner/budsjett etc. • Vurderes av skattekontoret i hvert enkelt tilfelle • Forhåndsregistrering medfører oppgaveplikt Vær obs. på sammenhengen med tilbakegående avgiftsoppgjør (se senere foil)

21 Registrering i merverdiavgiftsregisteret • Frivillig registrering • Skjer etter søknad • Hvem: Særlige tilfeller: • Praktisk eks: Utleie av bygg eller anlegg til leietaker som er merverdiavgiftspliktig, merverdiavgiftsloven § 2-3 • Hvordan: Samordnet registermelding del 2. post 4.

22 UTGÅENDE MVA

23 Utgående merverdiavgift • Utgående merverdiavgift beregnes av vederlaget for avgiftspliktig omsetning. • I beregningsgrunnlaget skal det tas med • alle omkostninger ved oppfyllelse av avtalen, herunder • omkostninger til emballasje, • forsendelse, • forsikring • og lignende som går inn i vederlaget eller som det kreves særskilt betaling for • Definert i mval § 1-3 e) • Når • fakturadato er avgjørende, ikke når/om kunden betaler • moms skal innberettes i den termin faktura er utstedt

24 Utgående merverdiavgift Avgiftsgrunnlaget – mval kap. 4 • Beregningsgrunnlaget er vederlaget for den avgiftspliktige omsetningen • Selve merverdiavgiften skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget (se eks. neste foil) • Byttehandel, interessefellesskap, uttak mm: • grunnlaget ikke lavere enn ”alminnelig omsetningsverdi” • Rabatter/bonus: • direkte rabatt v/salget: • avgift beregnes av det kjøper virkelig betaler • Prisavslag: • selger beregner avgift av den reduserte prisen • Heving: • salget faller bort. Selger skal tilbakeføre salget i regnskapet, med virkning for merverdiavgiften

25 Postene på omsetningsoppgave på Altinn ”side 2” 10025

26 Utgående merverdiavgift Særlige forhold: • Tap på utestående fordring - mval § 4-7 • kan tilbakeføre tidligere innberettet mva når tapet er endelig konstatert • pga manglende betalingsevne • ikke ved frivillig ettergivelse av gjeld Nærmere vilkår i forskriften § 4-7 • tilbakeføres i den termin hvor tapet er endelig konstatert • Hvordan føre: • på omsetningsoppgaven: føres som inngående avgift (bruk post 8, 9 eller 10) + send inn forklaring • evt. senere innbetaling utløser avgiftsplikt igjen

27 Postene på omsetningsoppgave på Altinn ”side 2” (25%) Den tapte momsen føres her (14%) (8%)

28 INNGÅENDE MVA

29 • Definisjon: • Inngående merverdiavgift er avgift som er påløpt ved kjøp eller ved innførsel av varer og tjenester – mval § 1- 3 f) • Det er under bestemte forutsetninger fradragsrett for inngående mva på anskaffelser - hovedregel § 8-1 – Vilkår: • må være til bruk i den registrerte virksomheten • ”til bruk i”: relevant / nær og naturlig tilknytning til • må kunne legitimeres ved bilag • bilag må oppfylle bokføringsforskriftens krav til salgsdokumentasjon, herunder være utstedt til foretaket ! • Jf hva som tidligere er sagt om dette i forbindelse med bokføringsreglene! • Når kan avgiften kreves tilbake ? • fakturadato avgjørende for fradragsretten, ikke betalingstidspunkt • Innførsels-mva beregnes og oppkreves av tollvesenet (skattebet.loven § 2 – 4) • tas med på oppgaven som inngående avgift på ordinære vilkår Inngående merverdiavgift

30 Postene på omsetningsoppgave på Altinn ”side 2” (25%) Inngående avgift (14%) (8%)

31 Inngående merverdiavgift • Begrensninger i fradragsretten – mval §§ 8-2 til 8-6 • Delvis fradragrett dersom ”delt virksomhet” • Avskåret fradragsrett bl.a. for: • Omkostninger til servering/leie av selskapslokaler (julebord) • Kunst og antikviteter (til pynt kontoret) • kost og naturalavlønning for innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister (lunsj til ansatte, overtidsmiddag) • bolig og firmahytte • representasjon • gave og utdeling i reklameøyemed • personkjøretøy - definisjon i forskriften § 1-3-1 • Bil som er definert som personkjøretøy iht forskriften – ikke fradrag for inngående avgift. Gjelder alle utgifter knyttet til kjøretøy t.o.m. varebil klasse 1.

32 Inngående merverdiavgift Tilbakegående avgiftsoppgjør Anskaffelser foretatt før registrering mval § 8-6 • Mulighet for å få tilbake inngående mva på anskaffelser fra tiden før du har registreringsplikt • søknad til skattekontoret • følger vanlige vilkår for fradragsrett, bl.a. dokumentasjon v/bilag • må ha direkte sammenheng med omsetningen i registrert virksomhet • inntil tre år før merverdiavgiftsregistrering • egne regler for fast eiendom

33 Inngående merverdiavgift Tilbakegående avgiftsoppgjør fortsetter Anskaffelser foretatt før registrering mval § 8-6 • Mulighet for å få tilbake inngående mva på anskaffelser fra tiden før du har registreringsplikt • ikke tidligere enn virksomheten var etablert • unntak kostnader til selve det å etablere virksomheten. Eks. rådgivertjenester knyttet til etableringen. • ikke for varer/tjenester som allerede er videresolgt (uten mva) • Har en imidlertid driftsmidler eller varer på lager som ikke er solgt når registreringsgrensen er nådd, vil en kunne trekke fra inngående avgift på dette ! • ved utvidelse av avgiftsområdet - ikke tidligere enn regelendringen • Eks. Persontransport ble avgiftspliktig 1/3 2004. Denne dato var da det tidligste tidspunkt (regningsdato) en drosjeeier kunne fradragsføre rep. kostnader.

34 Avgiftsoppgjøret – omsetningsoppgaven

35 Omsetningsoppgaven • Hovedregel: to-måneders terminer (seks terminer i året) følger automatisk ved registrering • Unntak: Årstermin-oppgave mval § 15-3 • gjelder næringsdrivende med omsetning under kr 1 000 000 (uten mva) • må søkes om • kan søke om årstermin samtidig som nyregistrering • frist for endring fra seks terminer til en • 1. februar samme år • frist for endring fra årstermin til seks terminer: • 1. desember året før terminoppgave iverksettes

36 Avgiftsoppgjøret – omsetningsoppgaven Omsetningsoppgaven • Primærnæringene – jordbruk, skogbruk, fiske • har årsoppgave mval § 15-4 • Dette er ikke det samme som årsterminoppgave – se forrige foil og tabell neste foil. • Oppgavefrist/ fristen for å levere inn oppgaven til skattemyndighetene = betalingsfrist for mva (innbetalingsfrist til innkreving) • mval § 15-8 og skattebet. loven § 10-30 • NB! Ikke tilstrekkelig kun å gjøre en av delene • Forsinkelsesgebyr knyttet til det å oversitte begge frister

37 Avgiftsoppgjøret – oppgavefrister se også kalender på www.skatteetaten.no Ordinære 2-mnrds. terminer Årstermin – oppgave omsetning under 1 mill. Primærnæringene jordbruk, skogbruk, fiske Årsoppgave 1. termin januar-februar frist: 10. april En oppgave pr. år Frist: 10. mars året etter En oppgave pr. år Frist: 10. april året etter 2. termin mars – april frist: 10. juni 3. termin mai – juni OBS frist: 31. august 4. termin juli –august frist: 10. oktober 5. termin september – oktober frist: 10. desember 6. termin november– desember frist: 10. februar året etter

38 Avgiftsoppgjøret – omsetningsoppgaven • Omsetningsoppgaven • innleveringsplikt i alle terminer - hovedoppgave • også i terminer med ingen omsetning/ingen anskaffelser • null -oppgave (gebyr hvis utelatt) • tilleggsoppgave / korrigert oppgave • elektronisk innlevering – Altinn.no • papiroppgave fortsatt mulig • valg av oppgavetype i post 11 Samordnet registermelding del 2 • tilgodeoppgave • Summen av oppgjøret i merverdiavgiftspliktiges favør • Kan leveres umiddelbart etter utløp av termin (for jan-feb; 1.mars)

39 Postene på omsetningsoppgave på Altinn ”side 2” kan bli i avgiftspli ktiges favør

40 Finne ut mer / spørre om mva? • Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift • Forskrift til merverdiavgiftsloven – 15. desember 2009 • Merverdiavgiftshåndboken - 6. utgave 2010 • Lærebøker / kommentarutgaver • NOU (Norges offentlige utredninger) • www.skatteetaten.no www.skatteetaten.no • www.regjeringen.no www.regjeringen.no • www.stortinget.no www.stortinget.no • www.brreg.no www.brreg.no • www.altinn.no www.altinn.no ”spør oss” • www.lovdata.no www.lovdata.no • www.toll.no www.toll.no • Ring skattekontoret 800 800 00 (gratis) • send skriftlig forespørsel til skattvest@skatteetaten.no eller til Skatt vest, postboks 8103, 4068 Stavangerskattvest@skatteetaten.no


Laste ned ppt "Merverdiavgift/ MVA Skatt vest Bjørn E. Linde seniorskattejurist Skatt vest – Forebygging Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google