Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Innovasjonsledelse Timebox - et rådgivningsfirma med spesialkompetanse om hvordan bruke Innovasjon for å skape forretningsfortrinn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Innovasjonsledelse Timebox - et rådgivningsfirma med spesialkompetanse om hvordan bruke Innovasjon for å skape forretningsfortrinn."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Innovasjonsledelse Timebox - et rådgivningsfirma med spesialkompetanse om hvordan bruke Innovasjon for å skape forretningsfortrinn

2 2 Erfaring og kompetanse innen etablering, utvikling og innovasjon Timebox kjennetegnes av:  Partnere med bred erfaring fra ledende stillinger i norsk og internasjonalt næringsliv  Omfattende erfaring med selskaper i vanlig drift, under omstilling og under oppbygging  Anvendt kompetanse basert på en dyp teoretisk forankring, både teknologisk, bedriftsøkonomisk og ledelsesmessig  Bred bransjeerfaring, med særlig tyngde innen teknologibaserte og teknologiavhengige bransjer  Teoretisk innsikt kombinert med utstrakt hands-on ledelseserfaring. Vi har selv sittet i den type prosesser vi hjelper våre klienter med å gjennomføre

3 3 Timebox har 3 virksomhetsområder  Innovasjonsledelse  Kartlegging, benchmarking og vurdering av innovasjonsevne og -ytelse.  Videreutvikling av innovasjonspraksis og innovasjonsprosessen i virksomheten.  Roller knyttet til coaching, prosess- og prosjektledelse, idéskapning m.m.  Faglige og motiverende aktiviteter, f.eks. gjennom interne seminarer og workshops.  Oppstarts- og virksomhetsutvikling  Oppgaver knyttet til vurdering av virksomhetsidé, utvikling av forretningsplan, coaching og prosessledelse, finansiering, ”gründerhjelp”, endringsledelse, m.m.  Inkubator  Timebox utvikler også prosjekter/virksomheter i egen regi og gjennom partnerskap

4 4 Våre rådgivere har erfaring fra arbeid i en rekke organisasjoner Eksempler på Konserner  Telenor  Det Norske Veritas  DnB  Tine  Statoil  Siemems Eksempler på organisasjoner  HSH  NHO  KFO  2fo Eksempler på Nyetableringer  Digilog  IP Zone  IT Fornebu Knowation  Payweb  Weld Industry  Mobilt slakteri  ZLIP Eksempler fra offentlig sektor  Forsvaret  Arbeids- og administrasjonsdepartementet  Akershus Sentralsykehus  SVO Eksempler på SMB  Parfymelle  AGA  BNR/HSD  Intermedium Eksempler på Venture  Kistefos  Northzone  Mallin Eksempel på andre  Selskapene for emballasjeretur  Oslo Sporveier  Telenor/Posco (baneløsning for Fornebu)

5 5 Timebox har fokus på å utvikle innovasjonsevnen i virksomheten  Når det er behov for å skape verdier gjennom å innovere bedre og raskere enn våre konkurrenter  Når vi mangler gode nok strukturer, prosesser eller beslutningsmekanismer for å håndtere innovasjon  Når vi ikke vet hvor vi står og hvor gode vi er sammenlignet med ”Best Practice” innen innovasjon, og gjerne vil bli bedre  Når vi ønsker å sette oss konkrete målsetninger på innovasjonsevne, og vi trenger hjelp til å realisere målene

6 6 Noen egenskaper som kjennetegner en innovativ virksomhet og innovativ ledelse  En kultur preget av dynamikk, kreativitet, og internt og eksternt rettet nysgjerrighet  En struktur der gode idéer aktivt søkes, identifiseres, blir hørt og får god behandling  En ledelse som har et bevisst forhold til nødvendigheten av kontinuerlig fornyelse  Medarbeidere som motiveres av læring, utvikling og deling, og føler ansvar for virksomheten, arbeidet, og prosessene  Et miljø preget av tillit, der samhandling i team og grupper er en del av hverdagen  En organisasjon som styrer bevisst mot målet, og som inkluderer innovasjon og endringsevne i sitt målbilde  En organisasjon som verdsetter og pleier kompetanse  En ledelse som setter nyskapning på agendaen, definerer innovasjonsmål, følger opp, og måler oppnåelse  En organisasjon som gjennomgående øker sin måloppnåelse på parametere knyttet til omverden og internt (f.eks. kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, kostnadseffektivitet, produktbredde)  En virksomhet i positiv medvind

7 7 Innovasjon som fortrinn  Kunder, leverandører, konkurrenter og andre aktører øver et sterkere og sterkere press på virksomheten. Rammebetingelsene blir tøffere, tradisjonelle forretningsmodeller taper mot i nye, produktlivssyklus blir kortere, design og moter skifter raskere, kundekravene øker….  Undersøkelser viser at virksomheter som operasjonaliserer innovasjon som en viktig del av sitt forretningsmessige fokus blir mer robuste til å takle skiftninger, endring og utvikling.  Topp 20% innovative selskaper har 35% bedre prosjektlønnsomhet enn gjennomsnittet (Professor Robert G. Cooper)  Vi bidrar med å operasjonalisere Innovasjon som en permanent verdi-driver i virksomheten I dette inngår:  Styrings- og beslutningsstruktur  Effektive verdiskapningsprosesser  Kompetansebasert organisering  Understøttende kultur og holdninger

8 8 Innovasjon skapes av mennesker, hvordan de jobber, og den støtte de får  For å bli god på Innovasjon må man jobbe langs 3 akser samtidig: klima & kompetanse, arbeidspraksis, og system & prosess Klima & kompetanse System & prosess Arbeidspraksis

9 9 Innovasjon berører alle aspekter av virksomheten - ikke bare produktene  Virksomheten har mange virkemidler som brukes på konkurransearenaen  Vi kan Innovere på alle disse feltene - Hva, Hvor, Hvem og Hvordan Tilbudet (HVA) Kanaler (HVOR) Kunder (HVEM) Prosesser (HVORDAN) Plattformer Løsninger Kundeopplevelse Inntektsmodell Brand Nettverk Verdikjede/ distribusjon Organisering/ posisjonering BETYDELIGRADIKAL INGEN SMÅ

10 10 Innovasjonsprosessen bærer utviklingen fra Idé til Marked Ide fasen KortForretnings- og UtviklingLanseringSalg og lønnsomhet forstudiemarkedsplan De fleste virksomheter bygger en strukturert intern prosess for å håndtere Innovasjon: = en idé, som går igjennom en analyse, og resulterer i et prosjekt, som bygger et nytt eller forbedret produkt eller intern prosess = et beslutningspunkt

11 11 Styrk resultatene i virksomheten ved å implementere gode Innovasjonsprosesser Kvalifisere suksesskriterier Identifisere konstruktive problemstillinger Identifisere og velge nyttige løsninger Teste og implementere Innovasjonsprosessen som en integrert del av virksomhetens daglige drift Institusjonalisert med prosessbeskrivelser, rutiner, ansvar, beslutningsstruktur, styringsmodell, belønningsmodell En viss formalisering er nødvendig for prosessens leveranseevne og kvalitet Kartlegging Behovsanalyse Prosessdesign Mobilisering Implementering Kompetansestrategi Styrings- og incentivsystem Prosjektledelse Fasilitator/prosessledelse Workshops Research Timebox leveranser og arbeidesform

12 12 Et ”dypdykk” i en av våre verktøykasser:  Timebox Innovation Benchmarker

13 13 Benchmarking av Innovasjon - et verktøy som måler deg mot de beste Et verktøy for å måle hvor dere står og gi input til hvor og hvordan dere kan bli bedre - Timebox Innovation Benchmarker * Hvor står vi? Benchmark virksomheten Hvilke tiltak får vi best uttelling av? Gjennomføre og høste gevinster. Følge opp, gjenta, forbedre. Finn nåsituasjon Sammenlign dere med de beste Kartlegg mulige tiltak og deres potensiale. Prioriter. Lag gjennomføringsplan. Gjennomfør tiltak. Monitorér og følg opp. Gjenta måling, følg progresjon. *Timebox is a dealer and partner in cooperation with Innovation Performance AS for Timebox Innovation Benchmarker / i-Perform Benchmarker

14 14 Hvilke utfordringer løser Benchmarking av innovasjonsarbeid?  Ulikt begrepsapparat og tradisjon i tverrfaglig topplederteam  Ulik virkelighetsoppfatning hos de innvolverte.  Hvor gode er vi?  Hva er viktigst å forbedre?  Hvilken økonomisk verdi har forbedringstiltak?  Mangelfullt tallmateriale  Ressursbruk, ytelse og resultater  Kvalitet på praksisområder internt  Relevante etterprøvbare målsetninger  Uklare ansvarsforhold  Liten innsikt i hva som er beste arbeidspraksis  Svært varierende kvalitet på arbeidspraksis Et godt utgangspunkt for målrettet, omforent forbedringsarbeid

15 15 Benchmarking av Innovasjon - test deg mot Best Practice Et verktøy som på en enkel måte måler virksomhetens praksis og ytelse gjennom en rekke målepunkter, og som gir tydelige konklusjoner Kartlegg innovasjonsevne. Benchmark mot databasen. Vurdér forbedringspotensialer. Prioritér og planlegg tiltak. Gjennomfør og følg progresjon. Gjenta måling, forbedre. Et web-basert skjema med spørsmål innenfor: •10 eller flere ytelses-indikatorer •15 eller flere praksis-indikatorer med en gruppe respondenter fra virksomheten. Verktøyet gir en fyldig rapport med fokus på: •Hvor du står i forhold til de beste •Hvilke gevinster du kan forvente ved forbedring Workshop med innovasjonsrådgivere for å fokusere, prioritere og planlegge. Gjennomfør tiltak som planlagt. Gjenta måling, følg progresjon. Justér tiltaksplan etter behov. Høst gevinster, løft ambisjonen, implementer kontinuerlig forbedring.

16 16 Hvilke andre bedrifter benchmarkes vi mot?  405 virksomheter detaljkartlagt av R.Cooper/Edget i 2003  50/50 vare og tjenesteproduserende  Spredd på alle vanlige sektorer  Snittstørrelse ca 1500 ansatte  Blant USA/Canadas mest innovative bedrifter, ikke gjennomsnitt.  416 bedrifter kartlagt i 2003/2004 av Product Development Management Association (PDMA)  Se figur til venstre  48 norske bedrifter kartlagt 2003- 2005  Primært ledende IKT/Kunnskapsbedrifter

17 17 Hvordan benchmarkes virksomheten? Steg 1: Kartlegge portefølje av egne utvik- lingsprosjekter de 3 siste år Steg 2: Vurdere egen ytelse og arbeids- praksis. Fylle ut spørre skjema Steg 3: Workshop: gjennomgå benchmarkrapp. resultat. Definere problem, tiltak Kartlegge nåsituasjon Benchmark rapport 1 Problem/ tiltakliste • Lederteam vurderer egen prosjektportefølje siste 3 år. • Ressursbruk, resultater og arbeidspraksis vurderes v.h.a. standardiserte parametere. • Fyller ut skreddersydd spørreskjema • Mottar rapport med angivelse av : • sterke og svake praksisområder • økonomisk potensial ved forbedringer • mulige tiltak • Workshop (en eller flere): • Gjennomgå rapport i felleskap • Avdekke årsak/virkning forhold • Utarbeide forbedringsmål • Utarbeide tiltaksplan • Senere oppfølging: • Gjenta benchmarking med mer dybde • Evaluere resultat

18 18 Eksempel på gjennomføringsprossess av Timebox Innovation Benchmarker For bere dels e Planmøte med hovedkontakt hos kunde •Velger respondenter •Bestemmer tidspunkter for samlinger •Tilpassning av spørreskjema. Bestemmer praksisområder som ønskes kartlagt i mer detalj ut fra hypotese om viktigste forbedringsområde. Samling 1 av alle respondenter. •Informasjon om gjennomføring •Gjennomgang av begrepsbruk •Gjennomgang av siste 3 års utviklings- prosjekter. •Hvilke prosjekter •Nøkkelinfo om disse •Utfylling av spørreskjema Samling 1 1 uke+ Workshop 1 med respondenter •Gjennomgang av samlede resultater av internanalyse/- benchmarking. •Diskusjoner av avvik mellom respondenter •Diskusjon av økonomisk forbedrings- potensiale •Utvikling av forslag til forbedringstiltak Workshop 2 med respondenter •Forslag til 2-4 hovedtiltaksområder •Etablering av arbeidsgrupper og tildeling av prioriterte tiltaksområder til gruppene. •Etablering av grov tidsplan for rapportering og etterevaluering. Samling 1 Workshop 1 Rapp 1uke Porte følj + besv. 1 dag + Workshop 2 Mål og tiltak

19 19 Skreddersydd spørreskjema fra ”Eksempel AS”  Spørreskjema tilpasses innovasjonsmodenhet og ønsket detaljnivå.  Ambisjoner, strategi, barriærer  Ressursbruk  Totalt, og per prosjekttype  Resultater  Fra enkle vurderinger til mer avanserte måltall  Kvalitet på arbeidspraksis, totalt og på prosjektnivå  Leder og prosesseier nivå  Organisering og bemanning  Styringsmekanismer  Prosess og gjennomføring  Målepraksis  Kultur og klima

20 20 Eksempel spørreskjema: om kvalitet på arbeidspraksis  Benchmarking databasen omfatter 180 spørsmål / praksis- område  4 hovedområder, hver med 2-4 fokusområder, og hver av disse med 2- 10 underområder  2 - 20 spørsmål pr underområde  Praksis delt på to organistoriske nivåer  virksomhetsledelse  prosjektnivå

21 21 Eksempel AS: Resultatrapport med ”karakterkort”, samlet innovasjonsytelse 8 7 6 5 4 Andel vellykkede utviklingsprosjekter siste 3 år Andel mislykkede utviklingsprosjekter Andel stoppede utviklingsprosjekter 40% 50% 60% 70% 80% 8o% 70% 60% 50% 40% Industrisnitt Eksempel AS 20% beste Andel utviklingsprosjekter som holder tidsplanen Tidseffektivitet på skala 0 - 10 Forsinkelsesgrad forsinkede prosjekter 40% 30% 20% 10% 0% 10%20% 30% 40% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 Prosjektene har åpnet nye markeder Vi har introdusert nye prosjektkategorier Vi har introdusert nye teknologier, arbeids eller produksjonsprosesser

22 22 Eksempel AS: Detaljer og individuelle vurderinger

23 23 Eksempel AS: samlet resultat for alle hovedpraksisområder Industrisnitt Eksempel 20% beste 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 Kvalitet på utførelse av forretningsanalyser. Kvalitet på markedsaktiviteter, evne til å skape unike resultater. Kvalitet på utførelse av arbeidsprosesser i de enkelte prosjektene. Mål, strategi og organisering Kultur og klima Organisering og bemanning av prosjektarbeid Porteføljestyring og ressursallokering Eksternt samarbeid om utviklingsarbeid Arbeid med immaterielle rettigheter Topplederpraksis Prosjektledelses-praksis

24 24 Eksempel AS: Respondentenes ulike vurderinger Eks

25 25 Rapporten gi nøkkeltall om ressursbruk og inntjeningspotensiale

26 26 Vi kan gi en samlet vurdering av ”innovasjonsmodenhet” Nivå 0 Uformell utviklingsmetodikk Nivå 1 Funksjonsvise utviklingsprosesser Nivå 2 Tverfunksjonelle integrerte prosjektprosesser Nivå 4 Partnerorientert utviklingsarbeid Nivå 3 Moden porteføljestyring Initiell vurdering av Eksempel AS innovasjonsmodenhetsnivå 3.1

27 27 Noen Cases  Her presenterer vi noen eksempler på Cases vi har jobbet med innenfor Innovasjon i 2005:

28 28 Case 1: Kartlegge nåsituasjon, bygge struktur for Innovasjon og Vekst Klientens problemstilling: Svært vellykket, norsk-basert internasjonal virksomhet som har opplevd sterk vekst inntil de siste 2-3 år. Standardisering av produktene samt sjerpet konkurranse skaper press på vekst og marginer, og selskapet opplever nå stagnasjon. Klienten ønsker å bli flinkere til å identifisere samt å ta frem nye produkter, og etablerer et prosjekt i samarbeid med Timebox. Prosjektet skal ta frem en analytisk vurdering, samt forslag til forbedringer, som input til selskapets årlige strategisamling. Oppgave/Tiltak:  Timebox får i oppgave å gjøre en kartlegging av virksomhetens status når det gjelder Innovasjonsytelse og Innovasjonspraksis, samt å foreslå forbedringstiltak.  Nøkkelpersoner i inn- og utland blir intervjuet for å kartlegge arbeidspraksis, formelt og uformelt, relatert til produktutvikling. Også utviklings- og innovasjonsprosesser relatert til nyskapning på andre felter enn produkt omfattes av analysen.  Nøkkeltall blir tatt frem og analysert.  Pågående og historiske utviklingsprosjekter blir gjennomgått som en del av kartleggingen.  I samarbeid med klientens medarbeidere blir det innsamlede materialet og inntrykk systematisert, og hypoteser knyttet til problemområder og utfordringer innenfor Innovasjon formulert  Ytterligere samtaler og datafangst blir iverksatt for å videreutvikle, bekrefte eller avkrefte hypoteser.  En samlet vurdering av virksomhetens Innovasjonsevne og -praksis blir så formulert.  Gjennom sammenligninger med kjent Best Practice og tilgjengelige data og beskrivelser blir videre en serie tiltak for forbedring foreslått. Forbedringforslagene omfatter ”alt” fra beslutningsmodeller og finansiering til ansvar og prosjektorganisering. Resultat Etter å ha gått igjennom prosjektets analyse og anbefalinger med ledergruppen, blir en presentasjon for strategisamlingen forberedt (februar 2005). Selskapets strategiprosessen fører til opprettelsen av et prosjekt som får som mandat å innføre en strukturert Innovasjonsprosess på basis av anbefalingene fra Timebox. Klienten er nå i ferd med å gå løs på implementeringen av de foreslåtte endringene. Innovasjon i praksisKonsern:

29 29 Case 2: Måling av Innovasjonspraksis og -ytelse for å identifisere tiltak for forbedring innen produktutvikling Klientens problemstilling: Stort norsk næringsmiddel konsern som har en god track-record innen både merkevarebygging og produktfornyelse. De ser imidlertid områder knyttet til organisering og styring av produktutviklings prosessen der de fortsatt er svake. Timebox bidrar med å hjelpe dem til å identifisere tiltaksområder. Det gjennomføres først en intern måling (en ”Benchmark”) av deres egen Innovasjonspraksis og -ytelse. Oppgave/Tiltak:  Timebox’ spørreverktøy for Innovasjonsmåling, ”Timebox Innovation Benchmarker”, blir sammen med Timebox’ sin partner introdusert for grupper som jobbber med produktutvikling. Fokusområder og muligheter i verktøyet diskuteres.  9 personer velges ut til å delta i kartleggingen og de påfølgende workshops.  Disse 9 bruker kartleggingsverktøyet (uavhengig av hverandre). Verktøyet er et selvbetjent, web-basert spørreverktøy.  Resultatene av kartleggingen analyseres, og Timebox tar frem en profil på virksomhetens Innovasjonsevne sammenlignet med den definerte ”Best Practice”.  Workshop nr 1 blir arrangert. Her gjennomgås resultatene, og gjennom diskusjon og gruppearbeid kommer vi sammen frem til hvilke forbedringsområder selskapet bør fokusere på. Mulige tiltak blir lagt frem.  I perioden frem til Workshop 2 blir konsekvenser og kostnader for de mest aktuelle tiltak kartlagt.  Workshop 2 blir arrangert. Gjennom diskusjon og gruppearbeid kommer vi frem til en prioritert liste av forslag til forbedringstiltak (store og små, kortsiktige og langsiktige).  En prosjektgruppe opprettes. Gruppen får i oppdrag å bearbeide forslagene videre, og presentere dem i rette fora for beslutning og iverksetting. Resultat Prosjektgruppen har nå (våren 2005) foreslått en serie tiltak, og fått positiv beslutning på en del av dem. Implementering er nå under planlegging. Innovasjon i praksisKonsern:


Laste ned ppt "1 Innovasjonsledelse Timebox - et rådgivningsfirma med spesialkompetanse om hvordan bruke Innovasjon for å skape forretningsfortrinn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google