Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER Evaluering og kompetanseutvikling vedrørende forsterket tilpasset norskopplæring Oppdrag for Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER Evaluering og kompetanseutvikling vedrørende forsterket tilpasset norskopplæring Oppdrag for Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER Evaluering og kompetanseutvikling vedrørende forsterket tilpasset norskopplæring Oppdrag for Oslo kommune Utdanningsetaten 2005-2007 Innlegg på samling i Interkommunalt nettverk 26. januar 2006

2 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER Hovedmål for kommunens prosjektet Bedre minoritetselevenes grunnleggende ferdigheter i norsk

3 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER • kan snakke norsk med så god flyt og med så god artikulasjon at personer som kan språket godt, ikke har problemer med å forstå det som sies, og heller ikke sjeneres av de avvik som måtte finnes i ordvalg, uttale, grammatikk og språkbruk • kan forstå talt norsk uten problemer så sant det ikke er trekk ved kommunikasjonen som stiller spesielle krav til forståelsesevnen (f.eks. uvant språkvarietet, uvanlig høyt taletempo, uklar artikulasjon, ukjent og avansert tema osv.) En elev har tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i norsk når hun eller han: Grunnleggende ferdigheter (def. 1)

4 • kan skrive enkle tekster på norsk slik at personer som kan språket, forstår det som er skrevet og ikke sjeneres av de avvik som måtte finnes i ordvalg, rettskriving, grammatikk og tekststrukturering • har knekt lesekoden og kan lese enkle tekster på norsk høyt og stille med tilfredsstillende innholdsforståelse

5 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER • lykkes i å bruke norsk til de formål som normalt er aktuelle på alderstrinnet En elev har grunnleggende ferdigheter i norsk når hun eller han: Grunnleggende ferdigheter (def. 2) Aldersadekvate ferdigheter

6 • Samtale • Fortelle • Leke • Synge • Lytte til høytlesning • Kjenne igjen skrift • 12-åring 16-åring •Samtale - uformell - mer formell •Fortelle - ulike sjangrer •Beskrive •Forklare •Lese -ulike formål - ulike sjangrer •Skrive - ulike formål - ulike sjangrer - noenlunde formelt korrekt • • Samtale - flere sjangrer, bl.a. argumenterende • Fortelle - flere sjangrer (?) - flere virkemidler - større bevissthet • Beskrive og forklare - flere sjangrer - større nøyaktighet • Lese - flere teksttyper - mer avanserte tekster - større bevissthet - kritisk holdning • Skrive - flere formål - flere sjangrer - større bevissthet - formelt korrekt • 4-åring

7 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER Leveranse A: Evaluering av prosjektet ”Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk – likeverdig opplæring i praksis” Leveranse B: Kompetanseutvikling

8 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER • I hvilken grad bidrar det samlede innholdet i det treårige prosjektet ”Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk - likeverdig opplæring i praksis” til å oppfylle prosjektets mål om å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i norsk? • Hvilke faktorer (innholdsmessige eller organisatoriske) fremmer eller hemmer graden av måloppnåelse i prosjektet? Hovedproblemstillinger i evalueringen (leveranse A)

9 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER • Lærernes kompetanse, rolle og holdning • Elevenes læringsutbytte og motivasjon • Kjennetegn ved organiseringsformer og arbeidsmåter som gir et godt læringsutbytte • Kjennetegn ved skoler som kan dokumentere særlige gode elevresultater i prosjektet • Opplevelse av faglig selvtillit, motivasjon og kompetanse hos lærerne som underviser minoritetsspråklige elever Forhold som ønskes belyst

10 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår

11 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 1.Hvilket læringsutbytte når det gjelder grunnleggende norskferdigheter, får de minoritetsspråklige elevene ved å ha felles læreplan i norsk?

12 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 1.Hvilket læringsutbytte når det gjelder grunnleggende norskferdigheter, får de minoritetsspråklige elevene ved å ha felles læreplan i norsk? Statistiske analyser av nasjonale prøver i lesing og skriving, av kartleggingsprøvene i lesing og av eksamen

13 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 1.Hvilket læringsutbytte når det gjelder grunnleggende norskferdigheter, får de minoritetsspråklige elevene ved å ha felles læreplan i norsk? Statistiske analyser av nasjonale prøver i lesing og skriving, av kartleggingsprøvene i lesing og av eksamen Høst 2005, vår 2006, vår 2007

14 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår

15 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 2. Hvilke organiseringsformer og arbeidsmåter gir best læringsutbytte i grunnleggende norskferdigheter for minoritetsspråklige elever gjennom bruk av felles læreplan i norsk?

16 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 2. Hvilke organiseringsformer og arbeidsmåter gir best læringsutbytte i grunnleggende norskferdigheter for minoritetsspråklige elever gjennom bruk av felles læreplan i norsk? Kartleggingsundersøkelser Aksjonsforskningsprosjekt (observasjoner, erfaringsutveksling, intervjuer, dokumentanalyse)

17 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 2. Hvilke organiseringsformer og arbeidsmåter gir best læringsutbytte i grunnleggende norskferdigheter for minoritetsspråklige elever gjennom bruk av felles læreplan i norsk? Kartleggingundersøkelser Aksjonsforskningsprosjekt (observasjoner, erfaringsutveksling, intervjuer, dokumentanalyse) Skole året 2005/ 2006 Ammerud og Sagene – 2. og 7. kl.tr. Alle skoler i Oslo

18 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 3. Hvordan utvikler elevenes motivasjon seg som en følge av skolens organisering og tilrettelegging av opplæringen i norsk?

19 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 3. Hvordan utvikler elevenes motivasjon seg som en følge av skolens organisering og tilrettelegging av opplæringen i norsk? Spørreundersøkelse

20 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 3. Hvordan utvikler elevenes motivasjon seg som en følge av skolens organisering og tilrettelegging av opplæringen i norsk? SpørreundersøkelseHøst 2005 Vår 2007 Elever på 2. og 7. trinn ved et utvalg av skoler

21 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 4. Hva kjennetegner skoler som kan dokumentere særlige gode elevresultater i prosjektet?

22 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 4. Hva kjennetegner skoler som kan dokumentere særlige gode elevresultater i prosjektet? Kasusstudie (observasjoner dokumentanalyser, intervjuer)

23 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 4. Hva kjennetegner skoler som kan dokumentere særlige gode elevresultater i prosjektet? Kasusstudie (observasjoner, dokumentanalyser, intervjuer) Skole- året 2006/ 2007 Fem skoler 2., 7. og 10. kl.tr.

24 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 5. Blir lærernes kompetanse, rolle, holdning, faglige selvinnsikt og, motivasjon påvirket gjennom prosjektperioden?

25 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 5. Blir lærernes kompetanse, rolle, holdning, faglige selvinnsikt og, motivasjon påvirket gjennom prosjektperioden? Spørreundersøkelse x 2

26 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår 5. Blir lærernes kompetanse, rolle, holdning, faglige selvinnsikt og, motivasjon påvirket gjennom prosjektperioden? Spørreundersøkelse x 2Høst 2005 og vår 2007 Lærere ved utvalgte skoler

27 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER AKTIVITET I EVALUERINGSPROSJ. 200520062007 VårHøstVårHøstVårHøst PlanleggingX SkolekartleggingX Kvantitativ gjennomg. av læringsutbytteXXX LærerundersøkelseXX AksjonsforskningXX KasusstudieXX Elevundersøkelse X X AnalyseXXXX Rapportskriving og øvrig formidlingXXXXX

28 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER Kompetanseutvikling (leveranse B) Fase 1: • Åpningskonferanse (sept. 2005) • Utviklingssamlinger - for lærere og ledere på aksjonsskolene og utviklingsskolene - to høst 2005 - tre vår 2006 • NettstedNettsted • Kursrekke for nettverksskoler (aksjon + utvikling) - 8 samlinger á tre timer • Sluttkonferanse 1. år Grorud Hallagerbakken Stenbråten Ammerud Sagene

29 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER Fase 2 • Spredningssamlinger - to parallelle samlinger pr. måned - ni måneder

30 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER AKTIVITET I KOMP.UTV.HVEM SOM DELTAR200520062007 VårHøstVårHøstVårHøst ÅpningskonferanseFølge-/nettverksskoler, 50 deltakere X UtviklingssamlingerFølge-/nettverksskoler, 50 deltakere (5 samlinger) XX Sluttkonf., 1. år300 deltakere, repr. fra alle skoler X Rapporter/evalu., møter XXXXXX Spredningssaml.170 deltakere x 2 (340 deltakere på 9 samlinger) XX NettstedTilgjengelig for alle Osloskoler – informasjon og drøftinger XXXXXX SluttrapportX

31 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER Takk for oppmerksomheten!

32 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER ForskningsspørsmålMetodiske hovedtilnærmingerNår Hvilket læringsutbytte når det gjelder grunnleggende norskferdigheter, får de minoritetsspråklige elevene ved å ha felles læreplan i norsk? Statistiske analyser av nasjonale prøver i lesing og skriving og av kartleggingsprøvene i lesing Høst 2005, vår 2006, vår 2007 Hvilke organiseringsformer og arbeidsmåter gir best læringsutbytte i grunnleggende norskferdigheter for minoritetsspråklige elever gjennom bruk av felles læreplan i norsk? Survey Aksjonsforskningsprosjekt (observasjoner, erfaringsutveksling, intervjuer, dokumentanalyse?) Skoleår et 2005/2 006 Hvordan utvikler elevenes motivasjon seg som en følge av skolens organisering og tilrettelegging av opplæringen i norsk? SpørreundersøkelseVår/hø st 2006 Hva kjennetegner skoler som kan dokumentere særlige gode elevresultater i prosjektet? Kasusstudie (observasjoner, dokumentanalyser, intervjuer) Skoleår et 2006/2 007 Blir lærernes kompetanse, rolle, holdning, faglige selvinnsikt og, motivasjon påvirket gjennom prosjektperioden? Spørreundersøkelse x 2Høst 2005 og vår 2007

33 Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER TALESKRIFT PRODUKSJONSnakkeSkrive RESEPSJONForstå talt språkLese Leksikalsk kompetanse Grammatisk kompetanse Pragmatisk og sosioling- vistisk kompetanse Ferdighetsmodell Kompetansemodell


Laste ned ppt "Flerfaglig gruppe for studier av SPRÅK- OG KULTURMØTER Evaluering og kompetanseutvikling vedrørende forsterket tilpasset norskopplæring Oppdrag for Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google