Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt P5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt P5."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt P5

3 Målet med forelesningen u Gi en kort innføring i oppfølging av økonomi og fremdrift på prosjekt u Få mer fokus på økonomistyring og oppfølging av økonomi på prosjekt u Gi innføring i rutiner og system for planlegging og oppfølging av økonomi på prosjekt

4 Hvorfor oppfølging? u Uten oppfølging - ingen styring! – Planen viser hvordan man tror prosjektet vil forløpe – Rapportene underveis forteller hvordan det faktisk gikk – Oppfølgingen korrigerer kursen ved avvik

5 Oppfølging Innebærer å søke etter årsaker, og gjøre noe med dem. u Oppfølging består i å: – Måle/registrere status, informasjon om fremdrift, kostnader, resultater og prosjektets situasjon generelt – Identifisere avvik fra mål og planer, og forklare årsakene – Definere og iverksette korrigerende tiltak u Lag ikke mer rutiner enn du trenger – Hva er det minste jeg trenger av informasjon for å ha kontroll med situasjonen?

6 Hva følger vi opp? u Fremdrift u Økonomi u Kvalitet og HMS Tid Fremdrift Kvalitet HMS Økonomi

7 Hovedtyper av tiltak u Oppfølging gir tre hovedtyper av tiltak: – Utførelsen endres – Planene endres – Målene endres

8 To typer oppfølging u Formell oppfølging: – Prosjektmøter – Fast timeplan – Tidsregistrering – Registrering av materialforbruk – Registrering av utført arbeid – Inngående og utgående fakturaer – Anslag av gjenstående arbeid – Svært viktig for å få korrekt fremdrift – Statusrapporter – Korte og konsise u Uformell oppfølging – Daglig kontakt med medarbeidere – Samtaler – ”Ta pulsen”

9 Eksempel på praktisk prosjektoppfølging

10 Verktøy for fremdrifts- og økonomioppfølging u Fremdrift i Gantt-diagram m/ fremdriftsfront u Fremdriftskurve (S-kurve) u Startprognose (Budsjett) u Fakturagrunnlag utført arbeid u Prosjektregnskap u Korrigert prosjektregnskap / prosjektprognose (intreimskorreksjoner) u Sluttprognose

11 Prosjektoppfølging består av følgende: • Fremdriftsmåling – registrere fremdriftsstatus • Prognostisering – anslå sluttresultat mht totalkostnader og sluttdato • Endringshåndtering – ha oversikt og fokus på endringer og tillegg • Avvik og korrektive tiltak – identifisere avvik og årsaker med forslag til korrektive tiltak • Statusrapportering • Kostnadsstyring

12 Fremdriftsmåling u Fysisk fremdrift/ferdigstillelse måles ved prosent ferdig arbeid eller verdi av utført arbeid u Fremdrift målt i form av timer, dager, måneder i forhold til plan u Fremdrift kan også måles i penger og derav som kostnader u Kostnadsoppfølging – registrerte kostnader mot budsjett u Avvik måles mellom det som er planlagt og det som er utført

13 Hva skal en fremdriftsplan inneholde? u Hvem skal gjøre hva, hvor, når og i hvilken rekkefølge u Avhengigheter mellom ulike aktiviteter u Koordinering av egne lag, underentreprenører og adm. sideentreprenører u Behovet for arbeidskraft, maskiner og utstyr gjennom hele bygge- og anleggsperioden u Tidspunkt for materialbestillinger

14 Hva skal fremdriftsplanen brukes til? u Fornuftig disponering av ressurser u Oversikt over fremdrift u Hjelp til materialbestillinger og leveringsdatoer u Som dokumentasjon av beslutninger u Som informasjon u Fremdriftsfront u Oppsetting av budsjetter

15 Vi har fått jobben – sett i gang Produksjonskalkyle - budsjettPrisTimeverk Tilrigging 40.000100 Etasjeskillere55.000 60 Opprydding 15.00030 Nedrigging40.000 100 Innvendinge vegger inkl. isolasjon55.000 75 Grunnarbeider50.000 80 Fundamenter45.000 50 Bad40.000 40 Kjøkken100.00040 Råbygg120.000 125 Tak 140.000125 Utv Vegger60.000 65 Vinduer65.000 40 UE-EL-RØR105.0000 Drift (Anleggsleder, regnes ikke inn i bemanning)20.000 50 Dører30.00025 Listverk20.00025 Totale kalkulerte timeverk 1.000.0001.030

16 FREMDRIFTSPLAN m/RESSURSPLAN

17

18

19 Avvik på fremdrift u Avvik i forhold til utarbeid ukeplan – Hva er avviket? – Hva skylles avviket? – Hva kan vi gjøre for å ta inn avviket? – Hva krever dette av samarbeid og ressurser? u Avvik i forhold til Hovedfremdriftsplan

20 Tiltak etter oppfølging MålformuleringPlanlegging Utførelse Oppfølging Mål og rammer Planer Avvik Statusregistreri ng Ressurser Resultat Korrigere plan Korrigere utførelse Korrigere mål

21 Prognostisering u Prognoser for sluttkostnad og sluttdato for prosjekt u Anslag over gjenstående arbeid og kostnader NB! Ofte er det de siste 10-20 % av arbeidet som tar mer tid enn beregnet. Dessuten viser det seg ofte at tidligere problemer i prosjektet som har blitt skjøvet ”under bordet” kommer frem når tid og kostnader begynner å bli kritisk, og da særlig mot slutten.

22 Endringshåndtering og avviksbehandling u I et prosjekt vil det bli gjennomført endringer og tillegg som vil påvirke prosjektet mht tid og kostnader u Kritisk linje vil normalt endre seg. I store prosjekter kan man i gitte tilfeller også ha flere kritiske linjer. u Dette er gjerne aktiviteter som har betydelig kostnad og/eller ressurskrav som gjennom sine behov kan trekke ressurser vekk fra andre viktigere (kritisk linje) aktiviteter

23 Statusrapportering og kostnadsstyring • I statusrapportering inngår - Utført i perioden - Avvik i forhold til planlagt - Tiltak for å rette opp avvik - Kritiske aktiviteter • I kostnadsstyring inngår - Registrere tidsforbruk – egne ansatte - Registrere materialforbruk – innkjøp og utnyttelse - Følge opp UE - avtaler

24 Byggeplassleders ansvar og oppgaver knyttet til oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjektet u Timeregistering – oppfølging egne ansatte u Mottakskontroll av materialer – inngående faktura u Oppfølging av UE u Registrere utført arbeid – faktura grunnlag u Anslå gjenstående arbeid u Statusrapport u Driftsrapport – periodisering av prosjektregnskap u Driftsmøter på byggeplass med egne ansatte og UE

25 Driftsrapport


Laste ned ppt "Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt P5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google