Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når yrkeslivet får velge- videreutdanning i samarbeid med arbeidsgiver, høgskole og fagskole Åslaug Bøhn Botnen, Tone Elin Mekki og Gerd Karin Nylund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når yrkeslivet får velge- videreutdanning i samarbeid med arbeidsgiver, høgskole og fagskole Åslaug Bøhn Botnen, Tone Elin Mekki og Gerd Karin Nylund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når yrkeslivet får velge- videreutdanning i samarbeid med arbeidsgiver, høgskole og fagskole Åslaug Bøhn Botnen, Tone Elin Mekki og Gerd Karin Nylund

2 - Når yrkeslivet får velge -2 2 Kvam - midt i Hordaland Norheimsund - eitt av regionsentra i Hordaland

3 - Når yrkeslivet får velge -3 Kvam 1 time frå Bergen Ca.8 300 innb

4 - Når yrkeslivet får velge -4 Når yrkeslivet får velge- videreutdanning i samarbeid med arbeidsgiver, høgskole og fagskole. Åslaug Bøhn Botnen, pleie og omsorgsjef i Kvam herad 5. Mai 2009

5 - Når yrkeslivet får velge -5 EVUK- etter og vidareutdanning for kommunehelsetenesta •Eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen i Bergen og dei 4 kommunane Austevoll, Kvam, Lindås og Tysnes •Eit pilotprosjekt finansiert med midlar frå Rekrutteringsplan for helse og sosialpersonell 2003-2006 •Prosjekt avslutta juni 2007

6 - Når yrkeslivet får velge -6 EVUK- prosjektet var 3-delt 1.Leiarutdanning 30 studiepoeng. Avslutta mars 2005 2.Eit treårig kompetanseprogram for sjukepleiarar, vernepleiarar, hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar. Avslutta juni 2007 3.FoU knytt til utvikling og gjennomføring; veiledar førsteamanuensis Inger M Holter

7 - Når yrkeslivet får velge -7

8 8 Mål for EVUK •Betre kommunehelsetenesta sitt grunnlag for å rekruttere og beholde helsepersonell •Auke tenestekvaliteten til pasientar og brukarar

9 - Når yrkeslivet får velge -9 Erfaringar etter EVUK i Kvam •Prosjektet forankra i toppleiinga –Kommunalsjef i styringsgruppa –Pleie og omsorgssjef i prosjektgruppa •Leiarutdanning i forkant –10 leiarar deltok i utdanninga

10 - Når yrkeslivet får velge -10 Erfaringar etter EVUK i Kvam •Målretta opplegg –kommunen sine behov kontra individuelle ynskje •Felles for mange –stor satsing både leiarar og fagpersonell •Kombinasjon studie/arbeid

11 - Når yrkeslivet får velge -11 Erfaringar etter EVUK i Kvam •Samarbeid med høgskulen •Samarbeid med andre kommunar

12 - Når yrkeslivet får velge -12 Resultat for deltakarane i EVUK •Kr 20 000 –for fullført fellesmodul/fordjuping/ fagskule •Kr 10 000 –for fullført fellesmodul

13 - Når yrkeslivet får velge -13 Lokale forhandlingar 2008 •Lokale tillegg gitt i 2007 vart delvis ”oppspist” av sentrale minstelønnssatsar etter hovudoppgjøret pr. 1.5.08. •Oppretta ”avansementstillingar” (60 stp./fagskule): –Sjukepleiar I –Hjelpepleiar I –Fagarbeidar I

14 - Når yrkeslivet får velge -14 Arbeidsgjevarperspektivet •Fokus på rekruttering og kompetanse –Strategisk kompetanseplan ( fokus på framtidas behov for kompetanse og sikre tilstrekkeleg kvalifisert kompetanse) •Lønnspolitikk –Særskilt forhandling juni 2007 ( HTA kap.4 punkt 4A2) –NSF, Fagforbundet, FO •Kvalitetsutvikling –Formell utdanning - forpliktande for deltakarane –Som ledd i planlegging, drift og kvalitetssikring av tenesta

15 - Når yrkeslivet får velge -15 Arbeidsgjevarperspektivet •Viktig at kompetansetiltaket er initiert av arbeidsgjevar ut frå framtidige behov i organisasjonen •Viktig at kommunen er aktivt med i samarbeidet med utdanningsinstitusjonane

16 Verdsetting; hva og hvordan? • Videreutdanning for hjelpepleiere? • I regi av høgskolen; studiepoeng for alle? • Samme undervisning, innhold, arbeidskrav og litteratur? •Likebehandling av ulikhet?

17 Lik verdi ; forskjellig kompetanse og arbeidsoppgaver Verdsetting er å ta på alvor forskjell i kompetanse og derigjennom forutsetninger for å lykkes!

18 Derfor: Felles: •Undervisning, veiledningsgrupper, arbeidsrelaterte arbeidsoppgaver, og formalisering Ulikt: •Videreutdanningsnivå; fagskole og høgskole •Pensum og eksamensoppgaver

19 Store muligheter ved felles studietilbud •Veiledningsgrupper m/ utgangspunkt i hverdagserfaringer  felles utfordringer, ulike arbeids- og ansvarsområder •Formalisering i regi av fagskole og høgskole •Felles ”klasse” i høgskolens lokaler

20 Kommunehelsetjenesten som arbeidsplass 30 studiepoeng Helsepolitikk, lovverk, etikk, kommunikasjon, samhandling Valgfri Fordypning m sp Valgfri Fordypning, Fagskole Tverrfaglig gruppeveiledning i hver kommune – til sammen 60 timer År 2004 2005 2006 2007 Individuell veiledning på arbeidsplassen – til sammen 60 timer Valgfri Fordypning u sp Gir perspektiver inn til gruppeveiledningen

21 Aldring, demens og alderspsykiatri (9 sp) Helsefremmende og forebyggende arbeid (6 sp) Etikk (3 sp) Pleie og omsorgstjenester i et makroperspektiv (3 sp) Økonomiske, politiske og juridiske rammer (3sp) Veiledning og samhandlings- kompetanse (6 sp) Grunnmur •Miljøarbeid i andres hjem (30stp) For vernepleiere Studieskisse EVUK – HU-gruppen Fordypning innen et av følgende områder for sykepleiere: •Demens på bredbånd (15sp) + •Fagutvikling og prosjektarbeid (15 sp) •Hjerte/lungesyke (30 sp) •Diabetes 45 sp •Palliasjon 30sp •Veiledning 30sp Felles påbygging med studiepoeng

22 Etikk Aldring, demens og alderspsykiatri Helsefremmende og forebyggende arbeid Pleie og omsorgstjenester i et makroperspektiv Økonomiske, politiske og juridiske rammer Veiledning og samhandlings- kompetanse Studieteknikk. Skrivekurs. Metode for kvalitetsutvikling og systematisk forbedringsarbeid og systematisk forbedringsarbeid Felles påbygging uten studiepoeng Studieforberedelse og prosjektarbeid Fagskole i eldreomsorg Samarbeid m/Storhamar videregående Fordypning i forhold til beboere i sykehjem og hjemmetjenesten Grunnmur Studieskisse EVUK – VK-gruppen FAGSKOLER Fagskole i miljøarbeid Samarbeid med Stryn Videregående Fordypning i forhold til psykisk utv.h

23 Praksisbaserte fordypningsprosjekt

24

25 Når yrkeslivet får velge Bakgrunn: • Hedmark Fagskole og Høgskolen i Bergen • Tone Elin Mekki og Marit Engum Hansen • Fant ut at å legge til rette et utdanningsløp for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere vår mulig å få til Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

26 Bakgrunn • Samarbeidspartnere ble Storhamar og Stryn videregående skoler - • (eldreomsorg og miljøarbeid) • Vi hadde NOKUT godkjente studieplaner Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

27 Hvordan til rette legge? • Vi (som fagskoler) tilrettela og bygde på de erfaringene vi hadde med utdanning av helsepersonell på videregående nivå, i samarbeid med Høgskolen • Erfaringer vi hadde med egne fagskoletilbud • Fagskoleutdanning – Eldreomsorg / Miljøarbeid - et års utdanning på full tid Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

28 Hva gjorde vi sammen • Planene høgskolen brukte og fagskolene brukte, viste at temaene var sammenfallende • I fordypningsoppgavene tok vi utgangspunkt i praktiske problemstillinger og studentens interesser (siste del av fagskole utdanningen) • Tema ble valgt i samarbeid med fagansvarlig ledelse på arbeidsplassen, veileder fra skole og veileder på egenarbeidsplass Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

29 Viktige momenter • Som lærere/veiledere la vi vekt på at den enkelte student fikk utfordringer ut fra sitt faglige ståsted –interesser – arbeidsgivers ønsker og behov • At studentene kunne føle seg på banen og bli møtt med utfordringer som ga vekst og godt læringsutbytte og som kunne føre til endringer i på egen arbeidsplass – faglig fordypning (utviklingsprosjekter) Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

30 Forankring og veiledning • God forankring på egen arbeidsplass, gjorde studentenes arbeidsprosess meningsfylt • Studentene fikk veiledning på egen arbeidsplass og fra høgskolen – individuell veiledning • Tilbakemeldinger gikk på at de opplevde stor glede ved å fordype seg i eget fag og jobbe på sitt nivå, på egen arbeidsplass Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

31 Når yrkeslivet får velge • Hospitering – Ble lagt til rette ut fra interesser og valg av problemstilling • Data og internett – studentene utviklet sine ferdigheter og opplevde glede ved å kunne mestre dette bedre • Viktig for veiledere å stille med åpent sinn og følge studentene i egen prosess (eierforhold) Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

32 Læringsarbeidet • Med utgangspunkt i det sosiokulturelle læringsperspektiv som legger vekt på - At læring foregår i en sosial sammenheng - At studentene hjelper hverandre - At spørsmål stilles av både medstudenter, faglærer og sensor ble eksamensprosjektet gjennomført • Muntlig redegjørelse i grupper - Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

33 Resultater av læringsarbeidet • Mange ulike problemstillinger • Skriftlig rapport (1- flere deltaker) – lokalt tilpasset • Eksamen (redegjørelse) ble gjennomført i gruppe (4-5 deltakere), med utgangspunkt i de skriftlige rapportene • Nyttig å arbeide på denne måten i forhold til egen jobbsituasjon Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

34 Eksamen • Under eksamen: • Gode prosesser • Studentene hjalp hverandre og stilte gode spørsmål • Studentene viste glede i forhold til å dele med hverandre Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

35 Når yrkeslivet får velge • Med utgangspunkt i dette prosjektet har jeg stor tro på at dette er veier vi kan fortsette å gå og som vi kan videreutvikle sammen • Samarbeid kommune, høgskole og fagskole • At yrkeslivet og utdanningsinstitusjoner skaper noe sammen Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

36

37 Evaluering Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund • Resultatene (karakterene) ble bra • Glede i forhold til å kunne utvikle seg og å lære var stor • Studentene var positive og fornøyd • De var stolte over å gjennomføre utviklingsarbeid på egen arbeidsplass • Svært nyttig å samarbeide høgskole og fagskole

38 Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund


Laste ned ppt "Når yrkeslivet får velge- videreutdanning i samarbeid med arbeidsgiver, høgskole og fagskole Åslaug Bøhn Botnen, Tone Elin Mekki og Gerd Karin Nylund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google