Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Advisor Kvalitetssikring satt i system gir konkurransefortrinn Samarbeidsavtale med NARF og DNA Trykk PageUp og PageDown for å bla opp og ned.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Advisor Kvalitetssikring satt i system gir konkurransefortrinn Samarbeidsavtale med NARF og DNA Trykk PageUp og PageDown for å bla opp og ned."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Advisor Kvalitetssikring satt i system gir konkurransefortrinn Samarbeidsavtale med NARF og DNA Trykk PageUp og PageDown for å bla opp og ned

2 2 Hvorfor investere i Advisor? •Medvirker til bedre struktur •Forenkler tilgangen til informasjon og erfaringer •Øker kvaliteten på klientrelaterte oppgaver •Øker kvaliteten på interne gjøremål •Frigjør tid •Øker inntjeningen langt utover investeringen •Gjør kontoret mer interessant som arbeidsgiver •Øker verdien på advokatfirmaet

3 3 Advisor optimaliserer kontorrutinene Timer, erfaringssøk, fritekstsøk, metodikk, rapportering Navnkartotek og CRM Klientoversikt Saksoversikt Journaloversikt Gjøremål dokumenter, oppgaver og saker E-post Dokumentoversikt Bibliotek Fakturering

4 4 Saksbehandling = oppdragsgjennomføring •Søk i kontaktregisteret ved nytt klientforhold •Erfaringssøk innenfor rettsområder •Opprettelse av klientkort •Opprettelse av sakskort •Opprettelse av oppdragsavtale og andre dokumenter •Opprettelse av motpart •Postjournal for inn- og utgående dokumenter og e-post •Journalføringer av utsagn, uttalelser m.m. •Journalføringer av kvittering for mottak av saksdokumenter •Opprettelse av relasjoner til andre involverte i saken •Registrering av timer og utlegg •Fakturering •Avslutning og fjernarkivering av saksdokumenter

5 5 Advisor •Forenkler timeregistrering og saksbehandling •Fleksibel fakturering •Fokuserer på drift- og organisasjonsutvikling –Arkivfunksjoner for gjenfinning av dokumenter og informasjon –Funksjoner for gjenbruk av dokumenter og informasjon –Inngående post og skanning –E-post –Journalføringer –Standardisering av saksbehandling med sjekklister

6 6 Det finnes to kunnskapsdatabaser  Eksterne kunnskapsdatabaser; Lovdata m.fl.  Allemannseie, gir ikke individuelle konkurransefortrinn  Egen kunnskapsdatabase  Gir individuelle konkurransefortrinn  Stadig flere advokater ser verdien å strukturere egen kunnskap  Jo lenger man utsetter prosessen, jo mer går man glipp av  Mange advokatkontorer legger mye ressurser i utvikling  Forutsetningen for å lykkes er viljen til å  Planlegge  Strukturere  Gjennomføre

7 7 Kunnskapshåndtering  Informasjonsdatabase  Må genereres og vedlikeholdes som en del av den ordinære saksbehandlingen  Erfaringsdatabase  Må genereres som en del av den ordinære saksbehandlingen  Kvalitetssikring  Egne prosedyrer må justeres med erfaringer fra saksbehandlingen  Gjenbruk av kvalitetsikret kunnskap og informasjon  Inntjening  Gjenbruk gir tidsbesparelse  Informasjon  Dokumenter  Kunnskap  Prosedyrer og metodikk

8 8 Skisse Advisor

9 9 Beskrivelse av navnkartoteket •Navnkartoteket (som består av objekter) kan importeres og vedlikeholdes fra eksterne databaser •Hensikten med kartoteket er at alle navnopplysninger kun skal legges inn en gang og vedlikeholdes fra ett sentralt sted. Dette øker kvaliteten og gir tidsbesparelser når man senere skal fylle inn opplysninger på klientkort og sakskort, for eksempel opplysninger om motparter, motparters advokat, vitner, sakkyndige m.m. Videre øker dette kvaliteten og gir tidsbesparelser ved dokumentbehandlingen. •Av oversikten fremkommer det om objektet er eller har vært klient. Videre fremkommer det om objektet har eller har hatt noe forhold til en eller flere av kontorets saker (konfliktsøk). •Et slikt forholdet til en sak kan være en rolle som klient, part, motpart eller motpartens advokat. •Andre roller som sakkyndig, vitne, konkurskreditor m.m. vil fremkomme på navnkortet. •På navnkortet kan det i tillegg til navnopplysninger legges inn tilknytning til andre objekter. •På navnkortet fremkommer også oversikt over dokumenter hvor objektet står som avsender (inngående post) eller mottaker av dokumentet (utgående post). •Navnkartoteket gjør det mulig å søke fram saker både via klient, part, motpart og motpartens advokat

10 10 Egen navndatabase Dokumentoversikt E-post Journalføring Opprette dokument Utvalg for CRM Opprette sakskort Ikonene markerer at objektet er klient og at det er opprettet sakskort (gult) Ikonene markerer at objektet har et motpartsforhold til en sak (rødt) Opprette klientkort

11 11 Navnkortet inneholder diverse opplysninger for konfliktvurdering Roller som kan innebære innhabilitet Oversikt over inngående og utgående dokumenter Oversikt over journalføringer knyttet til saker og klienter

12 12 Dokumenter til og fra objektet Oversikt over inngående og utgående dokumenter

13 13 Erfaringssøk for gjenbruk av erfaringer •Med erfaringsarkivet kan det enkelt og fleksibelt søkes etter erfaringer knyttet til klienter, saker og dokumenter. •Kriteriene i søket er delt inn i tre grupper; klient, sak og dokument. •I søk etter dokumenter kan alle kriteriene benyttes, dvs. kriterier som er knyttet til både dokument, sak og klient. •I søk etter saker kan to av gruppene benyttes, dvs. kriterier som er knyttet til sak og klient. •Resultatet av søkene presenteres i egne oversikter, en for dokumenter og en for saker. •Søkene startes med egne funksjonsknapper, en for dokumenter og en for saker. •I resultatoversiktene kan dokumenter, dokumentinformasjon og sakskort åpnes. Både dokumenter og saker kan markeres for videre oppfølging i gjøremålsboksen (det kan opprettes oppgaver og/eller legges inn frister)

14 14 Erfaringssøk med søkeord kjemisk avfall De grønne feltene er fri-tekst Alle feltene for kunde, oppdrag og dokument hvor det er lagt inn verdier blir hensyntatt i dokument-søket Søkeord kjemisk avfall

15 15 Resultat søk dokumenter; stikkord kjemisk avfall Resultat erfarings-søk dokumenter Åpne/lese dokumentet umiddelbart

16 16 Opprette ny klient og ny sak •Pek på navnet (objektet) og benytt Ny klient-knappen. Legg inn opplysninger i de feltene som fremkommer; hvilken advokat er ansvarlig for klienten, bransje, type, distrikt m.m. (dette kan skaleres). •Navnopplysninger på navnkortet overføres nå til et nytt klientkort. Dette gir kvalitet og tidsbesparelser. •Hvis navnkort mangler må dette opprettes for å kunne opprette klientkort. •Senere navn- og adresseendringer på navnkortet vil automatisk bli overført til klientkortet og til de sakskortene som objektet er knyttet til. •Pek på navnet (objektet) og opprett ny sak med Ny sak-knappen. Legg inn opplysninger i de feltene som fremkommer; er objektet oppdragsgiver eller part i saken, beskrivelse av saken, hvilken advokat er ansvarlig for saken, hoved- og undergruppe m.m. (dette kan skaleres).

17 17 Opprette nytt klientkort Utføre konfliktsøk Mangler klientikon!

18 18 Opprette nytt sakskort Er objektet part eller klient? Nytt sakskort Mangler saksikon!

19 19 Åpne sakskortet via forskjellige portaler Åpne klientkortet for for objektet for deretter å åpne sakskortet Åpne saksoversikten for objektet, for deretter å åpne sakskortet Åpne total klientoversikt for deretter å åpne klientkortet og sakskortet Åpne totalt saksoversikt for deretter å åpne sakskortet Både klientikon og saksikon!

20 20 Sakskortet er åpnet for å opprette dokument f.eks oppdragsavtale Dokumentoversikt Opprettelse av oppdragsavtale Registrering av motparter og andre involverte i saken

21 21 Informasjon knyttet til dokumentet Valg dokumenttype benyttes både til sortering av maler og til sortering av det ferdige dokumentet Maler som er koblet opp mot dokumenttype Dokument- beskrivelse Dokumentmottaker

22 22 Oppdragsavtale

23 23 Oppdatert dokumentoversikt på sakskortet Totaloversikt over dokumentene som vedrører denne saken Hente inn eksisterende dokumenter

24 24 Klientkortet som viser flere saker Innlegging av kontaktpersoner som daglig leder, styreleder, aksjonærer, revisor m.m. Total dokumentoversikt for alle saker Opprette nytt sakskort

25 25 Oversikt over motparter på sakskortet Dokument stiles til objektet Objekter som er hentet fra og knyttet til navnkartoteket

26 26 Navnopplysninger motpart og motpartens advokat Andre objekter som er hentet ned fra og knyttet til navnkartoteket

27 27 Registrere andre som er involvert i saken; konkurskreditorer, arvinger, vitner m.m. Objekter som er hentet fra og knyttet til navnkartoteket Dokumenter stiles til objektet

28 28 Timeoversikt pr. dag Valg av dato Sak og aktivitet Kort tekst og lang tekst Ny time Kopier dagens timer til neste dag Utskrift av dagens timer

29 29 Registrere timer pr. dag via klient Søkeknapp. Alternativt benyttes tabulator. Gå forbi feltene for klientnummer og aktivitet (uten å registrere nummer) og søketabell fremkommer automatisk. Kan velges bort i fakturavedlegget Tidsur

30 30 Timeregistrering direkte på sakskortet Timer og utlegg

31 31 Timeoversikt på sakskort Timer på en sak, fakturerte og ikke fakturert Timer og utlegg

32 32 Timeregistrering fra sakskortet Da klient og sak er kjent, gjenstår det å registrere aktivitet, timer og tekst

33 33 Timeregistrering via dokumentoversikt (enkelt/tilgjengelig/huskeliste) Da klient og sak er kjent (er registrert som dokumentinformasjon), gjenstår det å registrere aktivitet, timer og tekst

34 34 Oversikt fremdrift fakturering 4) Utskrift av vedlegg faktura og kreditnota 3) Utskrift og oppdatering av faktura og kreditnota 2) Justere faktura, opprette forskuddsfaktura og kreditnota 1) Veiviser fakturering. Alternativet er å benytte importert under fil

35 35 Fakturering av en eller flere saker Velge en eller flere saker Benytt veiviser Velge alle saker hvor det er registrert ikke fakturerte timer Begrense perioden for timeutvalget Timevedlegg fakturakladd Generere fakturakladd

36 36 Oversikt genererte fakturakladder Visning av faktura til skjerm og utskrift Oversikt med sammenligning beløpsavtaler m.m. Åpne for endringer

37 37 Fakturakladd før eventuell justering

38 38 Kontrollere og eventuelt endre fakturakladd Åpne for å endre tekst og beløp Utsette eller nullstille timer og beløp Fordele beløp mellom advokater Splitte beløp mellom flere klienter

39 39 Endre tekstlinje eller beløp Tilgang til timeliste Endre beløp og tekst

40 40 Endre transaksjoner tilhørende en tekstlinje Utsette eller nullstille enkelte timetransaksjoner

41 41 Endre timer, beløp og tekst på den enkelte transaksjonen bak tekstlinjen Endre timer, beløp og tekst Åpne den enkelte transaksjon

42 42 Eksempel på fakturavedlegg

43 43 Beholdningsliste ikke fakturerte timer


Laste ned ppt "1 Advisor Kvalitetssikring satt i system gir konkurransefortrinn Samarbeidsavtale med NARF og DNA Trykk PageUp og PageDown for å bla opp og ned."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google