Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjonsledelse Timebox

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjonsledelse Timebox"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjonsledelse Timebox
et rådgivningsfirma med spesialkompetanse om hvordan bruke Innovasjon for å skape forretningsfortrinn

2 Erfaring og kompetanse innen etablering, utvikling og innovasjon
Timebox kjennetegnes av: Partnere med bred erfaring fra ledende stillinger i norsk og internasjonalt næringsliv Omfattende erfaring med selskaper i vanlig drift, under omstilling og under oppbygging Anvendt kompetanse basert på en dyp teoretisk forankring, både teknologisk, bedriftsøkonomisk og ledelsesmessig Bred bransjeerfaring, med særlig tyngde innen teknologibaserte og teknologiavhengige bransjer Teoretisk innsikt kombinert med utstrakt hands-on ledelseserfaring. Vi har selv sittet i den type prosesser vi hjelper våre klienter med å gjennomføre

3 Timebox har 3 virksomhetsområder
Innovasjonsledelse Kartlegging, benchmarking og vurdering av innovasjonsevne og -ytelse. Videreutvikling av innovasjonspraksis og innovasjonsprosessen i virksomheten. Roller knyttet til coaching, prosess- og prosjektledelse, idéskapning m.m. Faglige og motiverende aktiviteter, f.eks. gjennom interne seminarer og workshops. Oppstarts- og virksomhetsutvikling Oppgaver knyttet til vurdering av virksomhetsidé, utvikling av forretningsplan, coaching og prosessledelse, finansiering, ”gründerhjelp”, endringsledelse, m.m. Inkubator Timebox utvikler også prosjekter/virksomheter i egen regi og gjennom partnerskap

4 Våre rådgivere har erfaring fra arbeid i en rekke organisasjoner
Eksempler på Konserner Telenor Det Norske Veritas DnB Tine Statoil Siemems Eksempler på organisasjoner HSH NHO KFO 2fo Eksempler på SMB Parfymelle AGA BNR/HSD Intermedium Eksempler på Venture Kistefos Northzone Mallin Eksempel på andre Selskapene for emballasjeretur Oslo Sporveier Telenor/Posco (baneløsning for Fornebu) Eksempler på Nyetableringer Digilog IP Zone IT Fornebu Knowation Payweb Weld Industry Mobilt slakteri ZLIP Eksempler fra offentlig sektor Forsvaret Arbeids- og administrasjonsdepartementet Akershus Sentralsykehus SVO

5 Timebox har fokus på å utvikle innovasjonsevnen i virksomheten
Når det er behov for å skape verdier gjennom å innovere bedre og raskere enn våre konkurrenter Når vi mangler gode nok strukturer, prosesser eller beslutningsmekanismer for å håndtere innovasjon Når vi ikke vet hvor vi står og hvor gode vi er sammenlignet med ”Best Practice” innen innovasjon, og gjerne vil bli bedre Når vi ønsker å sette oss konkrete målsetninger på innovasjonsevne, og vi trenger hjelp til å realisere målene

6 Noen egenskaper som kjennetegner en innovativ virksomhet og innovativ ledelse
En kultur preget av dynamikk, kreativitet, og internt og eksternt rettet nysgjerrighet En struktur der gode idéer aktivt søkes, identifiseres, blir hørt og får god behandling En ledelse som har et bevisst forhold til nødvendigheten av kontinuerlig fornyelse Medarbeidere som motiveres av læring, utvikling og deling, og føler ansvar for virksomheten, arbeidet, og prosessene Et miljø preget av tillit, der samhandling i team og grupper er en del av hverdagen En organisasjon som styrer bevisst mot målet, og som inkluderer innovasjon og endringsevne i sitt målbilde En organisasjon som verdsetter og pleier kompetanse En ledelse som setter nyskapning på agendaen, definerer innovasjonsmål, følger opp, og måler oppnåelse En organisasjon som gjennomgående øker sin måloppnåelse på parametere knyttet til omverden og internt (f.eks. kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, kostnadseffektivitet, produktbredde) En virksomhet i positiv medvind

7 Innovasjon som fortrinn
Kunder, leverandører, konkurrenter og andre aktører øver et sterkere og sterkere press på virksomheten. Rammebetingelsene blir tøffere, tradisjonelle forretningsmodeller taper mot i nye, produktlivssyklus blir kortere, design og moter skifter raskere, kundekravene øker…. Undersøkelser viser at virksomheter som operasjonaliserer innovasjon som en viktig del av sitt forretningsmessige fokus blir mer robuste til å takle skiftninger, endring og utvikling. Topp 20% innovative selskaper har 35% bedre prosjektlønnsomhet enn gjennomsnittet (Professor Robert G. Cooper) Vi bidrar med å operasjonalisere Innovasjon som en permanent verdi-driver i virksomheten I dette inngår: Styrings- og beslutningsstruktur Effektive verdiskapningsprosesser Kompetansebasert organisering Understøttende kultur og holdninger

8 Innovasjon skapes av mennesker, hvordan de jobber, og den støtte de får
For å bli god på Innovasjon må man jobbe langs 3 akser samtidig: klima & kompetanse, arbeidspraksis, og system & prosess Klima & kompetanse Arbeidspraksis System & prosess

9 Innovasjon berører alle aspekter av virksomheten - ikke bare produktene
Virksomheten har mange virkemidler som brukes på konkurransearenaen Vi kan Innovere på alle disse feltene - Hva, Hvor, Hvem og Hvordan Tilbudet (HVA) Kanaler (HVOR) Kunder (HVEM) Prosesser (HVORDAN) Plattformer Løsninger Kundeopplevelse Inntektsmodell Brand Nettverk Verdikjede/ distribusjon Organisering/ posisjonering BETYDELIG RADIKAL INGEN SMÅ

10 Innovasjonsprosessen bærer utviklingen fra Idé til Marked
De fleste virksomheter bygger en strukturert intern prosess for å håndtere Innovasjon: Ide fasen Kort Forretnings- og Utvikling Lansering Salg og lønnsomhet forstudie markedsplan = en idé, som går igjennom en analyse, og resulterer i et prosjekt, som bygger et nytt eller forbedret produkt eller intern prosess = et beslutningspunkt

11 Styrk resultatene i virksomheten ved å implementere gode Innovasjonsprosesser
Teste og implementere Innovasjonsprosessen som en integrert del av virksomhetens daglige drift Timebox leveranser og arbeidesform Identifisere og velge nyttige løsninger Kartlegging Behovsanalyse Prosessdesign Mobilisering Implementering Kompetansestrategi Styrings- og incentivsystem Fasilitator/prosessledelse Prosjektledelse Workshops Research Institusjonalisert med prosessbeskrivelser, rutiner, ansvar, beslutningsstruktur, styringsmodell, belønningsmodell En viss formalisering er nødvendig for prosessens leveranseevne og kvalitet Identifisere konstruktive problemstillinger Kvalifisere suksesskriterier

12 Et ”dypdykk” i en av våre verktøykasser:
Timebox Innovation Benchmarker

13 Benchmarking av Innovasjon - et verktøy som måler deg mot de beste
Et verktøy for å måle hvor dere står og gi input til hvor og hvordan dere kan bli bedre - Timebox Innovation Benchmarker* Finn nåsituasjon Sammenlign dere med de beste Kartlegg mulige tiltak og deres potensiale. Prioriter. Lag gjennomføringsplan. Gjennomfør tiltak. Monitorér og følg opp. Gjenta måling, følg progresjon. Hvor står vi? Benchmark virksomheten Hvilke tiltak får vi best uttelling av? Gjennomføre og høste gevinster. Følge opp, gjenta, forbedre. * Timebox is a dealer and partner in cooperation with Innovation Performance AS for Timebox Innovation Benchmarker / i-Perform Benchmarker

14 Hvilke utfordringer løser Benchmarking av innovasjonsarbeid?
Ulikt begrepsapparat og tradisjon i tverrfaglig topplederteam Ulik virkelighetsoppfatning hos de innvolverte. Hvor gode er vi? Hva er viktigst å forbedre? Hvilken økonomisk verdi har forbedringstiltak? Mangelfullt tallmateriale Ressursbruk, ytelse og resultater Kvalitet på praksisområder internt Relevante etterprøvbare målsetninger Uklare ansvarsforhold Liten innsikt i hva som er beste arbeidspraksis Svært varierende kvalitet på arbeidspraksis Et godt utgangspunkt for målrettet, omforent forbedringsarbeid

15 Benchmarking av Innovasjon - test deg mot Best Practice
Et verktøy som på en enkel måte måler virksomhetens praksis og ytelse gjennom en rekke målepunkter, og som gir tydelige konklusjoner Et web-basert skjema med spørsmål innenfor: 10 eller flere ytelses-indikatorer 15 eller flere praksis-indikatorer med en gruppe respondenter fra virksomheten. Verktøyet gir en fyldig rapport med fokus på: Hvor du står i forhold til de beste Hvilke gevinster du kan forvente ved forbedring Workshop med innovasjonsrådgivere for å fokusere, prioritere og planlegge. Gjennomfør tiltak som planlagt. Gjenta måling, følg progresjon. Justér tiltaksplan etter behov. Høst gevinster, løft ambisjonen, implementer kontinuerlig forbedring. Kartlegg innovasjonsevne. Benchmark mot databasen. Vurdér forbedringspotensialer. Prioritér og planlegg tiltak. Gjennomfør og følg progresjon. Gjenta måling, forbedre.

16 Hvilke andre bedrifter benchmarkes vi mot?
405 virksomheter detaljkartlagt av R.Cooper/Edget i 2003 50/50 vare og tjenesteproduserende Spredd på alle vanlige sektorer Snittstørrelse ca 1500 ansatte Blant USA/Canadas mest innovative bedrifter, ikke gjennomsnitt. 416 bedrifter kartlagt i 2003/2004 av Product Development Management Association (PDMA) Se figur til venstre 48 norske bedrifter kartlagt Primært ledende IKT/Kunnskapsbedrifter

17 Hvordan benchmarkes virksomheten?
Lederteam vurderer egen prosjektportefølje siste 3 år. Ressursbruk, resultater og arbeidspraksis vurderes v.h.a. standardiserte parametere. Fyller ut skreddersydd spørreskjema Mottar rapport med angivelse av : sterke og svake praksisområder økonomisk potensial ved forbedringer mulige tiltak Workshop (en eller flere): Gjennomgå rapport i felleskap Avdekke årsak/virkning forhold Utarbeide forbedringsmål Utarbeide tiltaksplan Senere oppfølging: Gjenta benchmarking med mer dybde Evaluere resultat Kartlegge nåsituasjon Steg 1: Kartlegge portefølje av egne utvik-lingsprosjekter de 3 siste år Steg 2: Vurdere egen ytelse og arbeids- praksis. Fylle ut spørre skjema Steg 3: Workshop: gjennomgå benchmarkrapp. resultat. Definere problem, tiltak Benchmark rapport 1 Problem/ tiltakliste

18 Eksempel på gjennomføringsprossess av Timebox Innovation Benchmarker
Samling 1 Samling 1 Workshop 2 Mål og tiltak Forberedelse Portefølj + besv. Workshop 1 Rapp 1 uke+ 1uke 1 dag + Planmøte med hovedkontakt hos kunde Velger respondenter Bestemmer tidspunkter for samlinger Tilpassning av spørreskjema. Bestemmer praksisområder som ønskes kartlagt i mer detalj ut fra hypotese om viktigste forbedringsområde. Samling 1 av alle respondenter. Informasjon om gjennomføring Gjennomgang av begrepsbruk Gjennomgang av siste 3 års utviklings-prosjekter. Hvilke prosjekter Nøkkelinfo om disse Utfylling av spørreskjema Workshop 1 med respondenter Gjennomgang av samlede resultater av internanalyse/-benchmarking. Diskusjoner av avvik mellom respondenter Diskusjon av økonomisk forbedrings-potensiale Utvikling av forslag til forbedringstiltak Workshop 2 med respondenter Forslag til 2-4 hovedtiltaksområder Etablering av arbeidsgrupper og tildeling av prioriterte tiltaksområder til gruppene. Etablering av grov tidsplan for rapportering og etterevaluering.

19 Skreddersydd spørreskjema fra ”Eksempel AS”
Spørreskjema tilpasses innovasjonsmodenhet og ønsket detaljnivå. Ambisjoner, strategi, barriærer Ressursbruk Totalt, og per prosjekttype Resultater Fra enkle vurderinger til mer avanserte måltall Kvalitet på arbeidspraksis, totalt og på prosjektnivå Leder og prosesseier nivå Organisering og bemanning Styringsmekanismer Prosess og gjennomføring Målepraksis Kultur og klima

20 Eksempel spørreskjema: om kvalitet på arbeidspraksis
Benchmarking databasen omfatter 180 spørsmål / praksis-område 4 hovedområder, hver med 2-4 fokusområder, og hver av disse med 2-10 underområder spørsmål pr underområde Praksis delt på to organistoriske nivåer virksomhetsledelse prosjektnivå

21 Eksempel AS: Resultatrapport med ”karakterkort”, samlet innovasjonsytelse
Vi har introdusert nye teknologier, arbeids eller produksjonsprosesser Andel vellykkede utviklingsprosjekter siste 3 år Vi har introdusert nye prosjektkategorier 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 40% 50% 60% 70% 80% 8 7 6 5 4 Prosjektene har åpnet nye markeder Andel mislykkede utviklingsprosjekter 8 7 6 5 4 40% 30% 20% 10% 0% 8o% 70% 60% 50% 40% Tidseffektivitet på skala 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Andel stoppede utviklingsprosjekter Industrisnitt Eksempel AS 20% beste Forsinkelsesgrad forsinkede prosjekter Andel utviklingsprosjekter som holder tidsplanen

22 Eksempel AS: Detaljer og individuelle vurderinger

23 Eksempel AS: samlet resultat for alle hovedpraksisområder
4 5 6 7 8 Eksempel AS: samlet resultat for alle hovedpraksisområder Kvalitet på utførelse av forretningsanalyser . Kvalitet på markedsaktiviteter, evne til å skape unike resultater. Mål, strategi og organisering Kvalitet på utførelse av arbeidsprosesser i de enkelte prosjektene . Kultur og klima Arbeid med immaterielle rettigheter Topplederpraksis Prosjektledelses-praksis Organisering og bemanning av prosjektarbeid Industrisnitt Eksempel 20% beste Eksternt samarbeid om utviklingsarbeid Porteføljestyring og ressursallokering

24 Eksempel AS: Respondentenes ulike vurderinger

25 Rapporten gi nøkkeltall om ressursbruk og inntjeningspotensiale

26 Vi kan gi en samlet vurdering av ”innovasjonsmodenhet”
Initiell vurdering av Eksempel AS innovasjonsmodenhetsnivå 3.1 Nivå 0 Uformell utviklingsmetodikk Nivå 1 Funksjonsvise utviklingsprosesser Nivå 2 Tverfunksjonelle integrerte prosjektprosesser Nivå 4 Partnerorientert utviklingsarbeid Nivå 3 Moden porteføljestyring

27 Noen Cases Her presenterer vi noen eksempler på Cases vi har jobbet med innenfor Innovasjon i 2005:

28 Case 1: Kartlegge nåsituasjon, bygge struktur for Innovasjon og Vekst
Konsern: Innovasjon i praksis Case 1: Kartlegge nåsituasjon, bygge struktur for Innovasjon og Vekst Klientens problemstilling: Svært vellykket, norsk-basert internasjonal virksomhet som har opplevd sterk vekst inntil de siste 2-3 år. Standardisering av produktene samt sjerpet konkurranse skaper press på vekst og marginer, og selskapet opplever nå stagnasjon. Klienten ønsker å bli flinkere til å identifisere samt å ta frem nye produkter, og etablerer et prosjekt i samarbeid med Timebox. Prosjektet skal ta frem en analytisk vurdering, samt forslag til forbedringer, som input til selskapets årlige strategisamling. Oppgave/Tiltak: Timebox får i oppgave å gjøre en kartlegging av virksomhetens status når det gjelder Innovasjonsytelse og Innovasjonspraksis, samt å foreslå forbedringstiltak. Nøkkelpersoner i inn- og utland blir intervjuet for å kartlegge arbeidspraksis, formelt og uformelt, relatert til produktutvikling. Også utviklings- og innovasjonsprosesser relatert til nyskapning på andre felter enn produkt omfattes av analysen. Nøkkeltall blir tatt frem og analysert. Pågående og historiske utviklingsprosjekter blir gjennomgått som en del av kartleggingen. I samarbeid med klientens medarbeidere blir det innsamlede materialet og inntrykk systematisert, og hypoteser knyttet til problemområder og utfordringer innenfor Innovasjon formulert Ytterligere samtaler og datafangst blir iverksatt for å videreutvikle, bekrefte eller avkrefte hypoteser. En samlet vurdering av virksomhetens Innovasjonsevne og -praksis blir så formulert. Gjennom sammenligninger med kjent Best Practice og tilgjengelige data og beskrivelser blir videre en serie tiltak for forbedring foreslått. Forbedringforslagene omfatter ”alt” fra beslutningsmodeller og finansiering til ansvar og prosjektorganisering. Resultat Etter å ha gått igjennom prosjektets analyse og anbefalinger med ledergruppen, blir en presentasjon for strategisamlingen forberedt (februar 2005). Selskapets strategiprosessen fører til opprettelsen av et prosjekt som får som mandat å innføre en strukturert Innovasjonsprosess på basis av anbefalingene fra Timebox. Klienten er nå i ferd med å gå løs på implementeringen av de foreslåtte endringene.

29 Konsern: Innovasjon i praksis Case 2: Måling av Innovasjonspraksis og -ytelse for å identifisere tiltak for forbedring innen produktutvikling Klientens problemstilling: Stort norsk næringsmiddel konsern som har en god track-record innen både merkevarebygging og produktfornyelse. De ser imidlertid områder knyttet til organisering og styring av produktutviklings prosessen der de fortsatt er svake. Timebox bidrar med å hjelpe dem til å identifisere tiltaksområder. Det gjennomføres først en intern måling (en ”Benchmark”) av deres egen Innovasjonspraksis og -ytelse. Oppgave/Tiltak: Timebox’ spørreverktøy for Innovasjonsmåling, ”Timebox Innovation Benchmarker”, blir sammen med Timebox’ sin partner introdusert for grupper som jobbber med produktutvikling. Fokusområder og muligheter i verktøyet diskuteres. 9 personer velges ut til å delta i kartleggingen og de påfølgende workshops. Disse 9 bruker kartleggingsverktøyet (uavhengig av hverandre). Verktøyet er et selvbetjent, web-basert spørreverktøy. Resultatene av kartleggingen analyseres, og Timebox tar frem en profil på virksomhetens Innovasjonsevne sammenlignet med den definerte ”Best Practice”. Workshop nr 1 blir arrangert. Her gjennomgås resultatene, og gjennom diskusjon og gruppearbeid kommer vi sammen frem til hvilke forbedringsområder selskapet bør fokusere på. Mulige tiltak blir lagt frem. I perioden frem til Workshop 2 blir konsekvenser og kostnader for de mest aktuelle tiltak kartlagt. Workshop 2 blir arrangert. Gjennom diskusjon og gruppearbeid kommer vi frem til en prioritert liste av forslag til forbedringstiltak (store og små, kortsiktige og langsiktige). En prosjektgruppe opprettes. Gruppen får i oppdrag å bearbeide forslagene videre, og presentere dem i rette fora for beslutning og iverksetting. Resultat Prosjektgruppen har nå (våren 2005) foreslått en serie tiltak, og fått positiv beslutning på en del av dem. Implementering er nå under planlegging.


Laste ned ppt "Innovasjonsledelse Timebox"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google