Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesing – lesetrategi Aviser i undervisninga Lesing er basisdugleik som er nødvendig for alle fag og som skal trenast i alle fag. 2010 Avis i Skolen – Johannes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesing – lesetrategi Aviser i undervisninga Lesing er basisdugleik som er nødvendig for alle fag og som skal trenast i alle fag. 2010 Avis i Skolen – Johannes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesing – lesetrategi Aviser i undervisninga Lesing er basisdugleik som er nødvendig for alle fag og som skal trenast i alle fag. 2010 Avis i Skolen – Johannes Bøyum

2 Kva er lesekompetanse?  Grunnleggjande tekniske dugleikar: Avkoding og elementær forståing, evne til å forme bokstavar og skrive ord og setningar.  Funksjonell lesekompetanse: Å kunne bruke skriftspråket til å ta seg fram i samfunnet (lese kart, bruksrettleiingar, aviser osb.)  ”Critical literacy”: Kunnskap om sjangrar og verkemiddel og medviten og kritisk haldning til bodskapen i teksten.

3 Lesekompetanse PISA sin definisjon: Å vere i stand til å forstå, ta i bruk og reflektere over skrivne tekstar for gjennom dette å oppnå måla sine, utvikle kunnskapen sin og moglegheitene sine, og vere i stand til å delta i samfunnslivet.

4 Leseundersøkingar  Pisa-undersøkinga : 2002 Ein av fem norske elevar er funksjonelt analfabetar når dei går ut av skulen.

5 Leseundersøkingar  Pisa-undersøkinga : 2006 Norske elevar ligg under OECD- gjennomsnittet i både lesing, matematikk og naturfag. Noreg har hatt ein tilbakegang i perioden 2000-2006, viser PISA 2006. (Utdanningsdirektoratet) Resultat av ny PISA undersøking frå 2009, vert lagt fram i desember 2010.

6 Kvifor kan lesetrening med lokalavisa vere nyttig?

7 Aviser / aktuelle medium i lesetreninga Mål middel Lesedugleik Fagkunnskap Tekster som  er autentiske  er aktuelle  er vesentlige  gir identifikasjon  som vekker interesse  Røyndomsnære tekstar

8 -Korleis veit vi at vatnet i springen er reint? - Kan vi måle kor reint vårt eige drikkevatn er? - Kor mange liter brukar ein familie i døgeret? - Korleis er vatnet der eg bur? - Kvar kjem drikkevatnet mitt i frå? Kven er ”kommunen”? Kva reglar fins for kloakkutslepp? ? ? Kven, kva, kor, når, korleis, kvifor?

9 Avis som læremiddel: - Inneheld ulike typar stoff og sjangrar som gir høve til lesing for både sterke og svake lesarar. Redaksjonelt stoff Avisa skal informere, kritisere underhalde, vere debattorgan Redaksjonelle sjangrar: •Nyheit •Notis •Reportasje •Feature •Intervju •Enquete •Leiar •Kommentar •Lesarbrev •Melding •Petit Annonsar Avisa er markedsplass Ulike annonsar: •Salsannonser •Rubrikkannonsar •Lysingar

10 Om lesekompetanse  Fullt ut lesekompetent er ein person først når teksten er knytt til eigen røyndom...Dette er rein logikk. Like logisk er det at ein journalist formulerer seg ut frå sin kompetanse. Per Baugstø

11 Kor vanskeleg lesaren opplever ein tekst, er avhengig av lesaren sin forforståing  Jo meir ein veit om eit emne, desto lettare er det å lese ein tekst om det.  Jo mindre ein kjenner til emnet, jo vanskelegare blir lesinga.

12 Lesing er kommunikasjon Kommunikasjonsmodell (Schramm/Shannon) SendarKode- former MottakarKode- omformer Signal (produkt) Støy Tilbakemelding Erfaringsverd

13 Forventning / forforståing  Tittel, ingress og bilete sammen med dine eigne kunnskapar og røynsler, gir deg idé om kva saka/teksten handlar om. Du har forståing av saka før du har lese saka. Dette gjer lesinga lettare. Når du les vil du leite etter stadfestingar, ev. svar på spørsmål som dukkar opp.

14 Sammensette tekstar … Sett saman ut frå: Hensikt Estetikk Tekst Bilete Teikningar Titlar Grafikk Lyd Film

15 bilete bilettekst tittel ingress byline mellomtitlar faktaboks spalte Nyhende- artikkel

16 Sjå døme

17 Lesing og lesestrategi

18 Kvifor les du? 1. For hygge og underhaldning. 2. For å finne fakta og andre opplysningar. 3. For å lære noko. 4. For å få fagleg innsikt og utvikling. 5. For å få personleg innsikt og utvikling. Kva les du for å …?

19 Lesestrategi  For å kunne lese effektivt må du først vite kvifor du les og kva målet med lesinga er. Deretter vel du lesemåte og kombinasjonar av lesemåtar som gjer at du når måla dine på ein god og effektiv måte. (Stangeland/Forth) Dette er å ha ein lesestrategi.

20 Lesestrategi  Førebuing - Bestemme kva som er hensikten / målet med lesinga.  Gjennomføre vald lesemåte (Skumme, scanne, ekstensiv, intensiv…)  Etterarbeid Tenke gjennom om du har oppnådd hensikten. Velje vidare strategi. Kva gjer du vidare?

21 Lesemåtar  Skumlesing  Scanning  Ekstensiv lesing  Intensiv lesing

22 Kunnskapsløftet: Trene grunnleggjande dugleikar Å uttrykke seg munnleg Å uttrykke seg skriftleg Å kunne lese Å kunne rekne Å kunne bruke digitale verktøy

23 Kunnskapsløftet: Å kunne lese i matematikk  - inneber å tolke og dra nytte av tekstar med matematisk innhald og med innhald frå daglegliv og yrkesliv. Slike tekstar kan innehalde ulike matematiske uttrykk, diagram, tabellar, symbol, formlar og logiske resonnement.

24 Kunnskapsløftet: Å kunne rekne i norsk  - er ein dugleik som forutset eit anna språk enn verbalspråket. Men disse språka har eit felles kunnskapsområde når det gjeld begrepsutvikling, logisk resonnement og problemløysing. Det gjeld óg forståing for form, system og komposisjon. Ved lesing av samensette tekstar og sakprosa blir arbeidet med grafiske framstillingar, tabellar og statistikk viktig forståing.

25

26 Tips til oppgaver og aktiviteter

27 Tips til oppgaver og aktiviteter med avis: Lag tittel til notisen - Gi elevene en notisen uten tittel, og gi elevene maks 5 min. til å lage tittel. Resultatet vil bli like mange variasjoner som det er elever. Diskusjon: - Hva er rett? Vinkling? Virkemidler? - Objektivitet – subjektivitet - Hvordan bør en god tittel være? - Vinkling ut fra person/sak/årsak/samenheng osv. Egner seg godt som start/anslag på undervisningsøkten

28 Tips til oppgaver og aktiviteter Hvorfor har vi aviser? Avisen skal - Informere - Kritisere - Bringe debatt - Underholde - Være markedsplass Oppgave: Finn eksempel på …………………. I dagens avis

29 Tips til oppgaver og aktiviteter Lag ny førsteside  Gi elevene avis der førstesiden er fjernet. Oppgave: Hvilke saker vil du ha på førstesiden? Hvordan vil du prioritere sakene? De kan klippe og lime, eller skisse opp på et a-3 ark Heng elevenes førstesider opp ved siden av hverandre. Sammenlign sidene og la elevene kommentere sine valg. Gi dine kommentarer. Vis til slutt originalsiden.

30 Tips til oppgaver og aktiviteter Journalistens seks hjelpere Hva Hvem Hvor Når Hvorfor Hvordan (Konsekvens) Oppgave: Gi elevene en avisartikkel og be dem undersøke om journalisten gir svar på spørreordene.

31 Tips til oppgaver og aktiviteter Nyhetssjangeren Les eventyret om Bukkene Bruse høyt for elevene. (- En dramatisk hendelse) Suppler gjerne med rollespill: Intervjuobjekter: - De tre bukkene - Bonden som eier bukkene - Trollet (som ble reddet) - Broren til trollet -..andre Forarbeid: Journalistens seks hjelpere. Nyhet: Det viktigste først. Vinkling av saker (for eksempel ”lag tittel”-oppgaven.) 1. Elevene er journalister som observerer (lytter), intervjuer og noterer 2. Elevene lager en nyhetssak med tittel, ingress og litt tekst og tegnet illustrasjon. 3. Presentasjon: Vise og lese opp.

32 Tips til oppgaver og aktiviteter Vær Varsom. PFU. Oppgave som egner seg i vgs. Du trenger minst to timer inkl. samtale: Del elevene inn i grupper. Hver gruppe er et ”PFU” Velg en sak fra PFU-basen som er ferdig behandlet. Gi elevene all informasjon (papirkopier): Beskrivelse av saken, klage og tilsvar, men ikke PFUs konklusjon Gi elevene Vær Varsom plakaten og gi dem tid til å vurdere klagen ut fra noen utvalgte paragrafer. De skal avgi et skriftlig og begrunnet dom. Gruppene leser opp sine endelige vurderinger høyt i klassen Når alle gruppene har avgitt dom: Diskusjon Presentasjon av PFUs vurdering/dom. Ev. diskusjon av denne.

33 Tips til oppgaver og aktiviteter Kildebruk  Velg ut stoff fra avisen som omhandler (unge mennesker.)  Finn ut hvilke kilder journalisten har brukt. (Se etter sitater, intervjuobjekter, henvisninger.. ) Synes du journalisten har brukt relevante kilder? Er det andre kilder som burde blitt brukt? - Hvorfor? Hvem har brakt frem /tipset om saken? Hvorfor er dette en god avissak? ……………………….

34 Tips til oppgaver og aktiviteter Lag radionyheter Oppgave Bruk avisen som kilde Velg ut saker som du vil prioritere. Lag en to minutters nyhetssending for radio. Presentasjon: Elevene spiller av / leser opp sin nyhetssending. Diskuter og kommenter: Valg av saker, prioritering, vinkling, variasjon osv.

35 Tips til oppgaver og aktiviteter Reklame A ttension I nterest D esire A ction - Synes du denne annonsen oppnår ”AIDA”? - Hva koster denne annonsen - Hvorfor mange lesere når denne annonsen? - Hva blir annonse- kostnaden pr leser? - ……..


Laste ned ppt "Lesing – lesetrategi Aviser i undervisninga Lesing er basisdugleik som er nødvendig for alle fag og som skal trenast i alle fag. 2010 Avis i Skolen – Johannes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google