Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skauen barnehage «Vi er aktive og nysgjerrige»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skauen barnehage «Vi er aktive og nysgjerrige»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skauen barnehage «Vi er aktive og nysgjerrige»
Årsplan

2 Styret i Skauen Barnehage SA:
Vi jobber i Skauen barnehage SA Styret i Skauen Barnehage SA: Frode Nielsen: Styreleder Rona E. Andersgaard: Nestleder Antoni Kontstanty: Styremedlem Ellen Ossiannilsson: Styremedlem Elin Rangberg: De ansattes representant Monica Birgersen Pedagogisk Medarbeider Jobbet i Skauen barnehage siden 2008 Vigdis Antonsen Pedagogisk Medarbeider Jobbet i Skauen barnehage siden 1992 Elin Rangberg Styrer Jobbet i Skauen barnehage siden 2003 Naima Lundemo Snåre Pedagogisk leder Begynner 1.august 2012 Lisbeth Kristoffersen Fast vikar Jobbet i Skauen barnehage i perioden

3 Denne årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen og et virkemiddel til å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt godt. Den skal også gi foreldre og andre interesserte informasjon om hva vi holder på med og hvilke aktiviteter som skal foregå gjennom året. Årsplanen vil ikke beskrive innholdet i det pedagogiske arbeidet i detalj. Fordi vi hele tiden vurderer arbeidet vårt i forhold til enkeltbarn og barnegruppas behov, vil det alltid kunne bli behov for å foreta endringer og justeringer underveis. Årsplanen skal være retningsgivende for arbeidet. Samtidig skal den være åpen og fleksibel nok til å kunne ta hensyn til hva barna er interessert i underveis i barnehageåret. Mange av temaene i denne kalenderen vil være gjennomgående tema og gjelde for hele året. Noen vil være spesielt for den måneden det er satt inn i for eksempel jul og påske. Barnehagens virksomhet reguleres av Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. 1. august 2011 fikk barnehagen ny formålsparagraf. Da fikk barnehagen det samme verdigrunnlaget som skolen for å gi barn helhet og sammenheng i deres læring og utvikling. Barnehagens arbeidsmåte er i stor grad tverrfaglig. Rammeplanen angir 7 områder som barnehagen forplikter seg til å jobbe med: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø og samfunn, Antall, rom og form I tillegg til dette har barnehagen sine satsningsområder og mål som vil sette sitt preg på virksomheten. Fokusområde dette barnehageåret vil være: natur og basiskompetanse med vekt på empati, drama/teater, musikk og språk.  I tillegg til årsplanen har barnehagen utarbeidet virksomhetsplan som gjelder for I barnehagen leves mye av barnas hverdag. Skal vi oppnå målet vårt. ”Vi er aktive og nysgjerrige" er det viktig med et trygt og spennende miljø! Ved hjelp av tilbakemeldinger fra foreldre og andre samarbeidspartnere vil vi være kreative og jobbe så godt vi kan for en enda bedre barnehage i året som kommer. Med ønske om et godt barnehage-år! Vennlig hilsen Elin Rangberg Styrer Velkommen til oss:

4 07.30: Barnehagen åpner : Frokost. Barnehagen serverer melk og vann. Matpakke tas med selv! 09.30: Samling stund, og vi ber om at alle barna er tilstede før samling begynner! 10.00: Aktivitet 11.30: Lek inne eller ute 11.30: Rydding, vaske hender og barnehagen serverer lunsj : Utetid 15.00: Ettermiddagsmat. Matpakke og drikke tas med selv! : Lek inne eller ute 16.00: Rydding Foreldre må være i barnehagen innen 16.15 16.30: Barnehagen stenger, og da skal alle være ute av barnehagen.

5 Lek og læring i naturen ÅRETS GJENNOMGÅENDE TEMA
Barnehagen har naturen som utgangspunkt for en god hverdag. Hos oss vil vi at barna skal få utfordring i å bruke kroppen og sansene sine gjennom lek i naturen. Lek og læring i naturen gir fornøyde og sunne barn. I barnehagen skal vi legge til rette for gode naturopplevelser, slik at barna kan lære om naturen, bli glad i den og ta vare på den. Kunnskap om naturen gir økt utbytte og glede av naturopplevelser, som igjen kan bidra til interesse og engasjement for å ta vare på natur og miljø. Slike kunnskaper er også nødvendig for å kunne forstå miljøproblemene og årsakene til dem. I rammeplanen for barnehagen står det at barnehagen har ansvar for å gi barn grunnleggende forståelse for sammenhenger i naturen, for å lære dem å bli glad i naturen og stimulere til aktivitet og opplevelse i natur og nærmiljø. Det legges vekt på opplevelser og erfaringer. Gjennom lek, iaktagelser og undring skal barna få erfaringer og opplevelser i nærmiljøet. Miljøverntanken står sentralt, og barnehagen skal bidra til å utvikle barnas respekt for og tilhørighet til naturen og forståelse for nødvendigheten av å ta vare på naturens mangfold. Naturfaglige aktiviteter er et godt grunnlag for å utvikle basiskompetanse hos barn. Virkelighetsnær læringsarena: Læring i friluft bygger på prinsippet at barn og ungdom får en større forståelse av å lære om virkeligheten i virkeligheten – om naturen i naturen, om samfunnet i samfunnet. Naturopplevelse og miljøbevissthet: Læring i friluft bygger på at mange gode naturopplevelser i barndommen gir tilhørighet til naturen, en økt forståelse for samspillet mellom natur og menneske og et ønske om å ta vare på naturen. Fysisk aktivitet: Gjennom Læring i friluft blir fysisk aktivitet en naturlig del av hverdagen. Fysisk aktivitet er viktig for barn og ungdoms helse, og for at de skal ha en normal vekst og utvikling. Sosialt miljø og læringsmiljø: Læring i friluft gir nye og andre sosiale relasjoner enn inneaktivitet. Det gjelder både mellom barna og mellom barn og voksne. Barn som sjeldent opplever mestring inne, kan vise fram andre kvaliteter ute. Barn av regnbuen En himmel full av stjerner Blått hav så langt du ser En jord der blomster gror Kan du ønske mer? Sammen skal vi leve hver søster og hver bror Små barn av regnbuen og en frodig jord. Lillebjørn Nilsen

6 AUGUST Innhold Arbeidsmåter Pedagogiske mål Fagområder
I barnehagen møter barna en ny og spennende verden med mange barn og voksne, nye leker og annet materiell. I tilvenningsperioden vektlegger vi at de nye barna skal knytte vennskap med andre barn, bli kjent med barnehagehverdagen samt dagsrytmen og rutinene på avdelingen. For personalet er det en viktig oppgave å legge til rette for god lek, for knytte vennskap og sikre at alle barna ”får være med”. Dette gjør vi ved å variere mellom lek og ulike tema. Vi snakker mye om vennskap, om familiene til barna og hvor de bor. I samlingsstunden vektlegger vi at barna skal lære navnene til hverandre, vi synger barnesanger som de kjenner fra før og går gradvis fra ”det kjente til det ukjente”. Vi vil være mye ute og leke med sand, vann, sølekaker, sykler og alt det spennende som barnehagen har å by på ute. Vi følger dagsrytmen forholdsvis nøye, da det er viktig med forutsigbare dager. Vi er opptatt av at de nye barna knytter bekjentskaper til de andre barn. Barna skal finne trygghet i barnegruppen, og vi arbeider mye med å knytte gode relasjoner i barnegruppen, lære de å ta vare på hverandre og vise omsorg for hverandre. AUGUST Innhold Arbeidsmåter Pedagogiske mål Fagområder  Tilvenning Garderobesituasjon Samlingstund - samtale Bilder i garderoben Grupper Bli kjent samtaler  Barna og foreldre skal føle seg velkommen. Barna skal bli kjent med rutiner, hverandre og oss voksne. Nærmiljø og samfunn Kommunikasjon, språk og tekst  Hagebær  Smake på ulike frukter fra Norge og andre land Barna skal bli kjent med hagebærene våre, få kunnskap om utseende, smak og bruksområder Natur, miljø og teknikk.  Frukt Smake på ulike frukter fra Norge og andre land Barna skal få kunnskap om frukt vi dyrker i Norge og andre land  Den gylne regel  Vi øver på reglen og forteller at den hører under kristen kulturtradisjon . Barna skal lære om ”den gylne regel” Etikk, religion og filosofi

7 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
31 Tilvenning 30.7 Barnehagen stengt 31.7 1 Planleggingsdag 2 Velkommen til nytt barnehage år 3 Varm mat 32 6 Velkommen til de nye barna. 7 8 Baking 9 10 33 13 14 15 16 17 34 Brannvern 20 21 Lille Skauen 22 23 Møllehjulet 24 35 27 Foreldremøte 28 Bekkedalen 29 30 Bibliotek Månedens: Historie: Karsten og Petra starter i barnehagen. Sang: Navnesanger Matematiske: Telle kroppsdeler Farge: Gul, grønn Rim/Regle: ”Så rart” av Inger Hagerup I uke 34 blir det brannvernuke. I september er vi med på nasjonal brannøvelse i regi norsk brannvernsforbund Barnehagen har ikke turdager i august, og barna får lunsj i barnehagen hver dag. Frokost og ettermiddagsmat tas med selv. Dere foreldre får ukeplan hver fredag med informasjon om neste uke! Månedsplan henger på oppslagstavle i ytterste gang.

8 SEPTEMBER Innhold Arbeidsmåter Pedagogiske mål Fagområder Korn
I Skauen barnehage skal vi være omsorgsfulle voksne som bryr oss om det enkelte barnet. Vi skal være tilgjengelige voksne både i lek og samspill. Vi mener at alle barna har samme verdi og er like betydningsfulle. Dette viser vi ved å ta barna på alvor, være lyttende, forståelsesfull og engasjerte i det enkelte barnet. Vi skal ha en anerkjennende væremåte i lek og samspill. Respekt for det enkelte barnet skal stå sentralt. Vi skal alltid være opptatt av barneperspektivet både i planlegging, gjennomføring og evaluering av vårt arbeid. Vi skal skape trygghet ved å være varme, nære og blide voksne. Det er vi voksne som skal ha ansvar for atmosfæren og kvaliteten på relasjonene. Vi har tro på at humor og glede og tydelige voksne skaper glade og tillitsfulle barn. I lek og samspill skal vi være engasjerte og undrende sammen med barna. Vi skal ut fra barnas behov være aktive deltakende, støttende og observerende i lek og samspill. Vi mener at ved å være anerkjennende i vår væremåte respekterer vi barnas egenverdi i kraft av den de er. Barna skal oppleve at de er ønsket. Høst med grønnsaker og bær Vi ønsker å formidle verdien av å høste grønnsaker og bær og forvelle disse. Vi lærer om bærtyper, ulike grønnsaker, ulike korntyper og om årstidens forandringer. Hva skjer og hvorfor? Vi reiser til Lindeberg gård og ser på dyr. Vi reiser til Huk og ser forandringer i miljøet rundt vann, og vi skal på mange skogsturer. Vi plukker bær og lager syltetøy. SEPTEMBER Innhold Arbeidsmåter Pedagogiske mål Fagområder Korn Vise ulike sorter, bruksområder. Lage velling Lage vafler. Bake brød Barna skal bli kjent med ulike kornsorter og bruksområder Natur, miljø og teknikk Skogsbær Snakke om skogsbær. Teater om grønnsaker Utseende, smak og bruksområder ”Bærplukketur” til Soltoppen Barna skal bli kjent med ulike skogsbær, lære navn på ulike bærtyper. Natur, miljø og teknikk. Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Empati Lære om følelser; jeg er glad, jeg er lei meg, bli kjent med egne og andres følelser Bli kjent med følelsen glad, og følelsen å være lei seg. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi Grønnsaker Snakke og smake på ulike grønnsaker, utseende, voksested. Lære om potetens historie. Barna skal få kunnskap om ulike grønnsaker, utseende og bruksområder

9 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 36 37 38 39 INFO
Musikkverksted 4 Turdag 5 Førskoleklubb Baking 6 7 Varm mat Gym 37 10 11 Tur til Huk 12 13 14 Kor 38 17 18 Bondegårdsbesøk 19 20 21 39 24 25 26 15.00: Foreldremiddag 27 28 Mini kino INFO Vi starter opp med bakedager annenhver onsdag. Vi starter opp med gym og kor annenhver fredag Vi starter opp med turdager tirsdager og torsdager. Fra den 15. september begynner vi å lage bål på turene våre, så da kan barna ta med grillmat på tirsdager hvis de har lyst. Vi starter opp med Førskoleklubben. Det er et tilbud vi gir barna som skal begynne på skolen neste høst. Temaet avsluttes med foreldremiddag; Grønnsakssuppe laget av barna med hjemmebakte rundstykker til Månedens: Historie: Eventyret om grønnsakene Sanger: ”Sommeren har dratt sin vei”, ”Høsten kommer” Matematiske: Telle kroppsdeler. Tegne omriss av kroppen. Sammenligne høyder. Farge: Rød, blå Rim/Regle: ”Finger og tå-regler, Inger Hagerup: ”Liten jeg”

10 OKTOBER Naturens betydning – for kroppen og sinnet
Fra fødselen av har barnet en naturlig trang til å bevege seg. Den bevegelseserfaring som barnet får i før – og småskolealder, er avgjørende for den enkeltes motoriske grunnlaget resten av livet. Lek og turgåing i variert og ulendt terreng tilfredsstiller barns behov for variasjon i bevegelser og utfordringer. Undersøkelser fra barnehager både i Norge (Ingunn Fjørtoft) og i Sverige (Patrik Grahn) viser at barn som gis mulighet til å boltre seg utendørs i minst mulig tilrettelagt terreng, blir mindre kranglete og utvikler større evne til koordinasjon og konsentrasjon. Det viser seg også at den motoriske utviklingen påvirker lese og skriveferdighetene til barn når de kommer opp i skolealder. For at barna skal få en god fysisk og motorisk utvikling, er det viktig å stimulere til allsidighet og tilpasse aktivitetene til barnas utviklingsnivå. Her er naturen et fantastisk ”treningsstudio” med et uttall av sanseinntrykk og kroppslige utfordringer på ulikt nivå. Naturen har uttallige klatreapparater i form av steiner, trær, stubber og skrenter. Ulikt underlag fra flate stier til ulendte hogstfelt og myrpartier stimulerer til varierte bevegelser. En stor stein kan være helt umulig å komme opp på fra den ene siden, mens den fra den andre siden nærmest er formet som en trapp. Trærne varierer fra den høyreiste furua som det er vanskelig å komme opp i, til løvtreet med lave greiner og vindfelt som ligger lett tilgjengelig på bakken. I naturen finner de fleste barna naturlige utfordringer på sitt nivå. Når flere barn er ute sammen, observerer de hverandre og får ideer til nye aktiviteter. Å bygge hytte i skogen er for eksempel en aktivitet som i høy grad påvirker fysikk, motorikk og matematisk logisk tenking. Naturmiljøet gir barna langt rikere utfoldelsesmuligheter enn f.eks. en tilrettelagt lekeplass eller idrettsbane. Gjennom leken ute i naturen utvikles barnas sosiale ferdigheter (Lars Maanum). I møtet med naturen får barnet mulighet til å takle ulike utfordringer og prøve ut egne grenser, noe som igjen fører til bedret selvbilde og personlig vekst. Barna gis mulighet til bedre helse og økt livskvalitet. OKTOBER Innhold Arbeidsmåte Pedagogiske mål Fagområder FNs verdens- barnehagedag Barnas rettigheter og om hvordan barn har det i andre land Barna skal få kunnskap om barns rettigheter og om barn i andre land Religion, etikk og filosofi Bibliotek Vi går til biblioteket for å låne bøker Barna bli kjent med biblioteket og hvilke tilbud det gir Nærmiljø og samfunn Empati Lære om følelser: jeg er redd, jeg er sint. Følelser forandrer seg Bli kjent med følelsene redd og sint. Følelser forandrer seg over tid, og ulike følelser om samme situasjon Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Etikk, religion og filosofi Fugler og dyr Hvordan forbereder naturen seg for vinteren. Barna få kunnskap om hvordan naturen forberedelser seg for vinteren. Barna utvikle ansvarsfølelse for dyr og natur Natur, miljø og teknikk. Kropp, bevegelse og helse Formingsaktiviteter Lage stangdukke, male, tegne, veve, trolldeig Barna få kjennskap til ulike formingsmaterialer Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk

11 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 Skolens høstferie 1
Musikkverkested 2 Turdag 3 Førskoleklubb Baking 4 5 Varm Mat Gym 41 8 9 Tur til Sognsvann 10 Bibliotek 11 12 Kor 42 Foreldresamtaler 15 16 17 18 19 Disco 43 22 23 Tur til Zoologisk Museum 24 FN-dagen 25 26 44 29 30 31 15.00:Foreldrekaffe Hvorfor musikk med barn? Over hele verden og gjennom alle tider, har menneskene nyttet sang og musikk til hverdag og fest. Musikalsk samvær skaper rom for meningsfulle øyeblikk og gode opplevelser. Mor, far eller andre omorgspersoners stemme og kropp i rytmisk aktivitet, sang og lek, skaper trygghet og glede hos små barn. Musikk et også viktig kommunikasjonsmiddel. Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss ved hjelp av musikkens språk. Musikk er bevegelse, lyd, rytme, stemninger og uttrykk. Sangen styrker det nære og viktige samspillet mellom foreldre og barn. Bånsuller ved leggetid roer ned både voksne og barn. Musikk kan også skape glede og liv, eller gi bekreftelse på vanskelige følelser hos barnet. Månedens: Historie: Løven og Musa Sang: ”En himmel full av stjerner”, ”Morgendagens søsken” Matematiske: Sirkel. Noen land er store, noen land er små. Farge: ROGGBIF, regnbuens farger Rim/Regle: ”Mauren” av Inger Hagerup

12 Skauen er der små og store har det trivelig og moro sammen
Skauen er der små og store har det trivelig og moro sammen. Et sted der respekt for hverandre og frihet til å ta egne valg står sentralt. For oss er det viktig at barna gleder seg til å komme i barnehagen. At de hver morgen kommer spente og forventningsfulle til hva den nye dagen skal bringe. Vil vi se noe dyr i skogen i dag? Skal vi kle oss ut? Vi ønsker å gi barna en hverdag full av latter og muligheter, med rause humoristiske voksne som tar barn på alvor. Vi er mye ute i naturen og lager bål hvor maten tilberedes. Vi går til Hestelorten, Ivarsplassen, Hestehagen og Kolås, vi reiser til Sognsvann, Huk og Bygdøy. Slike opplevelse skaper hygge og lyst til gjentakelse. Vi er stolte av barnehagen vår. Lyse, trivelige lokaler med sjarm og tradisjoner i veggene. Atmosfæren hos oss er rolig og preget av omsorg og latter. Er det rart vi trives? Vi ønsker at hvert enkelt barn skal få mulighet til å oppleve glede og vennskap i barnehagen. Det kjennes godt å bli møtt med et smil om morgenen - og at noen er glade for å se deg.. gjennom samspill og lek lærer barna å respektere og omgås andre - og å hevde seg selv. Vi ønsker at barna skal få et positivt forhold til friluftsliv. Både skogen og vannet byr på undring og opplevelser. Hvorfor faller bladene av om høsten? Hvem kaster stein lengst utpå vannet? Prøve klatreferdigheter i et stort tre, grille pølser på bål eller høre et eventyr i granbarhytta? Nærområdet gir utallige muligheter og utfordringer.... derfor er vi i barnehagen aktive og nysgjerrige for å se hva verden har og gi oss - være seg om vi er liten eller stor. NOVEMBER Innhold Arbeidsmåte Pedagogiske mål Fagområder Farsdagskort Lage kort. Snakke om farsdag. Barna skal oppleve gleden ved å gi bort Nærmiljø og samfunn. Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø og teknikk. Husdyr Samtale om ulike husdyr og hva slags mat vi får av disse. Barna skal bli kjent med ulike husdyr og se sammenhangen mellom dyr og produkter vi får av disse. Kommunikasjon, språk og tekst. Empati Jeg er overrasket. Jeg bryr meg. Å hjelpe hverandre Intensjoner Hvis, så Lære om følelsen overrasket, vise omtanke og medfølelse. Hjelpe andre, skille uhell fra planlagt handling. Sette seg i andres sted. Kropp, bevegelse og helse. Etikk, religion og teknikk. Teknikk Se på tekniske hjelpemidler i barnehagen Bli kjent med hva som finnes av teknikk i dag Natur, miljø og teknikk

13 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Månedens:
44 1 Turdag 2 Varm mat Gym 45 Teknisk uke 5 Musikkverksted 6 Teknisk museum 7 Førskoleklubb 8 9 Kor 46 12 13 14 Baking 15 16 Mini-kino 47 19 20 21 22 23 48 26 27 28 Bake pepperkaker 29 30 Overnatting for førskolebarna Dramafaget krever at man tar i bruk flere sider ved seg selv samtidig. Slik bidrar dramafaget til å utvikle hele personligheten, hele mennesket. Mange dramaøvelser krever konsentrasjon. I tillegg tar man ofte i bruk flere av de fem sansene (høre, se, føle, smake, lukte). Man trenes i å ta i bruk og bli klar over kroppsspråket og å snakke foran andre. Mange dramaaktiviteter krever samhandling og samarbeid med andre. I dramafaget tar vi ofte for oss tematikk som krever at man reflekterer over hvordan man selv ville handlet i en gitt situasjon. Dermed utvikler vi oss også personlig i dramafaget. Månedens: Historie: ”Pannekaka”, ”Rødhette og Ulven” Sang: ”Eventyrsangen” Matematiske: Størrelsesforhold på figurene i eventyrene. Tallene 3 og 7. Farge: Gull, sølv Rim/Regle: ”Ormen lange”

14 Denne spennende mørketid, så full av forventning og glede
 Denne spennende mørketid, så full av forventning og glede! Ventetiden fyller vi med julestemning i barnehagen. Stearinlysene brenner og vi formidler gamle juletradisjoner, leser julebøker og lager og sender julekort. Vi lager julepynt, baker og lager hemmelighetsfulle pakker, hvor finmotorikken øves ved bruk av ulike verktøy. Gavene er et resultat av barnas kreativitet. Det skal være en fredlig tid i barnehagen, uten stress og mas.   Vi har adventskalender og barna får en overraskelse hver. Vi lager adventskrok, hvor vi har adventstund hver dag frem til jul. Vi ønsker å formidle julebudskapet på en enkel og glad måte. Vi blir invitert til julegudstjeneste i Tonsen kirke. Der møter vi barn fra andre barnehager i nærmiljøet, og vi hilser på ”jesusbarnet” i krybben. DESEMBER Innhold Arbeidsmetoder Pedagogiske mål Fag områder Advent Lys, kalender, vers Barna skal få oppleve forventning til det som skjer i julen Språk, tekst og kommunikasjon. Lucia Bake, sagnet om luca, luciatog Bli kjent med tradisjonen Etikk, religion og filosofi Juleposer m. dekor Pynte pose til gaver Holde orden og ta vare på det de lager Kunst, kultur og tradisjon pepperkaker Bake, bruke ulike former Bli kjent med tradisjonen. Bli kjent med ulike former Antall. Rom og form Jul Samtale om jul, tradisjoner, sanger, bøker Bli kjent med juletradisjonen Komm, språk og tekst, Julepynt Lage lenke og kurv Oppleve gleden av å lage tradisjonell julepynt Gaver Lage julegaver Gleden av å lage noe selv og å gi bort Nissefest Kler oss ut som nisser og spiser grøt Lære om tradisjon Juletrefest Juletrefest på Årvollgård Oppleve glede og forkorte ventetida Religion., etikk og filosofi

15 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
49 3 Vi tenner 1 lys i adventstaken 4 5 6 7 50 10 Vi tenner 2 lys i adventstaken 11 12 13 08.00: Luciafeiring 14 51 17 Vi tenner 3 lys i adventstaken Nissefest 18 19 20 Vi tenner 4 lys i adventstaken Julebord for barna 17.00 Juletrefest 21 Planleggingsdag Barnehagen stengt 52 Stengt Barna baker og øver på Lucia sangen og mange andre julesanger. Vi går i Luciatog til minne om helgenen ST. LUCIA og inviterer foreldre og søsken til luciafest. Alle barna tar med seg hvite skjorter til barnehagen til denne dagen.  Like før jul har vi nissefest i barnehagen. Vi kommer utkledd som nisser, og hvem får mandelen i år?  Vi avholder tradisjonsrik juletrefest på Årvoll gård med underholdning, loddsalg og nissebesøk. Månedens: Historie: ”Snekker Andersen”,”24 dager til jul” Sang: ”Musevisa”, ”På låven sitter Nissen” Matematiske: Julekalender. Bake og fokusere på mål og mengde. Farge: Rød, lilla og grønn. Rim/Regler: ”Tenn lys” ICDP International Child Development  Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP programmet ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP programmet er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO. Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for barnets helhetlige utvikling. ICDP har som sin grunntanke at den beste måten å hjelpe et barn på, er å hjelpe barnets omsorgspersoner), og at den mest virkningsfulle strategien er å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk. ICDP setter eksisterende forskning om barn og barns utvikling i system. Programmet har de 3 dialoger og 8 tema for godt samspill, som enkle hjelpemidler for å bevisstgjøre omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill med barn for å sikre barnet en sunn følelsesmessig og mental utvikling. Elin er utdannet veiler i programmet og Monica og Vigdis er sensitiviserte i programmet.

16 Denne måneden håper vi det ligger mye snø rundt barnehagen
Denne måneden håper vi det ligger mye snø rundt barnehagen. Da skal vi ake, leke i snøen, lage snøengler og snølykter. Barna kan ta med seg skiene og trene i utetiden. Vi skal snakke om hva som skjer ute i naturen og med dyrene i skogen nå som det er vinter. Vi tar med snø og is inn og ser hva som skjer. Vi kommer også til å ha SKAUEN LEKENE ute på sletta. Språk og kommunikasjon Kommunikasjon har mange aspekter, og språket er vårt viktigste kommunikasjonsmiddel. Førskolealderen er den viktigste perioden for utvikling av språkforståelse og talespråk. Derfor må vi bruke tid på å sikre barna en tilfredsstillende språkutvikling Hovedmiddelet for å oppnå dette er at vi som arbeider med barna er spesielt interessert i å være i samtale/sosialt samvær med barna, der vi bruker språket og interesse på en så nyansert måte som mulig. Derfor forsøker vi å snakke mer med barna, enn til dem. Det er viktig for barna å oppleve at voksne forsøker å kommunisere sine egne følelser gjennom språk ("nå ble jeg glad, trist, sint"), men også hjelpe barnet til å sette ord på deres følelser ("du ser sint, glad, trist ut"). Barnehagen skal legge til rette for et aktivt språkmiljø for alle barna, gjennom blant annet lek, eventyr, dramatiseringer, sanger, rim og regler. Vi har et særlig ansvar for de barna som har en forsinket språkutvikling, for barn med et annet morsmål enn norsk og for de andre som på en eller annen måte faller utenom. JANUAR Innhold Arbeidsmåte Pedagogiske mål Fagområder Eventyr Bøker og eventyr Dramatisering Flanellograf Stangdukker Utvikle språk Bli kjent med ulike former for drama og ulike eventyr Kunst, kultur og kreativitet, Kommunikasjon, språk og tekst Empati Jeg er glad Ikke nå - kanskje senere Er jeg sint? Sterke følelser Å roe seg ned Bli kjent med følelsen glad Å ombestemme seg Kjennetegn på sinne Styrke på følelser varierer Moderere sinne ved å roe seg ned Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Nærmiljø og samfunn, Etikk, religion og filosofi Språk Samtaler, språkposer, Mimikk øvelser, sanger, lesing, rim og regler Utvikle og lære norsk Tekst, språk ok kommunikasjon Matte Tall, former, eksperimentering, resonnering Barna få kjennskap til tall, former og rom Antall, rom og form

17 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Trafikk
1 1.Nytt-Års Dag Barnehagen stengt 2 Førskoleklubb 3 4 Varm mat Kor Miljøuke 7 Musikkverksted 8 9 Baking 10 11 Gym 14 15 16 Skauen Lekene 17 18 21 22 23 Bamsesykehus 24 25 5 28 29 30 31 Trafikk Barn og trafikk er et tema vi har jobbet med siden høsten. Barn må læres og ferdes i trafikken for å bli gode trafikanter. Vi har lagt vekt på bruk av hjelm ved sykling på tohjulssykkel. Ved å krysse en vei skal barna lære å gå der det er fotgjengerfelt, eller krysse der veien er rett og oversiktlig. De skal lære seg å se seg for, vite hva en skal se etter. De skal få kjennskap om rød og grønn mann. Når er det lov å krysse veien? De skal å få kunnskaper i det å gå langs trafikkerte veier. Refleksbruk vil vi ta opp som tema på høsten. Videre er det dere foreldre som må være gode forbilder for barna deres. Historie: ”Geitekillingen som kunne telle til ti” Sang: ”Indianersangen”, ”En elefant kom marsjerende” Matematiske: Konstruksjonslek med klosser og lego. Årets måneder. Farge: Hvit, svart. Magiske: Hinderløype med tall og former, skattejakt. Rim/Regler: ”Reven er en hønsetyv”

18 FEBRUAR Lek og Oppdragelse
Barnet utvikles på alle områder gjennom leken; intellektuelt, språklig, emosjonelt, fysisk og motorisk. Barnet eksperimenterer med og utforsker lekens regler og funksjoner. Språket trenes ubevisst og barnets oppfatninger, verdier og normer blir satt på prøve. Dermed styrkes også barnets identitet og selvfølelse. Vi tilrettelegger for å utvikle god og allsidig lek gjennom lekegrupper tid, rom, utstyr og opplevelser. Lek kjennetegnes som frivillig, indrestyrt og spontan, lystbetont aktivitet som ofte er på ”lissom”. Leken kan også gi orden og spenning og være en forberedelse til voksenverdenen. I leken får de utløp for frustrasjoner, de kan bearbeide opplevelser, kompromissere, delegere oppgaver til andre barn og inkludere andre i en aktivitet. Leken gir barnet glede og er en utmerket arena for læring, sosialisering og videreføring av barnekulturen. Det er også viktig at barna får leke uforstyrret av voksne og andre barn som ikke er med i leken. Voksne skal ikke gå inn i leken å late som at de er barn. De kan gå inn, ha respekt for at det er barna som bestemmer, og ta roller som er naturlige i situasjonen. Barn leker fordi det er morsomt. Og bruke lek som et middel for å nå et mål, kan bli underordnet lekens egenverdi. I Skauen barnehage ønsker vi relasjoner preget av omsorg mellom personalet og barna, og barna imellom. Omsorgen gjenspeiles i handling, språk og kroppsspråk. Barna viser omsorg ved å opptre inkluderende og empatisk. De ansatte viser omsorg ved å tilrettelegge for en trygg, morsom, læringsrik og inkluderende hverdag i barnehagen og på turdagene. De overordende målene for barnehagens oppdragelse er at barna skal utvikle selvstendighet, trygghet på seg selv som individ og en egen personlig identitet. De skal kunne bidra konstruktivt til det sosiale fellesskapet og ha lyst til å lære. Barna skal kunne se en sak fra flere synsvinkler og utvikle evnen til å være fleksibel. De skal bli trygge på sin egen kulturelle tilhørighet, og åpne for mangfoldet i samfunnet rundt oss. Oppdragelse kan på denne måten bli en motvekt til negative sosiale krefter som utestengning og mobbing FEBRUAR Innhold Arbeidsmetode Pedagogiske mål Fagområder Samer Samtaler, fortellinger, joik, flagg 6.februar: Samenes nasjonaldag Lære om Norges urbefolkning Kommunikasjon, språk og tekst, Nærmiljø og samfunn, Fastelavn Lage ris og boller Barna skal bli kjent med tradisjonen Kunst, kultur og kreativitet.. Etikk, religion og filosofi Karneval Barn og voksne kler seg ut Barna skal oppleve glede og spenning ved å kle seg ut. Bli kjent med hvorfor vi feirer karneval Kunst, kultur og kreativitet.. Etikk, Religion og filosofi Morsdag Lage kort Barna skal oppleve glede ved å gi Kunst, kultur og kreativitet. Kommunikasjon, språk og tekst, Nærmiljø og samfunn. Kropp bevegelse og helse Empati Jeg er lei meg. Når noen tar noe fra meg. Hva kan jeg gjøre når jeg ikke får det som jeg vil Lære om følelsen å være lei seg.. Når noen tar noe fra meg, lære å akseptere at vi ikke alltid får som vi vil

19 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
5 1 Varm mat Kor 6 Tema: Samer 4 Musikkverksted Turdag Førskoleklubb Baking Samenes nasjonaldag 15.00: Foreldrekaffe 7 8 Gym 11 12 13 14 15 Karneval 18 19 20 21 22 9 25 26 27 28 Rundt fastelavnstid er det karneval. Vi ønsker å ta vare på tradisjonen vår, skape glede og kreativitet. En viktig del av prosessen er at barna deltar aktivt sammen med de voksne på forberedelser og utsmykning. Dette vil igjen skape glede og forventninger til karnevalsfesten. Vi baker boller, pynter fastelavn ris og synger spesielle sanger. Gleden ved å kle seg ut og forvandle seg gir videre inspirasjon til lek. Månedens: Historie: ”Bymusikantene fra Bremen”, snakke om hvorfor vi har karneval. Sang: ”Karneval i gatene”, ”Sambaen er løs”, ”Åh! Ahlele” Matematiske: Musikk og rytmer, fargebrytning med prisme. Farge: Turkis, lilla, rosa. Rim/Regler: ”Matmonsen” av Harald Sverdrup. ”Atte Katte Noa”

20 Vi benytter skogen i nærmiljøet, en ressurs vi bruker gjennom hele året. Vi har faste turdager og tursted. Skogen er et sted for aktivitet/motorisk trening, opplevelse og læring. Hver tirsdag og torsdag lager vi mat på bål. Barna får gode muligheter til å utvikle god selvstendighet og får mange utfordringer som styrker selvfølelsen. Barna kan få stimulert sin nysgjerrighet og forskertrang. Eks. på en turdag i skogen kan være: Barna pakker sin egen sekk, er med på å tenne bål, lager mat på bålet, sager ved, spikker, løper og klatrer og samles til sang/eventyrstundrundt bålet. Vi bruker kongler til dramatisering av Bukkene Bruse, lager vever og uroer, ser etter dyrespor, hører på fuglelyder, lager fiskestenger, skriver navn med pinner/kongler og teller. Barnehagen har som målsetting å bruke naturen ofte og fornuftig. Med ofte mener vi minst to dager i uka. Med fornuftig mener vi at vi skal lære barna om hvordan vi skal bruke naturen, men samtidig ta vare på den. Vi ønsker å lære barna å bli glad i å gå på tur, samt bli glad i naturen rundt oss! Naturen kan sees som en viktig samarbeidspartner i vårt pedagogiske arbeid. Vi opplever mindre konflikter ute i skog og mark enn det vi gjør i barnehagen. Vi opplever at mange kan bryte barrierer i forhold til å leke på tvers av etablerte lekegrupper. I skogen kan alle finne leker og utfordringer tilpasset sitt eget utviklingsnivå. Vårt motto er: ”Vi er aktive og nysgjerrige” MARS Innhold Arbeidsmetode Pedagogiske mål Fagområder Vår Fugler, dyr og naturen om våren. Barna skal få kunnskap om hva som skjer i naturen om våren, bruke sansene når de er ute. Formingsaktiviteter Kommunikasjon, språk og tekst, Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Empati Jeg er overrakset. Velg en løsning - hjelper det? Å dele Lære følelsen å være overrasket. Vurdere løsninger. Dele og samarbeide Kunst, kultur og kreativitet. Kommunikasjon, språk og tekst, Nærmiljø og samfunn. Kropp bevegelse og helse Påske forberedelser Vi maler egg, lager kyllinger, sår karse. påskebudskapet Barna skal bli kjent med ulike tradisjoner knyttet i påsken - kristne og ”hedenske” Kunst, kultur og kreativitet. Etikk, religion og filosofi. Kommunikasjon, språk og tekst Ake på akebrett Vi går til slalombakken og aker ved siden av blokka Barna skal more seg Kropp, bevegelse og helse

21 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Påske
9 1 Varm mat Kor Mini kino 10 4 Musikkverksted 18.00 – 20.00: Årsmøte 5 Turdag 6 Førskoleklubb Baking 7 8 Gym 11 12 13 14 15 Prins og prinsessefest 18 19 20 21 22 08.00: Påskefrokost 25 Barnehagen stengt 26 27 28 Skjærtorsdag 29 Langfredag Påske Målet med påsken er å få kunnskap om bakgrunnen for hvorfor feirer denne tradisjon, å oppleve gleden ved den kristne høytid. Det er naturlig at barnehagen på en enkel måte forklarer barna hva disse høytidene står for og at de får oppleve både alvoret og gleden med feiringen. Påskeaktiviteter kan være maling av egg, lage påskekyllinger på ulike vis og så frø.. Påskefrokost for barna og familien er en årlig tradisjon vi setter pris på. Månedens: Historie:” Den stygge andungen” Sang: ”En liten kylling”, ”Haren ut i gresset”, ”Blomster små” Matematiske: Male på egg. Oval form. Baking med fokus på mål og mengde. Farge: Gul, oransje Rim/Regler: ”Lille Trille”, ”En liten and med vinge”

22 Barnehagen skal bidra til å utvikle en sosial kompetanse hos barna. Sosial kompetanse betyr å kunne forstå andres ulike perspektiv og rolle, kunne ta avgjørelser og handle sammen med andre, vurdere problem og løse oppgaver. Barn lærer å forholde seg til andre når de møtes direkte i lek og samspill. Vennskap må læres i alle de små situasjonene som en møter igjen og igjen. Det å kunne ta og opprettholde kontakt med andre, vise omsorg og ta hensyn til andre. Utvikling av positiv identitet hos barna. Identitet omfatter: Hvordan vi oppfatter oss selv Hvordan vi tror andre oppfatter oss De følelser som forbindes med dette Identitet handler om vår selvfølelse – vår viten om og vår opplevelse av hvem vi er. Selvfølelse handler om hvor godt vi kjenner oss selv, og hvordan vi forholder oss til det vi vet. Selvfølelse er, enten den er høy eller lav, en eksistensiell kvalitet. Den er grunntonen i vår psykologiske eksistens, og den kan utvikles både kvantitativt og kvalitativt hele livet. Selvtillit handler om det vi kan. Det vi er gode og dyktige, eller dumme og dårlige til – det vi kan APRIL Innhold Arbeidsmetode Pedagogiske mål Fagområder Yrker Samtale om ulike yrker - hva arbeider foreldrene med? Barna skal få kunnskap om ulike yrker og hva deres foreldre jobber med Nærmiljø og samfunn Kroppen vår Samtale om ulike deler og funksjoner i kroppen – hva skal til og hvordan fungerer den. Barna skal få kunnskap om menneskekroppen og sunn livsstil Kropp, bevegelse og helse Empati Jeg er redd. Jeg er sint. Ro deg ned – stopp opp. Hva er problemet? Å forstå et problem. Hva kan jeg gjøre Lære om følelsen å være redd og sint. Samhandling – sosiale ferdigheter. Finne løsninger – vurdere konsekvenser. Kunst, kultur og kreativitet. Kommunikasjon, språk og tekst, Nærmiljø og samfunn. Kropp bevegelse og helse

23 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Månedens:
14 1 2. dag påske Barnehagen stengt 2 Planleggingsdag 3 Førskoleklubb Baking 4 Turdag 5 Varm mat Gym 15 8 Musikkverksted 9 10 11 12 Kor 16 Tema: Yrker Vi lager butikk i barnehagen 17 18 19 Mini Disko 22 23 Førskoleklubben 24 25 26 29 30 Månedens: Historie: ”Prinsessen som ingen kunne målbinde” Sang: ”De tre Bukkene Bruse”, ”Blekkulf sangen”, ”Gikk en tur på stien” Matematiske: Størrelsesforhold, sortere og sammenligne. Farge: Blå, grønn, brun. Rim/Regle: ”Ride ride ranke”, ”Sol, sol kom til meg” Fysisk aktivitet I vår barnehage forsøker vi å tilrettelegge for variert og fysisk aktivitet både ute og inne. Allsidig fysisk aktivitet gir barna: ● Positive opplevelser og gode erfaringer ved å bruke kroppen i ulike sammenhenger ● God kroppsbeherskelse ● God selvfølelse/selvtillit

24 MAI Naturens betydning – for leken
Naturen er den perfekte lekearena. I motsetning til inngjerdete lekeplasser med konstruerte lekeapparater, er naturen full av spennende og utfordrende elementer. Her kan barna selv ta seg til rette ut fra egne forutsetninger, klatre, smyge, krype, huske, løpe. I tillegg kommer alle sanseopplevelsene,: lyder, lukter, smak, farger. I naturen kan barna lage kongledyr, barkebåter og demninger. Naturen stimulerer fantasien. Busker og kratt blir til spennende hytter. Planter og vann blir de flotteste retter på ” familiens middagsbord ”. Vår utfordring blir å sikre at alle barna opplever en hverdag med utfordringer og spennende aktiviteter. Barna skal få mye tid til aktiv lek, ha mye å utforske, ha en følelse av frihet og kunne ta initiativ. Barna skal få positive opplevelser, og oppleve voksne som har tid og lyst til å tilbringe dagene med dem gjennom å oppleve og utforske sammen. MAI Vi lager 17.mai pynt og synger 17.mai sanger. Vi lærer om hvorfor vi feirer 17.mai. Barnehagedag på Veitvedt 16.Mai:Lille 17.mai tog med foreldrekaffe Innhold Arbeidsmetode Pedagogiske mål Fagområder Vår Vi sår solsikker og gulrøtter Barna skal lære å stelle det vi har sådd – lære hva plantene må ha Natur, miljø og teknikk 17.mai Samtale, bøker, sanger, ”Lille 17-mai” Lære ”ja vi elsker” Vite om hvorfor vi feierer dagen Kunst, kultur og tradisjon Empati Å byttelåne Å komme til enighet Sosiale ferdigheter: gi og ta imot. Velge felles mål Kunst, kultur og kreativitet. Kommunikasjon, språk og tekst, Nærmiljø og samfunn. Kropp bevegelse og helse Trafikk Gå i trafikken. Se på skilt. Samtale. Sanger Lære ulike skilt. Lære trafikksangen. Vite hva man skal gjøre før man kan krysse veien Kommunikasjon, språk og tekst, Nærmiljø og samfunn. Kropp bevegelse og helse

25 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
18 1 Barnehagen stengt 2 Turdag 3 Varm mat Gym 19 6 Musikk verksted 7 Båttur 8 Førskoleklubben 9 Kristi Himmelfartsdag 10 Planleggingsdag 20 13 14 15 Baking 16 ”Lille 17-mai” 17 17.Mai 21 2. Dag pins 22 23 24 Kor 27 28 29 30 31 Månedens: Historie: ”Askeladden som kappåt med trollet” Sang: ”Ja, vi elsker”, ”Kom mai du skjønne milde”, ”17. mai er vi så glad i”. Matematiske: Rektangel og linjer. Flagg. Farge: Rødt, hvitt og blått. Rim/Regle: ”Hvem banker, sa Per Anker” Kort oppsummert kan vi si at naturen: gir rom for allsidig og variert lek gir rom for motorisk sansestimulering, allsidig og variert fysisk aktivitet gir rom for at barn kan forme sine egne lekeområder / leker er full av spennende oppdagelser og virkelige utfordringer rommer et nesten ubegrenset mangfold byr på ulike utfordringer for hvert enkelt barns mestringsnivå gir mentalt overskudd gir en følelse av tidløshet/frihet bygger identitet og skaper varige holdninger og verdier

26 JUNI Naturens betydning – for verdier og holdninger
Vi er mye ute i juni. Vi reiser med båt og besøker museer. Vi snakker om sommerferien og skolebarna er på førskoledager. Vi snakker om hva som skjer til høsten. Hvem slutter, hvem fortsetter og hilser på de nye barna som begynner til høsten. Vi forbereder oss sommerfest. Vi gjør ferdige påbegynte oppgaver. Rydder og vasker barnehagen til ferien. Sommerfest: Med tradisjonsrik feiring med piknik, diktlesing og roseutdeling til barna som slutter, sang og lek. Naturens betydning – for verdier og holdninger Som voksne vet vi også at naturopplevelsene barna får har en vesentlig betydning for deres verdisyn, holdninger og atferd senere i livet. Positive opplevelser og en følelse av tilhørighet til naturen legger grunnlaget for natur og miljøvernholdninger. Lars Maanum´s(2010) budskap er at det hele starter med opplevelsen! Han mener de voksne i barnehagen har ansvar for å gi barn opplevelser som knytter dem følelsesmessig til naturen, og at dette kan bidra til å skape fremtidens miljøvernere. Evnen til med opplevelse og deltakelse i utforskningen på barnas premisser er sentral. JUNI Innhold Arbeidsmetode Pedagogiske mål Fagområder Sommer Togtur, båttur. Synge sanger. Øve til sommeravslutningen. Rydde barnehagen til ferien Barna skal lære om sommeren. Kjenne igjen løvetann, engsoleie, hvitveis. Lære sanger om sommeren og sola Natur, miljø og teknikk. Språk, tekst og kommunikasjon. Kropp, bevegelse og helse Sommerfest Voksne og barn møtes til piknik i barnehagen. Dikt og roseutdeling til skolebarna. Underholdning Voksne og barn skal ha det moro sammen Kunst, kultur og tradisjon Folkemuseum Besøke Folkemuseumet Få kjennskap til ulike byggekonstruksjoner. Få kjennskap til samenes klær og deres liv.

27 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Takk for i år. God sommer!
23 3 Musikk verksted 4 Turdag Togtur 5 6 7 Varm mat Kor 24 10 11 12 Baking 13 14 Planleggingsdag Stengt 25 17 18 19 Sommerfest kl 20 21 26 27 28 Siste dag før ferien Takk for i år. God sommer! Månedens: Historie: ”De tre Bukkene Bruse” Sang: ”De tre små fisk”, ”Ro til fiskeskjær”, Matematiske: Vi måler med vann. Farge: Blå, turkis, hvit. Rim/Regle: ”Regn”, ”Regnvær”

28 Foreldreansvar Merking av tøy er foreldrenes ansvar.
Foreldreansvar Merking av tøy er foreldrenes ansvar. Vi oppfordrer foreldrene til å kjøpe ordinære bleier, og ikke typen up-and-go og våtservietter. Vi ber foreldre sjekke bleie-kurven med jevne mellomrom, og tilser at det er nok bleier og våtservietter der. Skifte-tøy-kurvene bør inneholde minst ett skift fra topp til tå. Sjekk de med jevne mellomrom. Dette er foreldrenes ansvar å påse at barnet har skiftetøy og har klær etter årstiden i barnehagen. Regntøy og støvler skal være i barnehagen til enhver tid. Tøfler/innesko skal også ligge i barnehagen. Barn som ikke kommer i barnehagen bes melde fra om dette før klokka 0900. Turer: Flexi- kort kjøper barnehagen. Vi er på tur hver tirsdag og torsdag, hvis været tillater det. Vi går ikke på tur i august, desember og januar. Tirsdager skal barna ha med seg mat og drikke i sekken. Torsdager skal barna ha med seg sekk og drikke. Husk sitteplate til begge dagene. Det er foreldrenes ansvar å sørge for at det ligger skiftetøy i tursekken. Barn må være ferdig skiftet og klar til å gå på tur hvis de blir levert eller senere. På turdagene skal barnet ha en vannflaske i barnehagen og en annen drikkeflaske i tursekken. Når barnet blir levert om morgen skal foreldre følge inn i gangen og kle av dem. Hvis andre henter barnet enn foreldre må dette sies fra til personalet. Barnet skal ikke gå ut av porten uten voksen, det gjelder også ved henting av barna. Det er ikke lov å parkere foran porten, på stikkveien eller på de oppmerkede parkeringsplassene til borettslaget. Barna er forsikret under oppholdet i barnehagen. Dette gjelder for turer vi er på, samt til og fra barnehagen. Ukeplan blir hengt opp på tavla i gangen hver fredag, og det legges kopier i hyllene til barna. Etter at barnet har hatt feber må det holdes hjemme en feberfri dag. Etter diaré holdes barna hjemme i 48 timer.


Laste ned ppt "Skauen barnehage «Vi er aktive og nysgjerrige»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google