Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt P5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt P5."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt P5

3 Målet med forelesningen u Gi en kort innføring i oppfølging av økonomi og fremdrift på prosjekt u Få mer fokus på økonomistyring og oppfølging av økonomi på prosjekt u Gi innføring i rutiner og system for planlegging og oppfølging av økonomi på prosjekt

4 Hvorfor oppfølging? u Uten oppfølging - ingen styring! – Planen viser hvordan man tror prosjektet vil forløpe – Rapportene underveis forteller hvordan det faktisk gikk – Oppfølgingen korrigerer kursen ved avvik

5 Oppfølging Innebærer å søke etter årsaker, og gjøre noe med dem. u Oppfølging består i å: – Måle/registrere status, informasjon om fremdrift, kostnader, resultater og prosjektets situasjon generelt – Identifisere avvik fra mål og planer, og forklare årsakene – Definere og iverksette korrigerende tiltak u Lag ikke mer rutiner enn du trenger – Hva er det minste jeg trenger av informasjon for å ha kontroll med situasjonen?

6 Hva følger vi opp? u Fremdrift u Økonomi u Kvalitet og HMS Tid Fremdrift Kvalitet HMS Økonomi

7 Hovedtyper av tiltak u Oppfølging gir tre hovedtyper av tiltak: – Utførelsen endres – Planene endres – Målene endres

8 To typer oppfølging u Formell oppfølging: – Prosjektmøter – Fast timeplan – Tidsregistrering – Registrering av materialforbruk – Registrering av utført arbeid – Inngående og utgående fakturaer – Anslag av gjenstående arbeid – Svært viktig for å få korrekt fremdrift – Statusrapporter – Korte og konsise u Uformell oppfølging – Daglig kontakt med medarbeidere – Samtaler – ”Ta pulsen”

9 Eksempel på praktisk prosjektoppfølging

10 Verktøy for fremdrifts- og økonomioppfølging u Fremdrift i Gantt-diagram m/ fremdriftsfront u Fremdriftskurve (S-kurve) u Startprognose (Budsjett) u Fakturagrunnlag utført arbeid u Prosjektregnskap u Korrigert prosjektregnskap / prosjektprognose (intreimskorreksjoner) u Sluttprognose

11 Prosjektoppfølging består av følgende: • Fremdriftsmåling – registrere fremdriftsstatus • Prognostisering – anslå sluttresultat mht totalkostnader og sluttdato • Endringshåndtering – ha oversikt og fokus på endringer og tillegg • Avvik og korrektive tiltak – identifisere avvik og årsaker med forslag til korrektive tiltak • Statusrapportering • Kostnadsstyring

12 Fremdriftsmåling u Fysisk fremdrift/ferdigstillelse måles ved prosent ferdig arbeid eller verdi av utført arbeid u Fremdrift målt i form av timer, dager, måneder i forhold til plan u Fremdrift kan også måles i penger og derav som kostnader u Kostnadsoppfølging – registrerte kostnader mot budsjett u Avvik måles mellom det som er planlagt og det som er utført

13 Hva skal en fremdriftsplan inneholde? u Hvem skal gjøre hva, hvor, når og i hvilken rekkefølge u Avhengigheter mellom ulike aktiviteter u Koordinering av egne lag, underentreprenører og adm. sideentreprenører u Behovet for arbeidskraft, maskiner og utstyr gjennom hele bygge- og anleggsperioden u Tidspunkt for materialbestillinger

14 Hva skal fremdriftsplanen brukes til? u Fornuftig disponering av ressurser u Oversikt over fremdrift u Hjelp til materialbestillinger og leveringsdatoer u Som dokumentasjon av beslutninger u Som informasjon u Fremdriftsfront u Oppsetting av budsjetter

15 Vi har fått jobben – sett i gang Produksjonskalkyle - budsjettPrisTimeverk Tilrigging Etasjeskillere Opprydding Nedrigging Innvendinge vegger inkl. isolasjon Grunnarbeider Fundamenter Bad Kjøkken Råbygg Tak Utv Vegger Vinduer UE-EL-RØR Drift (Anleggsleder, regnes ikke inn i bemanning) Dører Listverk Totale kalkulerte timeverk

16 FREMDRIFTSPLAN m/RESSURSPLAN

17

18

19 Avvik på fremdrift u Avvik i forhold til utarbeid ukeplan – Hva er avviket? – Hva skylles avviket? – Hva kan vi gjøre for å ta inn avviket? – Hva krever dette av samarbeid og ressurser? u Avvik i forhold til Hovedfremdriftsplan

20 Tiltak etter oppfølging MålformuleringPlanlegging Utførelse Oppfølging Mål og rammer Planer Avvik Statusregistreri ng Ressurser Resultat Korrigere plan Korrigere utførelse Korrigere mål

21 Prognostisering u Prognoser for sluttkostnad og sluttdato for prosjekt u Anslag over gjenstående arbeid og kostnader NB! Ofte er det de siste % av arbeidet som tar mer tid enn beregnet. Dessuten viser det seg ofte at tidligere problemer i prosjektet som har blitt skjøvet ”under bordet” kommer frem når tid og kostnader begynner å bli kritisk, og da særlig mot slutten.

22 Endringshåndtering og avviksbehandling u I et prosjekt vil det bli gjennomført endringer og tillegg som vil påvirke prosjektet mht tid og kostnader u Kritisk linje vil normalt endre seg. I store prosjekter kan man i gitte tilfeller også ha flere kritiske linjer. u Dette er gjerne aktiviteter som har betydelig kostnad og/eller ressurskrav som gjennom sine behov kan trekke ressurser vekk fra andre viktigere (kritisk linje) aktiviteter

23 Statusrapportering og kostnadsstyring • I statusrapportering inngår - Utført i perioden - Avvik i forhold til planlagt - Tiltak for å rette opp avvik - Kritiske aktiviteter • I kostnadsstyring inngår - Registrere tidsforbruk – egne ansatte - Registrere materialforbruk – innkjøp og utnyttelse - Følge opp UE - avtaler

24 Byggeplassleders ansvar og oppgaver knyttet til oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjektet u Timeregistering – oppfølging egne ansatte u Mottakskontroll av materialer – inngående faktura u Oppfølging av UE u Registrere utført arbeid – faktura grunnlag u Anslå gjenstående arbeid u Statusrapport u Driftsrapport – periodisering av prosjektregnskap u Driftsmøter på byggeplass med egne ansatte og UE

25 Driftsrapport


Laste ned ppt "Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt P5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google