Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger Revisjon av TEK, REN og NS8175 i forhold til UU Orientering om arbeidet med å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger Revisjon av TEK, REN og NS8175 i forhold til UU Orientering om arbeidet med å."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger Revisjon av TEK, REN og NS8175 i forhold til UU Orientering om arbeidet med å revidere NS8175 (Lydforhold i Bygninger) og Teknisk Forskrift til Plan- og Bygningsloven + Veiledning til teknisk forskrift – i forhold til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

2 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger Lov- forskrifts- og standardhierarki Plan- og bygningslovenDiskriminerings- og tilgjengelighetsloven Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven NS8175 Lydforhold i bygninger

3 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger Ny antidiskrimineringslov juni -2008 http://www.lovdata.no/all/nl-20080620-042.html

4 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 1. Formål Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. § 2. Virkeområde Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og andre forhold av personlig karakter. Loven gjelder i riket. Med unntak av §§ 3, 9, 10, 11 og 12 gjelder loven også på Svalbard og Jan Mayen, på installasjoner og fartøy i virksomhet på norsk kontinentalsokkel og på norske skip og luftfartøyer uansett hvor de befinner seg. Kongen kan gi forskrift om anvendelsen av lovens bestemmelser i §§ 3, 9, 11 og 12 på de områdene som er nevnt i andre punktum. Kongen gir forskrift om lovens anvendelse for utsendte arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven § 1-7.

5 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger http://www.be.no/universell/uu/index.html

6 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger Universell utforming - tilgjengelighet •Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. •Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på tre forhold: 1.Mennesket som barn, ung, voksen, eldre 2.Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og overfølsomhet ovenfor luftforurensninger og materialer. 3.Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming

7 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger Ny Plan- og bygningslov 2008 http://www.lovdata.no/all/nl-20080620-042.html

8 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger Plan- og bygningsloven § 29-3. Krav til universell utforming og forsvarlighet Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 som omfatter arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet. (I kraft 1 juli 2010, se § 34-3 ) § 29-5. Tekniske krav Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. Bygning med oppholdsrom for mennesker skal prosjekteres og utføres slik at krav til forsvarlig energibruk, planløsning og innemiljø, herunder utsyn, lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon og brannsikring mv., blir oppfylt. For å sikre at ethvert tiltak får en forsvarlig og tilsiktet levetid, skal det ved prosjektering og utførelse tas særlig hensyn til geografiske forskjeller og klimatiske forhold på stedet. Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om tekniske krav til tiltak, herunder om krav til energiløsninger. (I kraft 1 juli 2010, se § 34-3 )

9 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger Ny Teknisk forskrift TEK2010 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html

10 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger NY Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Kapittel 13. Miljø og helse I. Luftkvalitet II. Termisk inneklima III. Strålingsmiljø IV. Lyd og vibrasjoner § 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner § 13-7. Lydisolasjon § 13-8. Romakustikk § 13-9. Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilder § 13-10. Lyd- og taleoverføringutstyr § 13-11. Vibrasjonsforhold

11 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger IV. Lyd og vibrasjoner 1(2) § 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek, skal planlegges, prosjekteres og utføres slik at personer sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut fra forutsatt bruk. Det skal sikres mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering. (2) Der det forventes særlig høyt lydnivå, skal særskilte lydisolerende tiltak vektlegges i prosjektering og utførelse. (3) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med tilhørende uteoppholdsareal, samt felles uteoppholdsareal for større boligområde og uteoppholdsareal for boligbygning med krav om heis skal ha lydforhold i samsvar med krav om universell utforming. § 13-7. Lydisolasjon (1) Skille mellom brukerområder skal ha lydisolerende egenskaper som sikrer tilfredsstillende lydforhold med hensyn på luftlyd i brukerområder og på omliggende arealer. (2) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lydnivå fra trinnlyd og strukturlyd fra et brukerområde dempes slik at andre brukerområder sikres tilfredsstillende lydforhold.

12 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger IV. Lyd og vibrasjoner 2(2) § 13-8. Romakustikk (1) Rom skal prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende romakustiske forhold. (2) Rom i byggverk for publikum og arbeidsbygning skal ha romgeometri og lydabsorpsjonsegenskaper som gir en romakustikk som sikrer tilfredsstillende lydforhold og god taleforståelse. § 13-9. Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilder (1) Bygningstekniske installasjoner skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverk og brukerområde, i rom for varig opphold i annen bygning og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek. (2) Byggverk skal, med hensyn på støy fra utendørs kilder, plasseres, prosjekteres, og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverk og på uteoppholdareal avsatt for rekreasjon og lek. Dette gjelder også støy fra strukturlydkilder. § 13-10. Lyd- og taleoverføringsutstyr I byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse. Inngang til rom med forsterket lyd- og taleoverføring skal være tydelig merket. § 13-11. Vibrasjonsforhold Byggverk skal, med hensyn til vibrasjoner, plasseres, prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold i byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek.

13 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger Veiledning til teknisk forskrift (ikke sluttført - eksempel på utforming) §8-41–§8-42 Forskriftens kravVeiledning Første ledd Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek, skal planlegges, prosjekteres og utføres slik at personer sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut fra forutsatt bruk. Det skal sikres mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering. Til første ledd Ved planlegging av byggverk skal det tas hensyn til brukernes behov for beskyttelse mot støy og vibrasjoner. Byggverk må plasseres, prosjekteres og utføres slik at lyd- og vibrasjonsforholdene i den ferdige bygningen oppleves tilfredsstillende. lyd. …………. Brukerområde Brukerområder i lydteknisk sammenheng er en del av bygningen som må beskyttes mot støy fra andre deler av bygningen og fra utendørs kilder, slik at brukerne har mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering. …….. Grenseverdier i NS 8175 Norsk Standard NS 8175 Lydforhold i bygning­er, Lydklasser for ulike bygningstyper fastsetter grenseverdier for lydklasser i form av luftlydisolasjon, trinnlydisolasjon, etterklangstid (eller akustisk absorpsjon) og lydnivå. NS 8175 omfatter grenseverdier for ulike bygningstyper som boliger, skoler og andre bygninger til undervisningsformål, barnehager, skolefritidsordning og førsteklasserom, syke­ hus/pleie­anstalter, overnattingssteder, kontorer og andre arbeidslokaler. NS 8175 er under revisjon …. Preaksepterte ytelser 1. Bygningsmyndighetenes krav til tilfredsstillende lydforhold dokumenteres ved å legge til grunn grenseverdiene i lydklasse C angitt i NS 8175 Lydforhold i bygning­er, Lydklasser for ulike bygningstyper…….. Anbefalinger For å oppnå gode lydforhold ved egenprodusert støy, anbefales det å lydisolere mellom de ulike rommene innenfor et brukerområde. Egenproduksjon av støy som ikke reguleres…. Henvisninger ++++++++++++++ (Mange)

14 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger NY NS 8175 med hensyn til universell utforming (ferdigstilles først i 2011)

15 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger x=romakustisk behandling y=teleslynge /høyttaler (heis"pling" oa akustiske signaler ikke medtatt) Primærareal, hovedfunksjon (antar yrkesrelatert UU ikke skal behandles her) Ute- areal ad- komst Foaje, entre, venteareal, inngangsparti Resepsjon, mottakelse, ekspedisjonsdisk og -luke, informasjon, annet henvendelsespunkt Transportareal: Korridor, fellesgang, heis inkl adkomstareal 0 Flerfunksjonsbygning 10 Boligbygning 1 Enebolig 2Tomannsbolig x 3 Rekkehus og kjedehus x 4Andre småhus ? 5BoligblokkNBF Xxxxx 6Fritidsbolig x 7Koie, seterhus oa 8Boliggarasje og uthusx 9Annen boligbygning 20Industri- og lagerbygning 1Industribygning x 2Energiforsyningsbygning x 3Lagerbygning 9Annen industri- og lagerbygning 30Kontor- og forretningsbygning 1KontorbygningNBF Xxxxx 2ForretningsbygningNBF Xxxxx Bygnings- og romtyper som utgangspunkt

16 NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger NS8175 Lydforhold i bygninger PÅGÅENDE REVISJON MED HENSYN TIL UU ULIKE BYGNINGS- OG ROMTYPER: Klasserom T < 0,4 sek (alle oktavbånd) Undervisningslandskap T < 0,4 sek – STI? Andre? -Støy fra faste installasjoner: < 30 dBA KRAVENE VIL BLI BETYDELIG SKJERPET!


Laste ned ppt "NTAF 2010 – Arne Vik Program for Audiografutdanning Kunnskapen du trenger Revisjon av TEK, REN og NS8175 i forhold til UU Orientering om arbeidet med å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google