Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Syke eldre i møte med legevakta Fagdag geriatri, UNN HF 2. – 3. mai 2012 Marit Storli, Finnsnes interkommunale legevakt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Syke eldre i møte med legevakta Fagdag geriatri, UNN HF 2. – 3. mai 2012 Marit Storli, Finnsnes interkommunale legevakt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Syke eldre i møte med legevakta Fagdag geriatri, UNN HF 2. – 3. mai 2012 Marit Storli, Finnsnes interkommunale legevakt

2 Finnsnes interkommunale legevakt Marit Storli, Finnsnes interkommunale legevakt Noen fakta • Fra 1.10.04 et samarbeid mellom Lenvik, Tranøy, Torsken, Berg, Sørreisa og Dyrøy. • Regionen har i underkant av 20000 innbyggere og dekker et område på ca 2600 kvadratkm. • Ca 1 times kjøring fra legevakt til ytterkantene i legevaktsdistriktet, avhengig av årstid/føre • Legevakta dekker ø.hj-tjenester til 8 sykehjem, 1 fødestue, 1 korttidsavdeling, 1 områdegeriatrisk avdeling, 1 psykiatri døgnavdeling, ukjent antall bofellesskap bemannet med helsepersonell

3 Marit Storli, Finnsnes interkommunale legevakt Bemanning • 21 – 25 leger i legevaktturnus – fastleger fra deltagende kommuner, vikarleger, turnusleger. • 16 sykepleiere i 3-delt turnus (6 med videreutdanning i akuttsykepleie) • 1 fagleder (sykepleier) i adm/kurativ stilling, 50/50. • 1 kommuneoverlege, med. ansvarlig lege • Døgnbemannet legevaktsentral – ulik organisering daglegevakt – legevakt kveld/natt/helg og høytid. • Bemannet med 1 vaktlege (bakvaktlege i helg/høytid) – 2 sykepleiere (1 sykepleier natt) • Turnuslegene går vakt 2 sammen

4 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Narvik Sør-Troms 35.300 innb Midt-Troms 29.700 innb Tromsøregionen 74.400 innb Nord-Troms 16.200 innb Lenvik 11 243 Sørreisa 3 366 Tranøy 1 552 Dyrøy 1 233 Berg 926 Torsken 899 DMS Midt-Troms Finnsnes IK legevakt TMS/Lokalmed.senter Setermoen IK legevakt

5 Syke eldre på legevakt Hvor mange? • 2011 – hverdag fra 1530, hele døgnet helg og høytid ca 3170 konsultasjoner legevakt eldre fra 67 år, gruppe 67-79 år og gruppe 80+ ganske likt fordelt, flere kvinner enn menn dvs. gjennomsnittlig ca 9 konsultasjoner pr. vakt med akutt syke eldre • I tillegg 2750 telefonkonsultasjoner i samme aldersgrupper 7,6 pr vakt, noen flere i gruppen 80+ • Forskyvning mot de aller eldste aldersgruppene – de gamle Marit Storli, Finnsnes interkommunale legevakt

6 Syke eldre på legevakt • Akuttsituasjoner preges av handlingstvang, noe MÅ gjøres • De fleste gamle er ikke syke, men de fleste syke er gamle – paradoks at vårt somatiske helsestell i stor grad er innstilt på unge akutt syke med enkle organdiagnoser • Akutt syke eldre presenterer et annet og mer sammensatt symptombilde enn syke unge/voksne, det passer ofte ikke inn i indekser og guidelines • Vi har gode systemer for trening og oppdatering i akuttmedisin, disse må selvfølgelig oppøves og holdes ved like, men er vi flinke nok på problemstillingene vi oftes står i? Marit Storli, Finnsnes interkommunale legevakt

7 Syke eldre på legevakt • Fra eget hjem eller fra sykehjem/boinstitusjon - i ambulanse eller taxi, oftest alene uten pårørende eller pleiepersonell, i ambulansen med ambulansepersonell • Mangelfulle opplysninger på forhånd, «ukjente» pasienter • Ofte ingen følgeopplysninger, faste medisiner, sykehistorie, aktuelt etc • Ofte ute av stand til selv å gi opplysninger - kan være normalsituasjon eller pga aktuell akutt sykdom • Studier viser at eldre langt oftere legges inn i sykehus fra legevakt enn fra fastlege Marit Storli, Finnsnes interkommunale legevakt

8 Syke eldre på legevakt Marit Storli, Finnsnes interkommunale legevakt Utfordringer • Legevakt – hyppige fokusskifter, omstilling • Typiske sykdomstegn kan være vesentlig forskjellig fra hos yngre, vi må se etter andre symptomer og tegn, diffuse symptomer • Akutte tilstander som er banale for yngre kan ha store konsekvenser for gamle • Redusert evne til å kompensere, økt risiko for komplikasjoner, funksjonssvikt og død • Overbehandle - underbehandle

9 Syke eldre på legevakt Forts utfordringer • Forventninger om hva legevakta skal «ordne» • Ukjente pasienter – ukjente leger, systemer/organisering i hjemkommunene • Journalsystemer • Problemer med å få informasjon – hvem eier opplysningene • Samhandling, informasjon – et arbeidsverktøy for behandler til det beste for pasienten Marit Storli, Finnsnes interkommunale legevakt

10 LØKTA Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms Fagdag geriatri, UNN HF 2. og 3. mai 2012 Prosjekt «Alvorlig syke eldre i interkommunal legevakt». LØKTA Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms Mona Pedersen, prosjektleder i LØKTA

11 Historikk • LØKTA er et resultat fra Distriktsmedisinsk senter- prosjektet i Midt-Troms, prøvedrift 2005-2007 • Fra prosjekt til etablert interkommunal enhet i 2008 • Alle Midt-Troms kommunene er med i LØKTA: Bardu, Målselv, Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy Mona Pedersen, prosjektleder i LØKTA

12 LØKTAs oppgaver Informasjonsvirksomhet  opplysning, veiledning, rådgivning, formidling Plan- og utviklingsarbeid  bistand/prosessveiledning i fbm plan-og prosjektarbeid  initiere til forskning og utvikling Nettverksbygging og interkommunalt samarbeid  initiere og tilrettelegge for fagnettverk  være arena/møteplass/forum  videreutvikle samhandlingskultur Mona Pedersen, prosjektleder i LØKTA

13 Alvorlig syke eldre i interkommunal legevakt • Bakgrunn • Finnsnes Interkommunal legevakt – flere leger – fra flere ulike kommuner – manglende grunnleggende kjennskap til oppbygging, omfang og kvalitet på helse- og omsorgstjenesten i de 6 kommunene – dokumentasjon, 2 journalsystem – samarbeidsrutiner – rutiner for pasient- og pårørendesamtaler SAMMENHENG MED DE INTERMEDIÆRE SENGENE Mona Pedersen, prosjektleder i LØKTA

14 Alvorlig syke eldre i interkommunal legevakt • 3 pilarer i en større helhetlig satsing i regi av Senjalegen, rundt helsetjenester til alvorlig syke eldre. – 1. pilar: legevakta og legevaktslegens funksjon og rolle i pasientforløpet til alvorlig syke eldre – 2.pilar: Kompetanseheving i kommunale sykehjem/hjemmetjeneste – 3.pilar: Forskning • Alle tre pilarer organiseres som selvstendige satsinger med separat fremdrift og finansiering. Mona Pedersen, prosjektleder i LØKTA

15 Alvorlig syke eldre i interkommunal legevakt Pilar 1 Hovedmål:  Å forbedre det akuttmedisinske tilbudet til alvorlig syke eldre som oppsøker eller blir sendt til Finnsnes interkommunale legevakt. Mona Pedersen, prosjektleder i LØKTA

16 Alvorlig syke eldre i interkommunal legevakt Delmål:  Sette fokus på legevaktas rolle i pas.forløpet til alvorlig syke eldre, og legevaktens innflytelse på pasientstrømmen mellom den kommunale oms.tjenesten, legevakt, intermediærpost og sykehuset.  At dokumentasjonen som følger de eldre inn på legevakt blir forbedret, herunder gjennomgang av dokumentasjonen i sykehjem og hjemmetjeneste i legevaktsdistriktet og tilsynslegens rolle i dokumentasjonsarbeidet.  At samtaler med eldre pasienter og pårørende omkring behandlingsintensitet ved akutt alvorlig sykdom, blir tatt på alvor og satt i system, både i den kommunale omsorgstjenesten og hos fastlegene. Mona Pedersen, prosjektleder i LØKTA

17 Alvorlig syke eldre i interkommunal legevakt Forts Delmål  At det blir gjennomført Årskontroll på alle pasienter i langtidsplass i sykehjem.  Få på plass kvalitetssikrede prosedyrer og samhandlingsrutiner rundt den akuttmedisinske behandlinga av alvorlig syke eldre, gjennom samarbeidsavtaler med fastleger, tilsynsleger, sykehjem og hjemmetjeneste i legevaktsdistriktet  At sykehjemsmedisin og kunnskaper om alvorlig syke eldre blir opprioritert som kompetanseområde for leger ved Finnsnes interkommunale legevakt og Senjalegens øvrige leger.  Elektronisk samhandling skal være foretrukket samhandlingsmåte for overføring av informasjon om pasienten. Mona Pedersen, prosjektleder i LØKTA

18 Pilar 2: Riktig legemiddelbruk i sykehjem  LØKTA fikk tilbud om å være med i et nasjonalt læringsnettverk: Riktig legemiddelbruk i sykehjem – i regi av pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender», gjennom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms.  Lokal prosjektgruppe, samarbeid med USHT Troms  Rossfjord sykehjem valgt ut som første sykehjem Mona Pedersen, prosjektleder i LØKTA

19 Bakgrunn Rapport fra Helsetilsynet, 7/2010 • Uklare ansvarsforhold legetjenesten • For lite tid til gode legemiddelgjennomganger • For lite tid og kompetanse hos pleiepersonalet til å følge opp • Uklare roller mellom lege og sykepleier ifht observasjon og rapportering • Mangelfull journalføring av nødvendige og viktige opplysninger Mona Pedersen, prosjektleder i LØKTA

20 Legemiddelgjennomgang (LMG) • Tverrfaglige møter mellom lege, sykepleier og farmasøyt • Sjekkliste før LMG • STOPP – kriteriene (Screening Tool og Older People’s inappropriate Prescriptions) • START –kriteriene ( Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment) • Interaksjoner.no Mona Pedersen, prosjektleder i LØKTA

21 Spørsmål under LMG • Er det indikasjon for legemidlet? • Er doseringen passende? • Er det uønskede interaksjoner? • Funksjonssvikt som gir grunnlag for endringer? • Er det behov for å søke råd fra farmasøyt eller geriater? Mona Pedersen, prosjektleder i LØKTA

22 Riktig legemiddelbruk i sykehjem • Få rutiner for legemiddelgjennomgang hos pasienter i sykehjem ved: • Innleggelse i sykehjem • Årskontroll • Halvårskontroll • Evt oftere ved behov Mona Pedersen, prosjektleder i LØKTA

23 Hva er det syke eldre møter på legevakta? Aslak Hovda Lien, Kommuneoverlege Senjalegen

24 Den geriatriske kjeden? • Alt henger sammen med alt • Hvordan ta gode og riktige beslutninger? • Komplekse problemstillinger • Sikre rask innleggelse i spesialisthelsetjenesten når dette er nødvendig • Sikre gode kommunale og interkommunale tilbud når dette er best for pasienten Aslak Hovda Lien, Kommuneoverlege Senjalegen

25 Den geriatriske kjeden pasient fastlege Hjemme tjeneste sykehjem legevakt Øhjelp- senger sykehus Aslak Hovda Lien, Kommuneoverlege Senjalegen

26 Øyeblikkelig hjelpsenger • Lovpålagt fra 2016 • 1 seng pr. 7000 innbygger • Legevaktskommunene søkt om midler til 3 senger • Tilsluttet DMS Lenvik og nært Finnsnes Interkommunale legevakt Aslak Hovda Lien, Kommuneoverlege Senjalegen

27 Intermediæravdeling • Løktadrevet utredningsarbeid ”Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen” • Arbeidet videreføres av Motorprosjektet • Basert på m.a. rapporter fra andre etablerte IMA, sykestuene i Finnmark og ”Helsetjenester til syke eldre” Aslak Hovda Lien, Kommuneoverlege Senjalegen

28 Intermediæravdeling (IMA) • Før, istedenfor og etter • 14 senger (3,6,5) • Før-senger = ØH-senger • Kommunalt tilbud, kommunene må dekke finansiering for de øvrige sengene • Bra og dyrt • ? Aslak Hovda Lien, Kommuneoverlege Senjalegen

29 IMA, suksesskriterier • Faglig godt tilbud • God bemanningsfaktor • Kompetanseoppbygging og overføring • God sortering, gode og tydelige rutiner • Godt samarbeid med øvrig kommunehelsetjeneste • Godt samarbeid med UNN Aslak Hovda Lien, Kommuneoverlege Senjalegen

30 IMA, inklusjons- og eksklusjonskriterier • Inklusjon, eksempel: 1.Intravenøs behandling av diagnostisert infeksjonssykdom uten tegn på sepsis og uten betydelige tilleggssykdommer eller akutt funksjonssvikt. Aslak Hovda Lien, Kommuneoverlege Senjalegen

31 IMA, inklusjons- og eksklusjonskriterier • Eksklusjon, eksempel: 1.Traumer med uavklart alvorlighetsgrad 2.Akutt alvorlig sykdom (forløp <1 uke) hos eldre med uavklart diagnose, uttalte tilleggssykdommer eller et symptombilde preget av akutt funksjonssvikt Aslak Hovda Lien, Kommuneoverlege Senjalegen

32 Elektronisk kommunikasjon er et viktig hjelpemiddel: Aslak Hovda Lien, Kommuneoverlege Senjalegen

33 Takk for oppmerksomheten! • Spørsmål? • Linker: 1.Løkta og rapporter: http://www.midt- troms.no/lokta.108910.no.htmlhttp://www.midt- troms.no/lokta.108910.no.html 2.ØH-senger: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ko mmunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp- dognopphold- veiledningsmateriell/Sider/default.aspx Aslak Hovda Lien, Kommuneoverlege Senjalegen


Laste ned ppt "Syke eldre i møte med legevakta Fagdag geriatri, UNN HF 2. – 3. mai 2012 Marit Storli, Finnsnes interkommunale legevakt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google