Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Klasser og elevtall  Fådelte skoler 1. – 10. klasse  Antall elever: Bjarkøy skole: 47 (2012/13) - 47 (2013/14)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Klasser og elevtall  Fådelte skoler 1. – 10. klasse  Antall elever: Bjarkøy skole: 47 (2012/13) - 47 (2013/14)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Klasser og elevtall  Fådelte skoler 1. – 10. klasse  Antall elever: Bjarkøy skole: 47 (2012/13) - 47 (2013/14) - 41 (2014/15) Lundenes skole: 62 (2012/13) - 59 (2013/14) - 54 (2014/15)

2 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Mulige modeller før Bjarkøyforbindelsen: 1. Bjarkøy oppvekstsenter - Felles ledelse skole/barnehage - Felles personale - Samlokalisering Mindreforbruk: kr. 700.000,-

3 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE A. Mulige modeller før Bjarkøyforbindelsen: 2. Samordning Bjarkøy skole – Lundenes skole: 2.1. 8.-10. klasse fra Bjarkøy til Lundenes Mindreforbruk: kr. 3 mill. 2.2. 5.-10. klasse fra Bjarkøy til Lundenes Mindreforbruk: kr. 5 mill. 2.3. 1.-10. klasse fra Bjarkøy til Lundenes Mindreforbruk: kr. 8 mill.

4 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Skoleskyss før Bjarkøyforbindelsen  Alle modeller for samordning av skolestrukturen før Bjarkøyforbindelsen er realisert, krever skoleskyss med hurtigbåt fra Bjarkøy – Sandsøy – Kjøtta – Lundenes. Busstransport på Bjarkøy og Sandsøy er også nødvendig. Kostnad hurtigbåt: ……….. Kostnad buss: …………….

5 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Mulige modeller etter Bjarkøyforbindelsen  Samme som 2.1 – 2.2 – 2.3, men skoleskyss kun med buss.  Avstander Bjarkøy - Lundenes: Leirvåg-Austnes: 9 km (totalt til Lundenes: 23 km) Vestnes-Austnes: 5 km (totalt til Lundenes: 19 km) Tunnelen: 2 km Fenes-Lundenes: 12 km

6 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE Organisering Følgende alternativer vurderes: 1.Det opprettes en oppvekstenhet med 1 enhetsleder for Lundenes og Bjarkøy skoler, samt Finnvika og Bjarkøy barnehager. Dette innebærer at styrerstillingen i barnehagen legges ned, og styrer i Finnvika barnehage blir styrer også for Bjarkøy barnehage. Rektorstilling Bjarkøy skole omgjøres til avdelingslederstilling, (samme som Grøtavær leirskole og Lundenes skole).

7 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE – Enhetsleder må ha 35% + 25% tid til administrasjon for begge barnehagene. (35% er minimum adm tid for en avdeling. HK beregner deretter 25% adm pr. avdeling). Hva med skoledelen? – Det må drøftes om det skal være en assisterende styrer/rektor i tillegg til enhetsleder i en gitt stillingsprosent. Dvs. en type lederfunksjon på Bjarkøy som rapporterer til enhetsleder.

8 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE – Fordeler: – Gir administrative stordriftsfordeler. – 1 enhetsleder representerer Grytøy og Bjarkøy ved alle møter og opplæring for enhetsledere. – Rådmannen opprettholder antall enhetsledere som skal ivaretas. – En del administrative oppgaver, som for eksempel å kjøre fakturering for barnehagene, gjøres i en operasjon. – Sparer noe administrasjonsressurs (10% stilling) – Rasjonaliserer arbeidet med for eksempel budsjettkontroll, arbeid med årsrapport og virksomhetsplan

9 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE – Ulemper: – En viss geografisk avstand mellom Bjarkøy og Lundenes samt fergeforbindelse inntil fastlandsforbindelsen på plass. – Enhetsleder vil ikke være tilstede i hver enhet hver dag. Må ha faste ”kontortider” på Grytøy og på Bjarkøy, krever gode samarbeidsrutiner. – Personalmessige konsekvenser: – Administrativ styrer i barnehagen (x % stilling) blir overtallig – Dagens rektorfunkjson blir overtallig. – Avklare hvem som skal være enhetsleder. – Avklare stedlig ledelse i Bjarkøy, assisterende enhetsleder?

10 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE 2.Grytøy oppvekstsenter består som i dag, det opprettes en egen oppvekstenhet på Bjarkøy som består av Bjarkøy skole og barnehage. Dette innebærer at styrerstilling i barnehagen legges ned. Ny enhet og stilling for enhetsleder opprettes. Det må være 35% stilling til administrasjon av barnehagen. Hva med skoledelen? – Fordeler: – Enhetsleder er nærmere de ansatte i barnehage, skole og sfo – Ulemper: – 2 enhetsledere representerer Grytøy og Bjarkøy ved alle møter/opplæring for enhetsledere. (Dobbel utgift / tidsbruk) – Rådmannen øker antallet enhetsleder som skal ivaretas, mindre tid til hver enkelt.

11 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE – Personalmessige konsekvenser: – Administrativ styrer i barnehagen (x % stilling) blir overtallig. – Dagens rektorfunksjon enders til enhetsleder. – Avklare hvem som skal være enhetsleder. – Avklare stedlig ledelse i barnehagen, assisterende styrer?

12 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE 3. Grytøy oppvekstsenter består som i dag, Bjarkøy skole er egen enhet, Bjarkøy barnehage er egen enhet. Dette innebærer en styrer i 35% stilling i tillegg til øvrig bemanning. (+ 10% stilling til ledelse i forhold til alternativ 1)

13 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE Ulemper:  Organisering bryter med øvrig organisering av skoler og barnehager i Harstad  kommune.  Lite kostnadseffektiv løsning.  Barnehagen får et svært lite fag–miljø. Fordeler: ? Personalmessige konsekvenser: – Bjarkøy barnehage må tilpasse bemanningsnorm, slik at den er i samsvar med Harstad kommunes bemanningsnorm. Også pga av endret barnetall, må barnehagens bemanningsnorm sannsynligvis justeres. (Venter på tall fra Bjarkøy) – Vurdering:

14 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE  Lokalisering av kommunal barnehage på Bjarkøy fra 2013 1Bjarkøy barnehage driver som i dag i egne lokaler. Fordeler: Barnehagen har bra lokaler med god plass og god tilrettelegging for barnehagedrift både inne og ute. Ulemper: Barnehagen har et mye større areal enn antall barn tilsier, noe som gir store utgifter til drift av hus/eiendom pr. barn. Barnetallet tilsier en bemanningsnorm på ca 2 voksne, noe som gir stor sårbarhet ved akutt fravær. Svært lite fag-miljø

15 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE 2.Bjarkøy barnehage flyttes til skolens lokaler, slik at barnehage, skole og sfo drives under ett tak. Det må sjekkes ut at skolen faktisk har plass til å huse barnehagen.  Fordeler:  Sparer kostnader på oppvarming, renhold og vedlikehold inne og ute.  Ev utleie/salg kan vurderes.  Utnytter kapasiteten på skolen.  Kan gi større fleksibilitet i forhold til bemanning barnehage, skole, sfo.  Foreldre med barn i både barnehage, sfo og skole får samlet tilbudet på ett sted.  Personalmessige konsekvenser:  Ansattes tilsettingsvilkår må sikre en fleksibilitet i forhold til daglig arbeidssted, etter  nærmere drøftinger med ansatte og tillitsvalgte.

16 Kommunesammenslåing Bjarkøy –Harstad BARNEHAGE 3Dersom det i årene fremover blir et stabilt, lavt barnetall for barn i førskolealder, kan det vurderes om det skal være en eller to barnehager på Grytøy-Bjarkøy. Det forutsettes at fastlandsforbindelsen er fullført. Fordeler og ulemper må vurderes nærmere, og sees i sammenheng med lokalisering og bygningsmessig kapasitet.  Vurdering:

17 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE  Drift barnehage  Inntil 18 korrigerte plasser (18 over eller 9 under 3 år) krever førskolelærer/pedagogisk leder i 100% stilling. Bjarkøy kommune har pr. i dag tilsatt pedagogisk leder i 100% stilling.  Pedagogisk leder i Bjarkøy barnehage gir pr. i dag veiledning til Sandsøy private familiebarnehage tilsvarende x % stilling. Det kreves i henholdt til barnehagelovens bestemmelser at det skal tilsettes en vikar for pedagogisk leder (med førskolelærerutdanning) i tilsvarende ressurs i Bjarkøy barnehage. Dersom stillingen etter utlysning ikke kan fylles med kvalifisert personal, kan det gis midlertidig dispensasjon. (Hva sier avtalen som er inngått om veiledning? Kan det vurderes andre veiledningsmuligheter?)  Antall barn vil kunne variere over tid. For høsten 2012 kan det bli inntil 7 barn, minimum 4 barn, i barnehagen (med forbehold om at befolkningen i denne aldersgruppen ikke endrer seg).

18 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE  4 barn krever i prinsippet ikke mer enn 1 ansatt etter barnehageloven dersom åpningstid er tilpasset pedagogens arbeidstid. Åpningstid vil sannsynligvis være lengre, noe som tilsier at det må tilsettes en assistent i tillegg, ev på deltid.  7 barn vil kreve minimum 2 voksne, avhengig av barnas alder.  Dersom barnehagen drives under samme tak som skolen, vil en ha større mulighet for å se bemanningen under ett. Det kan innebære at ansatte i skole og sfo kan være i barnehagen ved behov. Det må gjøres nærmere analyser av mulighet og begrensninger før en tar stilling til dette.  Dersom barnehagen drives i egne lokaler vil den være mer sårbar ved kortere fravær eller dersom noe uforutsett skjer i løpet av dagen.  Det må avklares om lokale forhold gjør det nødvendig å ha fast tilsetting i (deler av) vikarressursen for å sikre vikarer ved fravær.  Et samarbeid barnehage og skole må vurderes uansett barnehagens lokalisering.

19 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BIBLIOTEK - nå-situasjon  I anledning sammenslåingen av Bjarkøy og Harstad kommune er oppgaven å legge frem forskjellig modeller av mulig sammenslåing av Bjarkøy og Harstad bibliotek.  Nå – situasjonen ved Bjarkøy bibliotek  Bjarkøy bibliotek er lokalisert som kombinasjonsbibliotek ved Bjarkøy skole.  Bibliotekaren på Bjarkøy har fire hovedfunksjoner. Anslagsvis med rom for finjusteringer så er 60 % av stillingen fordelt på de forskjellige arbeidsområdene på følgende måte:  Folkebibliotekar 20 %  Skolebibliotekar og IKT-drift 35 %  Kulturkontakt for Kultur i Troms både for Spaserstokken og Skolesekken 5 %  Begrunnelsen for denne fordelingen er at skolen er hovedbrukeren av Bjarkøy bibliotek. Folkebibliotekar delen med å katalogisere, samlingspleie og kassering i tillegg til utlån til voksne utenom skolen tar rundt en dag i uka i gjennomsnitt.

20 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BIBLIOTEK  Tiltak i forkant av sammenslåing 01. 01. 2013  Bjarkøy bibliotek har siden i 2008 hatt en ”Avtale om delegasjon av biblioteksjefens myndighet mellom Harstad kommune og Bjarkøy kommune”. I den tiden som har gått siden da står Bjarkøy bibliotek frem som et veldrevet bibliotek sterkt integrert med Harstad bibliotek. De arbeidsoppgavene som er mulig å effektiviseres er allerede blitt det. Harstad bibliotek har tatt over ansvar der det er mulig. Sameksistensen vår er av en slik karakter at Bjarkøy bibliotek fungerer i praksis, dog ikke på papiret, som en filial av Harstad bibliotek.

21 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BIBLIOTEK  Det som må gjøres før sammenslåingen er: overgang fra Mikromarc til Bibliofil, i kjølvannet av det merke om samlingen. 50 000 kr i engangsinvestering.

22 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BIBLIOTEK - før Bjarkøyforbindelsen  Før fastlandsforbindelsen realiseres:  Før fastlandsforbindelsen er på plass er det vanskelig å få flyt i bokbehandlingen på grunn av ferger og lang avstand. Det er ikke flere tiltak som er mulig i denne fasen da arbeidet med å slå sammen bibliotekene allerede har vært jobbet med over år.

23 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BIBLIOTEK - etter Bjarkøyforbindelsen  Etter fastlandsforbindelsen realiseres:  Etter at fastforbindelsen blir opprettet ser man for seg at Harstad bibliotek skal overta katalogisering og innkjøp, dog ikke merking av bøkene. Før fastlandsforbindelsen er på plass er det vanskelig å få flyt i bokbehandlingen på grunn av ferger.  Man ser for seg et mer utstrakt samarbeid mellom hovedbibliotek og filial på statistikk, årsrapport og arbeidsutveksling. Stillingstørrelsen kan da reduseres litt.

24 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BIBLIOTEK - etter Bjarkøyforbindelsen  Bjarkøy bibliotek kan bli  Filial under Harstad bibliotek med redusert stillingstørrelse men som kombinasjons bibliotek og Kommunalt servicesenter for befolkningen.  avvikle folkebibliotekdelen og kulturkontaktvirksomheten på Bjarkøy (25 % stilling), men det er ikke forsvarlig før fastforbindelsen på grunn av tilgjengelighet og pris. I tillegg berøver man Bjarkøys innbyggere en nøytral, ikkekommersiell, uformell sosial møteplass som er avgjørende for bygdas identitet.  Når det gjelder modeller for skolebibliotektjenesten og IKT delen av bibliotekarstillingen så vil det følge modellene for sammenslåing av Bjarkøy skole med Lundenes.


Laste ned ppt "Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Klasser og elevtall  Fådelte skoler 1. – 10. klasse  Antall elever: Bjarkøy skole: 47 (2012/13) - 47 (2013/14)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google